Quyết định 475/2003/QĐ-BYT chương trình giáo dục trung học chuyên nghiệp Dược sỹ

Quyết định 475/2003/QĐ-BYT chương trình giáo dục trung học chuyên nghiệp Dược sỹ

Quyết định 475/2003/QĐ-BYT chương trình giáo dục trung học chuyên nghiệp Dược sỹ sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Giáo dục luôn là vấn đề được nhà nước và người dân đề cao bởi thế chúng ta cần phải nắm bắt được những quyết định. Cùng theo dõi nhé!

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THEO TỪNG HỌC KỲ

HỌC KÌ I – NĂM THỨ NHẤT

Quĩ thời gian:   17 tuần
(Giáo dục quốc phòng: 2 tuần = 75 tiết
và học tại trường 15 tuần x 30 tiết = 450 tiết )

Số tiết trung bình trong tuần theo thực tế: (504- 75 ) : 15 T = 28, 6 tiết / tuần

SỐ TT

Môn học

Số tiết học

Xếp loại / hệ số môn học

T/ số

Lí thuyết

Thực hành

Thi

Kiểm tra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chính trị (1)

Giáo dục quốc phòng

Thể dục thể thao (1)

Ngoại ngữ (1)

Viết – đọc tên thuốc

Tin học

Y học cơ sở (1)

Hoá phân tích (1) (phần định tính)

Thực vật

45

75

30

50

31

60

68

70

75

45

10

5

50

15

35

52

30

35

0

65

25

0

16

25

16

40

40

 

 

 

 

 

3

3

3

3

3

2

1

3

2

 

Cộng

504

277

227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KÌ II – NĂM THỨ NHẤT

Quĩ thời gian:   20 tuần
( Thực tập thực tế cơ sở : 2 tuần = 80 giờ
và học tại trường: 18 tuần x 30 tiết = 540 tiết)

Số tiết trung bình trong tuần theo thực tế: (574-80) : 18 T = 27, 4 tiết / tuần

Số tt

Môn học

Số tiết học

Xếp loại / Hệ

số môn học

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Thi

Kiểm tra

1

2

3

4

5

6

7

8

Chính trị (2)

Thể dục thể thao (2)

Ngoại ngữ (2)

Hoá dược -Dược lý (1)

Y học  cơ sở (2)

Hoá phân tích (2) ( phần định lượng )

Dược liệu

Thực tập thực tế cơ sở

45

30

50

100

69

80

120

80

45

3

50

60

53

28

60

0

27

0

40

16

52

60

80

3

 

 

5

3

3

5

 

1

3

 

 

 

 

2

Cộng:

574

299

275

 

 

HỌC KÌ I – NĂM HỌC THỨ HAI

Quĩ thời gian: 20 tuần

– Thực tập tại Bệnh viện và học tại trường = 5 tuần

* Sáng thực tập bệnh viện: 5 tuần x 20 tiết = 100 tiết

* Chiều học tại trường: 5 tuần x 12 tiết = 60 tiết

– Học tại trường: 15 tuần x 30 tiết            = 450 tiết

Số tiết trung bình trong tuần học tại trường theo thực tế: (516-160) : 15 T = 23, 7 tiết / tuần

Số tt

Môn học

Số tiết học

Xếp loại / Hệ

số môn học

Tổng số

Lí thuyết

Thực hành

Thi

Kiểm tra

1

Hoá dược – Dược lý (2)

91

55

36

4

 

2

Hoá dược – Dược lý (3)
(phần dược lâm sàng)

140

40

100

4

 

3

Ngoại ngữ (3)

50

50

0

3

 

4

Bào chế (1)

104

52

52

4

 

5

Kiểm nghiệm

101

45

56

4

 

6

Giáo dục Pháp luật

30

30

0

 

2

Cộng:

516

272

244

 

 

HỌC KÌ II – NĂM THỨ HAI

Quĩ thời gian:   20 tuần

– Học tại trường: 10 tuần x 30 tiết = 300 tiết

– Thực tập tốt nghiệp = 10 tuần

Số tiết trung bình trong tuần theo thực tế:(650-400):10 T = 25 tiết tuần

Số tt

Môn học

Số tiết học

Xếp loại / Hệ số Môn học

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Thi

Kiểm tra

1

2

3

4

5

6

Bào chế (2)

Quản lý Dược

Bảo quản thuốc

Truyền thông – GDSK

Tổ chức và quản lý Y tế

Thực tập tốt nghiệp

86

75

29

30

30

400

38

75

25

18

30

48

0

4

12

0

400

3

5

 

 

 

4

 

 

1

2

2

Cộng:

650

186

464

 

 

 

CẤU TRÚC THỜI GIAN KHOÁ HỌC

* Tổng số tiết học toàn khoá:                                       2244

* Số tiết lý thuyết:                                                         1034

* Sôa tiết thực hành:                                                    1210

* Số tiết học các môn chung:                                       465

* Số tiết học các môn cơ sở:                                        453

* Số tiết học các môn chuyên môn:                              1326 t (60 %)

Tỷ lệ số tiết lý thuyết/ thực hành (toàn khoá): 1/ 1,2

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khung đào tạo Dược sỹ trung học là văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hoá cơ cấu nội dung, số môn học, thời lượng của các môn học, tỉ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, thực tập của khoá học 2 năm; được cấu trúc thành một hệ thống hoàn chỉnh và phân bố hợp lý về thời gian theo quy định của Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp nhằm đáp ứng mục tiêu và yêu cầu chất lượng đào tạo. Chương trình khung này chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy theo niên chế, các hình thức đào tạo không chính quy được thực hiện theo chương trình khung riêng.

Chương trình khung đào tạo Dược sỹ trung học được áp dụng từ năm học 2003. Căn cứ vào chương trình khung đã được quy định, Hiệu trưởng các trường được phép đào tạo đối tượng này tổ chức xây dựng và ban hành chương trình chi tiết của trường mình sau khi đã được thẩm định theo quy định của điều 8 Nghị định của Chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Để thực hiện chương trình khung đã ban hành, Hiệu trưởng các trường cần nghiên cứu kỹ những quy định của chương trình khung để thực hiện trong trường mình.

1- Cấu trúc của chương trình khung

Nội dung các hoạt động trong khoá đào tạo Dược sỹ trung học gồm: các môn học chung, các môn học cơ sở, các môn học chuyên môn, thực tập và thực tập tốt nghiệp, thi, kiểm tra kết thúc môn học và thi tốt nghiệp, nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết, lao động công ích và thời gian dự trữ. Phần này đã được quy định tại bảng phân phối quỹ thời gian toàn khoá học.

Mỗi năm học được chia làm 2 học kỳ. Thời gian của các hoạt động trong khoá học được tính theo tuần. Thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học được tính theo tiết, mỗi tiết là 45 phút. Mỗi ngày có thể bố trí 1 hoặc 2 buổi, mỗi buổi không quá 6 tiết. Mỗi tuần không bố trí quá 32 tiết lý thuyết. Thời gian thực tập, thực tập tốt nghiệp và lao động được tính theo giờ, mỗi ngày không bố trí quá 8 giờ. Phần này đã được quy định tại các bản kế hoạch đào tạo của từng học kỳ.

Chương trình đào tạo Dược sỹ trung học gồm 20 môn học. Mỗi môn học đã được xác định số tiết học (bao gồm số tiết lý thuyết và thực hành môn học), hệ số môn học và xếp loại môn học (môn thi hay môn kiểm tra) và xác định thời gian thực hiện môn học theo học kỳ của từng năm. Phần này đã được quy định tại bảng phân bố chương trình đào tạo toàn khoá.            Hiệu trưởng các trường căn cứ vào chương trình khung để lập kế hoạch đào tạo toàn khoá và kế hoạch đào tạo từng năm.

2- Đánh giá học sinh

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình đào tạo và khi kết thúc khoá học được thực hiện theo quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/05/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Qui chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính qui.

3- Thực hiện môn học

Các môn học trong chương trình đào tạo Dược sỹ trung học nói chung gồm 2 hoặc 3 phần sau đây:

– Giảng dạy lý thuyết.

– Thực hành tại các phòng thực hành của trường.

– Thực tập tại các doanh nghiệp Dược, Bệnh viện, và các cơ sở Y tế khác.

3.1 Giảng dạy lý thuyết:

Thực hiện tại các lớp học của trường. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, các trường cần cung cấp đầy đủ giáo trình môn học cho học sinh, các phương tiện, đồ dùng dạy học cho thầy và trò; Các giáo viên giảng dạy môn học cần áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thực hiện lượng giá, đánh giá theo các quy định cho từng môn học.

3.2 Thực tập tại các phòng thực hành của trường:

Phần thực tập tại các phòng thực hành của nhà trường trong chương trình đào tạo Dược sỹ trung học là phần quan trọng trong việc hình thành năng lực nghề nghiệp của người Dược sỹ trug học. Các trường tổ chức để học sinh được thực tập đúng thời gian và nội dung đã quy định. Có thể phân chia lớp học thành các nhóm nhỏ để học sinh được trực tiếp thực hiện các nội dung thực hành. Để đảm bảo chất lượng thực hành của học sinh các trường cần xây dựng và hoàn thiện các phòng thực hành. Trong trường hợp nhà trường chưa đủ các phòng thực hành theo các môn học, nhà trường có thể liên hệ với các cơ sở trong và ngoài ngành Y tế để tạo ra các cơ sở thực tập cho học sinh.

Việc đánh giá kết qủa thực tập tại các phòng thực hành được thực hiện theo các quy định tại điều 4 của Quyết định số 29/2002/BGD&ĐT nói trên

3.3 Thực tập tại Bệnh viện:

– Thời gian: Các buổi sảng của 5 tuần đầu Học kỳ II, Năm thứ hai (5 tuần x 5 buổi x 4 tiết = 100 tiết)

– Địa điểm: Các khoa lâm sàng (Nội, Ngoại, Sản – Phụ, Nhi, Tuyền nhiễm….) của Bệnh viện tỉnh, Bệnh viên trung ương.

– Nội dung: Vận dụng các kiến thức kỹ năng đã học của Môn học Hoá dươc – Dược lý và thực tế lâm sàng.

Tổ chức thực tập: Căn cứ vào khối lượng thời gian thực tập đã được phân bổ trong thời khoá biểu Học kỳ II và tình hình thực tế của các Bệnh viện thực hành của Nhà trường và địa phương, Hiệu trưởng nhà trường bố trí học sinh thành từng nhóm, quy định thời gian thực tập tại mỗi khoa để học sinh có thể luân phiên thực tập ở các khoa lâm sàng nhằm hoàn thiện năng lực nghề nghiệp toàn diện của học sinh.

Tại mỗi địa điểm thực tập, Hiệu trưởng quy định chỉ tiêu thực hành cho học sinh cần phải thực hiện.

Đánh giá: Mỗi tuần thực tập tại Bệnh viện, học sinh được kiểm tra định kỳ một lần (điểm hệ số 2) và được tính vào điểm tổng kết môn học

4- Thực tập thực tế cơ sở:

– Thời gian: 2 tuần vào cuối học kỳ II năm thứ nhất (2 tuần x 40 giờ = 80 giờ)

– Địa điểm :

Trạm Y tế Xã /Phường

– Nội dung:

+ Vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học ở trường vào thực tế Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở tuyến xã, phường.

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một cán bộ dược trung học tại Trạm Y tế dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhà trường và giáo viên kiêm chức.

+ Tìm hiểu về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, mô hình hoạt động công tác dược của Trạm Y tế xã.

– Tổ chức thực tập: Ngay từ đầu khoá học, Nhà trường cần xác định các địa điểm học sinh sẽ đến thực tập. Căn cứ vào mục tiêu học tập toàn khoá, Hiệu trưởng xác định mục tiêu, nội dung thực tập, thời gian thực tập, chỉ tiêu thực hành tại cơ sở, phân công giáo viên của trường, bồi dưỡng giáo viên kiêm chức, lập kế hoạch cho đợt thực tập.

– Đánh giá: Trong thời gian học sinh thực tập tại cơ sở, mỗi tuần học sinh làm một bài kiểm tra thực hành (kiểm tra định kỳ hệ số 2). Cuối đợt thực tập, mỗi học sinh báo cáo kết quả thực tập môn học, kết quả hoàn thành chỉ tiêu thực hành và trình số thực tập. Giáo viên nhà trường và giáo viên kiêm chức của cơ sở chấm điểm kiểm tra kết thúc môn học trên cơ sở kết quả học tập của học sinh (hệ số 3).

5- Thực tập tốt nghiệp:

– Thời gian: 10 tuần vào cuối học kỳ II năm thứ hai.

Học sinh thực tập cả ngày tại cơ sở thực tập.

– Địa điểm :

+ Khoa Dược của Bệnh viện tỉnh, Bệnh viện trung ương

+ Công ty Dược và Vật tư Y tế tỉnh, thành phố, quận , huyện

+ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm

+ Phòng Nghiệp vụ Dược- Sở Y tế

+ Xí nghiệp Dược phẩm.

– Nội dung:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Dược sỹ trung học dưới sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên, Dược sỹ đại học và cán bộ kỹ thuật tại cơ sở.

+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp.

+ Tiếp cận với thực tế công tác, tổ chức, hoạt động tại các đơn vị, nơi có thể sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp.

– Đánh giá:

+ Kiểm tra định kỳ: Thực hiện khi kết thúc tại một cơ sở thực tập, học sinh thực hiện một bài kiểm tra thực hành (hệ số 2).

+ Thi kết thúc môn học: Cuối đợt thực tập tốt nghiệp mỗi học sinh thực hiện một bài thi thực hành và trình bày bản thu hoạch.

Điểm thực tập tốt nghiệp được tính như một môn thi (hệ số môn học là 4) và là một trong các điều kiện để xét dự thi tốt nghiệp.

6- Thi tốt nghiệp:

– Thời gian ôn thi: 4 tuần

– Thời gian thi :  1 tuần

– Môn thi tốt nghiệp:

+ Lý thuyết tổng hợp:

Thi viết, thời gian làm bài 150 – 180 phút.

Sử dụng câu hỏi thi truyền thống và câu hỏi trắc nghiệm khách quan  Nội dung đề thi: Tổng hợp các môn chuyên môn

+ Thực hành nghề nghiệp: Thí sinh thực hiện một hay một số quy trình kỹ thuật Dược (do Hiệu trưởng quyết định).

– Hội đồng thi tốt nghiệp: Thực hiện theo Quyết định số 29/2002/QĐ- BGD&ĐT ngày 14/05/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Trên đây là một số hướng dẫn để thực hiện chương trình đào tạo Dược sỹ trung học. Trong quá trình thực hiện khoá học, Hiệu trưởng các trường cần căn cứ vào các quy chế đào tạo trung học chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế để vận dụng vào thực tế đào tạo của nhà trường cho phù hợp, nhằm đảo bảo mục tiêu và chất lượng đào tạo.

Những ý kiến đóng góp và đề nghị của nhà trường xin gửi về vụ Khoa học và đào tạo – Bộ Y tế, Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề – Bộ Giáo dục và đào tạo để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết.

 

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ Y TẾ

Quyết định 475/2003/QĐ-BYT chương trình giáo dục trung học chuyên nghiệp Dược sỹ đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết này của chúng tôi nhé các bạn. Thân Ái!

Giáo Dục – Tags: Quyết định 475/2003/QĐ-BYT

  • Thông Tư 32/2017/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cho học sinh trung học

  • Thông Tư 36/2012/TT-BGDĐT về cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

  • Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT tiêu chuẩn chức danh và lương giáo vụ trường chuyên, trường nội trú

  • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

  • Tải ngay Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  • Quyết Định 549/QĐ-TTG về việc phê duyệt đề án tổng thể xây dựng trường Luật HN và trường Đại học Luật HCM

  • Thông báo 145/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại Hội nghị giao ban dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

You May Also Like

More From Author