Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu về an toàn lao động

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu về an toàn lao động

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động trừ đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

Số: 13/2016/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT

 VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động s 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

Sau khi có ý kiến của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 1. Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

  1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
  2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động trừ đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Điều Khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư này thay thế Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  2. Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đến ngày 31 tháng 7 năm 2016.
  3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 Nơi nhận:
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc CP;
– Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– Tòa án nhân dân lối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể và các Hội;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, Cục ATLĐ, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Doãn Mậu Diệp

Trên đây là toàn bộ nội dung Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động mà các doanh nghiệp, công ty, người lao động cần nắm rõ để đảm bảo an toàn lao động trong khi thực hiện công việc.

Lao Động – Tiền Lương –

  • Thông tư 12/2009/TT-BLĐTBXH chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009

  • Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH thi hành quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  • Thông tư 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

  • Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

  • Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng

  • Thông tư 12/2006/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

  • Thông tư 113/2016/TT-BQP Quy định chế độ nghỉ của quân nhân và viên chức quốc phòng

  • Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  • Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc

  • Nghị Định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về chức danh, số lượng công chức cấp xã

  • Nghị định 153/2018/NĐ-CP điều chỉnh tiền lương hưu đối với lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm

  • Nghị Định 205/2004/NĐ-CP Quy định hệ thống thang lương, bảng lương trong công ty Nhà Nước

  • Thông Tư 23/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về việc làm

  • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 Khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương

You May Also Like

More From Author