Thông báo 78/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ

Thông báo 78/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ

Thông báo 78/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi bài viết này ngay bây giờ nhé!

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 78/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Ngày 08 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 63 điểm cầu, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Bộ Nội vụ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Trong năm vừa qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện, cả sáu nhiệm vụ về cải cách hành chính đều đạt được những kết quả khả quan.

Thể chế của nền hành chính được cải cách, hoàn thiện thêm một bước. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã giảm mạnh so với trước, trong số văn bản còn nợ đọng, không có văn bản nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành quan tâm đẩy mạnh. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm, đơn giản hóa; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, mở rộng giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được mở rộng phạm vi áp dụng; hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ từ khi vận hành đã giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phát huy hiệu quả, góp phần vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương đã thường xuyên rà soát nhằm sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; hệ thống các văn bản pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện. Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm đã được các bộ, ngành tập trung xây dựng và hoàn thiện; cải cách tiền lương được chú trọng và đạt kết quả nhất định.

Cải cách tài chính công cũng đạt được kết quả tích cực, Luật Quản lý nợ công được Quốc hội Khóa XIV thông qua đã tạo hành lang pháp lý đảm bảo quản lý chặt chẽ nợ công trong giới hạn an toàn. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực từng bước được hoàn thiện. Hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Như vậy, nhờ sự quyết tâm và hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp một phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của cả nước trong năm vừa qua, góp phần đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu kế hoạch, GDP năm 2017 vượt mục tiêu tăng trưởng, đạt 6.81%, môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 tăng 5 bậc, chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 12 bậc.

Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương đối với kết quả cải cách hành chính đạt được trong năm 2017, đồng thời, biểu dương Bộ Nội vụ đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực về cải cách hành chính, biểu dương Bộ Công thương về cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Khoa học và công nghệ về đổi mới sáng tạo, Bộ Tài chính về cải cách thuế, hải quan, Văn phòng Chính phủ trong tham mưu, đề xuất thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát huy tốt vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và một số bộ, ngành địa phương sau: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Bắc Giang, Lào Cai, Khánh Hòa, Hải Phòng…

2. Bên cạnh những kết quả đó, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, như việc triển khai nhiều nội dung cải cách còn chưa quyết liệt, đồng bộ chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn hạn chế; ý thức phục vụ cho doanh nghiệp, người dân theo tinh thần công bộc của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do sức ỳ của bộ máy hành chính các cấp trong việc thay đổi thói quen, cách làm cũ còn lớn, còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên chuyển dưới chưa chuyển và một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, yếu kém về đạo đức, trở thành lực cản lớn đối với công cuộc cải cách.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, để phát huy vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Các bộ, ngành, địa phương

– Phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Bác Hồ là “công bộc của dân”, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, liêm, chính, kiệm, cần. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của bộ, ngành với cải cách hành chính của các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực.

– Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị định đã có hiệu lực, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng cải cách thủ tục hành chính ngay trong công tác xây dựng thể chế, rút ngắn thời gian ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào đời sống xã hội, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về đầu tư, nhất là đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; đều đặn tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các bộ, ngành, địa phương.

– Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch…; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương. Tiếp tục phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

– Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương cần lập ra tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo đã giao bảo đảm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành việc thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh, chế độ thông tin báo cáo.

– Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

– Hoàn thành việc triển khai xác định, công bố Chỉ số cải cách hành chính nám 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017. Sử dụng có hiệu quả các chỉ số này để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ. Tăng cường công tác truyền thông, thông tin, công khai, minh bạch để người dân được thực hiện quyền tiếp cận thông tin, tạo sự đồng thuận của xã hội, đồng thời người dân được hưởng thụ thành quả của công cuộc cải cách.

– Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trước mắt, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực.

– Xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả, tích hợp các dịch vụ công này với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương.

– Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo các chủ trương, giải pháp xử lý, giải quyết cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị mà các bộ, ngành, địa phương đã nêu trong báo cáo và phát biểu tại cuộc họp.

3. Từng thành viên Ban Chỉ đạo sát sao đôn đốc, kiểm tra để hoàn thành nhiệm vụ của bộ, ngành mình, bảo đảm đạt hoặc vượt mức mục tiêu đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTgCP (để b/c);
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Thành viên BCĐCCHC, Văn phòng BCĐCCHC;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, Các Vụ: PL, TH, TCCV QHĐP, Cổng TTĐTCP;
– Lưu: VT, KSTT (2). NTQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Thành

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn Thông báo 78/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ đầy đủ nhất. Đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết hấp dẫn hơn nữa nhé!

Hành Chính – Tags: Thông báo 78/TB-VPCP

  • Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

  • Quyết định 1422/QĐ-TTg 2019 công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành xây dựng nông thôn mới

  • Thông tư 78/2015/TT-BTNMT nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

  • Quyết định 1525/QĐ-BTP 2019 tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

  • Quyết định 1378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

  • Nghị Định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính

  • Thông tư 13/2014/TT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

You May Also Like

More From Author