Thông Tư 04/2019/TT-BVHTTDL danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn

Thông Tư 04/2019/TT-BVHTTDL danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn

Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. Các cơ sở tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

—————–

Số: 04/2019/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người
hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019 NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm. 

Điều 1. Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 

Ban hành kèm theo Thông tư này 02 (hai) danh mục, gồm:

1. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện;

2. Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để kịp thời nghiên cứu, giải quyết. 

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ;

– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Tòa án Nhân dân tối cao

– Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

– Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội;

– Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

– Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tự Bộ VHTTDL;

– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

– Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;

– Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TTDL;

– Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Liên đoàn, Hiệp hội thể giao quốc gia;

– Lưu: VT, TCTTDL (10), S (390)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

—————–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

 

 

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO BẮT BUỘC CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2019/TT-BVHTTDL ngày
   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

 

Thuộc môn thể thao

1

Tập luyện, thi đấu Leo núi nhân tạo

 

Leo núi thể thao 

2

Tập luyện, thi đấu Trượt băng

 

Trượt băng 

3

Tập luyện, thi đấu Đua ngựa

 

Đua ngựa 

4

Tập luyện, thi đấu Kiếm thể thao

 

Đấu kiếm thể thao 

5

Tập luyện, thi đấu Bắn súng

 

Bắn súng thể thao 

6

Tập luyện, thi đấu Bắn cung

 

Bắn cung 

7

Tập luyện, thi đấu Thể dục dụng cụ

 

Thể dục dụng cụ 

8

Tập luyện, thi đấu Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới 

có lò xo)

 

Thể dục nhào lộn 

 

9

Tập luyện, thi đấu Đua thuyền 

Đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống 

 

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

—————–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

 

 

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MẠO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BVHTTDL ngày
    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
——–

 

STT

Hoạt động thể thao mạo hiểm

Thuộc môn thể thao

1

Tập luyện, thi đấu Dù lượn có động cơ

 

Dù lượn

2

Tập luyện, thi đấu Dù lượn không động cơ 

 

3

Tập luyện, thi đấu Diều bay có động cơ

 

Diều bay

4

Tập luyện, thi đấu Diều bay không động cơ 

 

5

Tập luyện, thi đấu Leo núi tự nhiên

 

Leo núi thể thao 

6

Tập luyện, thi đấu Lặn biển thể thao giải trí

Lặn biển thể thao giải trí 

 

7

Tập luyện, thi đấu Mô tô nước trên biển

Mô tô nước trên biển 

 

7

Tập luyện, thi đấu Ô tô thể thao địa hình

 

Ô tô thể thao địa hình 

9

Tập luyện, thi đấu Mô tô thể thao

 

Mô tô thể thao 

10

Tập luyện, thi đấu Xe đạp địa hình

 

Xe đạp thể thao 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thiện

Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn được trích dẫn nguyên văn trên đây. Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy chia sẻ, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Văn Hóa – Tags: Thông Tư 04/2019/TT-BVHTTDL

  • Thông Tư 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi các Thông tư về quyền tác giả, quảng cáo…

  • Thông Tư 04/2019/TT-BVHTTDL danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn

  • Thông Tư 17/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển

  • Thông Tư 10/2018/TT-BVHTTDL cơ sở vật chất, trang thiết bị môn Thể dục Thể hình và Fitness

  • Quyết Định 1987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam

  • Quyết Định 429/QĐ-TTg 2019 Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực VHTTDL

  • Thông Tư 17/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển

  • Thông Tư 10/2018/TT-BVHTTDL cơ sở vật chất, trang thiết bị môn Thể dục Thể hình và Fitness

You May Also Like

More From Author