Quyết định 4889/QĐ-UBND Hà Nội 2019 Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn năm 2019-2025

Quyết định 4889/QĐ-UBND Hà Nội 2019 Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn năm 2019-2025

Quyết định 4889/QĐ-UBND Hà Nội 2019 Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn năm 2019-2025. Hãy cùng tìm hiểu nội dung của quyết định qua những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong bài viết này nhé! Bạn có thẻ tải về máy bản word và PDF để làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nhu cầu công việc và học tập.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——–

Số: 4889/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn
thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019-2025”

——

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 – 2025;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Tờ trình số 48/TTr-KH&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2019 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019-2025” (Đề án chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND TP;

– Đ/c Bí thư Thành ủy;                 

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Chủ tịch UBND Thành phố;

– Các PCT UBND Thành phố;

– VPUB: các PCVP, KT, TKBT, TH;

– Cổng Thông tin điện tử Thành phố;

–  Lưu VT, KH&ĐT(02), KT (Ngân).

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

 

 

 

 

 

 

(để b/c)

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

—————-

                  

ĐỀ ÁN

Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội

giai đoạn 2019-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019
của UBND Thành phố Hà Nội)

————-

 

 1. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 2. Sự cần thiết xây dựng Đề án:

Trong xu hướng phát triển nhanh chóng của nền công nghệ thế giới và đặc biệt sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới. Các nước phát triển đều tích cực đầu tư cho hoạt động ứng dụng và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển nền sản xuất quốc gia, chiếm lĩnh các vị trí dẫn đầu trong các chuỗi sản xuất và dịch vụ toàn cầu. Tại Việt Nam, Chính phủ coi khởi nghiệp sáng tạo là một trong những mục tiêu cấp quốc gia nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy các ý tưởng phát triển để có thể trở thành những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Khác với khởi nghiệp thông thường, doanh nghiệp hay dự án khởi nghiệp sáng tạo (startups) có khả năng tăng trưởng nhanh về quy mô khách hàng, doanh thu, lợi nhuận…dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới nên khởi nghiệp sáng tạo luôn chứa đựng các yếu tố rủi ro, nhưng nếu vượt qua các khó khăn, thách thức thì có thể sẽ đem lại các giá trị to lớn đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Vì vậy, việc tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền Thành phố hiện nay.

Hà Nội hiện có khoảng 268.000 doanh nghiệp, đứng thứ 2 trên cả nước, đồng thời cũng là trung tâm văn hóa-giáo dục-chính trị, là nơi tập trung nhiều trường Đại học lớn với hơn 119 trường Đ      ại học, Cao đẳng và Học viện. Sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm qua phản ánh rõ nét những thay đổi căn bản về chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng nhanh, tuy nhiên, các doanh nghiệp có tính đột phá sáng tạo chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 0,1% trên tổng số doanh nghiệp khởi nghiệp). Qua khảo sát của nhóm nghiên cứu Đề án và chuyên gia cố vấn Israel về startups tại một số vườn ươm và tổ chức tăng tốc kinh doanh của Hà Nội cho thấy, đa số các startups của Hà Nội là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số (hay còn gọi là các SMB Digital), đây là một xu thế khi chúng ta bắt đầu chuyển dịch sang xu thế kinh doanh trực tuyến. Loại hình doanh nghiệp này được xem là bước đệm để tiến tới hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (startups). Do vậy, các doanh nghiệp khởi nghiệp SMB Digital cần có sự hỗ trợ cả về kỹ năng quản trị doanh nghiệp và hạ tầng kỹ thuật để họ có điều kiện phát triển nhanh, tăng tỷ lệ thành công và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội. Để phát triển được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhà nước cần có chính sách khuyến khích sự sáng tạo, đặc biệt là các tài năng trẻ từ các trường đại học, viện nghiên cứu, đồng thời có chính sách đặc biệt để hỗ trợ họ phát triển ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm thương mại hóa.

Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước cho thấy, một trong những chính sách nổi bật của các nước là xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh và thành lập các Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở các quy mô, lĩnh vực khác nhau để thực hiện hóa các chính sách về cách mạng công nghiệp 4.0. Các Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa các công nghệ mới đến gần hơn với doanh nghiệp và người dân, trình diễn và chuyển giao công nghệ, khuyến khích tinh thần sáng tạo trong doanh nghiệp và người dân. Quan trọng hơn, các Trung tâm này tạo ra các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đầy đủ, hiện đại để các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp có thể triển khai các ý tưởng kinh doanh mới dựa trên công nghệ của mình. Trung tâm còn là nơi nuôi dưỡng, tiếp sức cho các ý tưởng kinh doanh sáng tạo, đột phá để các nhà sáng tạo, các doanh nghiệp công nghệ non trẻ có thể hoàn thiện công nghệ, mô hình kinh doanh và phát triển nhanh chóng thành các doanh nghiệp có giá trị cao.

Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là nơi hội tụ rất nhiều các yếu tố để trở thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, khi tại đây có nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào với mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và cơ sở dạy nghề phát triển mạnh có vị thế hàng đầu trong nước và uy tín quốc tế. Tuy nhiên, để trở thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, Hà Nội cần đầu tư mạnh mẽ có chiến lược để phát huy các thế mạnh sẵn có mang màu sắc Thủ đô. Vì vậy, việc xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025” là hết sức cần thiết và cấp bách, phù hợp xu hướng phát triển hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp sáng tạo, hiện thực hóa những chủ trương, chính sách của Thành phố, xây dựng Hà Nội thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước.

 1. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án

– Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017;

– Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

– Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo;

– Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

– Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

– Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

– Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

– Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

– Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

– Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/07/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.

 1. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
 2. Mục tiêu tổng quát

Hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững.

 1. Mục tiêu cụ thể

– Kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố.

– Truyền thông, thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo đến từng người dân, sinh viên, thanh niên và đội ngũ trí thức trên toàn Thành phố.

– Hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của Thành phố thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực trong nước, quốc tế, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

– Hỗ trợ hình thành thêm từ 2 đến 3 vườn ươm doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp để phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

– Khuyến khích hình thành từ 3 đến 5 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân; thu hút các Quỹ đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội.

– Phấn đấu đến hết năm 2025: Hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm, trong đó ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐỀ ÁN

 1. Đối tượng của Đề án

– Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, sáng tạo hoặc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… thuộc các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, bao gồm:

(i) Công nghệ tài chính-ngân hàng (Fintech); Công nghệ thông tin; Thương mại điện tử; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới và một số lĩnh vực công nghệ đặc biệt khác;

(ii) Giáo dục đào tạo chất lượng cao, y tế chuyên sâu, du lịch và thiết kế tạo mẫu các sản phẩm làng nghề đặc trưng của Hà Nội (gốm sứ, lụa, gỗ….);

(iii) Công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

(iv) Các dự án có mục đích phục vụ lợi ích xã hội, cộng đồng và giải quyết các vấn đề thách thức về kinh tế xã hội như: ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chống ùn tắc giao thông, phục vụ quản lý đô thị…

– Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần).

– Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất-kỹ thuật, truyền thông, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội (vườn ươm doanh nghiệp, tổ chức tăng tốc kinh doanh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học…).

– Các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

 1. Phạm vi và thời gian thực hiện

– Cơ chế, chính sách của thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ, hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố trong khuôn khổ các cơ chế chính sách chung của Nhà nước và theo quy định pháp luật.

– Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019-2025.

 1. Điều kiện tham gia Đề án
 2. a) Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, đáp ứng các tiêu chí sau: Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam;
 3. b) Các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo một trong các phương thức sau:

(i) Được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan, tổ chức, bao gồm: Khu làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh (quy định tại điểm a nêu trên);

(ii) Được nhận giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo;

(iii) Được cấp Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ đối với sáng kiến, sáng chế;

(iv) Được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao;

(v) Được lựa chọn trực tiếp bởi Hội đồng tư vấn do cơ quan chủ trì Đề án thành lập (quy định trong nhiệm vụ của Đề án).

 1. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 2. Thành lập Ban điều phối Đề án

 1.1. Thành phần:

– Lãnh đạo UBND Thành phố làm Trưởng ban.

– Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban Thường trực.

– Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Trưởng ban.

– Các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài chính, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Quy hoạch Kiến trúc; Cục Thuế thành phố Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố; Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội; Thành đoàn Hà Nội; Mời đại diện lãnh đạo: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội; Một số Tập đoàn, Tổng công ty lớn và một số chuyên gia về khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Các thành viên Ban điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia vào các hoạt động chung, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác được phân công. Ban điều phối có thể thành lập 01 (một) Tổ giúp việc gồm thành viên là cán bộ, chuyên viên phụ trách lĩnh vực liên quan thuộc các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

1.2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban Điều phối.

– Chỉ đạo triển khai và điều phối thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

– Chỉ đạo xây dựng mạng lưới và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; chỉ đạo thực hiện các sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo; các buổi đối thoại giữa chính quyền với cộng đồng khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án bảo đảm thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

– Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực, giúp việc Ban điều phối Đề án. Định kỳ 6 tháng/năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và đề xuất triển khai nhiệm vụ tiếp theo của Đề án theo quy định.

 1. Đẩy mạnh truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp

2.1. Nhiệm vụ:

– Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong xã hội và xây dựng văn hóa khởi nghiệp đặc biệt là đội ngũ tri thức, giới trẻ, học sinh, sinh viên nhằm gia tăng chỉ số khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố, gắn kết các cộng đồng khởi nghiệp, các thành phần của hệ sinh thái, thu hút sự quan tâm, tham gia và đầu tư của xã hội cho khởi nghiệp sáng tạo;

– Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo;

– Hỗ trợ kinh phí để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học.

2.2. Giải pháp:

 1. a) Hoàn thiện và duy trì hoạt động Cổng thông tin khởi nghiệp của Thành phố và kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (www.startup.gov.vn) để lan tỏa, kết nối các hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong nước, quốc tế; kết nối các thành phần hệ sinh thái trên môi trường mạng internet: Cập nhật liên tục thông tin, dữ liệu về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, sở hữu trí tuệ, thông tin về các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, sự kiện liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo…
 2. b) Thực hiện các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, đài truyền hình… về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
 3. c) Hỗ trợ kinh phí để thực hiện hoạt động truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp.

– Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động truyền thông khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam. Kinh phí hỗ trợ theo định mức sau:

+ Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm báo chí, xuất bản (các chương trình, chuyên mục, tiểu phẩm, ký sự, bài viết); Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

+ Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm văn học nghệ thuật (tranh, pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử): Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

+ Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng chương trình truyền hình: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

+ Các nội dung chi khác (chi phí in, phát hành đối với báo chí in, xuất bản phẩm, chi truyền thông về hoạt động khởi nghiệp trên mạng xã hội): Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước hoặc theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

– Phương thức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

 1. Phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo

3.1. Nhiệm vụ:

– Đào tạo kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo cho các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

– Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện viên, cố vấn và các cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

3.2. Giải pháp:

 1. a) Hỗ trợ chi phí đào tạo kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo.

– Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/người/khóa đào tạo và mỗi người không quá 01 khóa đào tạo/năm.

– Phương thức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

 1. b) Hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

– Đối tượng: Các huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo của một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí để đào tạo đội ngũ huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo của một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn để hình thành mạng lưới huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/người/khóa đào tạo và mỗi người không quá 1 khóa đào tạo/năm.

– Phương thức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/07/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

 1. Phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

4.1. Nhiệm vụ:

– Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo như: Không gian làm việc chung, không gian sáng tạo, phòng thử nghiệm sản phẩm mới, vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp…;

– Hỗ trợ hình thành một số vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học, học viện, cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc vườn ươm tư nhân;

– Hỗ trợ ươm tạo các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại các cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung của Nhà nước hoặc tư nhân;

– Hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở ươm tạo, cơ sở hỗ trợ kỹ thuật;

– Khuyến khích tư nhân hình thành các khu dịch vụ khởi nghiệp tập trung, không gian khởi nghiệp để phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao công nghệ, mô hình kinh doanh.

4.2. Giải pháp

 1. a) Bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các vườn ươm doanh nghiệp công lập thuộc Thành phố như: Vườn ươm công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội, Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội; Chuyển đổi một bộ phận của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành Vườn ươm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp hỗ trợ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).
 2. b) Nghiên cứu, rà soát, bố trí một số địa điểm thuận lợi (văn phòng) tại trung tâm Thành phố và các trường đại học, cao đẳng để hình thành từ 2-3 khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp tập trung, không gian làm việc chung… tạo sân chơi cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Thủ đô.
 3. c) Hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

– Đối tượng hỗ trợ: Các cơ sở ươm tạo, tổ chức cung cấp vụ thiết bị dùng chung, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/01 đơn vị và mỗi đơn vị được hỗ trợ không quá 01 (một) lần.

– Phương thức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

 1. d) Hỗ trợ phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

– Đối tượng: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

– Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung hoặc hỗ trợ trực tiếp cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung với các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

 1. e) Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo thuộc thành phố Hà Nội.

– Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% (miễn phí) chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở hỗ trợ kỹ thuật công lập thuộc Thành phố.

– Phương thức hỗ trợ: Các cơ sở ươm tạo, cơ sở hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV hỗ trợ trực tiếp cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo sử dụng trang thiết bị tại cơ sở, đơn vị.

 1. f) Khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư đặc biệt là các tập đoàn công nghệ lớn, tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn… đầu tư, xây dựng các khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp tập trung, không gian làm việc chung, vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực Thành phố ưu tiên phát triển.
 2. Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, kết nối hệ sinh thái

5.1. Nhiệm vụ:

– Tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết, tổ chức các hội nghị, hội thảo kết nối đầu tư nhằm nâng cao năng lực, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

– Phát triển và mở rộng mạng lưới các nhà đầu tư, các vườn ươm, huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

– Kết nối với các tổ chức trong nước và quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích kêu gọi tài trợ giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo như: Vườn ươm, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Quỹ đầu tư khởi nghiệp… với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc tế và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

– Kết nối mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp; xây dựng chương trình trao đổi startups và sinh viên với các trung tâm công nghệ khác và giữa các vườn ươm doanh nghiệp.

5.2. Giải pháp:

 1. a) Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, giao lưu hợp tác, học tập mô hình, kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, vườn ươm doanh nghiệp, công viên đổi mới sáng tạo uy tín tại nước ngoài. Định mức chi theo quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012, Thông tư số 71/2018/TT-BTC và Thông tư 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính.
 2. b) Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại nước ngoài.

– Đối tượng hỗ trợ: Các dự án khởi nghiệp sáng tạo và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài. Kinh phí hỗ trợ theo định mức tại Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính nhưng không quá 100 triệu đồng/tổ chức, cá nhân/năm.

– Phương thức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

 1. c) Tổ chức sự kiện, hội nghị kết nối đầu tư, kết nối các thành phần hệ sinh thái; hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo: Kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và các quy định hiện hành.
 2. d) Hỗ trợ chi phí tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.

– Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

– Phương thức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

 1. e) Bố trí kinh phí để tổ chức Ngày hội khởi nghiệp, Hội chợ công nghệ và thiết bị, Ngày trình diễn công nghệ của Thành phố hàng năm. Kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ chi tiêu và định mức chi tiêu ngân sách Nhà nước cho các hoạt động khoa học công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
 2. f) Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp của Thành phố hoặc Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia.

– Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo thuê địa điểm, gian hàng, trưng bày, vận chuyển trang thiết bị truyền thông cho các sự kiện tại Ngày hội khởi nghiệp của Thành phố, Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia; Kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/gian hàng/đơn vị.

– Phương thức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

 1. g) Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo.

– Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ theo định mức tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính. Kinh phí hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/tổ chức, cá nhân/năm.

– Phương thức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

 1. h) Tổ chức các cuộc khảo sát tổng thể hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và mạng lưới liên kết để đánh giá hiện trạng và kiến nghị điều chỉnh chính sách, phương pháp hỗ trợ phù hợp với thực tiễn.
 2. i) Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước.

– Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại hội chợ trong nước và quốc tế. Kinh phí hỗ trợ theo định mức chi quy định tại Mục 3.2, Phụ lục số 06, Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 18/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

– Phương thức hỗ trợ: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

 1. Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm

6.1. Nhiệm vụ:

– Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;

– Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ;

– Hỗ trợ kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

– Hỗ trợ kinh phí thương mại hóa sản phẩm: marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

6.2. Giải pháp:

 1. a) Hỗ trợ chi phí thực hiện hợp đồng tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển sản phẩm trí tuệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng.

– Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ:

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tự tổ chức đo lường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm)

– Phương thức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

 1. b) Hỗ trợ chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

– Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm.

– Phương thức hỗ trợ: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ để thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi hoàn thành hợp đồng tư vấn.

 1. c) Hỗ trợ kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

– Đối tượng hỗ trợ: doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

– Phương thức hỗ trợ: nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố.

 1. d) Hỗ trợ kinh phí thương mại hóa sản phẩm: marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

– Đối tượng hỗ trợ: doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

– Phương thức hỗ trợ: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ để thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

 1. Hỗ trợ tài chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

7.1. Nhiệm vụ:

– Hỗ trợ tài chính và hỗ trợ tiếp cận tài chính cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo;

– Kiến tạo môi trường để thu hút đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

7.2. Giải pháp:

 1. a) Thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, các nghĩa vụ tài chính theo quy định và hỗ trợ thủ tục đầu tư để khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn, tập đoàn tài chính, ngân hàng… thành lập các quỹ đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.
 2. b) Hướng dẫn, hỗ trợ các dự án, nhóm dự án, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ được UBND Thành phố giao ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo cơ chế cho vay với lãi suất ưu đãi. Quy trình, đối tượng, điều kiện thụ hưởng thực hiện theo quy định của nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.
 3. c) Khuyến khích, hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các tổ chức, cá nhân thành lập các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.
 4. d) Bố trí vốn điều lệ cho nguồn Quỹ khoa học và công nghệ đã ủy thác cho Quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố để cho vay các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và các nhiệm vụ khác theo quy định của Quỹ.
 5. Hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội

Hình thành Trung tâm với tên gọi Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội với các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

 1. a) Nhiệm vụ của Trung tâm:

– Hình thành hệ thống không gian khởi nghiệp và hệ thống dịch vụ hỗ trợ như: thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, chính sách thuế,…

– Cung cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cần thiết để các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và triển khai các công việc kinh doanh thành công.

– Thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, Facebook tới đặt trung tâm R&D và văn phòng tại đây.

– Thu hút và quy tụ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế, hiệp hội tham gia hoạt động đầu tư cho cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

– Kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng lực công nghệ và sản xuất cho Thành phố.

– Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên, trong các trường đại học, cao đẳng, gắn nghiên cứu với thực tiễn.

– Tuyển chọn các đối tượng trong hệ sinh thái đáp ứng điều kiện tham gia Đề án và tham gia ươm tạo tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp.

 1. b) Chức năng của Trung tâm:

(1) Quảng bá công nghệ: Giới thiệu, trình diễn, hội thảo về công nghệ tiềm năng đến doanh nghiệp Hà Nội. Công nghệ từ các nước phát triển; Công nghệ, giải pháp từ các trung tâm nghiên cứu trong nước; Giới thiệu, cập nhật công nghệ từ nước phát triển (Tập đoàn công nghệ, trường đại học, trung tâm nghiên cứu) đến các đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn.

(2) Tư vấn – Đào tạo: Cung cấp các dịch vụ về tư vấn và đào tạo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho các đối tượng tham gia Đề án về các nội dung: Quyền sở hữu trí tuệ; Thương mại hóa công nghệ; Ươm tạo công nghệ; Sáng tạo và khởi nghiệp; Khởi nghiệp tinh gọn.

(3) Cung cấp các dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Khu làm việc chung (Co-working space); Tổ chức cuộc thi tuyển ý tưởng sáng tạo; dự án sáng tạo; Tổ chức các khóa huấn luyện về khởi nghiệp sáng tạo (bootcamp); Cố vấn khởi nghiệp (mentoring); Hỗ trợ vốn khởi nghiệp…

(4) Hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ (R&D):

+ FABLAB: Phòng thí nghiệm thương mại hóa công nghệ, hỗ trợ các startup phát triển sản phẩm mẫu prototype trong các lĩnh vực: IOT cho nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; AI cho thương mại, dịch vụ; IT phần mềm cho thương mại, dịch vụ, du lịch; Media studio hỗ trợ truyền thông.

+ LAB: Hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ giữa Trung tâm với các trường Đại học: LAB lĩnh vực môi trường xanh; LAB lĩnh vực vật liệu tiên tiến; LAB lĩnh vực hệ thống thông minh.

(5) Kết nối mạng lưới: Tổ chức các sự kiện kết nối mạng lưới, dẫn dắt hệ sinh thái; Kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại; Hình thành mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế…

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội được hình thành trên cơ sở trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Bộ phận nhân sự thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Trung tâm do ngân sách đảm bảo 100% từ nguồn chi thường xuyên hàng năm của Thành phố.

 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

– Tổng kinh phí dự kiến: 312,92 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn Ngân sách Thành phố cấp: 243,92 tỷ đồng.

+ Nguồn xã hội hóa: 69 tỷ đồng (đóng góp của các tổ chức, cá nhân).

(Chi tiết dự toán và quy trình quản lý kinh phí thực hiện tại phụ lục 01&02 kèm theo).

 1. Kinh phí thực hiện thường xuyên hàng năm

Ngoài kinh phí thực hiện theo dự toán của Đề án, hàng năm các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trình UBND Thành phố phê duyệt và thực hiện như: kết nối mạng lưới, hội thảo, hội nghị, học tập chia sẻ kinh nghiệm…. Đồng thời, lồng ghép các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khác đã được UBND Thành phố phê duyệt kinh phí thực hiện hàng năm theo kế hoạch của các Sở, ban, ngành Thành phố.

 1. Kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.
 2. Thời gian hỗ trợ: Từ năm 2019 đến hết năm 2025.
 3. CƠ CHẾ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO
 4. Giám sát và đánh giá kết quả triển khai Đề án

– Hệ thống giám sát đánh giá (GSĐG) Đề án sẽ được xây dựng theo hướng quản lý dựa trên kết quả thực hiện, nghĩa là sẽ tập trung theo dõi kết quả và tác động để giúp các cấp quản lý có thể giám sát tiến độ và chứng minh tác động của Đề án. Hệ thống GSĐG sẽ gắn liền với khung đo lường trong đó thể hiện các cấp độ kết quả mong muốn đạt được của Đề án. Khung đo lường là bảng biểu của kế hoạch theo trình tự hợp lý, từ việc cung cấp các đầu vào để tạo thành đầu ra, từ đầu ra sẽ đưa đến kết quả trước mắt, rồi đóng góp vào việc đạt được kết quả trung gian, để sau đó đạt được kết quả cuối cùng cũng như mục tiêu tổng thể của Đề án.

– Khung đo lường tiến độ và kết quả thực hiện được thiết kế để theo dõi tiến độ và kiểm tra kết quả đạt được của Đề án sau khi thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Khung đo lường tiến độ và kết quả thực hiện xác định nguồn thông tin, phương pháp và tần suất thu thập thông tin và đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Khung đo lường tiến độ và kết quả thực hiện là một trong những công cụ cho phép theo dõi được tiến độ và kết quả thực hiện Đề án và có những can thiệp kịp thời để đảm bảo đạt được mục tiêu của kế hoạch.

– Hệ thống GSĐG bao gồm: (i) Giám sát và đánh giá nội bộ; (ii) Giám sát và đánh giá của đơn vị từ bên ngoài.

(i) Công tác giám sát và đánh giá nội bộ

Giám sát và đánh giá nội bộ dựa vào các chỉ số trong khung đo lường tiến độ được xây dựng để theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Đề án. Theo cơ cấu, có 2 cấp độ giám sát theo cơ chế từ dưới lên và theo định kỳ. Cụ thể như sau:

– Đơn vị đầu mối thực hiện: Chịu trách nhiệm tổng hợp các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu về nhiệm vụ được phân công gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo thời hạn (6 tháng/1 lần); chịu trách nhiệm phê duyệt các hồ sơ, quy trình, thủ tục hỗ trợ và lựa chọn các đối tượng hỗ trợ theo các tiêu chí của Đề án.

– Cấp Thành phố: Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về các hoạt động GSĐG và chuẩn bị các báo cáo định kỳ và bất thường gửi đến Ban Điều phối, UBND thành phố và các đơn vị có liên quan.

(ii) Giám sát và đánh giá bởi đơn vị bên ngoài

– Đánh giá giữa kỳ nhằm đánh giá sơ bộ kết quả đạt được của Đề án và đưa ra các khuyến nghị cho thời gian còn lại của Đề án để đảm bảo đạt được mục tiêu của Đề án.

– Đánh giá cuối kỳ nhằm đánh giá toàn bộ kết quả, mục tiêu của Đề án.

(iii) Công cụ giám sát đánh giá bao gồm: Khung đo lường tiến độ; Khung giám sát đánh giá; Các báo cáo định kỳ và bất thường, các cuộc khảo sát, quan sát, các cuộc họp Ban Điều phối, các cuộc hội thảo, đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo và các thành phần của hệ sinh thái…

 1. Cơ chế báo cáo

 

HỆ THỐNG BÁO CÁO

 

HÌNH THỨC BÁO CÁO

 

THỜI GIAN BÁO CÁO

ñ

 

 

 

 

 

UBND Thành phố

(Ban điều phối)

ï

Tổng hợp báo cáo:

– Báo cáo định kỳ 6 tháng

– Các báo cáo đột xuất và báo cáo năm.

 

– Báo cáo 6 tháng: 15 ngày

– Báo cáo năm: 30 ngày sau khi kết thúc năm.

ñ

 

 

 

 

 

Sở KH&ĐT

(Cơ quan thường trực)

ï

Tổng hợp báo cáo:

– Báo cáo định kỳ 6 tháng

– Các báo cáo đột xuất

 

– Báo cáo quý: 15 ngày sau khi kết thúc quý II.

– Báo cáo năm: 30 ngày sau khi kết thúc năm.

ñ

 

 

 

 

 

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ (Sở, ngành)

ï

– Báo cáo quý (Tổng hợp)

– Báo cáo định kỳ 6 tháng

– Các báo cáo đột xuất

 

– Báo cáo quý: 15 ngày sau khi kết thúc quý.

– Báo cáo năm: 30 ngày sau khi kết thúc năm.

       

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

– Là cơ quan Thường trực triển khai Đề án.

– Tham mưu thành lập thành lập Ban điều phối và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban điều phối Đề án; Thành lập Hội đồng tư vấn lựa chọn doanh nghiệp, dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia Đề án. Xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của Thành phố hàng năm phục vụ hoạt động của Ban Điều phối và Hội đồng tư vấn theo quy định.

– Chủ trì thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam (giải pháp tại mục c của nhiệm vụ số 2).

– Chủ trì triển khai nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo (nhiệm vụ số 3).

– Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, các sở, ngành liên quan rà soát một số địa điểm thuận lợi tại trung tâm Thành phố để đề xuất hình thành từ 2-3 khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp tập trung, không gian làm việc chung (giải pháp tại mục b của nhiệm vụ số 4).

– Chủ trì triển khai nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp; Triển khai chính sách hỗ trợ phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (các giải pháp tại mục c, d của nhiệm vụ số 4).

– Xây dựng và tổ chức các hoạt động kết nối, hình thành mạng lưới liên kết các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố; Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm … về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ hệ sinh thái; Tổ chức các cuộc đối thoại, hội nghị, hội thảo kết nối giữa chính quyền Thành phố và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo (các giải pháp tại mục a, b, c của nhiệm vụ số 5).

– Tổ chức các cuộc khảo sát tổng thể hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để đánh giá hiện trạng và kiến nghị điều chỉnh chính sách, phương thức hỗ trợ phù hợp với thực tiễn (giải pháp tại mục h của nhiệm vụ số 5).

– Khuyến khích và hỗ trợ thủ tục pháp lý để các tổ chức, cá nhân hình thành Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

– Tham mưu cho UBND Thành phố hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Bố trí bộ phận nhân sự có đủ năng lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

– Thực hiện ký hợp đồng với các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo để triển khai thực hiện Đề án bằng nguồn ngân sách chi thường xuyên của Thành phố hàng năm theo quy định.

– Đầu mối tổng hợp, xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án hàng năm trình UBND Thành phố phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát và đánh giá kết quả Đề án.

– Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình triển khai và kết quả thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn ngân sách để triển khai thực hiện Đề án.

 1. Sở Thông tin và Truyền thông:

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hoàn thiện Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố; duy trì và cập nhật dữ liệu liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu các nhà đầu tư trong nước và quốc tế lên Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố (giải pháp tại mục a của nhiệm vụ số 2).

– Phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh-truyền hình, cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng chương trình, kinh phí thường xuyên hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện công tác truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

– Chỉ đạo, hoàn thiện mô hình; nâng cấp và đẩy mạnh hoạt động của Vườn ươm công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo, giữ vai trò là nòng cốt, là mô hình để phát triển các vườn ươm khác.

 1. Sở Khoa học và Công nghệ:

– Chủ trì thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm (nhiệm vụ số 6).

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn như: Không gian làm việc chung; Không gian sáng chế; Phòng thí nghiệm sáng chế; Cơ sở ươm tạo công nghệ; Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp; Tổ chức thúc đẩy kinh doanh…

– Thực hiện chuyển đổi một bộ phận của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành Vườn ươm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp hỗ trợ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

– Chủ trì hỗ trợ tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo (các giải pháp tại mục d, g của nhiệm vụ số 5).

– Chủ trì tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Thủ đô; phối hợp tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia; Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức Hội chợ công nghệ và thiết bị, Ngày hội trình diễn công nghệ; Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp (các giải pháp tại mục e, f của nhiệm vụ 5).

– Phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng, các cơ quan liên quan đề xuất UBND Thành phố tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đặc biệt xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

 1. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND Thành phố cân đối ngân sách, bố trí kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

 1. Sở Công Thương Hà Nội:

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất rà soát và đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về giá thuê mặt bằng, thuê đất, phí hạ tầng… cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở ươm tạo, không gian làm việc chung, Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

 1. Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố:

Xây dựng dự toán đề xuất bổ sung vốn điều lệ cho nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Hướng dẫn, hỗ trợ các dự án, nhóm dự án, các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được UBND Thành phố giao ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo cơ chế cho vay với lãi suất ưu đãi và các nhiệm vụ khác của Quỹ theo quy định (nhiệm vụ số 7).

 1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố:

Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các gian hàng tại Hội chợ, triển lãm thương mại trong nước, quốc tế và xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của Thành phố (Giải pháp tại mục I của nhiệm vụ 5).

 1. Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội:

– Phối hợp nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các cuộc khảo sát tổng thể hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để đánh giá hiện trạng và kiến nghị điều chỉnh chính sách, phương thức hỗ trợ phù hợp với thực tiễn.

 1. Thành đoàn Hà Nội:

– Thực hiện tuyên truyền, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên và tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho các đối tượng là thanh niên, sinh viên trên địa bàn Thành phố.

– Rà soát cơ sở vật chất thuộc Thành đoàn đang quản lý, sử dụng để đề xuất, nâng cấp, hình thành không gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố.

– Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thuộc Chương trình hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp trình UBND Thành phố phê duyệt.

 1. Báo Kinh tế Đô thị, Báo Hà Nội mới, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội: Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, kinh phí thực hiện trong nguồn chi hoạt động thường xuyên hàng năm để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng người dân Thủ đô về tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, các chính sách của Chính phủ và Thành phố hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.
 2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; các Trường Đại học; các Hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án hàng năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND Thành phố; Tổ chức thực hiện và lựa chọn đối tượng tham gia Đề án dựa trên nhu cầu thực tế thuộc lĩnh vực quản lý.
 3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì Đề án triển khai thực hiện Đề án về các nội dung liên quan. Định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn./.

 

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC SỐ 01:

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 (GIAI ĐOẠN NĂM 2019 – 2025)

 

TT

Nội dung hỗ trợ

ĐV

tính

Số

lượng

Đơn

giá/năm

(triệu

đồng)

Thành tiền (triệu đồng)

Cơ quan thực hiện

Nguồn

NS

Nguồn

xã hội hóa

1

Nhiệm vụ 1: Hoạt động của Ban Điều phối

 

 

 

3.720

 

1.1

Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, họp Ban Điều phối

năm

6

120

720

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1.2

Chi hoạt động thường xuyên cho cơ quan thường trực Đề án (Xây dựng kế hoạch năm; báo cáo quý, năm: văn phòng phẩm, tài liệu, thông tin liên lạc..,)

năm

6

500

3.000

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Nhiệm vụ 2: Truyền thông và xây dựng văn hóa khởi nghiệp sáng tạo

 

 

16.000

6.000

 

2.1

Chi phí hoàn thiện và nâng cấp Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô.

lần

2

2.000

4.000

Sở Thông tin và Truyền thông

2.2

Chi phí duy trì, cập nhật thông tin Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô

năm

6

1.000

6.000

Sở Thông tin và truyền thông

2.3

Hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến các điển hình khởi nghiệp sáng tạo

năm

6

1.000

6.000

6.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Nhiệm vụ 3: Phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo

 

 

16.800

16.800

 

3.1

Kinh phí đào tạo kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nhưng không quá 20 triệu đồng/người/khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo/năm.

năm

7

1.200

8.400

8.400

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3.2

Kinh phí đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nhưng không quá 20 triệu đồng/học viên/khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo/năm.

năm

7

1.200

8.400

8.400

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Nhiệm vụ 4: Phát triển hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

 

 

14.400

19.200

 

4.1

Hỗ trợ kinh phi để cải tạo, xây mới, nâng cấp một số cơ

sở ươm tạo, không gian khởi nghiệp chung, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung… Kinh phí hỗ trợ không quá 200 triện đồng/1 đơn vị. Mỗi đơn vị được hỗ trợ tối đa 01 lần. Mỗi năm hỗ trợ 3 đơn vị x 6 năm.

năm

6

600

3.600

8.400

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4.2

Hỗ trợ phí tham gia các các cơ sở ươm tạo, không gian làm việc chung cho các DNKNST. Kinh phí hỗ trợ tối đa 5 triệu/1DN/1 tháng x 12 tháng/1 năm x 30 DN/1 năm x 6 năm)

năm

6

1.800

10.800

10.800

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Nhiệm vụ 5: Thúc đẩy hoạt động liên kết, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

 

 

68.500

12.000

 

5.1

Thực hiện các hoạt động kết nối mạng lưới: tổ chức đoàn ra, đoàn vào, giao lưu, kết nối hợp tác….(Kinh phí tổ chức khoảng 1.000 triệu/1 đoàn x 2 đoàn/năm)

năm

6

2.000

12.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5.2

Hỗ trợ 50% kinh phí cho các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn ở các tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín nước ngoài.

năm

6

1.000

6.000

6.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5.3

Tổ chức các hội thảo, hội nghị về khởi nghiệp sáng tạo, kết nối đầu tư trong nước và quốc tế…

năm

6

1.000

6.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5.4

Hỗ trợ kinh phí tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

năm

6

2.000

12.000

Sở Khoa học và Công nghệ

5.5

Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp

năm

7

1.500

10.500

Sở Khoa học và Công nghệ

5.6

Tổ chức Hội chợ công nghệ , Ngày trình diễn công nghệ

năm

7

1.500

10.500

Sở Khoa học và Công nghệ

5.6

Hỗ trợ kinh phí cho các dự án, doanh nghiệp KNST tham gia gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp Thành phố và Quốc gia (50 doanh nghiệp/dự án/1 năm). Kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng/1 DN, dự án.

năm

7

500

3.500

Sở Khoa học và Công nghệ

5.7

Hỗ trợ 50% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có dự án tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo

năm

6

1.000

6.000

6.000

Sở Khoa học và Công nghệ

5.8

Tổ chức các cuộc khảo sát đánh giá hệ sinh thái và báo cáo đánh giá thực hiện Đề án giữa kỳ và cuối kỳ

cuộc

2

1.000

2.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

Nhiệm vụ 6: Hỗ trợ ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm

 

 

64.500

15.000

 

6.1

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Kinh phí hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

năm

6

1.750

10.500

Sở Khoa học và Công nghệ

6.2

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu tri tuệ. Kinh phí hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

năm

6

2.500

15.000

Sở Khoa học và Công nghệ

6.3

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế. Kinh phí hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

năm

6

2.000

12.000

Sở Khoa học và Công nghệ

6.4

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý. Kinh phí hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

năm

6

1.250

7.500

Sở Khoa học và Công nghệ

6.5

Hỗ trợ 100% kinh phí cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo thực hiện hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Kinh phí hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

năm

6

375

2.250

Sở Khoa học và Công nghệ

6.6

Hỗ trợ 100% kinh phí cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo thực hiện hợp đồng tư vấn tự tổ chức đo lường. Kinh phí hỗ trợ tối đa 15triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

năm

6

375

2.250

Sở Khoa học và Công nghệ

6.7

Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng/1 hợp đồng và không quá 01 hợp đồng mỗi năm.

năm

6

2.500

15.000

 

Sở Khoa học và Công nghệ

7

Nhiệm vụ 7: Hỗ trợ tài chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

 

 

60.000

Bổ sung vào năm 2020 – 2021

7.1

Bổ sung đủ vồn điều lệ cho nguồn Quỹ Khoa học và Công nghệ đã ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố

lần

1

60.000

60.000

Quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố

8

Nhiệm vụ 8: Hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội (Hanoi Innovation and Enterpreneuership Center)

đơn vị

1

N/A

N/A = Chưa xác định

 

Tổng cộng

 

 

 

243.920

69.000

 

 

PHỤ LỤC 02

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN KINH PHÍ HỖ TRỢ

(Kèm theo Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 – 2025 phê duyệt tại Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019)

 

 1. Chính sách Hỗ trợ kinh phí để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
 2. a) Quy trình thực hiện:

– Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí được cấp thông qua đơn vị đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.

– Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhu cầu triển khai các hoạt động truyền thông về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ đầu tư và phổ biến các điển hình khởi nghiệp sáng tạo thành công… gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và ra quyết định hỗ trợ. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi hoàn thành hợp đồng hoặc hoàn thành khối lượng sản phẩm theo từng giai đoạn.

 1. b) Hồ sơ thanh quyết toán:

– Công văn đề nghị hỗ trợ.

– Dự toán kinh phí về các nội dung đề nghị hỗ trợ thực hiện.

– Kế hoạch hoặc chương trình triển khai thực hiện.

– Các tài liệu, nội dung triển khai tương ứng với các nội dung đề nghị hỗ trợ, các hóa đơn tài chính xác định kinh phí chi thực hiện (nếu có).

– Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, bản nghiệm thu sản phẩm và sản phẩm kèm

theo.

 1. Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo
 2. a) Quy trình thực hiện:

– Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện chương trình đào tạo gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí được cấp thông qua đơn vị đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.

– Đơn vị được giao đầu mối tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện hoặc đơn vị tự tổ chức (nếu có đủ điều kiện theo quy định).

 1. b) Hồ sơ thanh quyết toán:

– Dự toán kinh phí về các nội dung đề nghị hỗ trợ thực hiện.

– Kế hoạch hoặc chương trình triển khai thực hiện.

– Bộ hồ sơ đào tạo theo quy định: Thư mời, Phiếu đăng ký, Danh sách điểm danh, Bài kiểm tra của toàn bộ học viên, Báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo, báo cáo từng lần nghiệm thu – dành cho đơn vị đào tạo và tài liệu cần thiết khác theo quy định.

– Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn tài chính hợp lệ.

 1. Hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố. Kinh phí hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/đơn vị/năm.
 2. a) Quy trình thực hiện:

– Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và đăng ký nhu cầu của các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí được cấp thông qua đơn vị đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.

– Các tổ chức ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ thiết bị dùng chung và không gian khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và ra quyết định hỗ trợ. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

 1. b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

– Công văn đề nghị hỗ trợ.

– Bản mô tả, thuyết minh và dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng – kỹ thuật cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tài liệu khác có liên quan.

– Tài liệu chứng minh cơ sở ươm tạo,… đủ điều kiện của cấp thẩm quyền.

– Bản sao chứng thực Hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng với đơn vị thực hiện; Biên bản nghiệm thu sản phẩm; hóa đơn chứng từ xác định kinh phí thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện nội dung đầu tư (nếu có).

 1. Đối với chính sách hỗ trợ phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
 2. a) Quy trình thực hiện

– Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và đăng ký nhu cầu của các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí được cấp thông qua đơn vị đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.

– Các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung hoặc DNNVV khởi nghiệp sáng tạo xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và quyết định hỗ trợ. Việc hỗ trợ được thực hiện theo hàng quý, vào tuần đầu tiên của tháng kế tiếp của quý.

 1. b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

– Công văn đề nghị hỗ trợ.

– Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký doanh nghiệp; Tài liệu chứng minh là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc đáp ứng điều kiện tham gia Đề án.

– Bản sao có chứng thực Hợp đồng, biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng và hóa đơn tài chính xác định kinh phí thực hiện hợp đồng.

 1. Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại nước ngoài
 2. a) Quy trình thực hiện

–  Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí được cấp thông qua đơn vị đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.

– Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia Đề án có nhu cầu tham gia đào tạo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện và quyết định tổ chức thành đoàn đi hoặc hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tự tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại nước ngoài. Trường hợp hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tự tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại nước ngoài được quyết toán sau khi hoàn thành huấn luyện trở về nước.

 1. b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

– Công văn đề nghị hỗ trợ.

– Tài liệu chứng minh là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện tham gia Đề án.

– Đơn đăng ký tham gia khóa đào tạo.

– Bản sao có chứng thực Hợp đồng, biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng và hóa đơn tài chính xác định kinh phí thực hiện hợp đồng (nếu có).

– Dự toán kinh phí tham gia khóa đào tạo.

– Bản sao có chứng thực hóa đơn tài chính xác định kinh phí tham gia khóa đào tạo.

 1. Hỗ trợ chi phí tổ chức các cuộc thi và lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
 2. a) Quy trình thực hiện

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí được cấp thông qua đơn vị đầu mối là Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng hồ sơ tổ chức cuộc thi hoặc lựa chọn đơn vị có năng lực tổ chức cuộc thi theo quy định của pháp luật.

 1. b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

– Công văn đề nghị hỗ trợ;

– Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), hoặc chứng minh nhân dân (đối với cá nhân). Tài liệu chứng minh là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện tham gia Đề án.

– Đơn đăng ký, thư mời tham gia cuộc thi.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi hoặc bằng khen, giải thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

– Bản sao có chứng thực hóa đơn tài chính xác định kinh phí tham gia Cuộc thi.

 1. Hỗ trợ chi phí cho các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo
 2. a) Quy trình thực hiện

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí được cấp thông qua đơn vị đầu mối là Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện theo quy định.

– Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia cuộc thi xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và quyết định hỗ trợ.

 1. b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

– Công văn đề nghị hỗ trợ;

– Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), hoặc chứng minh nhân dân (đối với cá nhân). Tài liệu chứng minh là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện tham gia Đề án.

– Đơn đăng ký, thư mời tham gia cuộc thi.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi hoặc bằng khen, giải thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

– Bản sao có chứng thực hóa đơn tài chính xác định kinh phí tham gia Cuộc thi.

 1. Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp của Thành phố hoặc Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia
 2. a) Quy trình thực hiện

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí được cấp thông qua đơn vị đầu mối là Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện theo quy định.

– Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và quyết định hỗ trợ.

 1. b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

– Công văn đề nghị hỗ trợ;

– Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), hoặc chứng minh nhân dân (đối với cá nhân). Tài liệu chứng minh là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện tham gia Đề án.

– Đơn đăng ký, thư mời tham gia gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Thành phố hoặc Quốc gia.

– Dự toán kinh phí tham gia gian hàng;

– Bản sao có chứng thực hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính xác định kinh phí tham gia gian hàng.

 1. Hỗ trợ về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới
 2. a) Quy trình thực hiện

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí được cấp thông qua đơn vị đầu mối là Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện theo quy định.

– Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và quyết định hỗ trợ

 1. b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

* Tài liệu chung:

– Công văn đề nghị hỗ trợ.

– Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký doanh nghiệp; Tài liệu chứng minh là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc đáp ứng điều kiện tham gia Đề án (nếu là doanh nghiệp).

– Bản sao (công chứng) Thỏa thuận Hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với đơn vị cung cấp dịch vụ.

* Tài liệu bổ sung cho từng nhóm:

– Nhóm hỗ trợ tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:

+ Bản thuyết minh đối tượng sở hữu trí tuệ cần xác lập, chuyển giao và bảo vệ.

+ Bản sao các văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan (nếu có).

– Nhóm hỗ trợ tư vấn xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ:

+ Bản thuyết minh về chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ.

– Nhóm hỗ trợ tư vấn, thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; hỗ trợ tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý.

+ Bản thuyết minh kế hoạch thiết kế, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, chỉ dẫn địa lý.

+ Bản thuyết minh về nội dung phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, chỉ dẫn địa lý.

+ Bản sao văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan.

– Nhóm hỗ trợ tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; hỗ trợ tư vấn tự tổ chức đo lường:

+ Bản thuyết minh kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

+ Bản thuyết minh kế hoạch tự tổ chức đo lường.

– Nhóm hỗ trợ hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ:

+ Bản thuyết minh về công nghệ được ứng dụng hoặc chuyển giao, mục đích và kết quả của việc ứng dụng công nghệ.

+ Bản sao các văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan (nếu có).

 1. Đối với dự án khoa học và công nghệ: thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới; thương mại hóa sản phẩm hình thành từ các dự án khởi nghiệp: được thực hiện như một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp nhu cầu trình UBND giao kế hoạch hàng năm.

Bài viết đã cập nhật nội dung Quyết định 4889/QĐ-UBND Hà Nội 2019 Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn năm 2019-2025 để bạn đọc tham khảo. Hãy tải xuống máy file kèm theo để làm tài liệu khi cần nhé!

Chính Sách – Tags: Quyết định 4889/QĐ-UBND Hà Nội

 • Quyết định 414/QĐ-TTg 2019 Đề án ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

 • Luật Trưng cầu ý dân năm 2015

 • Chỉ thị 05/CT-TTg 2018 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

 • Quyết định 1052/QĐ-LĐTBXH 2019 công bố kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018

 • Quyết định 03/2019/QĐ-TTg Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135

 • Thông báo 366/TB-VPCP 2019 Hội nghị hiệu quả tín dụng chính sách với mục tiêu giảm nghèo

 • Công văn 1429/UBDT-CSDT 2019 xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập

You May Also Like

More From Author