Đơn Đề Nghị Hoàn Thuế Mới Nhất Và Chi Tiết Nhất

Đơn Đề Nghị Hoàn Thuế Mới Nhất Và Chi Tiết Nhất

Đơn đề nghị hoàn thuế, chứng từ có liên quan là một các hồ sơ cần thiết mà mỗi cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng hoàn thuế cần phải hoàn tất để nộp. Hãy cùng tham khảo và tải mẫu đơn về máy để hoàn tất đơn nhé!

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN…………………………….Số:…CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc…, ngày … tháng … năm …Mẫu số: 01/ĐNHT(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính) 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                                                       [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau:                                                                      Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

Kính gửi: …….(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)……..

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………… ……………..

[03] Mã số thuế:              

[04] CMND/Hộ chiếu số: …………..Ngày cấp:………/……./………..Nơi cấp:…… ………………… Quốc tịch : ………………. 

[05] Địa chỉ :………. ………….. ……….. ………….. …………. …………… ………. …

[06] Quận/huyện: ………….. …………. ……….. . [07] Tỉnh/thành phố: …………… ……………… .

[08] Điện thoại: ……………………..  [09] Fax: …………………….. [10] Email: ……………. ……….

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):………. …………… …………….. …….. …………….. …

[12] Mã số thuế:              

[13] Địa chỉ :……. ……………… ……………… ……………… ……………….

[14] Quận/huyện: ……… ………. ………………. [15] Tỉnh/thành phố: ………. ……………. ………… …….

[16] Điện thoại: …. …………….. ……..   [17] Fax: …. ……….. ……… . [18] Email: ….. ………. …… ..

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:                  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

SSố TT Loại thuế Kỳ tính thuếSố tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn)Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT Số tiền đề nghị hoàn Lý do đề nghị hoàn trả
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
       
       
       
Tổng cộng    

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :  

                                                                                                    Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 STTKhoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt)Cơ quanthuThời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế)Quyết định thu/Tờ khai hải quanNộp vào tài khoản Sốtiền
Cơ quan thuếCơ quan Hải quanCơ quan khácSốNgàyThu NSNNTạm thu
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
           
           
           
Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế     
           
 TỔNG CỘNG 
             

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ :…….. ……….. ………… …………… ………… .

2.2. Hoàn trả trực tiếp :  

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ……… ……. …….. ………  Bằng chữ:…………. ……. ……. ….

Hình thức hoàn trả:           Chuyển khoản: Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng (KBNN)…….

           Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ……………………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ……………… ……………………………… …………………… …………… …………………..

2 …………….. ……………. ……………….. ……………… …………………………… ………

            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:…………. ………. ……………Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:….. ………….. ………… 
  

Lưu ý khi ghi thông tin đơn đề nghị hoàn thuế

– Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng … năm … đến tháng … năm… có liên quan.

– “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– “Quyết định thu/Tờ khai hải quan”: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp ngân sách nhà nước.

– “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị hoàn thuế mà chúng tôi cập nhật để bạn tham khảo. Với hướng dẫn cách viết đơn trên đây chắc chắn bạn sẽ không còn thấy lúng túng khi làm đơn. Hãy tải ngay file word về máy để hoàn tất đơn nhé!

Biểu Mẫu – Tags: Đơn đề nghị hoàn thuế

 • [TẢI NGAY] Biểu mẫu đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • [PHỤ LỤC I-10] Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • Hướng Dẫn Ghi Thông Báo Bổ Sung, Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • [Cập nhật] Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thờ Cúng Liệt Sĩ (Mẫu Ls7)

 • [Tải ngay] Mẫu Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu, Chứng Cứ mới nhất 2020

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xem Xét Theo Thủ Tục Tái Thẩm chi tiết nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Quyền Thăm Con chi tiết nhất

You May Also Like

More From Author