Kế hoạch 52/KH-UBND Hà Nội 2018 triển khai Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018

Kế hoạch 52/KH-UBND Hà Nội 2018 triển khai Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018

Kế hoạch 52/KH-UBND Hà Nội 2018 triển khai Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018 được ban hành nhằm xây dựng chính quyền Thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây nhé!

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-
Số: 52/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2018”

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, tiếp tục triển khai thực hiện 09 Chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội, thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” nhằm xây dựng chính quyền Thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND Thành phố về Tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2020 các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2020”.

2. Yêu cầu

– Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở.

– Các nội dung, hoạt động cần xác định rõ về thời gian, tiến độ thực hiện; xác định đầu mối chịu trách nhiệm chính; đánh giá được hiệu quả thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

a) Đối với cơ quan hành chính

Giao Sở Nội vụ vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố và tổ chức thực hiện thực hiện các nội dung công việc sau:

– Phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị theo Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020;

– Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố. Rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành;

– Bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan chuyên môn của Thành phố theo nguyên tắc “Một việc, một đầu mối xuyên suốt”, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ;

– Đôn đốc các đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

– Xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của UBND Thành phố, hoàn thành Đề án trước 30/9/2018; triển khai Đề án trước 31/12/2018.

– Thực hiện thí điểm các mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của Thành phố; thực hiện nghiêm các quy định về số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa.

b) Đối với các tổ chức sự nghiệp công, theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố và tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

– Tổ chức thực hiện hiệu quả các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo Kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

– Trên cơ sở các quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực.

– Quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách thành phố bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khối các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

– Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

– Rà soát, tổng hợp báo cáo số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2021 phù hợp với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (hoàn thành trong quý I/2018); số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển sang công ty cổ phần (hoàn thành trong quý II/2018).

– Hoàn thiện cơ chế tài chính, tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính.

– Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

c) Đối với các tổ chức tự quản tại cấp xã

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố việc tiếp tục rà soát, củng cố, hoàn thiện mô hình thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn:

– Thực hiện rà soát số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố (Hoàn thành trong quý II/2018).

– Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp; tăng cường kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

– Nghiên cứu thực hiện việc khoán chi phụ cấp, hỗ trợ phù hợp để tăng tính trách nhiệm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện theo Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch CCHC năm 2018 của thành phố Hà Nội

– Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung CCHC theo Nghị quyết 30c của Chính phủ; Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND Thành phố, phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn.

– Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt trên cơ sở 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; “Một việc – một đầu mối xuyên suốt ” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

– Đẩy mạnh và đổi mới toàn diện phương thức cung cấp dịch vụ công, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

– Duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của Thành phố năm 2018 thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Xác định rõ các giải pháp nhằm tăng thứ bậc; cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 của Thành phố.

– Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội: xây dựng Bộ Chỉ số; thực hiện thí điểm trên 3 đơn vị (01 quận, 01 huyện, 01 sở), rút kinh nghiệm và hoàn thiện Bộ Chỉ số (Hoàn thành trong quý IV/2018). Triển khai xác định Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã năm 2018 trước 31/12/2018.

– Xây dựng khung Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn (hoàn thành trong tháng 5/2018); triển khai tới các quận, huyện, thị xã trong tháng 6/2018. UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Bộ Chỉ số CCHC cấp xã của từng địa phương (hoàn thành trong tháng 8/2018); xây dựng kế hoạch và thực hiện xác định Chỉ số CCHC cấp xã (hoàn thành và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước 30/11/2018).

– Thực hiện thí điểm Đề án Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước (tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ).

– Tiếp tục công khai, minh bạch, cụ thể hóa các quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết một công việc cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự đơn giản, thuận tiện cho người dân, tổ chức trong giao dịch hành chính.

– Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai lắp đặt camera toàn bộ các nơi có giao dịch, giải quyết công việc với công dân, tổ chức nhằm tạo cơ chế để người dân giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Thành phố đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”

a) Giao Giám đốc các sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã:

– Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của UBND Thành phố và chức trách thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị.

– Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm định kỳ trực tiếp tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân;

Giao Sở Nội vụ thường xuyên tiến hành kiểm tra công vụ, đôn đốc trong thực hiện nội dung này; kết quả báo cáo UBND Thành phố theo quý, 6 tháng, năm;

– Tiếp tục thực hiện việc đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc của Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã định kỳ hàng quý, cuối năm.

– Tiếp tục thí điểm thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND ở một số xã có đủ điều kiện.

b) Chuẩn hóa các chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp.

– Giao Sở Nội vụ rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã. Tổ chức rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức để đề nghị các cơ quan Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung; hoàn thành danh mục các văn bản đề nghị sửa đổi trước 30/3/2018; đề nghị HĐND, UBND Thành phố, quận, huyện, thị xã sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới theo thẩm quyền (hoàn thành trước 30/11/2018).

– Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ chi thường xuyên thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (hoàn thành trước 30/6/2018).

c) Giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý để đảm bảo đề án thực sự phát huy tối đa hiệu quả. Yêu cầu cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được Thành phố phê duyệt; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá,… nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

d) Đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức; nhân rộng hình thức ứng dụng CNTT trong tuyển dụng công chức, viên chức.

Giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của UBND Thành phố, hoàn thành trước 30/9/2018. Thực hiện Đề án thí điểm xong trước 31/12/2018.

e) Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”; triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, đảm bảo đến năm 2020, 100% cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án đào tạo công chức nguồn của Thành phố.

g) Đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức; nghiên cứu tiêu chí định lượng trong việc đánh giá trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm cán bộ; Thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm nhằm mục tiêu đánh giá đúng người, đúng việc và khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

4. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ; chú trọng kiểm tra chuyên đề, đột xuất

– Giao giám đốc các sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành công vụ, kỷ cương hành chính và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả năm 2018; chú trọng việc thanh tra, kiểm tra đột xuất, siết chặt kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm; Các đơn vị ban hành kế hoạch trước 15/3/2018, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp chung, theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND Thành phố;

– Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, quản lý tài chính.

– Tăng cường sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ trong việc giám sát, kiểm tra quy trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

– Các cấp chính quyền tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện giám sát việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên tại cơ quan, đơn vị.

5. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xây dựng đô thị, văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng

a) Giao giám đốc các sở, ngành: Nội Vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương Binh và xã hội tham mưu UBND Thành phố đề xuất với Trung ương thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thủ đô như công tác quản lý quy hoạch đô thị và đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố;…

b) Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật, khảo sát hiện trạng thực tiễn ngành, lĩnh vực đang quản lý, thường xuyên rà soát các cơ chế, chính sách của Thành phố để kịp thời ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung các quy định hoặc trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách, tham mưu xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy định về phân cấp quản lý kinh tế – xã hội; báo cáo UBND Thành phố trước 30/4/2018;

Giao Sở Nội vụ chủ trì thường xuyên rà soát, điều chỉnh việc phân công, phân cấp quản lý kinh tế – xã hội, quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức vv… giữa UBND Thành phố với các Sở, Ban, Ngành và UBND huyện, quận, thị xã; xã, phường, thị trấn nhằm phát huy cao nhất hiệu quả công tác của từng cơ quan, đơn vị, của từng cấp, từng ngành, đồng thời đảm bảo sự vận hành đồng bộ của cả hệ thống.

d) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng các cơ chế tài chính đặc thù của Thành phố để phục vụ hoạt động của các cơ quan hành chính, phục vụ việc tinh giản biên chế; phục vụ triển khai thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, thời gian hoàn thành trước 30/8/2018.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng hướng dẫn rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức toàn Thành phố, hoàn thành văn bản trước 15/3/2018; hoàn thành tổng hợp nhu cầu đầu tư của Thành phố trước 30/4/2018.

d) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ nâng cao thu nhập hợp lý, ngoài lương để đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác. Hoàn thành phương án đề xuất trước 30/6/2018.

6. Bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương; của các cấp ủy đảng, vai trò của HĐND các cấp, phối hợp chặt chẽ với UBMT Tổ quốc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

a) UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố thường xuyên bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của Hà Nội, nhất là ở các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, tổ chức bộ máy, cơ chế tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…vv, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố và phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô.

b) UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND chủ động đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để xin ý kiến của cấp ủy. Mọi cán bộ, công chức, viên chức cần nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy đảng, quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện.

c) Các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất với UBND các cấp chuẩn bị các dự thảo Đề án, Nghị quyết để trình HĐND tại mỗi kỳ họp theo quy định. Chuẩn bị tốt mọi nội dung và điều kiện làm việc để HĐND thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của cơ quan hành chính theo quy định của pháp luật. Phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị Thành phố để tuyên truyền, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; lắng nghe ý kiến phản biện, giám sát, góp ý của Mặt trận và các đoàn thể nhằm tạo sự thống nhất, hiệu quả trong quá trình quản lý hành chính.

d) Tăng cường các kênh thông tin, nhằm phổ biến quy định của pháp luật, các chủ trương của Thành phố tới người dân và tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các đợt điều tra xã hội học…) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo để mọi người dân được biết, được tham gia ý kiến, được bàn và quyết định các nội dung công việc của chính quyền, các công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố

a) Giao giám đốc các sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch đổi mới, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền tới người dân, tổ chức và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố, trong đó gắn với chủ đề công tác của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; các đơn vị ban hành kế hoạch trước ngày 15/03/3018, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp chung, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố trước 25/3/2018;

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), cụ thể là: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”; Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế gắn liền với kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

– Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, những sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, bảo đảm tiết kiệm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTTC nhằm không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các huyện, quận, thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của cơ quan, đơn vị, hoàn thành trước 15/03/2018, gửi Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp chung, báo cáo kết quả UBND thành phố trước 25/3/2018; Các Sở, cơ quan tương đương sở căn cứ nội dung Kế hoạch chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng

2. Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Kế hoạch, giúp UBND Thành phố chỉ đạo triển khai, đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND Thành phố.

3. Đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố tham gia giám sát các hoạt động của các cấp chính quyền Thành phố, tích cực góp ý và phản biện các chủ trương, chính sách của Thành phố nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh (thông qua Sở Nội vụ) để Thành phố tiếp tục chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính Phủ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Nội vụ;
– TT: Thành ủy, HĐND TP;
– UBMTTQ Việt Nam TPHN;
– Chủ tịch, các PCT UBND TP;
– VPTU, các Ban đảng thuộc Thành ủy;
– VP Đoàn ĐBQH TP, VP HĐND TP;
– Các tổ chức CT-XH TP;
– Các sở, ban, ngành TP;
– UBND các quận, huyện, thị xã;
– Đài PTTH HN; các Bao: HNM, KT&ĐT;
– VPUBTP: CVP, các PCVP; Các phòng, ban, đơn vị
trực thuộc;
– Lưu: VT, NC, TKBT
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

Bài viết đã gửi đến bạn đọc Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018″ và kèm theo file word, pdf của kế hoạch để các bạn tải về máy. Hãy theo dõi thêm nhiều bài viết tại cachlambanhflan.net nhé!

Chính Sách – Tags: Kế hoạch 52/KH-UBND Hà Nội 2018

  • Công văn 1085/VPCP-KGVX 2019 báo cáo kết quả 5 năm phong trào học tập suốt đời

  • Quyết Định 206/2004/qđ-Ttg Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Việc Phê Duyệt Chiến Lược Phát Triển Giao Thông Vận Tải Việt Nam Đến Năm 2020

You May Also Like

More From Author