Thông tư 106/2019/TT-BQP Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ

Thông tư 106/2019/TT-BQP Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ

Thông tư 106/2019/TT-BQP Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo Thông tư này, điều chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

BỘ QUỐC PHÒNG

———

Số: 106/2019/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

THÔNG TƯ

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân,
người làm công t
ác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

———-

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (sau đây viết tắt là Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg); Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.
 2. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Điều 3. Cách tính và mức điều chỉnh

 1. Điều chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này, theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng

được hưởng từ ngày

01/7/2019

=

Mức trợ cấp hàng tháng

được hưởng tại thời điểm

Tháng 6/2019

Xx

1,0719

 

 1. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:
 2. a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.891.000 đồng/tháng;
 3. b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.977.000 đồng/tháng;
 4. c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.064.000 đồng/tháng;
 5. d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.150.000 đồng/tháng;

đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.235.000 đồng/tháng.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Thông tư này do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để uỷ quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chi trả cho đối tượng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

 1. Tổng cục Chính trị chỉ đạo Cục Chính sách
 2. a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này;
 3. b) Thực hiện điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này đối với các đối tượng có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành trở về sau.
 4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh và chi trả trợ cấp hàng tháng theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này đối với các đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2019.
 2. Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Bộ trưởng;

– Chủ nhiệm TCCT;

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ: Tài chính, LĐ-TB&XH;

– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

– Các Cục: Tài chính, Quân lực, Cán bộ, Chính sách (03);

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra văn bản/Bộ Tư pháp;

– Vụ Pháp chế/BQP;

– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

– Cổng: TTĐT BQP/TTDT ngành CSQĐ;

– Lưu; VT, NCTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỬ TRƯỞNG

(Đã ký)

Thượng tướng Trần Đơn

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2019. Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Các đối tượng áp dụng Thông tư này nên tham khảo để biết mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ.

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Thông tư 106/2019/TT-BQP

 • Thông tư 12/2009/TT-BLĐTBXH chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009

 • Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH thi hành quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Thông tư 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

 • Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

 • Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng

 • Thông tư 12/2006/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

 • Thông tư 113/2016/TT-BQP Quy định chế độ nghỉ của quân nhân và viên chức quốc phòng

 • Hướng dẫn 251/HD-TLĐ Sửa đổi, bổ sung Hướng Dẫn SỐ 238/HD-TLĐ thi hành điều lệ Công Đoàn

 • Nghị Định 70/2017/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp đối với người có công

 • Nghị Định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về Tiền Lương

 • Nghị Định 85/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách đối với lao động nữ

 • Thông Tư 35/2016/TT-BCT Xác định người lao động ở nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

 • Quyết Định 44/2019/QĐ-UBND Tây Ninh quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong xây dựng

 • Quyết Định 73/2011/QĐ-TTg Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Công Chức, Viên Chức các cơ sở Y Tế

You May Also Like

More From Author