Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 danh sách xã đặc biệt khó khăn vào diện 135

Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 danh sách xã đặc biệt khó khăn vào diện 135

Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 danh sách xã đặc biệt khó khăn vào diện 135 bao gồm những điều luật nào và danh sách ra sao? Hãy cùng theo dõi bài viết này để hiểu rõ về quyết định này nhé!

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 900/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

———-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

Trong đó:

– Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.103 xã của 44 tỉnh;

– Ngân sách địa phương đầu tư: 36 xã của 02 tỉnh: Quảng Ninh và Khánh Hòa.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, CN, QHĐP, TKBT, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3).

THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP

DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
(Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên tỉnh

Tng s

Sử dụng ngân sách trung ương

Sử dụng ngân sách địa phương

TỔNG CỘNG

2.139

2.103

36

1

Quảng Ninh

20

 

20

2

Ninh Bình

5

5

 

3

Hà Giang

136

136

 

4

Cao Bằng

156

156

 

5

Bắc Kạn

60

60

 

6

Tuyên Quang

63

63

 

7

Lào Cai

104

104

 

8

Yên Bái

81

81

 

9

Thái Nguyên

63

63

 

10

Lạng Sơn

133

133

 

11

Bắc Giang

52

52

 

12

Phú Thọ

41

41

 

13

Điện Biên

103

103

 

14

Lai Châu

66

66

 

15

Sơn La

118

118

 

16

Hòa Bình

99

99

 

17

Thanh Hóa

100

100

 

18

Nghệ An

99

99

 

19

Hà Tĩnh

6

6

 

20

Quảng Bình

40

40

 

21

Quảng Trị

29

29

 

22

Thừa Thiên Huế

17

17

 

23

Quảng Nam

66

66

 

24

Quảng Ngãi

50

50

 

25

Bình Định

31

31

 

26

Phú Yên

16

16

 

27

Khánh Hòa

16

 

16

28

Ninh Thuận

14

14

 

29

Bình Thuận

9

9

 

30

Kon Tum

54

54

 

31

Gia Lai

65

65

 

32

Đắk Lắk

46

46

 

33

Đắk Nông

18

18

 

34

Lâm Đồng

11

11

 

35

Bình Phước

10

10

 

36

Tây Ninh

16

16

 

37

Trà Vinh

24

24

 

38

Vĩnh Long

2

2

 

39

An Giang

18

18

 

40

Kiên Giang

6

6

 

41

Đồng Tháp

8

8

 

42

Long An

17

17

 

43

Hậu Giang

4

4

 

44

Sóc Trăng

29

29

 

45

Bạc Liêu

10

10

 

46

Cà Mau

8

8

 

 

DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã

 

Tổng số

2.139

1. TỈNH QUẢNG NINH

20

 

HUYỆN HOÀNH BỒ

 

 

 

Xã Kỳ Thượng

 

HUYỆN BA CHẼ

 

 

 

Xã Minh Cầm

 

 

Xã Đạp Thanh

 

 

Xã Thanh Lâm

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Thanh Sơn

 

 

Xã Đồn Đạc

 

HUYỆN TIÊN YÊN

 

 

 

Xã Hà Lâu

 

HUYỆN BÌNH LIÊU

 

 

 

Xã Đồng Văn

 

 

Xã Đồng Tâm

 

 

Xã Lục Hồn

 

 

Xã Tình Húc

 

 

Xã Vô Ngại

 

 

Xã Húc Động

 

 

Xã Hoành Mô

 

HUYỆN ĐẦM HÀ

 

 

 

Xã Quảng Lâm

 

HUYỆN HẢI HÀ

 

 

 

Xã Quảng Đức

 

 

Xã Quảng Sơn

 

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

 

 

 

Xã Bắc Sơn

 

 

Xã Hải Sơn

2. TỈNH NINH BÌNH

5

 

HUYỆN NHO QUAN

 

 

 

Xã Thạch Bình

 

 

Xã Cúc Phương

 

 

Xã Kỳ Phú

 

 

Xã Phú Long

 

 

Xã Quảng Lạc

3. TỈNH HÀ GIANG

136

 

HUYỆN ĐỒNG VĂN

 

 

 

Xã Sủng Trái

 

 

Xã Tả Lủng

 

 

Xã Vần Chải

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Lũng Thầu

 

 

Xã Lũng Cú

 

 

Xã Thài Phìn Tủng

 

 

Xã Sính Lủng

 

 

Xã Lũng Phìn

 

 

Xã Phố Cáo

 

 

Xã Sảng Tủng

 

 

Xã Hố Quáng Phìn

 

 

Xã Lũng Táo

 

 

Xã Sà Phìn

 

 

Xã Phố Là

 

 

Xã Ma Lé

 

 

Xã Sủng Là

 

HUYỆN MÈO VẠC

 

 

 

Xã Niêm Tòng

 

 

Xã Thượng Phùng

 

 

Xã Khâu Vai

 

 

Xã Cán Chu Phìn

 

 

Xã Pải Lủng

 

 

Xã Lũng Pù

 

 

Xã Lũng Chinh

 

 

Xã Xín Cái

 

 

Xã Giàng Chu Phìn

 

 

Xã Sủng Trà

 

 

Xã Sơn Vĩ

 

 

Xã Tả Lủng

 

 

Xã Tát Ngà

 

 

Xã Pả Vi

 

 

Xã Sủng Máng

 

 

Xã Niêm Sơn

 

 

Xã Nậm Ban

 

HUYỆN YÊN MINH

 

 

 

Xã Sủng Cháng

 

 

Xã Đường Thượng

 

 

Xã Lũng Hồ

 

 

Xã Thắng Mố

 

 

Xã Sủng Thài

 

 

Xã Ngam La

 

 

Xã Lao Và Chải

 

 

Xã Du Già

 

 

Xã Mậu Long

 

 

Xã Du Tiến

 

 

Xã Ngọc Long

 

 

Xã Hữu Vinh

 

 

Xã Đông Minh

 

 

Xã Na Khê

 

 

Xã Phú Lũng

 

 

Xã Bạch Đích

 

HUYỆN QUẢN BẠ

 

 

 

Xã Bát Đại Sơn

 

 

Xã Tả Ván

 

 

Xã Nghĩa Thuận

 

 

Xã Lùng Tám

 

 

Xã Cán Tỷ

 

 

Xã Thái An

 

 

Xã Thanh Vân

 

 

Xã Tùng Vài

 

 

Xã Cao Mã Pờ

 

 

Xã Quản Bạ

 

 

Xã Quyết Tiến

 

 

Xã Đông Hà

 

HUYỆN XÍN MẦN

 

 

 

Xã Pà Vầy Sủ

 

 

Xã Nàn Sỉn

 

 

Xã Bản Ngò

 

 

Xã Thèn Phàng

 

 

Xã Nàn Ma

 

 

Xã Thu Tà

 

 

Xã Chế Là

 

 

Xã Chí Cà

 

 

Xã Nấm Dẩn

 

 

Xã Tả Nhìu

 

 

Xã Bản Díu

 

 

Xã Trung Thịnh

 

 

Xã Ngán Chiên

 

 

Xã Quảng Nguyên

 

 

Xã Xín Mần

 

 

Xã Cốc Rế

 

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

 

 

 

Xã Bản Phùng

 

 

Xã Ngàm Đăng Vài

 

 

Xã Đản Ván

 

 

Xã Thèn Chu Phìn

 

 

Xã Túng Sán

 

 

Xã Tụ Nhân

 

 

Xã Bản Nhùng

 

 

Xã Sán Sả Hồ

 

 

Xã Tả Sử Choóng

 

 

Xã Pờ Ly Ngài

 

 

Xã Nàng Đôn

 

 

Xã Chiến Phố

 

 

Xã Bản Máy

 

 

Xã Nậm Khòa

 

 

Xã Pố Lồ

 

 

Xã Bản Péo

 

 

Xã Bản Luốc

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Thàng Tín

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Nậm Dịch

 

 

Xã Hồ Thầu

 

 

Xã Nậm Ty

 

HUYỆN BẮC QUANG

 

 

 

Xã Đồng Tiến

 

 

Xã Thượng Bình

 

 

Xã Tân Lập

 

HUYỆN QUANG BÌNH

 

 

 

Xã Nà Khương

 

 

Xã Bản Rịa

 

 

Xã Tân Nam

 

 

Xã Tiên Nguyên

 

 

Xã Hương Sơn

 

 

Xã Xuân Minh

 

 

Xã Yên Thành

 

 

Xã Tân Bắc

 

HUYỆN VỊ XUYÊN

 

 

 

Xã Thượng Sơn

 

 

Xã Thuận Hòa

 

 

Xã Cao Bồ

 

 

Xã Ngọc Minh

 

 

Xã Quảng Ngần

 

 

Xã Ngọc Linh

 

 

Xã Bạch Ngọc

 

 

Xã Lao Chải

 

 

Xã Minh Tân

 

 

Xã Phương Tiến

 

 

Xã Kim Linh

 

 

Xã Thanh Thủy

 

 

Xã Kim Thạch

 

 

Xã Thanh Đức

 

 

Xã Xín Chải

 

HUYỆN BẮC MÊ

 

 

 

Xã Phiêng Luông

 

 

Xã Thượng Tân

 

 

Xã Giáp Trung

 

 

Xã Minh Sơn

 

 

Xã Đường Hồng

 

 

Xã Yên Phong

 

 

Xã Yên Cường

 

 

Xã Đường Âm

 

 

Xã Lạc Nông

4. TỈNH CAO BẰNG

156

 

HUYỆN THÔNG NÔNG

 

 

 

Xã Vị Quang

 

 

Xã Thanh Long

 

 

Xã Lương Can

 

 

Xã Cần Nông

 

 

Xã Ngọc Động

 

 

Xã Lương Thông

 

 

Xã Cần Yên

 

 

Xã Yên Sơn

 

Xã Đa Thông

 

 

Xã Bình Lãng

 

HUYỆN THẠCH AN

 

 

 

Xã Lê Lợi

 

 

Xã Thụy Hùng

 

 

Xã Danh Sỹ

 

 

Xã Thị Ngân

 

 

Xã Trọng Con

 

 

Xã Thái Cường

 

 

Xã Kim Đồng

 

 

Xã Đức Thông

 

 

Xã Canh Tân

 

 

Xã Minh Khai

 

 

Xã Quang Trọng

 

 

Xã Lê Lai

 

 

Xã Đức Long

 

 

Xã Vân Trình

 

HUYỆN HÒA AN

 

 

 

Xã Bình Dương

 

 

Xã Đức Xuân

 

 

Xã Hồng Nam

 

 

Xã Trương Lương

 

 

Xã Trưng Vương

 

 

Xã Quang Trung

 

 

Xã Hà Trì

 

 

Xã Ngũ Lão

 

 

Xã Công Trừng

 

 

Xã Lê Chung

 

 

Xã Nguyễn Huệ

 

 

Xã Đại Tiến

 

 

Xã Bạch Đằng

 

 

Xã Dân Chủ

 

 

Xã Bình Long

 

 

Xã Hoàng Tung

 

 

Xã Hồng Việt

 

 

Xã Nam Tuấn

 

HUYỆN QUẢNG UYÊN

 

 

 

Xã Quốc Dân

 

 

Xã Tự Do

 

 

Xã Quốc Phong

 

 

Xã Hồng Quang

 

 

Xã Độc Lập

 

 

Xã Chí Thảo

 

 

Xã Đoài Khôn

 

 

Xã Ngọc Động

 

 

Xã Hạnh Phúc

 

 

Xã Cai Bộ

 

 

Xã Phi Hải

 

 

Xã Hoàng Hải

 

 

Xã Bình Lăng

 

 

Xã Quảng Hưng

 

 

Xã Hồng Định

 

HUYỆN HẠ LANG

 

 

 

Xã Minh Long

 

 

Xã Lý Quốc

 

 

Xã Đồng Loan

 

 

Xã Thắng Lợi

 

 

Xã Đức Quang

 

 

Xã Kim Loan

 

 

Xã An Lạc

 

 

Xã Quang Long

 

 

Xã Việt Chu

 

 

Xã Thái Đức

 

 

Xã Cô Ngân

 

 

Xã Vinh Quý

 

 

Xã Thị Hoa

 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH

 

 

 

Xã Tam Kim

 

 

Xã Yên Lạc

 

 

Xã Hoa Thám

 

 

Xã Quang Thành

 

 

Xã Mai Long

 

 

Xã Thái Học

 

 

Xã Phan Thanh

 

 

Xã Triệu Nguyên

 

 

Xã Ca Thành

 

 

Xã Thành Công

 

 

Xã Vũ Nông

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

Xã Thịnh Vượng

 

 

Xã Minh Thanh

 

 

Xã Bắc Hợp

 

HUYỆN BẢO LẠC

 

 

 

Xã Kim Cúc

 

 

Xã Sơn Lập

 

 

Xã Hưng Thịnh

 

 

Xã Sơn Lộ

 

 

Xã Bảo Toàn

 

 

Xã Khánh Xuân

 

 

Xã Huy Giáp

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

Xã Cô Ba

 

 

Xã Hồng Trị

 

 

Xã Thượng Hà

 

 

Xã Cốc Pàng

 

 

Xã Hồng An

 

 

Xã Xuân Trường

 

 

Xã Đình Phùng

 

 

Xã Phan Thanh

 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH

 

 

 

Xã Ngọc Chung

 

 

Xã Phong Nặm

 

 

Xã Ngọc Côn

 

 

Xã Lăng Yên

 

 

Xã Chí Viễn

 

 

Xã Trung Phúc

 

 

Xã Thân Giáp

 

 

Xã Đoài Côn

 

 

Xã Đàm Thủy

 

 

Xã Đình Phong

 

 

Xã Ngọc Khê

 

HUYỆN TRÀ LĨNH

 

 

 

Xã Cô Mười

 

 

Xã Quang Trung

 

 

Xã Quốc Toản

 

 

Xã Cao Chương

 

 

Xã Quang Vinh

 

 

Xã Xuân Nội

 

 

Xã Quang Hán

 

 

Xã Lưu Ngọc

 

 

Xã Tri Phương

 

HUYỆN BẢO LÂM

 

 

 

Xã Mông Ân

 

 

Xã Nam Cao

 

 

Xã Đức Hạnh

 

 

Xã Tân Việt

 

 

Xã Thạch Lâm

 

 

Xã Quảng Lâm

 

 

Xã Vĩnh Phong

 

 

Xã Nam Quang

 

 

Xã Yên Thổ

 

 

Xã Thái Học

 

 

Xã Vĩnh Quang

 

 

Xã Thái Sơn

 

HUYỆN PHỤC HÒA

 

 

 

Xã Triệu Ẩu

 

 

Xã Lương Thiện

 

 

Xã Mỹ Hưng

 

 

Xã Tiên Thành

 

 

Xã Đại Sơn

 

 

Xã Cách Linh

 

HUYỆN HÀ QUẢNG

 

 

 

Xã Hạ Thôn

 

 

Xã Kéo Yên

 

 

Xã Hồng Sỹ

 

 

Xã Cải Viên

 

 

Xã Lũng Nặm

 

 

Xã Mã Ba

 

 

Xã Nà Sác

 

 

Xã Nội Thôn

 

 

Xã Quý Quân

 

 

Xã Sỹ Hai

 

 

Xã Thượng Thôn

 

 

Xã Tổng Cọt

 

 

Xã Vân An

 

 

Xã Vần Dính

 

 

Xã Đào Ngạn

 

 

Xã Phù Ngọc

 

 

Xã Sóc Hà

5. TỈNH BẮC KẠN

60

 

HUYỆN BA BỂ

 

 

 

Xã Phúc Lộc

 

 

Xã Chu Hương

 

 

Xã Yến Dương

 

 

Xã Đồng Phúc

 

 

Xã Cao Thượng

 

 

Xã Địa Linh

 

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

 

 

Xã Vi Hương

 

 

Xã Nguyên Phúc

 

 

Xã Đôn Phong

 

 

Xã Mỹ Thanh

 

 

Xã Vũ Muộn

 

 

Xã Cao Sơn

 

 

Xã Sỹ Bình

 

HUYỆN CHỢ ĐỒN

 

 

 

Xã Xuân Lạc

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Đại Sảo

 

 

Xã Yên Mỹ

 

 

Xã Bằng Lãng

 

 

Xã Lương Bằng

 

 

Xã Yên Thượng

 

 

Xã Nghĩa Tá

 

 

Xã Yên Thịnh

 

HUYỆN CHỢ MỚI

 

 

 

Xã Tân Sơn

 

 

Xã Yên Hân

 

 

Xã Yên Cư

 

 

Xã Bình Văn

 

HUYỆN NA RÌ

 

 

 

Xã Dương Sơn

 

 

Xã Văn Học

 

 

Xã Lương Thượng

 

 

Xã Lương Thành

 

 

Xã Cư Lễ

 

 

Xã Kim Lư

 

 

Xã Liêm Thủy

 

 

Xã Văn Minh

 

 

Xã Vũ Loan

 

 

Xã Đổng Xá

 

 

Xã Côn Minh

 

 

Xã Lạng San

 

 

Xã Xuân Dương

 

 

Xã Lam Sơn

 

 

Xã Ân Tình

 

 

Xã Kim Hỷ

 

 

Xã Quang Phong

 

HUYỆN NGÂN SƠN

 

 

 

Xã Cốc Đán

 

 

Xã Thượng Ân

 

 

Xã Bằng Vân

 

 

Xã Đức Vân

 

 

Xã Thượng Quan

 

 

Xã Thuần Mang

 

 

Xã Hương Nê

 

 

Xã Lãng Ngâm

 

 

Thị Trấn Nà Phặc

 

 

Xã Trung Hòa

 

HUYỆN PÁC NẶM

 

 

 

Xã An Thắng

 

 

Xã Bằng Thành

 

 

Xã Cổ Linh

 

 

Xã Công Bằng

 

 

Xã Nhạn Môn

 

 

Xã Nghiên Loan

 

 

Xã Xuân La

6. TỈNH TUYÊN QUANG

63

 

HUYỆN LÂM BÌNH

 

 

 

Xã Bình An

 

 

Xã Hồng Quang

 

 

Xã Khuôn Hà

 

 

Xã Lăng Can

 

 

Xã Phúc Yên

 

 

Xã Thổ Bình

 

 

Xã Xuân Lập

 

HUYỆN NA HANG

 

 

 

Xã Côn Lôn

 

 

Xã Đà Vị

 

 

Xã Hồng Thái

 

 

Xã Khâu Tinh

 

 

Xã Sinh Long

 

 

Xã Sơn Phú

 

 

Xã Thanh Tương

 

 

Xã Thượng Giáp

 

 

Xã Thượng Nông

 

 

Xã Yên Hoa

 

HUYỆN CHIÊM HÓA

 

 

 

Xã Hà Lang

 

 

Xã Trung Hà

 

 

Xã Minh Quang

 

 

Xã Phúc Sơn

 

 

Xã Tân Mỹ

 

 

Xã Hùng Mỹ

 

 

Xã Phú Bình

 

 

Xã Yên Lập

 

 

Xã Bình Phú

 

 

Xã Kiên Đài

 

 

Xã Linh Phú

 

 

Xã Tri Phú

 

 

Xã Hòa An

 

 

Xã Xuân Quang

 

HUYỆN HÀM YÊN

 

 

 

Xã Bạch Xa

 

 

Xã Bằng Cốc

 

 

Xã Hùng Đức

 

 

Xã Minh Hương

 

 

Xã Minh Khương

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Thành Long

 

 

Xâ Yên Lâm

 

 

Xã Yên Thuận

 

HUYỆN YÊN SƠN

 

 

 

Xã Công Đa

 

 

Xã Đạo Viện

 

 

Xã Hùng Lợi

 

 

Xã Kiến Thiết

 

 

Xã Kim Quan

 

 

Xã Lực Hành

 

 

Xã Phú Thịnh

 

 

Xã Quý Quân

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Trung Minh

 

 

Xã Trung Sơn

 

 

Xã Trung Trực

 

HUYỆN SƠN DƯƠNG

 

 

 

Xã Chi Thiết

 

 

Xã Bình Yên

 

 

Xã Đông Lợi

 

 

Xã Đồng Quý

 

 

Xã Hợp Hòa

 

 

Xã Lương Thiện

 

 

Xã Minh Thanh

 

 

Xã Quyết Thắng

 

 

Xã Thanh Phát

 

 

Xã Trung Yên

 

 

Xã Hợp Thành

7. TỈNH LÀO CAI

104

 

HUYỆN SA PA

 

 

 

Xã Lao Chải

 

 

Xã Bản Hồ

 

 

Xã Tả Van

 

 

Xã Trung Chải

 

 

Xã Sa Pả

 

 

Xã Suối Thầu

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Bản Phùng

 

 

Xã Hầu Thào

 

 

Xã Sử Pán

 

 

Xã Bản Khoang

 

 

Xã Thanh Kim

 

 

Xã Tả Giàng Phìn

 

 

Xã Thanh Phú

 

 

Xã San Xả Hồ

 

 

Xã Nậm Sài

 

HUYỆN SI MA CAI

 

 

 

Xã Mản Thẩn

 

 

Xã Lử Thẩn

 

 

Xa Lùng Sui

 

 

Xa Cán Cấu

 

 

Xã Quan Thần Sán

 

 

Xã Cán Hồ

 

 

Xã Nàn Sán

 

 

Xã Bản Mế

 

 

Xã Sín Chéng

 

 

Xã Thào Chư Phìn

 

 

Xã Nàn Sín

 

 

Xã Sán Chải

 

 

Xã Si Ma Cai

 

HUYỆN VĂN BÀN

 

 

 

Xã Nậm Mả

 

 

Xã Nậm Dạng

 

 

Xã Sơn Thủy

 

 

Xã Chiềng Ken

 

 

Xã Nậm Tha

 

 

Xã Làng Giàng

 

 

Xã Dương Quỳ

 

 

Xã Nậm Chày

 

 

Xã Thẳm Dương

 

 

Xã Nậm Xây

 

 

Xã Minh Lương

 

 

Xã Nậm Xé

 

HUYÊN MƯỜNG KHƯƠNG

 

 

 

Xã Tung Chung Phố

 

 

Xã Thanh Bình

 

 

Xã Nấm Lư

 

 

Xã Lùng Khấu Nhin

 

 

Xã Cao Sơn

 

 

Xã La Pan Tẩn

 

 

Xã Tả Thàng

 

 

Xã Nậm Chảy

 

 

Xã Tả Ngài Chồ

 

 

Xã Pha Long

 

 

Xã Dìn Chin

 

 

Xã Tả Gia Khâu

 

HUYỆN BẮC HÀ

 

 

 

Xã Tả Củ Tỷ

 

 

Xã Bản Già

 

 

Xã Lùng Cải

 

 

Xã Tả Van Chư

 

 

Xã Lùng Phình

 

 

Xã Lầu Thí Ngài

 

 

Xã Thải Giàng Phố

 

 

Xã Bản Phố

 

 

Xã Hoàng Thu Phố

 

 

Xã Nậm Mòn

 

 

Xã Cốc Ly

 

 

Xã Nậm Khánh

 

 

Xã Bản Liền

 

 

Xã Nậm Đét

 

 

Xã Cốc Lầu

 

 

Xã Nậm Lúc

 

 

Xã Bản Cái

 

HUYỆN BẢO THẮNG

 

 

 

Xã Bản Cầm

 

 

Xã Thái Niên

 

 

Xã Phong Niên

 

 

Xã Trì Quang

 

 

Xã Bản Phiệt

 

HUYỆN BÁT XÁT

 

 

 

Xã Cốc Mỳ

 

 

Xã Tòng Sành

 

 

Xã Phìn Ngan

 

 

Xã Trịnh Tường

 

 

Xã Nậm Chạc

 

 

Xã A Mú Sung

 

 

Xã A Lù

 

 

Xã Ngải Thầu

 

 

Xã Y Tý

 

 

Xã Dền Sáng

 

 

Xã Sàng Ma Sáo

 

 

Xã Nậm Pung

 

 

Xã Trung Lèng Hồ

 

 

Xã Mường Hum

 

 

Xã Dền Thàng

 

 

Xã Pa Cheo

 

 

Xã Bản Xèo

 

HUYỆN BẢO YÊN

 

 

 

Xã Thượng Hà

 

 

Xã Long Khánh

 

 

Xã Long Phúc

 

 

Xã Vĩnh Yên

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Xuân Hòa

 

 

Xã Điện Quan

 

 

Xã Bảo Hà

 

 

Xã Cam Cọn

 

 

Xã Minh Tân

 

 

Xã Xuân Thượng

 

 

Xã Kim Sơn

8. TỈNH YÊN BÁI

81

 

HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

 

Xã Nậm Có

 

 

Xã Cao Phạ

 

 

Xã Nậm Khắt

 

 

Xã Púng Luông

 

 

Xã La Pán Tẩn

 

 

Xã Dế Xu Phình

 

 

Xã Chế Cu Nha

 

 

Xã Mồ Dề

 

 

Xã Kim Nọi

 

 

Xã Lao Chải

 

 

Xã Khao Mang

 

 

Xã Hồ Bốn

 

 

Xã Chế Tạo

 

HUYỆN TRẠM TẤU

 

 

 

Xã Bản Công

 

 

Xã Xà Hồ

 

 

Xã Bản Mù

 

 

Xã Hát Lừu

 

 

Xã Trạm Tấu

 

 

Xã Pá Hu

 

 

Xã Pá Lau

 

 

Xã Túc Đán

 

 

Xã Phình Hồ

 

 

Xã Làng Nhì

 

 

Xã Tà Xi Láng

 

HUYỆN VĂN CHẤN

 

 

 

Xã Tú Lệ

 

 

Xã Nậm Búng

 

 

Xã Gia Hội

 

 

Xã Sơn Lương

 

 

Xã Hạnh Sơn

 

 

Xã Phúc Sơn

 

 

Xã Thạch Lương

 

 

Xã Minh An

 

 

Xã Bình Thuận

 

 

Xã Suối Giàng

 

 

Xã Suối Bu

 

 

Xã Suối Quyền

 

 

Xã Sùng Đô

 

 

Xã Nậm Mười

 

 

Xã Nậm Lành

 

 

Xã An Lương

 

 

Xã Nghĩa Sơn

 

HUYỆN VĂN YÊN

 

 

 

Xã Viễn Sơn

 

 

Xã Phong Dụ Thượng

 

 

Xã Châu Quế Thượng

 

 

Xã Xuân Tầm

 

 

Xã Lang Thíp

 

 

Xã Đại Sơn

 

 

Xã Mỏ Vàng

 

 

Xã Phong Dụ Hạ

 

 

Xã Châu Quế Hạ

 

 

Xã Nà Hẩu

 

HUYỆN TRẤN YÊN

 

 

 

Xã Hòa Cuông

 

 

Xã Việt Hồng

 

 

Xã Hồng Ca

 

 

Xã Kiên Thành

 

HUYỆN LỤC YÊN

 

 

 

Xã Trung Tâm

 

 

Xã Phúc Lợi

 

 

Xã Động Quan

 

 

Xã Khánh Hòa

 

 

Xã An Lạc

 

 

Xã Tô Mậu

 

 

Xã Phan Thanh

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Minh Chuẩn

 

 

Xã Tân Phượng

 

 

Xã Lâm Thượng

 

 

Xã Khánh Thiện

 

 

Xã Mường Lai

 

 

Xã Minh Tiến

 

 

Xã An Phú

 

HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

 

Xã Xuân Long

 

 

Xã Ngọc Chấn

 

 

Xã Phúc Ninh

 

 

Xã Cảm Nhân

 

 

Xã Tích Cốc

 

 

Xã Mỹ Gia

 

 

Xã Xuân Lai

 

 

Xã Yên Thành

 

 

Xã Phúc An

 

 

Xã Tân Nguyên

 

THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

 

 

Xã Nghĩa An

9. TỈNH THÁI NGUYÊN

63

 

HUYỆN VÕ NHAI

 

 

 

Xã Bình Long

 

 

Xã Liên Minh

 

 

Xã Dân Tiến

 

 

Xã Phương Giao

 

 

Xã Cúc Đường

 

 

Xã Thần Sa

 

 

Xã Thượng Nung

 

 

Xã Vũ Chấn

 

 

Xã Nghinh Tường

 

 

Xã Sảng Mộc

 

 

Xã Tràng Xá

 

HUYỆN ĐỊNH HÓA

 

 

 

Xã Tân Thịnh

 

 

Xã Bình Thành

 

 

Xã Linh Thông

 

 

Xã Điềm Mặc

 

 

Xã Phú Đình

 

 

Xã Phú Tiến

 

 

Xã Định Biên

 

 

Xã Sơn Phú

 

 

Xã Bảo Linh

 

 

Xã Quy Kỳ

 

 

Xã Kim Phượng

 

 

Xã Phúc Chu

 

 

Xã Tân Dương

 

 

Xã Trung Hội

 

 

Xã Bình Yên

 

 

Xã Bộc Nhiêu

 

 

Xã Kim Sơn

 

 

Xã Lam Vỹ

 

 

Xã Thanh Định

 

 

Xã Trung Lương

 

HUYỆN ĐẠI TỪ

 

 

 

Xã Phúc Lương

 

 

Xã Na Mao

 

 

Xã Minh Tiến

 

 

Xã Đức Lương

 

 

Xã Hoàng Nông

 

 

Xã Khôi Kỳ

 

 

Xã Lục Ba

 

 

Xã Cát Nê

 

 

Xã Phú Cường

 

 

Xã Phú Lạc

 

 

Xã Phú Thịnh

 

 

Xã Phú Xuyên

 

 

Xã Phục Linh

 

 

Xã Tân Linh

 

 

Xã Yên Lãng

 

 

Xã Quân Chu

 

HUYỆN PHÚ LƯƠNG

 

 

 

Xã Phủ Lý

 

 

Xã Phú Đô

 

 

Xã Yên Lạc

 

 

Xã Yên Trạch

 

 

Xã Hợp Thành

 

HUYỆN ĐỒNG HỶ

 

 

 

Xã Cây Thị

 

 

Xã Văn Lăng

 

 

Xã Tân Long

 

 

Xã Tân Lợi

 

 

Xã Hợp Tiến

 

 

Xã Nam Hòa

 

 

Xã Văn Hán

 

HUYỆN PHÚ BÌNH

 

 

 

Xã Bàn Đạt

 

 

Xã Kha Sơn

 

THỊ XÃ PHỔ YÊN

 

 

 

Xã Vạn Phái

 

 

Xã Tiên Phong

10. TỈNH LẠNG SƠN

133

 

HUYỆN BẮC SƠN

 

 

 

Xã Chiêu Vũ

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Tân Tri

 

 

Xã Nhất Hòa

 

 

Xã Tân Hương

 

 

Xã Vạn Thủy

 

 

Xã Trấn Yên

 

 

Xã Nhất Tiến

 

 

Xã Hưng Vũ

 

 

Xã Vũ Lăng

 

 

Xã Vũ Lễ

 

 

Xã Chiến Thắng

 

 

Xã Long Đống

 

HUYỆN BÌNH GIA

 

 

 

Xã Bình La

 

 

Xã Hòa Bình

 

 

Xã Hoa Thám

 

 

Xã Hồng Phong

 

 

Xã Hồng Thái

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

Xã Minh Khai

 

 

Xã Mông Ân

 

 

Xã Quang Trung

 

 

Xã Quý Hòa

 

 

Xã Tân Hòa

 

 

Xã Tân Văn

 

 

Xã Thiện Hòa

 

 

Xã Thiện Long

 

 

Xã Thiện Thuật

 

 

Xã Vĩnh Yên

 

 

Xã Yên Lỗ

 

HUYỆN HỮU LŨNG

 

 

 

Xã Yên Sơn

 

 

Xã Hữu Liên

 

 

Xã Thanh Sơn

 

 

Xã Hòa Bình

 

 

Xã Yên Bình

 

 

Xã Quyết Thắng

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Thiện Kỵ

 

HUYỆN VĂN LÃNG

 

 

 

Xã Tân Việt

 

 

Xã Trùng Quán

 

 

Xã Trùng Khánh

 

 

Xã Thụy Hùng

 

 

Xã Thanh Long

 

 

Xã Nam La

 

 

Xã Hội Hoan

 

 

Xã Gia Miễn

 

 

Xã Bắc La

 

 

Xã Tân Tác

 

 

Xã Tân Lang

 

 

Xã An Hùng

 

 

Xã Thành Hòa

 

 

Xã Hoàng Việt

 

 

Xã Hồng Thái

 

 

Xã Nhạc Kỳ

 

 

Xã Tân Mỹ

 

HUYỆN CHI LĂNG

 

 

 

Xã Hữu Kiên

 

 

Xã Bằng Hữu

 

 

Xã Lâm Sơn

 

 

Xã Chiến Thắng

 

 

Xã Vân An

 

 

Xã Liên Sơn

 

 

Xã Bắc Thủy

 

HUYỆN VĂN QUAN

 

 

 

Xã Yên Phúc

 

 

Xã Bình Phúc

 

 

Xã Chu Túc

 

 

Xã Khánh Khê

 

 

Xã Đồng Giáp

 

 

Xã Đại An

 

 

Xã Tràng Sơn

 

 

Xã Song Giang

 

 

Xã Việt Yên

 

 

Xã Trấn Ninh

 

 

Xã Tú Xuyên

 

 

Xã Lương Năng

 

 

Xã Tri Lễ

 

 

Xã Hữu Lễ

 

 

Xã Tràng Các

 

 

Xã Phú Mỹ

 

 

Xã Vĩnh Lại

 

 

Xã Hòa Bình

 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 

 

 

Xã Quốc Khánh

 

 

Xã Đội Cấn

 

 

Xã Tân Minh

 

 

Xã Chí Minh

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Trung Thành

 

 

Xã Bắc Ái

 

 

Xã Tân Yên

 

 

Xã Cao Minh

 

 

Xã Khánh Long

 

 

Xã Vĩnh Tiến

 

 

Xã Đoàn Kết

 

 

Xã Đào Viên

 

HUYỆN ĐÌNH LẬP

 

 

 

Xã Đồng Thắng

 

 

Xã Bắc Xa

 

 

Xã Châu Sơn

 

 

Xã Kiên Mộc

 

 

Xã Lâm Ca

 

 

Xã Thái Bình

 

 

Xã Bắc Lãng

 

 

Xã Cường Lợi

 

 

Xã Bính Xá

 

HUYỆN LỘC BÌNH

 

 

 

Xã Vân Mộng

 

 

Xã Tĩnh Bắc

 

 

Xã Tam Gia

 

 

Xã Ái Quốc

 

 

Xã Xuân Dương

 

 

Xã Hữu Lân

 

 

Xã Lợi Bác

 

 

Xã Mẫu Sơn

 

 

Xã Nhượng Bạn

 

 

Xã Minh Phát

 

 

Xã Nam Quan

 

 

Xã Sàn Viên

 

 

Xã Quan Bản

 

 

Xã Tú Mịch

 

 

Xã Hiệp Hạ

 

 

Xã Xuân Tình

 

HUYỆN CAO LỘC

 

 

 

Xã Lộc Yên

 

 

Xã Công Sơn

 

 

Xã Mẫu Sơn

 

 

Xã Thạch Đạn

 

 

Xã Thanh Lòa

 

 

Xã Phú Xá

 

 

Xã Xuân Long

 

 

Xã Xuất Lễ

 

 

Xã Cao Lâu

 

 

Xã Bình Trung

 

 

Xã Song Giáp

 

 

Xã Tân Liên

 

 

Xã Hòa Cư

 

 

Xã Bảo Lâm

11. TỈNH BẮC GIANG

52

 

HUYỆN SƠN ĐỘNG

 

 

 

Xã An Bá

 

 

Xã An Lập

 

 

Xã Vĩnh Khương

 

 

Xã Lệ Viễn

 

 

Xã Vân Sơn

 

 

Xã An Lạc

 

 

Xã Hữu Sản

 

 

Xã Long Sơn

 

 

Xã Dương Hưu

 

 

Xã Yên Định

 

 

Xã Bồng Am

 

 

Xã Thanh Luận

 

 

Xã Tuấn Mậu

 

 

Xã Cẩm Đàn

 

 

Xã Chiên Sơn

 

 

Xã Quế Sơn

 

 

Xã Giáo Liêm

 

 

Xã Phúc Thắng

 

 

Xã Thạch Sơn

 

HUYỆN LỤC NGẠN

 

 

 

Xã Sa Lý

 

 

Xã Phong Minh

 

 

Xã Phong Vân

 

 

Xã Tân Sơn

 

 

Xã Cấm Sơn

 

 

Xã Hộ Đáp

 

 

Xã Sơn Hải

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Đèo Gia

 

 

Xã Phú Nhuận

 

 

Xã Kim Sơn

 

HUYỆN LỤC NAM

 

 

 

Xã Lục Sơn

 

 

Xã Bình Sơn

 

 

Xã Trường Sơn

 

 

Xã Vô Tranh

 

 

Xã Trường Giang

 

HUYỆN YÊN THẾ

 

 

 

Xã Tiến Thắng

 

 

Xã Đồng Vương

 

 

Xã Đồng Tiến

 

 

Xã Canh Nậu

 

 

Xã Đồng Hưu

 

HUYỆN HIỆP HÒA

 

 

 

Xã Đồng Tân

 

 

Xã Hòa Sơn

 

 

Xã Hoàng Thanh

 

 

Xã Hoàng Vân

 

 

Xã Hùng Sơn

 

 

Xã Thanh Vân

 

 

Xã Mai Đình

 

 

Xã Hương Lâm

 

 

Xã Hợp Thịnh

 

 

Xã Quang Minh

 

 

Xã Mai Trung

 

 

Xã Đại Thành

12. TỈNH PHÚ THỌ

41

 

HUYỆN TÂN SƠN

 

 

 

Xã Đồng Sơn

 

 

Xã Tân Sơn

 

 

Xã Kiệt Sơn

 

 

Xã Vinh Tiền

 

 

Xã Xuân Sơn

 

 

Xã Thu Ngạc

 

HUYỆN CẨM KHÊ

 

 

 

Xã Tùng Khê

 

 

Xã Tạ Xá

 

 

Xã Phú Khê

 

 

Xã Yên Tập

 

 

Xã Chương Xá

 

 

Xã Yên Dưỡng

 

HUYỆN HẠ HÒA

 

 

 

Xã Lệnh Khanh

 

 

Xã Vô Tranh

 

 

Xã Liên Phương

 

 

Xã Cáo Điền

 

HUYỆN YÊN LẬP

 

 

 

Xã Trung Sơn

 

 

Xã Nga Hoàng

 

 

Xã Ngọc Lập

 

 

Xã Phúc Khánh

 

 

Xã Thượng Long

 

 

Xã Xuân Thủy

 

HUYỆN THANH BA

 

 

 

Xã Thanh Vân

 

 

Xã Yển Khê

 

 

Xã Yên Nội

 

 

Xã Thanh Xá

 

 

Xã Đại An

 

 

Xã Thái Ninh

 

 

Xã Năng Yên

 

HUYỆN THANH SƠN

 

 

 

Xã Khả Cửu

 

 

Xã Tân Minh

 

 

Xã Yên Lương

 

 

Xã Yên Lãng

 

 

Xã Yên Sơn

 

 

Xã Đông Cửu

 

 

Xã Thượng Cửu

 

 

Xã Cự Đồng

 

 

Xã Cự Thắng

 

 

Xã Địch Quả

 

 

Xã Hương Cần

 

 

Xã Tân Lập

13. TỈNH ĐIỆN BIÊN

103

 

HUYỆN TỦA CHÙA

 

 

 

Xã Mường Báng

 

 

Xã Xá Nhè

 

 

Xã Mường Đun

 

 

Xã Tủa Thàng

 

 

Xã Huổi Só

 

 

Xã Sính Phình

 

 

Xã Trung Thu

 

 

Xã Lao Xả Phình

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Tả Sìn Thàng

 

 

Xã Sín Chải

 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 

 

 

Xã Na Son

 

 

Xã Xa Dung

 

 

Xã Phì Nhừ

 

 

Xã Chiềng Sơ

 

 

Xã Pu Nhi

 

 

Xã Mường Luân

 

 

Xã Luân Giói

 

 

Xã Phình Giàng

 

 

Xã Pú Hồng

 

 

Xã Nong U

 

 

Xã Keo Lôm

 

 

Xã Háng Lìa

 

 

Xã Tìa Dình

 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 

 

 

Xã Mường Pồn

 

 

Xã Hua Thanh

 

 

Xã Pa Thơm

 

 

Xã Na Ư

 

 

Xã Nà Nhạn

 

 

Xã Nà Tấu

 

 

Xã Mường Phăng

 

 

Xã Pá Khoang

 

 

Xã Núa Ngam

 

 

Xã Hẹ Muông

 

 

Xã Na Tông

 

 

Xã Mường Nhà

 

 

Xã Phu Luông

 

 

Xã Mường Lói

 

 

Xã Thanh Nưa

 

HUYỆN TUẦN GIÁO

 

 

 

Xã Nà Sáy

 

 

Xã Nà Tòng

 

 

Xã Quài Cang

 

 

Xã Chiềng Đông

 

 

Xã Chiềng Sinh

 

 

Xã Mường Khong

 

 

Xã Mùn Chung

 

 

Xã Pú Xi

 

 

Xã Pú Nhung

 

 

Xã Tỏa Tình

 

 

Xã Tênh Phông

 

 

Xã Mường Mùn

 

 

Xã Quài Nưa

 

 

Xã Phình Sáng

 

 

Xã Quài Tở

 

 

Xã Mường Thín

 

 

Xã Ta Ma

 

 

Xã Rạng Đông

 

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

 

 

 

Xã Búng Lao

 

 

Xã Ẳng Tở

 

 

Xã Ẳng Cang

 

 

Xã Ẳng Nưa

 

 

Xã Ngối Cáy

 

 

Xã Mường Đăng

 

 

Xã Mường Lạn

 

 

Xã Nặm Lịch

 

 

Xã Xuân Lao

 

HUYÊN NẬM PỒ

 

 

 

Xã Nà Hỳ

 

 

Xã Nà Bủng

 

 

Xã Na Cô Sa

 

 

Xã Pa Tần

 

 

Xã Nậm Chua

 

 

Xã Chà Tở

 

 

Xã Si Pa Phìn

 

 

Xã Nậm Khăn

 

 

Xã Nậm Nhừ

 

 

Xã Vàng Đán

 

 

Xã Chà Nưa

 

 

Xã Nậm Tin

 

 

Xã Phìn Hồ

 

 

Xã Nà Khoa

 

 

Xã Chà Cang

 

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

 

 

 

Xã Nậm Nèn

 

 

Xã Sá Tổng

 

 

Xã Sa Lông

 

 

Xã Huổi Lèng

 

 

Xã Pa Ham

 

 

Xã Na Sang

 

 

Xã Mường Mươn

 

 

Xã Mường Tùng

 

 

Xã Hừa Ngài

 

 

Xã Ma Thì Hồ

 

 

Xã Huổi Mí

 

HUYỆN MƯỜNG NHÉ

 

 

 

Xã Sín Thầu

 

 

Xã Sen Thượng

 

 

Xã Chung Chải

 

 

Xã Leng Su Sìn

 

 

Xã Pá Mỳ

 

 

Xã Nậm Vì

 

 

Xã Nậm Kè

 

 

Xã Mường Toong

 

 

Xã Quảng Lâm

 

 

Xã Huổi Lếch

 

 

Xã Mường Nhé

14. TỈNH LAI CHÂU

66

 

HUYỆN MƯỜNG TÈ

 

 

 

Xã Bum Nưa

 

 

Xã Bum Tở

 

 

Xã Can Hồ

 

 

Xã Ka Lăng

 

 

Xã Mù Cả

 

 

Xã Nậm Khao

 

 

Xã Pa Ủ

 

 

Xã Pa Vệ Sủ

 

 

Xã Tá Bạ

 

 

Xã Tà Tổng

 

 

Xã Thu Lũm

 

 

Xã Vàng San

 

HUYỆN NẬM NHÙN

 

 

 

Xã Hua Bum

 

 

Xã Nậm Pì

 

 

Xã Trung Chải

 

 

Xã Nậm Chà

 

 

Xã Nậm Ban

 

 

Xã Nậm Hàng

 

HUYỆN SÌN HỒ

 

 

 

Xã Căn Co

 

 

Xã Hồng Thu

 

 

Xã Làng Mô

 

 

Xã Ma Quai

 

 

Xã Nậm Cha

 

 

Xã Nậm Cuổi

 

 

Xã Nậm Hăn

 

 

Xã Noong Hẻo

 

 

Xã Pa Khóa

 

 

Xã Phăng Sô Lin

 

 

Xã Phìn Hồ

 

 

Xã Pu Sam Cáp

 

 

Xã Tả Ngảo

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Tủa Sín Chải

 

 

Xã Xà Dề Phin

 

 

Xã Pa Tần

 

HUYỆN PHONG THỔ

 

 

 

Xã Bản Lang

 

 

Xã Ma Ly Chải

 

 

Xã Hoang Thèn

 

 

Xã Mồ Sì San

 

 

Xã Mù Sang

 

 

Xã Nậm Xe

 

 

Xã Pa Vây Sử

 

 

Xã Lản Nhì Thàng

 

 

Xã Sin Súi Hồ

 

 

Xã Tung Qua Lìn

 

 

Xã Sì Lở Lầu

 

 

Xã Dào San

 

 

Xã Huổi Luông

 

 

Xã Ma Ly Pho

 

 

Xã Vàng Ma Chải

 

HUYỆN THAN UYÊN

 

 

 

Xã Khoen On

 

 

Xã Mường Kim

 

 

Xã Tà Hừa

 

 

Xã Tà Mung

 

HUYỆN TÂN UYÊN

 

 

 

Xã Hố Mít

 

 

Xã Mường Khoa

 

 

Xã Tà Mít

 

 

Xã Nậm Sỏ

 

HUYÊN TAM ĐƯỜNG

 

 

 

Xã Thèn Sin

 

 

Xã Nùng Nàng

 

 

Xã Khun Há

 

 

Xã Bản Hon

 

 

Xã Giang Ma

 

 

Xã Tả Lèng

 

 

Xã Nà Tăm

 

 

Xã Bản Bo

15. TỈNH SƠN LA

118

 

HUYỆN YÊN CHÂU

 

 

 

Xã Chiềng Đông

 

 

Xã Mường Lựm

 

 

Xã Tú Nang

 

 

Xã Lóng Phiêng

 

 

Xã Chiềng Tương

 

 

Xã Phiêng Khoài

 

 

Xã Chiềng On

 

HUYỆN PHÙ YÊN

 

 

 

Xã Huy Thượng

 

 

Xã Tường Thượng

 

 

Xã Tường Hạ

 

 

Xã Huy Tân

 

 

Xã Tường Phong

 

 

Xã Tân Phong

 

 

Xã Suối Tọ

 

 

Xã Suối Bau

 

 

Xã Kim Bon

 

 

Xã Sập Xa

 

 

Xã Nam Phong

 

 

Xã Mường Do

 

 

Xã Mường Lang

 

 

Xã Tường Phù

 

 

Xã Mường Bang

 

HUYỆN SỐP CỘP

 

 

 

Xã Mường Và

 

 

Xã Mường Lạn

 

 

Xã Nậm Lạnh

 

 

Xã Dồm Cang

 

 

Xã Púng Bánh

 

 

Xã Sam Kha

 

 

Xã Mường Lèo

 

HUYỆN VÂN HỒ

 

 

 

Xã Xuân Nha

 

 

Xã Mường Tè

 

 

Xã Song Khủa

 

 

Xã Chiềng Yên

 

 

Xã Chiềng Xuân

 

 

Xã Quang Minh

 

 

Xã Suối Bàng

 

 

Xã Tân Xuân

 

 

Xã Mường Men

 

 

Xã Liên Hòa

 

HUYỆN BẮC YÊN

 

 

 

Xã Hang Chú

 

 

Xã Xím Vàng

 

 

Xã Làng Chếu

 

 

Xã Tà Xùa

 

 

Xã Háng Đồng

 

 

Xã Phiêng Ban

 

 

Xã Hồng Ngài

 

 

Xã Song Pe

 

 

Xã Tạ Khoa

 

 

Xã Hua Nhàn

 

 

Xã Pắc Ngà

 

 

Xã Chim Vàn

 

 

Xã Phiêng Côn

 

 

Xã Chiềng Sại

 

HUYỆN MƯỜNG LA

 

 

 

Xã Chiềng Ân

 

 

Xã Tạ Bú

 

 

Xã Hua Trai

 

 

Xã Chiềng Công

 

 

Xã Ngọc Chiến

 

 

Xã Chiềng Muôn

 

 

Xã Chiềng Hoa

 

 

Xã Chiềng San

 

 

Xã Chiềng Lao

 

 

Xã Nặm Păm

 

 

Xã Mường Trai

 

 

Xã Pi Toong

 

 

Xã Nậm Giôn

 

HUYỆN THUẬN CHÂU

 

 

 

Xã Bản Lầm

 

 

Xã É Tòng

 

 

Xã Nậm Lầu

 

 

Xã Chiềng Bôm

 

 

Xã Bó Mười

 

 

Xã Co Mạ

 

 

Xã Púng Tra

 

 

Xã Co Tòng

 

 

Xã Chiềng Pấc

 

 

Xã Long Hẹ

 

 

Xã Tông Lạnh

 

 

Xã Mướng É

 

 

Xã Phổng Lập

 

 

Xã Phổng Lăng

 

 

Xã Chiềng Pha

 

 

Xã Tông Cọ

 

 

Xã Chiềng La

 

 

Xã Pá Lông

 

 

Xã Mường Khiêng

 

 

Xã Mường Bám

 

 

Xã Liệp Tè

 

 

Xã Nong Lay

 

HUYỆN MAI SƠN

 

 

 

Xã Chiềng Ve

 

 

Xã Chiềng Dong

 

 

Xã Chiềng Nơi

 

 

Xã Phiêng Cằm

 

 

Xã Phiêng Pằn

 

 

Xã Tà Hộc

 

 

Xã Nà Ớt

 

 

Xã Chiềng Kheo

 

HUYỆN MỘC CHÂU

 

 

 

Xã Chiềng Khừa

 

 

Xã Tân Hợp

 

 

Xã Tà Lại

 

 

Xã Chiềng Sơn

 

 

Xã Lóng Sập

 

HUYỆN SÔNG MÃ

 

 

 

Xã Chiềng En

 

 

Xã Chiềng Sơ

 

 

Xã Chiềng Phung

 

 

Xã Huổi Một

 

 

Xã Nậm Mằn

 

 

Xã Mường Sai

 

 

Xã Bó Sinh

 

 

Xã Mường Lầm

 

 

Xã Nậm Ty

 

 

Xã Yên Hưng

 

 

Xã Pú Bẩu

 

 

Xã Đứa Mòn

 

 

Xã Chiềng Khương

 

 

Xã Mường Hung

 

 

Xã Mường Cai

 

HUYỆN QUỲNH NHAI

 

 

 

Xã Chiềng Khay

 

 

Xã Mường Sại

16. TỈNH HÒA BÌNH

99

 

HUYỆN ĐÀ BẮC

 

 

 

Xã Đồng Nghê

 

 

Xã Suối Nánh

 

 

Xã Mường Tuổng

 

 

Xã Đồng Chum

 

 

Xã Mường Chiềng

 

 

Xã Giáp Đắt

 

 

Xã Tân Pheo

 

 

Xã Tân Minh

 

 

Xã Đoàn Kết

 

 

Xã Trung Thành

 

 

Xã Đồng Ruộng

 

 

Xã Tiền Phong

 

 

Xã Vầy Nưa

 

 

Xã Cao Sơn

 

 

Xã Toàn Sơn

 

 

Xã Tu Lý

 

 

Xã Hào Lý

 

HUYỆN MAI CHÂU

 

 

 

Xã Cun Pheo

 

 

Xã Nà Mèo

 

 

Xã Tân Mai

 

 

Xã Tân Dân

 

 

Xã Tân Sơn

 

 

Xã Hang Kia

 

 

Xã Ba Khan

 

 

Xã Noong Luông

 

 

Xã Pù Bin

 

HUYỆN CAO PHONG

 

 

 

Xã Yên Lập

 

 

Xã Yên Thượng

 

 

Xã Xuân Phong

 

 

Xã Thung Nai

 

HUYỆN LẠC SƠN

 

 

 

Xã Miền Đồi

 

 

Xã Quý Hòa

 

 

Xã Tuân Đạo

 

 

Xã Văn Nghĩa

 

 

Xã Mỹ Thành

 

 

Xã Văn Sơn

 

 

Xã Phú Lương

 

 

Xã Phúc Tuy

 

 

Xã Chí Thiện

 

 

Xã Chí Đạo

 

 

Xã Định Cư

 

 

Xã Bình Hẻm

 

 

Xã Tự Do

 

 

Xã Ngọc Sơn

 

 

Xã Ngọc Lâu

 

 

Xã Bình Chân

 

 

Xã Bình Cảng

 

 

Xã Yên Phú

 

 

Xã Tân Lập

 

HUYỆN TÂN LẠC

 

 

 

Xã Ngọc Mỹ

 

 

Xã Trung Hòa

 

 

Xã Ngòi Hoa

 

 

Xã Phú Vinh

 

 

Xã Phú Cường

 

 

Xã Quyết Chiến

 

 

Xã Lũng Vân

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Bắc Sơn

 

 

Xã Ngổ Luông

 

 

Xã Quy Mỹ

 

 

Xã Do Nhân

 

 

Xã Lỗ Sơn

 

 

Xã Gia Mô

 

HUYỆN KIM BÔI

 

 

 

Xã Tú Sơn

 

 

Xã Vĩnh Tiến

 

 

Xã Đú Sáng

 

 

Xã Bình Sơn

 

 

Xã Hùng Tiến

 

 

Xã Nật Sơn

 

 

Xã Sơn Thủy

 

 

Xã Đông Bắc

 

 

Xã Hợp Đồng

 

 

Xã Thượng Tiến

 

 

Xã Thượng Bì

 

 

Xã Kim Tiến

 

 

Xã Cuối Hạ

 

 

Xã Nuông Dăm

 

 

Xã Lập Chiệng

 

 

Xã Kim Sơn

 

 

Xã Kim Bôi

 

 

Xã Hợp Kim

 

 

Xã Mị Hòa

 

 

Xã Sào Báy

 

HUYỆN KỲ SƠN

 

 

 

Xã Độc Lập

 

HUYỆN LƯƠNG SƠN

 

 

 

Xã Cao Dương

 

 

Xã Long Sơn

 

 

Xã Hợp Thanh

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Hợp Châu

 

HUYỆN YÊN THỦY

 

 

 

Xã Hữu Lợi

 

 

Xã Lạc Hưng

 

 

Xã Bảo Hiệu

 

 

Xã Lạc Sỹ

 

 

Xã Lạc Lương

 

 

Xã Đa Phúc

 

HUYỆN LẠC THỦY

 

 

 

Xã Lạc Long

 

 

Xã Liên Hòa

 

 

Xã Phú Thành

 

 

Xã Hưng Thi

17. TỈNH THANH HÓA

100

 

HUYỆN MUỜNG LÁT

 

 

 

Xã Mường Lý

 

 

Xã Tam Chung

 

 

Xã Quang Chiểu

 

 

Xã Tén Tằn

 

 

Xã Nhi Sơn

 

 

Xã Trung Lý

 

 

Xã Mường Chanh

 

 

Xã Pù Nhi

 

HUYỆN QUAN SƠN

 

 

 

Xã Tam Lư

 

 

Xã Sơn Điện

 

 

Xã Mường Mìn

 

 

Xã Na Mèo

 

 

Xã Sơn Thủy

 

 

Xã Tam Thanh

 

 

Xã Sơn Lư

 

 

Xã Sơn Hà

 

 

Xã Trung Thượng

 

 

Xã Trung Tiến

 

 

Xã Trung Hạ

 

 

Xã Trung Xuân

 

HUYỆN QUAN HÓA

 

 

 

Xã Phú Nghiêm

 

 

Xã Hồi Xuân

 

 

Xã Thanh Xuân

 

 

Xã Phú Xuân

 

 

Xã Phú Lệ

 

 

Xã Phú Sơn

 

 

Xã Phú Thanh

 

 

Xã Thành Sơn

 

 

Xã Trung Thành

 

 

Xã Trung Sơn

 

 

Xã Nam Xuân

 

 

Xã Nam Tiến

 

 

Xã Nam Động

 

 

Xã Hiền Chung

 

 

Xã Thiên Phủ

 

 

Xã Hiền Kiệt

 

HUYỆN LANG CHÁNH

 

 

 

Xã Trí Nang

 

 

Xã Giao Thiện

 

 

Xã Yên Khương

 

 

Xã Tam Văn

 

 

Xã Lâm Phú

 

 

Xã Yên Thắng

 

 

Xã Tân Phúc

 

 

Xã Đồng Lương

 

HUYỆN BÁ THƯỚC

 

 

 

Xã Điền Quang

 

 

Xã Lũng Niêm

 

 

Xã Cổ Lũng

 

 

Xã Lương Nội

 

 

Xã Điền Hạ

 

 

Xã Lũng Cao

 

 

Xã Thành Lâm

 

 

Xã Thành Sơn

 

 

Xã Văn Nho

 

 

Xã Kỳ Tân

 

HUYỆN CẨM THỦY

 

 

 

Xã Cẩm Liên

 

 

Xã Cẩm Long

 

 

Xã Cẩm Phú

 

HUYỆN NGỌC LẶC

 

 

 

Xã Mỹ Tân

 

 

Xã Thạch Lập

 

 

Xã Vân Am

 

HUYỆN THƯỜNG XUÂN

 

 

 

Xã Bát Mọt

 

 

Xã Yên Nhân

 

 

Xã Luận Khê

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Xuân Thắng

 

 

Xã Xuân Lộc

 

 

Xã Vạn Xuân

 

 

Xã Xuân Lẹ

 

 

Xã Xuân Chinh

 

HUYỆN NHƯ XUÂN

 

 

 

Xã Thanh Hòa

 

 

Xã Xuân Hòa

 

 

Xã Cát Tân

 

 

Xã Thanh Sơn

 

 

Xã Thanh Xuân

 

 

Xã Thanh Phong

 

 

Xã Thanh Quân

 

 

Xã Thanh Lâm

 

HUYỆN NHƯ THANH

 

 

 

Xã Xuân Khang

 

 

Xã Mậu Lâm

 

 

Xã Xuân Phúc

 

 

Xã Xuân Thái

 

 

Xã Phúc Đường

 

 

Xã Cán Khê

 

 

Xã Xuân Thọ

 

 

Xã Thanh Kỳ

 

 

Xã Thanh Tân

 

 

Xã Phượng Nghi

 

 

Xã Yên Lạc

 

HUYỆN THẠCH THÀNH

 

 

 

Xã Thành Yên

 

 

Xã Thạch Lâm

 

 

Xã Thạch Tượng

 

 

Xã Thành Công

 

 

Xã Thành Mỹ

 

 

Xã Thành Minh

 

 

Xã Thành Tân

 

HUYÊN TRIỆU SƠN

 

 

 

Xã Bình Sơn

 

 

Xã Thọ Bình

 

 

Xã Triệu Thành

 

HUYỆN TĨNH GIA

 

 

 

Xã Tân Trường

 

 

Xã Phú Sơn

18. TỈNH NGHỆ AN

99

 

HUYỆN KỲ SƠN

 

 

 

Xã Mỹ Lý

 

 

Xã Mường Lống

 

 

Xã Bắc Lý

 

 

Xã Huồi Tụ

 

 

Xã Phà Đánh

 

 

Xã Tà Cạ

 

 

Xã Nậm Cắn

 

 

Xã Mường Típ

 

 

Xã Mường Ải

 

 

Xã Na Ngoi

 

 

Xã Nậm Càn

 

 

Xã Chiêu Lưu

 

 

Xã Bảo Nam

 

 

Xã Bảo Thắng

 

 

Xã Hữu Lập

 

 

Xã Hữu Kiệm

 

 

Xã Tây Sơn

 

 

Xã Na Loi

 

 

Xã Đọoc Mạy

 

 

Xã Keng Đu

 

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 

 

Xã Hữu Khuông

 

 

Xã Nhôn Mai

 

 

Xã Tam Hợp

 

 

Xã Xiêng My

 

 

Xã Lượng Minh

 

 

Xã Yên Na

 

 

Xã Yên Tĩnh

 

 

Xã Yên Hòa

 

 

Xã Tam Đình

 

 

Xã Lưu Kiền

 

 

Xã Yên Thắng

 

 

Xã Mai Sơn

 

 

Xã Xá Lượng

 

 

Xã Thạch Giám

 

 

Xã Nga My

 

 

Xã Tam Quang

 

HUYỆN CON CUÔNG

 

 

 

Xã Môn Sơn

 

 

Xã Đôn Phục

 

 

Xã Lục Dạ

 

 

Xã Cam Lâm

 

 

Xã Mậu Đức

 

 

Xã Châu Khê

 

 

Xã Bình Chuẩn

 

 

Xã Thạch Ngàn

 

HUYỆN ANH SƠN

 

 

 

Xã Bình Sơn

 

 

Xã Thọ Sơn

 

 

Xã Thành Sơn

 

 

Xã Tam Sơn

 

 

Xã Cao Sơn

 

 

Xã Lạng Sơn

 

 

Xã Phúc Sơn

 

HUYỆN THANH CHƯƠNG

 

 

 

Xã Thanh Sơn

 

 

Xã Ngọc Lâm

 

 

Xã Thanh Hà

 

 

Xã Thanh Mai

 

 

Xã Thanh Khê

 

 

Xã Thanh An

 

 

Xã Hạnh Lâm

 

 

Xã Thanh Đức

 

 

Xã Thanh Thủy

 

HUYỆN TÂN KỲ

 

 

 

Xã Tân Hợp

 

 

Xã Đồng Văn

 

 

Xã Phú Sơn

 

 

Xã Tiên Kỳ

 

 

Xã Tân Hương

 

HUYỆN QUẾ PHONG

 

 

 

Xã Nậm Nhóng

 

 

Xã Tri Lễ

 

 

Xã Châu Thôn

 

 

Xã Cắm Muộn

 

 

Xã Quang Phong

 

 

Xã Nậm Giải

 

 

Xã Châu Kim

 

 

Xã Mường Nọc

 

 

Xã Hạnh Dịch

 

 

Xã Thông Thụ

 

HUYỆN QUỲ CHÂU

 

 

 

Xã Châu Hạnh

 

 

Xã Châu Thắng

 

 

Xã Châu Tiến

 

 

Xã Châu Bính

 

 

Xã Châu Thuận

 

 

Xã Châu Nga

 

 

Xã Châu Hội

 

 

Xã Châu Phong

 

 

Xã Diên Lãm

 

 

Xã Châu Hoàn

 

HUYỆN QUỲ HỢP

 

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Yên Hợp

 

 

Xã Hạ Sơn

 

 

Xã Văn Lợi

 

 

Xã Bắc Sơn

 

 

Xã Châu Lộc

 

 

Xã Châu Hồng

 

 

Xã Châu Thái

 

 

Xã Châu Tiến

 

 

Xã Châu Đình

 

 

Xã Châu Lý

 

 

Xã Châu Thành

 

 

Xã Châu Cường

 

HUYỆN NGHĨA ĐÀN

 

 

 

Xã Nghĩa Thịnh

19. TỈNH HÀ TĨNH

6

 

HUYỆN HƯƠNG SƠN

 

 

 

Xã Sơn Hồng

 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

 

 

 

Xã Hương Lâm

 

 

Xã Phú Gia

 

 

Xã Hương Vĩnh

 

 

Xã Hòa Hải

 

HUYỆN VŨ QUANG

 

 

 

Xã Hương Quang

20. TỈNH QUẢNG BÌNH

40

 

HUYỆN MINH HÓA

 

 

 

Xã Hóa Thanh

 

 

Xã Hóa Phúc

 

 

Xã Trung Hóa

 

 

Xã Tân Hóa

 

 

Xã Trọng Hóa

 

 

Xã Minh Hóa

 

 

Xã Xuân Hóa

 

 

Xã Yên Hóa

 

 

Xã Hồng Hóa

 

 

Xã Dân Hóa

 

 

Xã Hóa Hợp

 

 

Xã Hóa Tiến

 

 

Xã Hóa Sơn

 

 

Xã Thượng Hóa

 

HUYÊN TUYÊN HÓA

 

 

 

Xã Đồng Hóa

 

 

Xã Đức Hóa

 

 

Xã Kim Hóa

 

 

Xã Lâm Hóa

 

 

Xã Lê Hóa

 

 

Xã Sơn Hóa

 

 

Xã Thạch Hóa

 

 

Xã Thanh Hóa

 

 

Xã Thanh Thạch

 

 

Xã Thuận Hóa

 

 

Xã Nam Hóa

 

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

 

 

 

Xã Cảnh Hóa

 

 

Xã Quảng Châu

 

 

Xã Quảng Hợp

 

 

Xã Quảng Tiến

 

 

Xã Quảng Thạch

 

HUYỆN BỐ TRẠCH

 

 

 

Xã Thượng Trạch

 

 

Xã Tân Trạch

 

 

Xã Lâm Trạch

 

 

Xã Xuân Trạch

 

 

Xã Liên Trạch

 

 

Xã Phúc Trạch

 

HUYỆN QUẢNG NINH

 

 

 

Xã Trường Sơn

 

HUYỆN LỆ THỦY

 

 

 

Xã Kim Thủy

 

 

Xã Ngân Thủy

 

 

Xã Lâm Thủy

21. TỈNH QUẢNG TRỊ

29

 

HUYỆN HƯỚNG HÓA

 

 

 

Xã Hướng Lập

 

 

Xã Ba Tầng

 

 

Xã A Xing

 

 

Xã Húc

 

 

Xã Hướng Sơn

 

 

Xã A Dơi

 

 

Xã Hướng Lộc

 

 

Xã Xy

 

 

Xã Hướng Tân

 

 

Xã Thanh

 

 

Xã Hướng Việt

 

 

Xã Hướng Linh

 

 

Xã A Túc

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Thuận

 

 

Xã Hướng Phùng

 

HUYỆN ĐAKRÔNG

 

 

 

Xã Ba Nang

 

 

Xã Húc Nghì

 

 

Xã A Bung

 

 

Xã Hướng Hiệp

 

 

Xã A Ngo

 

 

Xã A Vao

 

 

Xã Đakrông

 

 

Xã Tà Long

 

 

Xã Tà Rụt

 

HUYỆN GIO LINH

 

 

 

Xã Linh Thượng

 

 

Xã Vĩnh Trường

 

HUYỆN VĨNH LINH

 

 

 

Xã Vĩnh Ô

 

 

Xã Vĩnh Khê

22. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

17

 

HUYỆN A LƯỚI

 

 

 

Xã Hồng Thái

 

 

Xã Hương Nguyên

 

 

Xã Hồng Trung

 

 

Xã Hồng Vân

 

 

Xã Hồng Quảng

 

 

Xã A Roàng

 

 

Xã Hồng Kim

 

 

Xã A Đớt

 

 

Xã Hồng Thủy

 

 

Xã Nhâm

 

 

Xã Bắc Sơn

 

 

Xã Đông Sơn

 

 

Xã Hồng Thượng

 

 

Xã Hồng Bắc

 

HUYỆN NAM ĐÔNG

 

 

 

Xã Hương Hữu

 

 

Xã Thượng Long

 

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

 

 

 

Xã Hồng Tiến

23. TỈNH QUẢNG NAM

66

 

HUYỆN BẮC TRÀ MY

 

 

 

Xã Trà Sơn

 

 

Xã Trà Đốc

 

 

Xã Trà Bui

 

 

Xã Trà Giác

 

 

Xã Trà Giáp

 

 

Xã Trà Ka

 

 

Xã Trà Nú

 

 

Xã Trà Tân

 

HUYỆN HIỆP ĐỨC

 

 

 

Xã Bình Sơn

 

 

Xã Phước Trà

 

 

Xã Phước Gia

 

HUYỆN ĐÔNG GIANG

 

 

 

Xã Ating

 

 

Xã Jơ Ngây

 

 

Xã Sông Kôn

 

 

Xã Tà Lu

 

 

Xã Za Hung

 

 

Xã ARooi

 

 

Xã Mà Cooih

 

 

Xã Kà Dăng

 

HUYỆN ĐẠI LỘC

 

 

 

Xã Đại Sơn

 

 

Xã Đại Tân

 

HUYỆN NAM GIANG

 

 

 

Xã Chơ Chun

 

 

Xã La ÊÊ

 

 

Xã La Dê

 

 

Xã Đắc Tôi

 

 

Xã Đắc Pre

 

 

Xã Đắc Pring

 

 

Xã Zuôih

 

 

Xã Chà Vàl

 

 

Xã Tà Pơ

 

 

Xã Tà Bhing

 

 

Xã Cà Dy

 

HUYỆN NÔNG SƠN

 

 

 

Xã Quế Lộc

 

 

Xã Sơn Viên

 

 

Xã Quế Trung

 

 

Xã Quế Ninh

 

 

Xã Quế Phước

 

 

Xã Phước Ninh

 

 

Xã Quế Lâm

 

HUYỆN PHƯỚC SƠN

 

 

 

Xã Phước Lộc

 

 

Xã Phước Thành

 

 

Xã Phước Kim

 

 

Xã Phước Công

 

 

Xã Phước Chánh

 

 

Xã Phước Mỹ

 

 

Xã Phước Năng

 

 

Xã Phước Đức

 

 

Xã Phước Hòa

 

 

Xã Phước Hiệp

 

HUYỆN NAM TRÀ MY

 

 

 

Xã Trà Linh

 

 

Xã Trà Leng

 

 

Xã Trà Vinh

 

 

Xã Trà Don

 

 

Xã Trà Dơn

 

 

Xã Trà Cang

 

 

Xã Trà Vân

 

 

Xã Trà Tập

 

 

Xã Trà Nam

 

HUYỆN TÂY GIANG

 

 

 

Xã Gari

 

 

Xã Ch’ơm

 

 

Xã A Xan

 

 

Xã Tr’hy

 

 

Xã Avương

 

 

Xã Dang

 

 

Xã A Tiêng

 

 

Xã Bhalêê

24. TỈNH QUẢNG NGÃI

50

 

HUYỆN BA TƠ

 

 

 

Xã Ba Bích

 

 

Xã Ba Lế

 

 

Xã Ba Xa

 

 

Xã Ba Dinh

 

 

Xã Ba Khâm

 

 

Xã Ba Tô

 

 

Xã Ba Trang

 

 

Xã Ba Ngạc

 

 

Xã Ba Nam

 

 

Xã Ba Giang

 

 

Xã Ba Chùa

 

 

Xã Ba Động

 

 

Xã Ba Thành

 

 

Xã Ba Vinh

 

HUYỆN MINH LONG

 

 

 

Xã Thanh An

 

 

Xã Long Mai

 

 

Xã Long Sơn

 

 

Xã Long Môn

 

HUYỆN SƠN HÀ

 

 

 

Xã Sơn Nham

 

 

Xã Sơn Cao

 

 

Xã Sơn Linh

 

 

Xã Sơn Bao

 

 

Xã Sơn Hạ

 

HUYỆN SƠN TÂY

 

 

 

Xã Sơn Bua

 

 

Xã Sơn Mùa

 

 

Xã Sơn Liên

 

 

Xã Sơn Dung

 

 

Xã Sơn Long

 

 

Xã Sơn Tân

 

 

Xã Sơn Màu

 

 

Xã Sơn Tinh

 

 

Xã Sơn Lập

 

HUYỆN TÂY TRÀ

 

 

 

Xã Trà Phong

 

 

Xã Trà Thọ

 

 

Xã Trà Xinh

 

 

Xã Trà Quân

 

 

Xã Trà Khê

 

 

Xã Trà Thanh

 

 

Xã Trà Lãnh

 

 

Xã Trà Nham

 

 

Xã Trà Trung

 

HUYỆN TRÀ BỒNG

 

 

 

Xã Trà Giang

 

 

Xã Trà Lâm

 

 

Xã Trà Thủy

 

 

Xã Trà Sơn

 

 

Xã Trà Tân

 

 

Xã Trà Bùi

 

 

Xã Trà Hiệp

 

 

Xã Trà Phú

 

HUYÊN TƯ NGHĨA

 

 

 

Xã Nghĩa Thọ

25. TỈNH BÌNH ĐỊNH

31

 

HUYỆN AN LÃO

 

 

 

Xã An Hòa

 

 

Xã An Tân

 

 

Xã An Trung

 

 

Xã An Hưng

 

 

Xã An Dũng

 

 

Xã An Vinh

 

 

Xã An Quang

 

 

Xã An Nghĩa

 

 

Xã An Toàn

 

HUYỆN VĨNH THẠNH

 

 

 

Xã Vĩnh Sơn

 

 

Xã Vĩnh Kim

 

 

Xã Vĩnh Hảo

 

 

Xã Vĩnh Hiệp

 

 

Xã Vĩnh Thịnh

 

 

Xã Vĩnh Quang

 

 

Xã Vĩnh Hòa

 

 

Xã Vĩnh Thuận

 

HUYỆN VÂN CANH

 

 

 

Xã Canh Vinh

 

 

Xã Canh Hiển

 

 

Xã Canh Hiệp

 

 

Xã Canh Thuận

 

 

Xã Canh Hòa

 

 

Xã Canh Liên

 

HUYỆN HOÀI ÂN

 

 

 

Xã Ân Hảo Tây

 

 

Xã Ân Tường Đông

 

 

Xã Ân Hữu

 

 

Xã Ân Nghĩa

 

 

Xã Bok Tới

 

 

Xã Đắk Mang

 

 

Xã Ân Sơn

 

HUYỆN TÂY SƠN

 

 

 

Xã Vĩnh An

26. TỈNH PHÚ YÊN

16

 

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

 

 

 

Xã Xuân Long

 

 

Xã Đa Lộc

 

 

Xã Xuân Lãnh

 

 

Xã Xuân Quang II

 

 

Xã Phú Mỡ

 

HUYỆN SÔNG HINH

 

 

 

Xã Ea Bá

 

 

Xã Ea Lâm

 

 

Xã Sông Hinh

 

 

Xã Ea Trol

 

 

Xã Ea Bia

 

HUYỆN SƠN HÒA

 

 

 

Xã Sơn Phước

 

 

Xã Krông Pa

 

 

Xã Suối Trai

 

 

Xã Phước Tân

 

 

Xã Ea Chà Rang

 

 

Xã Cà Lúi

27. TỈNH KHÁNH HÒA

16

 

HUYỆN KHÁNH SƠN

 

 

 

Xã Thành Sơn

 

 

Xã Sơn Bình

 

 

Xã Sơn Hiệp

 

 

Xã Ba Cụm Bắc

 

 

Xã Ba Cụm Nam

 

HUYỆN KHÁNH VĨNH

 

 

 

Xã Sơn Thái

 

 

Xã Giang Ly

 

 

Xã Khánh Thành

 

 

Xã Khánh Phú

 

 

Xã Khánh Thượng

 

 

Xã Liên Sang

 

 

Xã Cầu Bà

 

 

Xã Khánh Nam

 

 

Xã Khánh Trung

 

 

Xã Khánh Hiệp

 

HUYỆN CAM LÂM

 

 

 

Xã Sơn Tân

28. TỈNH NINH THUẬN

14

 

HUYỆN BÁC ÁI

 

 

 

Xã Phước Bình

 

 

Xã Phước Hòa

 

 

Xã Phước Thành

 

 

Xã Phước Đại

 

 

Xã Phước Tiến

 

 

Xã Phước Thắng

 

 

Xã Phước Trung

 

 

Xã Phước Chính

 

 

Xã Phước Tân

 

HUYỆN THUẬN BẮC

 

 

 

Xã Phước Chiến

 

 

Xã Phước Kháng

 

HUYỆN NINH SƠN

 

 

 

Xã Hòa Sơn

 

 

Xã Ma Nới

 

HUYỆN THUẬN NAM

 

 

 

Xã Phước Hà

29. TỈNH BÌNH THUẬN

9

 

HUYỆN TUY PHONG

 

 

 

Xã Phan Dũng

 

HUYỆN BẮC BÌNH

 

 

 

Xã Phan Sơn

 

 

Xã Phan Tiến

 

 

Xã Phan Lâm

 

HUYÊN HÀM THUẬN BẮC

 

 

 

Xã La Dạ

 

 

Xã Đông Giang

 

 

Xã Đông Tiến

 

HUYỆN HÀM THUẬN NAM

 

 

 

Xã Mỹ Thạnh

 

HUYỆN TÁNH LINH

 

 

 

Xã La Ngâu

30. TỈNH KON TUM

54

 

HUYỆN ĐĂK GLEI

 

 

 

Xã Ngọc Linh

 

 

Xã Mường Hoong

 

 

Xã Đăk Choong

 

 

Xã Xốp

 

 

Xã Đăk Man

 

 

Xã Đăk Blô

 

 

Xã Đăk Nhoong

 

 

Xã Đăk Kroong

 

 

Xã Đăk Long

 

HUYỆN ĐĂK HÀ

 

 

 

Xã Đăk Ui

 

 

Xã Đăk Long

 

 

Xã Đăk Pxi

 

 

Xã Ngọc Réo

 

HUYỆN ĐĂK TÔ

 

 

 

Xã Ngọc Tụ

 

 

Xã Đăk Rơ Nga

 

 

Xã Đăk Trăm

 

 

Xã Văn Lem

 

HUYỆN IA H’DRAI

 

 

 

Xã la Dom

 

 

Xã la Đal

 

 

Xã la Tơi

 

HUYỆN KON PLÔNG

 

 

 

Xã Măng Cành

 

 

Xã Hiếu

 

 

Xã Ngọc Tem

 

 

Xã Đăk Tăng

 

 

Xã Măng Bút

 

 

Xã Đăk Ring

 

 

Xã Đăk Nên

 

HUYỆN KON RẪY

 

 

 

Xã Đăk Tơ Lung

 

 

Xã Đăk Tờ Re

 

 

Xã Đăk Kôi

 

 

Xã Đăk Pne

 

HUYỆN NGỌC HỒI

 

 

 

Xã Đăk Ang

 

 

Xã Bờ Y

 

 

Xã Đăk Xú

 

 

Xã Đăk Dục

 

 

Xã Sa Loong

 

HUYỆN SA THẦY

 

 

 

Xã Rờ Kơi

 

 

Xã Ya Ly

 

 

Xã Hơ Moong

 

 

Xã Ya Tăng

 

 

Xã Sa Bình

 

 

Xã Ya Xiêr

 

 

Xã Mô Rai

 

HUYỆN TU MƠ RÔNG

 

 

 

Xã Ngọc Yêu

 

 

Xã Văn Xuôi

 

 

Xã Ngọc Lây

 

 

Xã Tê Xăng

 

 

Xã Măng Ri

 

 

Xã Tu Mơ Rông

 

 

Xã Đăk Hà

 

 

Xã Đăk Tờ Kan

 

 

Xã Đăk Rơ Ông

 

 

Xã Đăk Sao

 

 

Xã Đăk Na

31. TỈNH GIA LAI

65

 

HUYỆN IA GRAI

 

 

 

Xã la Chía

 

 

Xã la O

 

HUYỆN ĐỨC CƠ

 

 

 

Xã la Lang

 

 

Xã la Kriêng

 

 

Xã la Nan

 

 

Xã la Pnôn

 

HUYỆN ĐAK ĐOA

 

 

 

Xã Hà Đông

 

 

Xã Kon Gang

 

 

Xã Đak Sơmei

 

 

Xã A Dơk

 

HUYỆN ĐAK PƠ

 

 

 

Xã Ya Hội

 

HUYỆN KBANG

 

 

 

Xã Kon Pne

 

 

Xã Đăk Rong

 

 

Xã Krong

 

 

Xã Kông Lơng Khơng

 

 

Xã Đăk Smar

 

 

Xã Lơ Ku

 

 

Xã Kông Bờ La

 

HUYỆN KRÔNG PA

 

 

 

Xã Chư Ngọc

 

 

Xã Đất Bằng

 

 

Xã la Rmok

 

 

Xã la Dreh

 

 

Xã Krông Năng

 

 

Xã Chư Gu

 

 

Xã la Rsai

 

 

Xã la Rsươm

 

 

Xã Uar

 

 

Xã Chư Đrăng

 

HUYỆN IA PA

 

 

 

Xã la Kdăm

 

 

Xã Pờ Tó

 

 

Xã la Broăi

 

HUYỆN KÔNG CHRO

 

 

 

Xã Ya Ma

 

 

Xã Chơ Long

 

 

Xã Yang Nam

 

 

Xã Đăk Tơ Pang

 

 

Xã Đăk Kơ Ning

 

 

Xã Đăk Pơ Pho

 

 

Xã Chư Krey

 

 

Xã SRó

 

 

Xã Đăk Pling

 

 

Xã Đăk Song

 

HUYỆN PHÚ THIỆN

 

 

 

Xã Chư A Thai

 

 

Xã la Yeng

 

HUYỆN CHƯ PRÔNG

 

 

 

Xã Ia O

 

 

Xã la Púch

 

 

Xã la Mơr

 

HUYỆN MANG YANG

 

 

 

Xã Lơ Pang

 

 

Xã Đăk Trôi

 

 

Xã Kon Chiêng

 

 

Xã Đak Jơ Ta

 

 

Xã Đê Ar

 

HUYỆN CHƯ SÊ

 

 

 

Xã A Yun

 

 

Xã HBông

 

 

Xã Kông Htok

 

HUYỆN CHƯ PĂH

 

 

 

Xã la Kreng

 

 

Xã Chư Jôr

 

 

Xã Chư Đang Ya

 

 

Xã Hà Tây

 

 

Xã Đăk Tơ Ver

 

 

Xã  Ia Phí

 

 

Xã la Ka

 

HUYỆN CHƯ PƯH

 

 

 

Xã la Rong

 

 

Xã Chư Don

 

 

Xã la Hla

 

 

Xã la Dreng

32. TỈNH ĐẮK LK

46

 

HUYỆN BUÔN ĐÔN

 

 

 

Xã Ea Wer

 

 

Xã Ea Huar

 

 

Xã Krông Na

 

HUYỆN EAH’LEO

 

 

 

Xã Ea Tir

 

HUYỆN EA KAR

 

 

 

Xã Cư Yang

 

 

Xã Cư Prông

 

 

Xã Cư Êlang

 

 

Xã Cư Bông

 

 

Xã Ea Sô

 

HUYỆN EA SÚP

 

 

 

Xã la Jlơi

 

 

Xã EaRốk

 

 

Xã YaTờMốt

 

 

Xã Cư Kbang

 

 

Xã la Rvê

 

 

Xã la Lốp

 

 

Xã Ea Bung

 

HUYỆN KRÔNG BÔNG

 

 

 

Xã Hòa Phong

 

 

Xã Dang Kang

 

 

Xã Yang Mao

 

 

Xã Cư Đrăm

 

 

Xã Yang Reh

 

 

Xã Êa Trul

 

HUYỆN KRÔNG BUK

 

 

 

Xã Ea Sin

 

HUYỆN KRÔNG NĂNG

 

 

 

Xã Ea Đăh

 

HUYỆN KRÔNG PĂC

 

 

 

Xã Ea Yiêng

 

 

Xã Ea Uy

 

 

Xã Ea Hiu

 

HUYỆN M’ĐRẮK

 

 

 

Xã EaPil

 

 

Xã Krông jing

 

 

Xã Krông Á

 

 

Xã Cưsan

 

 

Xã Ea H’Mlay

 

 

Xã Ea Riêng

 

 

Xã Ea Mđoal

 

 

Xã Cư Prao

 

 

Xã Cư Króa

 

 

Xã Cư Mta

 

 

Xã Ea Trang

 

HUYỆN LẮK

 

 

 

Xã Yang Tao

 

 

Xã Bông Krang

 

 

Xã Đăk Phơi

 

 

Xã Đăk Nuê

 

 

Xã Krông Nô

 

 

Xã Nam Ka

 

 

Xã Đăk Liêng

 

 

Xã Ea Rbin

33. TỈNH ĐẮK NÔNG

18

 

HUYỆN TUY ĐỨC

 

 

 

Xã Quảng Tâm

 

 

Xã Quảng Tân

 

 

Xã Quảng Trực

 

 

Xã Đắk Ngo

 

 

Xã Đắk R’Tih

 

 

Xã Đắk Búk So

 

HUYỆN ĐĂK GLONG

 

 

 

Xã Đăk Plao

 

 

Xã Quảng Khê

 

 

Xã Đăk R’Măng

 

 

Xã Quảng Hòa

 

 

Xã Quảng Sơn

 

 

Xã Đăk Ha

 

 

Xã Đăk Som

 

HUYỆN CƯ JÚT

 

 

 

Xã Đắk Wil

 

HUYỆN ĐĂK MIL

 

 

 

Xã Đắk Lao

 

 

Xã Thuận An

 

HUYỆN ĐĂK SONG

 

 

 

Xã Thuận Hà

 

 

Xã Thuận Hạnh

34. TỈNH LÂM ĐỒNG

11

 

HUYỆN LẠC DƯƠNG

 

 

 

Xã Lát

 

 

Xã Đạ Chais

 

 

Xã Đưng K’Nớ

 

HUYỆN ĐỨC TRỌNG

 

 

 

Xã Đa Quyn

 

HUYỆN LÂM HÀ

 

 

 

Xã Đan Phượng

 

HUYỆN ĐAM RÔNG

 

 

 

Xã Đạ Tông

 

 

Xã Đạ Long

 

HUYỆN BẢO LÂM

 

 

 

Xã Lộc Nam

 

 

Xã Lộc Bảo

 

 

Xã Lộc Bắc

 

 

Xã Lộc Lâm

35. TỈNH BÌNH PHƯỚC

10

 

HUYỆN BÙ GIA MẬP

 

 

 

Xã Phú Văn

 

 

Xã Bù Gia Mập

 

 

Xã Đăk Ơ

 

HUYÊN LỘC NINH

 

 

 

Xã Lộc Quang

 

 

Xã Lộc Phú

 

 

Xã Lộc Thành

 

HUYỆN BÙ ĐỐP

 

 

 

Xã Hưng Phước

 

 

Xã Phước Thiện

 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ

 

 

 

Xã Tân Lợi

 

HUYỆN BÙ ĐĂNG

 

 

 

Xã Đường 10

36. TỈNH TÂY NINH

16

 

HUYỆN TÂN CHÂU

 

 

 

Xã Tân Đông

 

 

Xã Tân Hòa

 

 

Xã Suối Ngô

 

 

Xã Tân Hà

 

HUYỆN TÂN BIÊN

 

 

 

Xã Tân Bình

 

 

Xã Hòa Hiệp

 

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

Xã Biên Giới

 

 

Xã Hòa Hội

 

 

Xã Hòa Thạnh

 

 

Xã Ninh Điền

 

 

Xã Thành Long

 

 

Xã Phước Vinh

 

HUYỆN BẾN CẦU

 

 

 

Xã Tiên Thuận

 

 

Xã Lợi Thuận

 

HUYỆN TRẢNG BÀNG

 

 

 

Xã Phước Chỉ

 

 

Xã Bình Thạnh

37. TỈNH TRÀ VINH

24

 

HUYỆN DUYÊN HẢI

 

 

 

Xã Ngũ Lạc

 

 

Xã Đôn Châu

 

 

Xã Đôn Xuân

 

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

Xã Nguyệt Hóa

 

 

Xã Mỹ Chánh

 

 

Xã Song Lộc

 

 

Xã Đa Lộc

 

HUYỆN TRÀ CÚ

 

 

 

Xã Phước Hưng

 

 

Xã Tân Hiệp

 

 

Xã Đại An

 

 

Xã Hàm Giang

 

 

Xã Ngọc Biên

 

 

Xã An Quảng Hữu

 

 

Xã Long Hiệp

 

 

Xã Thanh Sơn

 

 

Xã Ngãi Xuyên

 

HUYỆN CẦU NGANG

 

 

 

Xã Hiệp Hòa

 

 

Xã Trường Thọ

 

 

Xã Mỹ Hòa

 

 

Xã Kim Hòa

 

 

Xã Thạnh Hòa Sơn

 

 

Xã Thuận Hòa

 

 

Xã Long Sơn

 

 

Xã Nhị Trường

38. TỈNH VĨNH LONG

2

 

HUYỆN TRÀ ÔN

 

 

 

Xã Tân Mỹ

 

HUYỆN TAM BÌNH

 

 

 

Xã Loan Mỹ

39. TỈNH AN GIANG

18

 

HUYỆN TRI TÔN

 

 

 

Xã An Tức

 

 

Xã Núi Tô

 

 

Xã Ô Lâm

 

 

Xã Lê Trì

 

 

Xã Lạc Quới

 

HUYỆN TỊNH BIÊN

 

 

 

Xã Văn Giáo

 

 

Xã An Cư

 

 

Xã An Nông

 

 

Xã An Phú

 

 

Xã Nhơn Hưng

 

HUYỆN AN PHÚ

 

 

 

Xã Phú Hội

 

 

Xã Vĩnh Hội Đông

 

 

Xã Khánh Bình

 

 

Xã Nhơn Hội

 

 

Xã Quốc Thái

 

 

Xã Phú Hữu

 

THỊ XÃ TÂN CHÂU

 

 

 

Xã Vĩnh Xương

 

 

Xã Phú Lộc

40. TỈNH KIÊN GIANG

6

 

HUYỆN GIỒNG RIỀNG

 

 

 

Xã Vĩnh Phú

 

HUYỆN GIANG THÀNH

 

 

 

Xã Vĩnh Điều

 

 

Xã Phú Lợi

 

 

Xã Tân Khánh Hòa

 

 

Xã Vĩnh Phú

 

 

Xã Phú Mỹ

41. TỈNH ĐỒNG THÁP

8

 

HUYỆN TÂN HỒNG

 

 

 

Xã Tân Hộ Cơ

 

 

Xã Thông Bình

 

 

Xã Bình Phú

 

HUYỆN HỒNG NGỰ

 

 

 

Xã Thường Phước 1

 

 

Xã Thường Thới Hậu A

 

 

Xã Thường Thới Hậu B

 

THỊ XÃ HỒNG NGỰ

 

 

 

Xã Tân Hội

 

 

Xã Bình Thạnh

42. TỈNH LONG AN

17

 

HUYỆN TÂN HƯNG

 

 

 

Xã Hưng Hà

 

 

Xã Hưng Điền B

 

 

Xã Hưng Điền

 

HUYỆN VĨNH HƯNG

 

 

 

Xã Hưng Điền A

 

 

Xã Thái Trị

 

 

Xã Thái Bình Trung

 

 

Xã Tuyên Bình

 

HUYỆN MỘC HÓA

 

 

 

Xã Bình Hòa Tây

 

 

Xã Bình Thạnh

 

THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG

 

 

 

Xã Bình Tân

 

HUYỆN THẠNH HÓA

 

 

 

Xã Tân Hiệp

 

 

Xã Thuận Bình

 

HUYỆN ĐỨC HUỆ

 

 

 

Xã Mỹ Quý Đông

 

 

Xã Mỹ Quý Tây

 

 

Xã Mỹ Thạnh Tây

 

 

Xã Bình Hòa Hưng

 

 

Xã Mỹ Bình

43. TỈNH HẬU GIANG

4

 

HUYỆN PHỤNG HIỆP

 

 

 

Xã Hòa An

 

 

Xã Phụng Hiệp

 

HUYỆN LONG MỸ

 

 

 

Xã Xà Phiên

 

 

Xã Lương Nghĩa

44. TỈNH SÓC TRĂNG

29

 

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

Xã Thuận Hòa

 

HUYỆN LONG PHÚ

 

 

 

Xã Phú Hữu

 

 

Xã Hậu Thạnh

 

 

Xã Long Phú

 

HUYỆN TRẦN ĐỀ

 

 

 

Xã Liêu Tú

 

 

Xã Viên Bình

 

 

Xã Tài Văn

 

 

Xã Thạnh Thới An

 

 

Xã Viên An

 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

 

 

 

Xã Vĩnh Tân

 

 

Xã Vĩnh Hiệp

 

 

Xã Lạc Hòa

 

HUYỆN MỸ TÚ

 

 

 

Xã Phú Mỹ

 

 

Xã Thuận Hưng

 

 

Xã Mỹ Thuận

 

HUYỆN THẠNH TRỊ

 

 

 

Xã Thạnh Trị

 

 

Xã Tuân Tức

 

 

Xã Châu Hưng

 

 

Xã Thạnh Tân

 

 

Xã Lâm Kiết

 

THỊ XÃ NGÃ NĂM

 

 

 

Xã Mỹ Bình

 

 

Xã Vĩnh Qưới

 

HUYỆN MỸ XUYÊN

 

 

 

Xã Thạnh Phú

 

HUYỆN KẾ SÁCH

 

 

 

Xã Kế An

 

 

Xã Đại Hải

 

 

Xã Kế Thành

 

 

Xã Thới An Hội

 

 

Xã Trinh Phú

 

 

Xã An Mỹ

45. TỈNH BẠC LIÊU

10

 

HUYỆN HÒA BÌNH

 

 

 

Xã Minh Diệu

 

HUYÊN ĐÔNG HẢI

 

 

 

Xã An Trạch A

 

 

Xã An Trạch

 

 

Xã Long Điền

 

HUYỆN HỒNG DÂN

 

 

 

Xã Lộc Ninh

 

 

Xã Ninh Thạnh Lợi

 

 

Xã Ninh Quới

 

THỊ XÃ GIÁ RAI

 

 

 

Xã Tân Thạnh

 

 

Phong Thạnh Đông

 

HUYỆN VĨNH LỢI

 

 

 

Xã Vĩnh Hưng A

46. TỈNH CÀ MAU

8

 

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

 

 

 

Xã Khánh Hưng

 

HUYỆN U MINH

 

 

 

Xã Khánh Hòa

 

 

Xã Khánh Thuận

 

 

Xã Nguyễn Phích

 

 

Xã Khánh Lâm

 

HUYỆN ĐẦM DƠI

 

 

 

Xã Thanh Tùng

 

 

Xã Quách Phẩm Bắc

 

 

Xã Ngọc Chánh

 

Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 danh sách xã đặc biệt khó khăn vào diện 135 được chúng tôi cập nhật trong bài viết này hi vọng bạn đã có được những tham khảo hữu ích. Hãy tải file về máy để tìm hiểu rõ hơn nhé!

Chính Sách – Tags: Quyết định 900/QĐ-TTg

  • Quyết định 5190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 – 2015

  • Thông tư 23/2016/TT-BTC sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

  • Nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

  • Thông tư 92/2010/TT-BQP Dự án trí thức trẻ tình nguyện đến các Khu Kinh tế Quốc phòng

  • Quyết Định 272/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt đề án quy hoạch phát triển thương mại vùng đồng bằng sông hồng

  • Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

  • Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

You May Also Like

More From Author