Quyết định 1342/QĐ-BGTVT 2019 giao chỉ tiêu dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019

Quyết định 1342/QĐ-BGTVT 2019 giao chỉ tiêu dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019

Quyết định 1342/QĐ-BGTVT 2019 giao chỉ tiêu dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019 đang là đề tài được đông đảo bạn đọc yêu thích và săn đón. Nếu các bạn quan tâm về những quy định giao thông thì cùng chúng tôi khám phá bài viết này nhé!

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

—————–

Số: 1342/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm
2019 để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp
của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam
——————-

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;                                                                                                    

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải – Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải;

Căn cứ Thông tư 05/2019/TT-BGTVT ngày 29/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích thông tin duyên hải;

Căn cứ Công văn số 5545/BTC-TCDN ngày 16/5/2019 của Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích năm 2019;

Căn cứ Công văn số 2442/CHHVN-KHDT ngày 09/7/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tham gia ý kiến về Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Băc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;

Căn cứ Hợp đồng số 01/2019/HĐDVCITTDH ngày 18/3/2019 ký giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam về việc cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1599/VISHIPEL-KHĐT ngày 06/6/2019 về viêc xây dựng bổ sung chỉ tiêu cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019 để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam như sau:

1. Danh mục dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019

a) Cung cấp thông tin cấp cứu, cứu nạn hàng hải theo hệ thống thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS): trực canh thu nhận, xử lý và truyền phát thông tin cấp cứu, khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, bao gồm dịch vụ trực canh cấp cứu INMARSAT, dịch vụ trực canh cấp cứu COSPAS- SARSAT, dịch vụ trực canh cấp cứu DSC, dịch vụ trực canh cấp cứu RTP;

b) Cung cấp thông tin an toàn hàng hải theo GMDSS, bao gồm dịch vụ phát MSI EGC, dịch vụ phát MSI NAVTEX, dịch vụ phát MSI RTP;

c) Kết nối thông tin ngành hàng hải;

d) Tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat từ Trung tâm điều hành thông tin vệ tình Cospas-Sarsat của Việt Nam (VNMCC) tới các điểm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (SPOC) của Lào và Campuchia;

e) Quản lý, vận hành, bảo dưỡng đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) để cung cấp dịch vụ thông tin LRIT.

2. Khối lượng cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019

Khối lượng cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải trong năm 2019 là 8.760 giờ hoạt động của Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam (Bao gồm 33 Đài: 02 Đài Thông tin duyên hải loại 1; 03 Đài Thông tin duyên hải loại 2; 08 Đài Thông tin duyên hải loại 3; 16 Đài Thông tin duyên hải loại 4; 01 Đài trung tâm Xử lý thông tin hàng hải Hà Nội; 01 Đài thông tin vệ tinh mặt đất INMARSAT Hải Phòng; 01 Đài thông tin vệ tinh COSPAS-SARSAT (LUT/VNMCC); 01 Đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT)).

3. Chất lượng cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải

Chất lượng cung ứng dịch vụ phải đáp ứng các tiêu chí chất lượng quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGTVT ngày 29/01/2019 của Bộ GTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích thông tin duyên hải.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều 1, Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính; Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liến quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Bộ Tài chính;

– Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ TC;

– Trung tâm Công nghệ thông tin;

– Website Bộ GTVT;

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử HHVN;

– Lưu VT, QLDN (05b)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Công

Quyết định 1342/QĐ-BGTVT 2019 giao chỉ tiêu dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019 đầy đủ và chính xác nhất. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé! Thân Ái!

Giao Thông – Tags: Quyết định 1342/QĐ-BGTVT 2019

  • Công văn 10778/VPCP-CN 2019 xử lý vướng mắc Dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

  • Công văn 8732/VPCP-CN2019 về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2

  • Tải ngay quyết định 22/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý đường đô thị tỉnh Vĩnh Long

  • Công Văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái

  • Thông tư 06/2019/TT-BGTVT nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

  • Quyết Định 4392/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành

  • Thông Tư 84/2014/TT-BGTVT đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ

You May Also Like

More From Author