Công Văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng

Công Văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng

Công văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng chính là câu trả lời của Bộ xây dựng đối với sở xây dựng tỉnh Trà Vinh. Cùng nhau cập nhật công văn và tìm hiểu về nội dung.

BỘ XÂY DỰNG
——–

Số: 03/BXD-VLXD
V/: Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận công văn số 295/SXD-KT&VLXD ngày 28/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc sử dụng cát biển để san lấp mặt bằng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay chưa có tiêu chuẩn TCVN cho việc sử dụng cát biển làm cốt liệu cho bê tông xi măng, vữa và làm vật liệu san lấp, mà chỉ có tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 cốt liệu cho bê tông xi măng và vữa thì hàm lượng ion Cl- trong cát dùng trong kết cấu bê tông và bê tông cốt thép và vữa thông thường không lớn hơn 0,05%.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp mặt bằng để Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh biết và hoàn thiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
– Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Phạm Văn Bắc

Công văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng được cập nhật chi tiết trong bài viết trên. Cùng theo dõi thêm các văn bản pháp luật trên trang cachlambanhflan.net nhé.

Xây Dựng – Tags: Công Văn 03/BXD-VLXD năm 2018

 • Công Văn 12991/SXD-TT Hồ Chí Minh 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng

 • Công Văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng

 • Quyết Định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

 • Quyết Định 59/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

 • Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNV-BXD về việc hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

 • Thông tư 04/2016/TT-BXD Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

 • Tải ngay thông tư 03/2017/TT-BXD xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

 • Tải ngay thông tư 03/2017/TT-BXD xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

 • Quyết Định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên quy định trách nhiệm quản lý công trình xây dựng

 • Quyết Định 07/2018/QĐ-UBND Yên Bái Quy định nội dung về cấp giấy phép xây dựng

 • Quyết Định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 4451:2012 – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế nhà ở

 • Thông Tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

 • Thông Tư 08/2018/TT-BXD về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài

You May Also Like

More From Author