Thông Tư 46/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Thông Tư 46/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Thông tư 46/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính quy định các chỉ tiêu kỹ thuật và quy trình xây dựng,cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. Cùng nhau cập nhật nội dung cụ thể của thông tư nhé.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

Số: 46/2017/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật và quy trình xây dựng,cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Cơ sở dữ liệu địa giới hành chính: là tập hợp có cấu trúc của dữ liệu địa giới hành chính.

Dữ liệu địa giới hành chính: là dữ liệu về vị trí, hình thể và thông tin thuộc tính của các đối tượng địa giới hành chính.

Điều 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được xây dựng từ hồ sơ địa giới hành chính các cấp đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, được phép đưa vào lưu trữ và sử dụng.

Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Các chỉ tiêu kỹ thuật về cơ sở dữ liệu địa giới hành chính bao gồm:

a) Mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đánh giá chất lượng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Siêu dữ liệu địa giới hành chính được quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính chỉ được thực hiện khi có những thay đổi về địa giới hành chính do thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể đơn vị hành chính theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính phải được thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ địa giới hành chính điều chỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, được phép đưa vào lưu trữ và sử dụng.

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được thực hiện theo nguyên tắc cập nhật thay thế, có lưu trữ lịch sử đối với các đơn vị hành chính các cấp có thay đổi và phải thực hiện cập nhật cả siêu dữ liệu.

Quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó:

a) Phạm vi cập nhật thay thế: chỉ thực hiện tương ứng với hồ sơ địa giới hành chính của đơn vị hành chính được thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể;

b) Đối với các đơn vị hành chính lân cận đến đơn vị hành chính được thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể: phải thực hiện đồng bộ các đối tượng địa giới hành chính và đối tượng địa lý có liên quan.

Quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính phải tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm tổ chức xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Lãnh đạo Bộ TN&MT;
– Kiểm toán nhà nước;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
– Lưu: VT, KHCN, PC, ĐĐBĐVN.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

PHỤ LỤC SỐ 1

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 1. Công tác chuẩn bị (bước 1)

1.1. Lập kế hoạch chi tiết và phương án thi công;

1.2. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính;

1.3. Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc;

1.4. Thu thập tài liệu cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính bao gồm:

1.4.1. Hồ sơ địa giới hành chính: sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính là bộ hồ sơ địa giới hành chính (dạng giấy, dạng số) các cấp đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu và được phép đưa vào lưu trữ, sử dụng.

 1. a) Hồ sơ địa giới hành chính cấp xã bao gồm các tài liệu sau:

– Các văn bản pháp lý về thành lập xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã;

– Bản đồ địa giới hành chính cấp xã;

– Các bản xác nhận sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính cấp xã, huyện, tỉnh trên đường địa giới hành chính của xã;

– Bản xác nhận tọa độ các mốc địa giới hành chính cấp xã;

– Bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cấp xã;

– Mô tả tình hình chung về địa giới hành chính cấp xã;

– Các biên bản xác nhận mô tả đường địa giới hành chính cấp xã;

– Các phiếu thống kê địa danh (dân cư, thủy văn, sơn văn);

– Biên bản bàn giao mốc địa giới hành chính các cấp.

 1. b) Hồ sơ địa giới hành chính cấp huyện bao gồm các tài liệu sau:

– Các văn bản pháp lý về thành lập huyện và điều chỉnh địa giới hành chính huyện;

– Bản đồ địa giới hành chính cấp huyện;

– Các bản xác nhận sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính cấp huyện, tỉnh trên đường địa giới hành chính của huyện;

– Bảng tọa độ các mốc địa giới hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cấp huyện;

– Bản mô tả tình hình chung về địa giới hành chính cấp huyện;

– Các bản xác nhận mô tả đường địa giới hành chính cấp huyện.

 1. c) Hồ sơ địa giới hành chính cấp tỉnh bao gồm các tài liệu sau:

– Các văn bản pháp lý về thành lập tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh;

– Bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh;

– Các bản xác nhận sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính cấp tỉnh trên đường địa giới hành chính của tỉnh;

– Bảng tọa độ các mốc địa giới hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cấp tỉnh;

– Mô tả tình hình chung về địa giới hành chính cấp tỉnh;

– Các bản xác nhận mô tả đường địa giới hành chính cấp tỉnh.

1.4.2 Dữ liệu nền địa lý: luôn là phiên bản dữ liệu mới nhất được cập nhật thay thế từ nguồn dữ liệu thuộc Hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia.

 1. Biên tập kỹ thuật (bước 2)

Trên cơ sở các nguồn tài liệu thu thập được, tiến hành công tác biên tập kỹ thuật. Biên tập kỹ thuật là việc tổng hợp, phân tích tài liệu, dữ liệu hồ sơ địa giới hành chính và dữ liệu nền địa lý, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật chi tiết và tiến độ tổ chức thực hiện công việc cho phù hợp với dữ liệu cụ thể của từng tỉnh. Nội dung biên tập kỹ thuật bao gồm:

2.1. Lập sơ đồ thi công, tiến hành sao lưu dữ liệu. Thực hiện việc tiếp biên dữ liệu, xử lý các vấn đề có liên quan đến tiếp biên trong phạm vi của tỉnh đang xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như tiếp biên với các tỉnh lân cận (nếu có);

2.2. Xác lập đường bao phạm vi đóng gói dữ liệu trên cơ sở đường địa giới hành chính cấp tỉnh đảm bảo kết nối chính xác, đầy đủ với cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các tỉnh lân cận;

2.3. Phân tích sự phù hợp về cấu trúc, nội dung dữ liệu nền địa lý so với quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu nền địa lý hiện hành;

2.4. Phân tích đặc điểm địa hình, địa vật, sự phù hợp về yếu tố hình học và các thuộc tính kèm theo của đối tượng địa lý trên bản đồ địa giới hành chính với các đối tượng tương ứng trong dữ liệu nền địa lý;

2.5. Phân tích các vấn đề có liên quan đến độ chính xác, tính đồng bộ về tỷ lệ của bản đồ địa giới hành chính cấp xã trong phạm vi xây dựng cơ sở dữ liệu. Rà soát tiếp biên sơ bộ, phát hiện những vấn đề còn mâu thuẫn, không thống nhất trong nội bộ hồ sơ địa giới hành chính, đề xuất phương án xử lý;

2.6. Sử dụng các công cụ, tiện ích hỗ trợ việc xây dựng dữ liệu địa giới hành chính và kiểm soát chất lượng dữ liệu không gian dữ liệu địa giới hành chính phù hợp với giải pháp công nghệ đã lựa chọn;

2.7. Lập chỉ thị biên tập trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt, tiến hành sản xuất thử nghiệm, tập huấn (nếu cần).

 1. Xây dựng dữ liệu địa giới hành chính (bước 3)

3.1. Khởi tạo gói dữ liệu chuyên đề “Biên giới địa giới” thay thế cho gói dữ liệu cùng tên trong cơ sở dữ liệu nền địa lý, trong đó các lớp đối tượng (Feture Type) được thiết lập phải tuân thủ hoàn toàn theo các quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Căn cứ vào thuộc tính hình học, đối tượng địa giới hành chính sẽ bao gồm kiểu GM_Point (dạng điểm), kiểu GM_Curve (dạng đường), kiểu GM_Surface (dạng vùng) và được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

3.1.1. Tất cả đối tượng hình học dạng điểm bao gồm: Mốc địa giới, Mốc biên giới, Điểm đặc trưng, Điểm cơ sở lãnh hải phải được khởi tạo từ giá trị tọa độ được ghi nhận trong các loại tài liệu của bộ hồ sơ địa giới hành chính hoặc dữ liệu biên giới được cơ quan có thẩm quyền cung cấp;

3.1.2. Đối tượng đạng đường như: Đoạn địa giới xã, Đoạn địa giới huyện, Đoạn địa giới tỉnh, Đường địa giới xã, Đường địa giới huyện, Đường địa giới tỉnh, về cơ bản được khởi tạo từ phần tử nhỏ nhất là đối tượng “Đoạn địa giới xã”. Các đối tượng được xây dựng từ đối tượng “Đoạn địa giới xã” phải đảm bảo sự trùng khít tuyệt đối với các đối tượng dẫn xuất tương ứng. Các đối tượng dạng đường khác như: Biên giới trên đất liền, Biên giới trên biển, Đoạn ranh giới trên biển, Đường cơ sở… được xây dựng từ các bản đồ địa giới hành chính trên biển hoặc từ các dữ liệu biên giới được cơ quan có thẩm quyền cung cấp;

3.1.3. Đối tượng hình học dạng vùng như: Địa phận xã, Địa phận huyện, Địa phận tỉnh, Lãnh thổ, Hải phận xã, Hải phận huyện, Hải phận tỉnh, Vùng nước lịch sử được tạo bởi các đối tượng có kiểu hình học dạng đường.

Các đối tượng hình học phải đảm bảo tuân thủ quan hệ topology với nhau theo đúng lược đồ ứng dụng được quy định tại tại Phụ lục số 2: Mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu địa giới hành ban hành kèm theo Thông tư này.

3.2. Chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu

3.2.1 Nguyên tắc chung:

 1. a) Việc chuyển đổi được thực hiện từ khuôn dạng dữ liệu bản đồ địa giới hành chính dạng số (*.dgn) theo phạm vi từng mảnh bản đồ sang khuôn dạng cơ sở dữ liệu địa lý (shapefile, geodatabase …) theo phạm vi đơn vị hành chính;
 2. b) Trước khi chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu cần phải xác định rõ đối tượng đường bao gói dữ liệu;
 3. c) Căn cứ vào kế hoạch biên tập, điều kiện tổ chức sản xuất, giải pháp công nghệ và mức độ biến động thực tế của khu vực xây dựng cơ sở dữ liệu để thực hiện việc chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu bản đồ số cho phù hợp. Cụ thể như sau:

– Trường hợp tổ chức sản xuất đại trà bằng phần mềm đồ họa (CAD) như Microstation, tiến hành rà soát biến động, chỉnh sửa, xử lý tiếp biên về hình học trong môi trường Microstation sau đó mới chuyển đổi định dạng để chuẩn hóa thuộc tính và quan hệ topology, kiểm tra đồng bộ và tích hợp dữ liệu theo đơn vị hành chính (chuẩn hóa trước, chuyển đổi định dạng sau);

– Trường hợp chức sản xuất đại trà bằng phần mềm GIS, việc chuyển đổi khuôn dạng được thực hiện trực tiếp đối với nguồn dữ liệu bản đồ địa giới hành chính cấp xã dạng số thu nhận được (chuyển đổi định dạng trước, chuẩn hóa sau).

3.2.2. Các bước chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu

 1. a) Xây dựng bảng ánh xạ chuyển đổi dữ liệu giữa bản đồ địa giới hành chính cấp xã dạng số và cơ sở dữ liệu địa giới hành chính, nền địa lý;
 2. b) Chuyển đổi khuôn dạng theo ánh xạ;
 3. c) Tiếp biên, tích hợp dữ liệu từ các mảnh bản đồ thành dữ liệu không gian theo đơn vị hành chính cấp xã.

3.3. Xác định các đối tượng biến động

3.3.1. Chồng xếp với dữ liệu nền địa lý và phân tích không gian để phát hiện các đối tượng cần bổ sung chỉnh sửa. Trong trường hợp sử dụng các công cụ tự động phân tích đối tượng biến động, vẫn phải rà soát, tu chỉnh thủ công để đảm bảo chất lượng dữ liệu.

3.3.2. Ghi nhận các đối tượng cần bổ sung, chỉnh sửa đối với cơ sở dữ liệu nền địa lý.

3.4. Xây dựng dữ liệu không gian địa giới hành chính

3.4.1. Nguyên tắc chung:

 1. a) Nội dung xây dựng dữ liệu không gian địa giới hành chính bao gồm các đối tượng là các đối tượng địa giới hành chính và các đối tượng liên quan đến đối tượng địa giới hành chính;
 2. b) Quá trình xây dựng dữ liệu không gian địa giới hành chính phải tuân thủ các quy định biên tập kỹ thuật đã được phê duyệt;
 3. c) Cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được tổ chức xây dựng theo đơn vị hành chính cấp xã nhưng phải đảm bảo tính kết nối không gian trên phạm vi toàn huyện, toàn tỉnh và toàn quốc. Do đó cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Đường bao đóng gói dữ liệu cần phải được chuẩn hóa về tính duy nhất của đối tượng không gian trong cơ sở dữ liệu địa giới hành chính toàn quốc;

– Khi chuẩn hóa hình học, các đối tượng địa lý liên quan phải được tiếp biên trên cơ sở không phá vỡ tương quan với đối tượng cùng tên trong các gói dữ liệu lân cận. Các đối tượng địa lý là đối tượng địa giới hành chính như giao thông, thủy hệ… phải đảm bảo tiếp biên khớp tuyệt đối;

– Trong quá trình chỉnh sửa hình học các đối tượng nền địa lý thuộc khu vực tiếp giáp hoặc chờm phủ bởi nhiều loại dữ liệu bản đồ khác tỷ lệ, có độ chính xác khác nhau, áp dụng nguyên tắc ưu tiên độ chính xác của bản đồ tỷ lệ lớn hơn.

3.4.2 Chuẩn hóa hình học đối tượng nền địa lý

Trên phạm vi dữ liệu bản đồ địa giới hành chính cấp xã dạng số, tiến hành các thao tác rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các đối tượng nền địa lý có sự thay đổi do biến động, đã được đo đạc bổ sung cập nhật trong quá trình lập hồ sơ địa giới hành chính, cụ thể như sau:

– Thực hiện các thao tác chỉnh sửa hình học của đối tượng nền địa lý theo trình tự ưu tiên: đối tượng dạng điểm, đối tượng dạng đường, đối tượng dạng vùng;

– Trong từng lớp đối tượng, căn cứ vào các kết quả đã được ghi nhận tại mục 3.3.2, thực hiện các thao tác kiểm tra đối tượng mới xuất hiện (về mức độ tuân thủ các quy định hiện hành về nội dung và cơ sở dữ liệu nền địa lý), chỉnh sửa hoặc xóa bỏ toàn bộ hoặc một phần đối tượng biến động;

– Quá trình thực hiện chỉnh sửa phải bám sát bản đồ địa giới hành chính pháp lý (bản đồ dạng giấy), trường hợp mâu thuẫn cần đối soát với bản đồ gốc thực địa (nếu có) hoặc các tài liệu khác trong hồ sơ;

– Sau khi tiến hành chỉnh sửa hình học, rà soát, tu chỉnh, làm sạch dữ liệu, lọc bỏ lỗi (ví dụ do bắt hụt hoặc bắt quá tại các điểm giao cắt, tiếp biên) và thiết lập lại quan hệ đường – vùng để tạo lại các đối tượng địa lý dạng vùng từ đối tượng dạng đường theo quy định topology. Các đối tượng dạng vùng có đường biên chính là đối tượng địa giới hành chính phải trùng khít tuyệt đối.

3.4.3. Chuẩn hóa thuộc tính đối tượng nền địa lý

Chuẩn hóa thuộc tính đối tượng nền địa lý bao gồm các nội dung sau:

 1. a) Chuẩn hóa bổ sung, chỉnh sửa theo quy định kỹ thuật về mô hình, cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Trong đó:

– Việc phân loại, mã đối tượng địa lý và các thuộc tính dẫn xuất từ dữ liệu hiện có được thực hiện đối với toàn bộ cơ sở dữ liệu nền địa lý để tạo ra phiên bản dữ liệu mới. Những thay đổi liên quan đến kiểu hình học của đối tượng, tiêu chí thu nhận chỉ thực hiện đối với đối tượng liên quan đến yếu tố địa giới hành chính;

– Quá trình tổ chức thực hiện, giải pháp kỹ thuật cụ thể phải được trình bày rõ trong kế hoạch biên tập đã được phê duyệt.

 1. b) Chỉnh sửa, bổ sung các thuộc tính biến động từ bản đồ địa giới hành chính và hồ sơ địa giới hành chính.

Thực hiện chỉnh sửa các thuộc tính đối tượng nền địa lý liên quan đến đường địa giới và các đối tượng biến động đã được thể hiện trên bản đồ địa giới hành chính cấp xã (dạng giấy, dạng số).

 1. c) Chất lượng dữ liệu được sau khi chỉnh sửa được kiểm tra theo các quy định như đối với việc thành lập cơ sở dữ liệu địa lý bằng phương pháp thu nhận trực tiếp.

3.4.4. Xây dựng dữ liệu không gian địa giới hành chính

 1. a) Trên cơ sở gói dữ liệu chuyên đề Biên giới địa giới đã được khởi tạo theo quy định tại mục 3.1, tiến hành xây dựng dữ liệu không gian địa giới hành chính theo từng lớp đối tượng, cụ thể như sau:

– Lớp mốc Biên giới được tích hợp từ cơ sở dữ liệu biên giới do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp hoặc từ Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và mang mã đối tượng AA01;

– Lớp mốc địa giới được xây dựng từ hồ sơ ĐGHC cấp xã và mang mã đối tượng tương ứng với từng cấp hành chính (AG03, AG04, AG05);

– Lớp điểm đặc trưng được xây dựng từ hồ sơ ĐGHC cấp xã và mang mã đối tượng AG06. Đối với trường hợp mốc địa giới nằm ngoài đường địa giới thì phải dựa vào mô tả trong hồ sơ địa giới để tạo ra điểm đặc trưng nằm trên đường địa giới và phân loại là “Điểm đặc trưng khác”;

– Đối tượng “Đoạn địa giới xã” được xây dựng từ đường địa giới hành chính cấp xã trên bản đồ địa giới hành chính cấp xã dạng số. Trên đường địa giới hành chính cấp xã đó, tiến hành chuẩn hóa các đối tượng “Đoạn địa giới xã” theo đúng mô tả trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã. Vị trí bắt đầu hoặc kết thúc của đoạn địa giới là mốc địa giới hoặc điểm đặc trưng. Trong trường hợp này đối tượng “Đoạn địa giới xã” có thuộc tính loaiDoanDiaGioi nhận mọi giá trị;

– Đối tượng “Đường địa giới xã” được xây dựng từ các đối tượng “Đoạn địa giới xã” liên tiếp theo mô tả trong hồ sơ địa giới hành chính và phải đảm bảo trùng khít về mặt không gian;

– Đối tượng “Đoạn địa giới huyện” được xây dựng từ đối tượng “Đoạn địa giới xã” có thuộc tính loaiDoanDiaGioi nhận các giá trị: Đoạn địa giới xã trùng địa giới huyện, Đoạn địa giới xã trùng địa giới tỉnh, Đoạn địa giới xã trùng biên giới, Đường triều kiệt;

– Đối tượng “Đường địa giới huyện” được xây dựng từ các đối tượng “Đoạn địa giới huyện” liên tiếp theo mô tả trong hồ sơ địa giới hành chính và phải đảm bảo trùng khít về mặt không gian;

– Đối tượng “Đoạn địa giới tỉnh” được xây dựng từ đối tượng “Đoạn địa giới xã” có thuộc tính loaiDoanDiaGioi nhận các giá trị: Đoạn địa giới xã trùng địa giới tỉnh, Đoạn địa giới xã trùng biên giới, Đường triều kiệt;

– Đối tượng “Đường địa giới tỉnh” được xây dựng từ các đối tượng “Đoạn địa giới tỉnh” liên tiếp theo mô tả trong hồ sơ địa giới hành chính và phải đảm bảo trùng khít về mặt không gian;

– Các đối tượng “Đường biên giới trên biển”, “Đường cơ sở lãnh hải”, “Đường ranh giới trên biển” được xây dựng từ bản đồ địa giới hành chính đối với các đơn vị hành chính có biển.

 1. b) Chuẩn hóa quan hệ hình học của các đối tượng không gian ĐGHC

Việc chuẩn hóa quan hệ hình học của đối tượng không gian ĐGHC bao gồm các nội dung sau:

– Đối tượng Điểm đặc trưng, mốc địa giới với Đoạn địa giới xã: điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đoạn địa giới xã phải trùng với điểm đặc trưng hoặc mốc địa giới;

– Đối tượng Mốc địa giới cấp huyện và Đoạn địa giới huyện, đối tượng Mốc địa giới cấp tỉnh và Đoạn địa giới tỉnh được chuẩn hóa quan hệ tương tự như đối với quan hệ giữa Mốc địa giới và Đoạn địa giới cấp xã.

 1. c) Các đối tượng có kiểu hình học vùng được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

– Các đối tượng “Địa phận xã”, “Địa phận huyện”, “Địa phận tỉnh” được xây dựng từ các đối tượng đường địa giới xã, huyện, tỉnh tương ứng;

– Đối tượng “Lãnh thổ” được xây dựng từ tất cả các đối tượng “Địa phận tỉnh”;

– Đối tượng “Hải phận xã” phải được xây dựng từ đường ranh giới trên biển;

– Đối tượng “Hải phận huyện” được xây dựng từ hải phận xã;

– Đối tượng “Hải phận tỉnh” được xây dựng từ hải phận huyện.

 1. c) Dữ liệu không gian địa giới hành chính phải đảm bảo quan hệ topology theo mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. d) Trong quá trình xây dựng dữ liệu không gian địa giới hành chính cần tiến hành đồng thời rà soát dữ liệu đối với từng đơn vị hành chính, phát hiện và xử lý các lỗi tiếp biên do khác biệt về tỷ lệ của bản đồ địa giới hành chính cấp xã gây nên. Trường hợp có mâu thuẫn cần ghi nhận và đề xuất giải pháp xử lý đồng bộ với các bộ hồ sơ địa giới hành chính có liên quan.

3.5. Xây dựng dữ liệu thuộc tính của đối tượng địa giới hành chính

3.5.1 Dữ liệu thuộc tính của đối tượng địa giới hành chính chỉ được xây dựng sau khi đã chuẩn hóa đối tượng không gian, đồng bộ, tích hợp trên toàn phạm vi gói dữ liệu.

3.5.2 Căn cứ vào cấu trúc dữ liệu địa giới hành chính đã được khởi tạo theo quy đinh mục 3.1 để tiến hành nhập, chuẩn hóa thuộc tính cho các đối tượng địa giới hành chính.

3.5.3 Danh mục, tên trường thuộc tính và các quy định về kiểu dữ liệu được quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3.5.4 Nội dung thông tin thuộc tính của các đối tượng không gian địa giới hành chính phải được nhập từ hồ sơ địa giới hành chính. Trường hợp có mâu thuẫn với bản đồ địa giới hành chính hoặc các loại tài liệu khác cần ghi nhận, báo cáo đề xuất phương án xử lý.

 1. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu (bước 4)

Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, việc tổ chức sản xuất dữ liệu địa giới hành chính có thể được thực hiện theo phạm vi địa lý hoặc lớp đối tượng, việc đối soát hoàn thiện dữ liệu phải được thực hiện cùng với quá trình thu gom các dữ liệu thành phần, hoàn thiện, đóng gói giao nộp sản phẩm và đảm bảo đủ điều kiện để tích hợp dữ liệu vào hệ thống.

Nhiệm vụ đối soát, hoàn thiện được thực hiện đối với 100% đối tượng không gian và thuộc tính địa giới hành chính để phát hiện những sai sót, bất cập mà trong quá trình xây dựng dữ liệu còn tồn tại đồng thời ghi nhận để khắc phục trong quá trình vận hành hệ thống sau này.

Phương pháp thực hiện chủ yếu mang tính thủ công do đó cần có sự kiểm tra chéo trong quá trình thực hiện.

4.1 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu

Đơn vị thi công tự thực hiện việc đối soát, hoàn thiện dữ liệu với các nội dung sau:

– Đối soát, chỉnh sửa về hình học và giá trị thuộc tính của đối tượng địa giới hành chính trong cơ sở dữ liệu tương ứng với từng đơn vị hành chính, đảm bảo sự phù hợp với thông tin trong hồ sơ (đã quét lưu) hoặc hồ sơ giấy;

– Đối soát, chỉnh sửa về hình học và giá trị thuộc tính của đối tượng địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính lân cận, xử lý đồng bộ, đảm bảo khả năng tích hợp cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo đơn vị hành chính cấp tỉnh và phạm vi toàn quốc;

– Đối soát, chỉnh sửa các lỗi về cấu trúc dữ liệu như miền giá trị, kiểu dữ liệu và việc tuân thủ các quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Kết quả đối soát hoàn thiện dữ liệu được đánh giá bằng khả năng đáp ứng các yêu cầu của chức năng phần mềm trong việc khai thác, ứng dụng vào quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp sau khi dữ liệu địa giới hành chính được tích hợp vào hệ thống.

4.2 Vận hành thử nghiệm, ghi nhận kết quả

– Thực hiện tích hợp dữ liệu theo phạm vi đóng gói, vận hành thử nghiệm theo quy trình của hệ thống;

– Theo dõi về mức độ ổn định của các chức năng quản lý, vận hành hệ thống đối với sản phẩm dữ liệu trong khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày;

– Ghi nhận kết quả của quá trình vận hành thử nghiệm làm cơ sở để nghiệm thu sản phẩm cấp chủ đầu tư.

Kết quả cuối cùng được ghi nhận sau khi dữ liệu địa giới hành chính được tích hợp vào hệ thống và vận hành thử nghiệm trong khoảng thời gian 30 ngày, đây là cơ sở để nghiệm thu sản phẩm cấp chủ đầu tư.

 1. Xây dựng siêu dữ liệu địa giới hành chính (bước 5)

Siêu dữ liệu được xây dựng theo Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này, định dạng phù hợp với phần mềm đóng gói cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

 1. Đóng gói và giao nộp sản phẩm (bước 6)

6.1. Đóng gói sản phẩm

Việc đóng gói cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh ở định dạng Geodatabase tuân thủ theo quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ sở dữ liệu nền địa lý tương ứng đã được cập nhật, bổ sung tuân thủ theo quy định hiện hành.

6.2. Sản phẩm giao nộp

 1. a) Cơ sở dữ liệu địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu nền địa lý tương ứng đã cập nhật bổ sung kèm theo;
 2. b) Siêu dữ liệu địa giới hành chính;
 3. c) Báo cáo kết quả xây dựng Cơ sở dữ liệu địa giới hành chính căn cứ trên kết quả vận hành thử nghiệm sản phẩm trên hệ thống được xác nhận của chủ đầu tư;
 4. d) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
 5. Kiểm tra nghiệm thu

Trình tự kiểm tra nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015, quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Nội dung kiểm tra chất lượng dữ liệu địa giới hành chính tuân theo các quy định tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

PHỤ LỤC SỐ 2

MÔ HÌNH CẤU TRÚC, NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 1. ợc đồ ứng dụng
 2. Mô tả cấu trúc nội dung cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Kiểu đối tượng:

Tên

Moc

Tên tiếng Việt

Mốc

Mô tả

Lớp UML mô tả các đặc tính chung của các kiểu đối tượng: DiemDacTrung, MocDiaGioi, MocBienGioi.

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

toaDoX, toaDoY, doCaoH , geo

Tên vai trò quan hệ

trenDDG, ngoaiDDG

Thuộc tính đối tượng:

Tên

toaDoX

Mô tả

Toạ độ phẳng x trong Hệ tọa độ quốc gia

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Mét

Tên

toaDoY

Mô tả

Toạ độ phẳng y trong Hệ tọa độ quốc gia

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Mét

Tên

doCaoH

Mô tả

Độ cao thủy chuẩn h trong hệ độ cao quốc gia

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Mét

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Point

Quan hệ đối tượng:

Tên

trenDDG, ngoaiDDG

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng DoanDiaGioi

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DiemDacTrung

Tên tiếng Việt

Điểm đặc trưng

Mô tả

Là điểm địa vật dễ nhận biết trên thực địa được lựa chọn để phục vụ cho việc xác định và mô tả đường địa giới hành chính.

Kiểu cơ sở

Moc

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, soHieuDiem, loaiDiemDacTrung

Tên vai trò quan hệ

namTrenDDG

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

AG06

Điểm đặc trưng

 

Tên

soHieuDiem

Mô tả

Số hiệu điểm đặc trưng.

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

loaiDiemDacTrung

Mô tả

 

Kiểu dữ liệu

Integer

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

1

Điểm thực địa

Là điểm được thu nhận trong quá trình xác định đường địa giới ngoài thực địa.

2

Điểm giao đường địa giới

Là giao điểm giữa các đường địa giới

3

Điểm giao với đường biên giới

Là giao điểm giữa đường địa giới với đường biên giới

4

Điểm giao với đường triều kiệt

Là giao điểm giữa đường địa giới với đường triều kiệt

5

Điểm đặc trưng khác

Là giao điểm giữa đường địa giới với các đường khác

Quan hệ đối tượng:

Tên

namTrenDDG

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng DoanDiaGioi

     

 

Kiểu đối tượng:

Tên

MocDiaGioi

Tên tiếng Việt

Mốc địa giới

Mô tả

Là dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính với nhau.

Kiểu cơ sở

Moc

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, soHieuMoc, quyCachMoc, loaiMoc, noiCamMoc.

Tên vai trò quan hệ

trenDDG, ngoaiDDG

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AG05

Mốc địa giới cấp xã

 

 

AG04

Mốc địa giới cấp huyện

 

 

AG03

Mốc địa giới cấp tỉnh

 

Tên

soHieuMoc

Mô tả

Số hiệu mốc

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

quyCachMoc

Mô tả

 

Kiểu dữ liệu

Integer

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

1

Chôn

Trên mặt đất

2

Gắn

Gắn trên công trình kiến trúc hoặc trên tảng đá

3

Chôn ngang bằng mặt hè phố, đường giao thông

Được sử dụng trong trường hợp vị trí cắm mốc được chọn là hè phố hoặc đường giao thông

Tên

loaiMoc

Mô tả

 

Kiểu dữ liệu

Integer

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

1

Mốc hai mặt

Mốc giữa hai ĐVHC

2

Mốc ba mặt

Mốc giữa ba ĐVHC

3

Mốc bốn mặt

Mốc giữa bốn ĐVHC

Tên

noiCamMoc

Mô tả

Vị trí chôn mốc

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaMoc

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng DoanDiaGioi

      

 

Kiểu đối tượng:

 

Tên

MocBienGioi

 

Tên tiếng Việt

Mốc biên giới

 

Mô tả

 

 

Kiểu cơ sở

Moc

 

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, soHieuMoc

 

Tên vai trò quan hệ

namTrenDBG

 

Thuộc tính đối tượng:

 

Tên

maDoiTuong

 

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

 

Kiểu miền giá trị

Xác định

 

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

 

AG02

Mốc biên giới

 

 

Tên

soHieuMoc

 

Mô tả

Số hiệu mốc.

 

Kiểu dữ liệu

CharacterString

 

Quan hệ đối tượng:

 

Tên

namTrenDBG

 

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng DuongBienGioi

 

 

 

Kiểu đối tượng:

 

Tên

DoanDiaGioi

 

Tên tiếng Việt

Đoạn địa giới

 

Mô tả

Lớp UML mô tả các đặc tính chung của các kiểu đối tượng: DoanDiaGioiXa, DoanDiaGioiHuyen, DoanDiaGioiTinh.

 

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

 

Tên các thuộc tính

loaiHienTrangPhapLy, tenDoan, loaiDoanDiaGioi, diemBatDau, diemKetThuc, moTa, chieuDai, geo.

 

Tên vai trò quan hệ

 

 

Thuộc tính đối tượng:

 

Tên

loaiHienTrangPhapLy

 

Mô tả

Hiện trạng pháp lý của đoạn đường địa giới hành chính tại thời điểm mới nhất

 

Kiểu dữ liệu

Integer

 

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

1

Xác định

Đã chính thức được công nhận về mặt pháp lý.

 

2

Chưa xác định

Chưa được công nhận về mặt pháp lý.

 

Tên

tenDoan

 

Mô tả

Tên của đoạn địa giới

 

Kiểu dữ liệu

CharacterString

 

Tên

loaiDoanDiaGioi

 

Mô tả

 

 

Kiểu dữ liệu

Integer

 

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

1

Cấp xã

Đoạn địa giới cấp xã

2

Trùng cấp huyện

Đoạn địa giới cấp xã trùng với địa giới hành chính cấp huyện

3

Trùng cấp tỉnh

Đoạn địa giới cấp xã trùng với địa giới hành chính cấp tỉnh

4

Trùng biên giới

Đoạn địa giới cấp xã trùng biên giới

5

Trùng với đường triều kiệt

Đoạn địa giới cấp xã trùng với đường triều kiệt

Tên

diemBatDau

 

Mô tả

Tên mốc hoặc điểm đặc trưng của đầu đoạn đường địa giới

 

Kiểu dữ liệu

CharacterString

 

Tên

diemKetThuc

 

Mô tả

Tên mốc hoặc điểm đặc trưng của cuối đoạn đường địa giới

 

Kiểu dữ liệu

CharacterString

 

Tên

moTa

 

Mô tả

Thông tin mô tả cụ thể đoạn địa giới trong hồ sơ địa giới hành chính

 

Kiểu dữ liệu

CharacterString

 

Tên

chieuDai

 

Mô tả

Chiều dài của đoạn địa giới.

 

Kiểu dữ liệu

Real

 

Đơn vị đo

Kilômét

 

Tên

geo

 

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

 

Kiểu dữ liệu

GM_Curve

 

Quan hệ đối tượng:

 

Tên

diQuaMoc

 

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng Moc

 

 

 

Tên

DoanDiaGioiXa

 

Tên tiếng Việt

Đoạn địa giới xã

 

Mô tả

Là đoạn địa giới cấp xã được tạo bởi hai điểm đặc trưng, hai mốc địa giới hoặc mốc địa giới và điểm đặc trưng.

 

Kiểu cơ sở

DoanDiaGioi

 

Tên các thuộc tính

maDoiTuong.

 

Tên vai trò quan hệ

diQuaMoc

 

Thuộc tính đối tượng:

 

Tên

maDoiTuong

 

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

 

Kiểu miền giá trị

Xác định

 

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AC04

Đoạn địa giới xã

 

 

Quan hệ đối tượng:

 

Tên

diQuaMoc

 

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng Moc

 

        

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DoanDiaGioiHuyen

Tên tiếng Việt

Đoạn địa giới huyện

Mô tả

Là đoạn địa giới cấp huyện được tạo bởi hai điểm đặc trưng, hai mốc địa giới hoặc mốc địa giới và điểm đặc trưng.

Kiểu cơ sở

DoanDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong.

Tên vai trò quan hệ

diQuaMoc

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

AC05

Đoạn địa giới huyện

 

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaMoc

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng Moc

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DoanDiaGioiTinh

Tên tiếng Việt

Đoạn địa giới tỉnh

Mô tả

Là đoạn địa giới cấp tỉnh được tạo bởi hai điểm đặc trưng, hai mốc địa giới hoặc mốc địa giới và điểm đặc trưng.

Kiểu cơ sở

DoanDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong.

Tên vai trò quan hệ

diQuaMoc

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

AC06

Đoạn địa giới tỉnh

 

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaMoc

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng Moc

 

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DuongDiaGioiXa

Tên tiếng Việt

Đường địa giới xã

Mô tả

Là đường địa giới hành chính cấp xã.

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, loaiHienTrangPhapLy, donViHanhChinhLienKeTrai, donViHanhChinhLienKePhai, moTa, chieuDai, soMocDiaGioi, soDiemDacTrung, soDoan, geo, edge

Tên vai trò quan hệ

diQuaMoc

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AC03

Địa giới xã

Đường địa giới hành chính cấp xã

Tên

loaiHienTrangPhapLy

Mô tả

Hiện trạng pháp lý của đường địa giới hành chính tại thời điểm mới nhất

Kiểu dữ liệu

Integer

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

1

Xác định

Đã chính thức được công nhận về mặt pháp lý.

2

Chưa xác định

Chưa được công nhận về mặt pháp lý.

Tên

donViHanhChinhLienKeTrai

Mô tả

Tên của đơn vị hành chính cấp xã liền kề bên trái đường địa giới theo hướng từ điểm đầu đến điểm cuối của đường địa giới, hướng chỉ mang tính chất tương đối

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

donViHanhChinhLienKePhai

Mô tả

Tên của đơn vị hành chính cấp xã liền kề bên phải đường địa giới theo hướng từ điểm đầu đến điểm cuối của đường địa giới, hướng chỉ mang tính chất tương đối

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

moTa

Mô tả

Mô tả tuyến địa giới xã trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

chieuDai

Mô tả

Chiều dài của tuyến địa giới hành chính cấp xã.

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Kilômét

Tên

soMocDiaGioi

Mô tả

Là tổng số mốc địa giới có trên tuyến địa giới

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

soDiemDacTrung

Mô tả

Là tổng số điểm đặc trưng có trên tuyến địa giới

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

soDoan

Mô tả

Là số đoạn địa giới trên tuyến địa giới

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Curve

Tên

edge

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ không gian với kiểu đối tượng DiaPhanXa.

Kiểu dữ liệu

TP_Edge

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaMoc

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng Moc

     

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DuongDiaGioiHuyen

Tên tiếng Việt

Đường địa giới huyện

Mô tả

Là đường địa giới hành chính cấp huyện.

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong,loạiHienTrangPhapLy, donViHanhChinhLienKeTrai, donViHanhChinhLienKePhai, moTa, chieuDai , soMocDiaGioi, soDiemDacTrung, soDoan, geo, edge

Tên vai trò quan hệ

diQuaMoc

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AC02

Địa giới huyện

Đường địa giới hành chính cấp huyện

Tên

loaiHienTrangPhapLy

Mô tả

Hiện trạng pháp lý của đoạn đường địa giới hành chính tại thời điểm mới nhất

Kiểu dữ liệu

Integer

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

1

Xác định

Đã chính thức được công nhận về mặt pháp lý.

2

Chưa xác định

Chưa được công nhận về mặt pháp lý.

Tên

donViHanhChinhLienKeTrai

Mô tả

Tên của đơn vị hành chính cấp huyện liền kề bên trái đường địa giới theo hướng từ điểm đầu đến điểm cuối của đường địa giới, hướng chỉ mang tính chất tương đối

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

donViHanhChinhLienKePhai

Mô tả

Tên của đơn vị hành chính cấp huyện liền kề bên phải đường địa giới theo hướng từ điểm đầu đến điểm cuối của đường địa giới, hướng chỉ mang tính chất tương đối

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

moTa

Mô tả

Mô tả tuyến địa giới trong hồ sơ địa giới hành chính cấp huyện

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

chieuDai

Mô tả

Chiều dài của tuyến địa giới hành chính cấp huyện.

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Kilômét

Tên

soMocDiaGioi

Mô tả

Là tổng số mốc địa giới có trên tuyến địa giới

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

soDiemDacTrung

Mô tả

Là tổng số điểm đặc trưng có trên tuyến địa giới

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

soDoan

Mô tả

Là số đoạn địa giới trên tuyến địa giới

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Curve

Tên

edge

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ không gian với kiểu đối tượng DiaPhanHuyen.

Kiểu dữ liệu

TP_Edge

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaMoc

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng Moc

     

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DuongDiaGioiTinh

Tên tiếng Việt

Đường địa giới tỉnh

Mô tả

Là đường địa giới hành chính cấp tỉnh.

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, loạiHienTrangPhapLy, donViHanhChinhLienKeTrai, donViHanhChinhLienKePhai, moTa, chieuDai , soMocDiaGioi, soDiemDacTrung, soDoan, geo, edge

Tên vai trò quan hệ

diQuaMoc

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AC01

Địa giới tỉnh

Đường địa giới hành chính cấp tỉnh

Tên

loaiHienTrangPhapLy

Mô tả

Hiện trạng pháp lý của đoạn đường địa giới hành chính tại thời điểm mới nhất

Kiểu dữ liệu

Integer

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

1

Xác định

Đã chính thức được công nhận về mặt pháp lý.

2

Chưa xác định

Chưa được công nhận về mặt pháp lý.

Tên

donViHanhChinhLienKeTrai

Mô tả

Tên của đơn vị hành chính cấp tỉnh liền kề bên trái đường địa giới theo hướng từ điểm đầu đến điểm cuối của đường địa giới, hướng chỉ mang tính chất tương đối

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

donViHanhChinhLienKePhai

Mô tả

Tên của đơn vị hành chính cấp tỉnh liền kề bên phải đường địa giới theo hướng từ điểm đầu đến điểm cuối của đường địa giới, hướng chỉ mang tính chất tương đối

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

moTa

Mô tả

Mô tả tuyến địa giới trong hồ sơ địa giới hành chính cấp tỉnh

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

chieuDai

Mô tả

Chiều dài của tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh.

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Kilômét

Tên

soMocDiaGioi

Mô tả

Là tổng số mốc địa giới có trên tuyến địa giới

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

soDiemDacTrung

Mô tả

Là tổng số điểm đặc trưng có trên tuyến địa giới

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

soDoan

Mô tả

Là số đoạn địa giới trên tuyến địa giới

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Curve

Tên

edge

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ không gian với kiểu đối tượng DiaPhanTinh.

Kiểu dữ liệu

TP_Edge

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaMoc

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng Moc

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DuongBienGioi

Tên tiếng Việt

Biên giới trên đất liền

Mô tả

Là đường biên giới quốc gia trên đất liền

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, quocGiaLienKe, chieuDai, geo, edge

Tên vai trò quan hệ

diQuaMBG

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

AA01

Biên giới trên đất liền

 

Tên

chieuDai

Mô tả

Chiều dài của tuyến đường biên giới quốc gia trên đất liền

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

met

Tên

quocGiaLienKe

Mô tả

Tên của quốc gia liền kề

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Curve

Tên

edge

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ không gian với kiểu đối tượng LanhTho.

Kiểu dữ liệu

TP_Edge

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaMBG

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng MocBienGioi

 

Kiểu đối tượng:

 

Tên

DiemCoSoLanhHai

Tên tiếng Việt

Điểm cơ sở lãnh hải

Mô tả

Điểm chuẩn đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, soHieuDiem, kinhDo, viDo, doCaoH, geo

Tên các vai trò quan hệ

namTrenDuongCSLH

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

AG01

Điểm cơ sở lãnh hải

 

Tên

soHieuDiem

Mô tả

Số hiệu điểm.

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

viDo

Mô tả

Vĩ độ của điểm cơ sở lãnh hải.

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Độ

Tên

kinhDo

Mô tả

Kinh độ của điểm cơ sở lãnh hải.

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Độ

Tên

doCaoH

Mô tả

Độ cao thuỷ chuẩn h trong hệ độ cao biên giới.

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Mét

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Point

Quan hệ đối tượng:

Tên

namTrenDCSLH

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng DuongCoSoLanhHai.

 

Kiểu đối tượng:

Tên

RanhGioiTrenBien

Tên tiếng Việt

Ranh giới trên biển

Mô tả

Lớp UML mô tả các đặc tính chung của các kiểu đối tượng: DuongCoSoLanhHai, DuongRanhGioiTrenBien, BienGioiTrenBien

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

geo

Tên các vai trò quan hệ

diQuaDCSLH, diQuaDDT

Thuộc tính đối tượng:

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Curve

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaDCSLH, diQuaDDT

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng DiemCoSoLanhHai, DiemDacTrung.

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DuongCoSoLanhHai

Tên tiếng Việt

Đường cơ sở lãnh hải

Mô tả

Đường nối các điểm cơ sở lãnh hải

Kiểu cơ sở

RanhGioiTrenBien

Tên các thuộc tính

maDoiTuong

Tên các vai trò quan hệ

diQuaDCSLH, diQuaDDT

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

AB01

Đường cơ sở lãnh hải

 

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaDCSLH, diQuaDDT

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng DiemCoSoLanhHai, DiemDacTrung.

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DuongRanhGioiTrenBien

Tên tiếng Việt

Đường ranh giới trên biển

Mô tả

Đường ranh giới từ đường triều kiệt đến đường biên giới trên biển

Kiểu cơ sở

RanhGioiTrenBien

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, loaiRanhGioiTrenBien, donViHanhChinhLienKeTrai, donViHanhChinhLienKePhai,ChieuDai, geo.

Tên các vai trò quan hệ

diQuaDDT

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

AB03

Đường ranh giới trên biển

 

Tên

loaiRanhGioiTrenBien

Kiểu dữ liệu

Integer

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

1

Cấp xã

Đường ranh giớihành chính cấp xã trên biển

2

Cấp huyện

Đường ranh giới hành chính cấp huyện trên biển

3

Cấp tỉnh

Đường ranh giới hành chính cấp tỉnh trên biển

Tên

donViHanhChinhLienKeTrai

Mô tả

Tên của đơn vị hành chính các cấp trên biển liền kề bên trái đường ranh giới theo hướng từ điểm đầu đến điểm cuối của đường ranh giới, hướng chỉ mang tính chất tương đối

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

donViHanhChinhLienKePhai

Mô tả

Tên của đơn vị hành chính các cấp trên biển liền kề bên phải đường ranh giới theo hướng từ điểm đầu đến điểm cuối của đường ranh giới, hướng chỉ mang tính chất tương đối

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

chieuDai

Mô tả

Chiều dài của đường ranh giới từ đường triều kiệt đến đường biên giới trên biển

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Kilômét

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaDDT

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng DiemDacTrung.

     

 

Kiểu đối tượng:

Tên

BienGioiTrenBien

Tên tiếng Việt

Biên giới trên biển

Mô tả

Là đường biên giới quốc gia trên biển

Kiểu cơ sở

RanhGioiTrenBien

Tên các thuộc tính

maDoiTuong

Tên vai trò quan hệ

diQuaDDT

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở.

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

AA02

Biên giới trên biển

 

Quan hệ đối tượng:

Tên

diQuaDDT

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ với đối tượng DiemDacTrung

     

 

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DiaPhanXa

Tên tiếng Việt

Địa phận xã

Mô tả

Địa phận hành chính cấp xã.

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, tenXa, maXa, maHuyen, maTinh, dienTich, danSo, soHo, geo, face

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AD03

Địa phận xã

Địa phận hành chính cấp xã.

Tên

tenXa

Mô tả

Tên đơn vị hành chính xã

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maXa

Mô tả

Mã đơn vị hành chính xã

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maHuyen

Mô tả

Mã đơn vị hành chính huyện quản lý xã

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maTinh

Mô tả

Mã đơn vị hành chính tỉnh quản lý xã

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

dienTich

Mô tả

Diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính xã theo hồ sơ.

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Kilômét vuông (km2)

Tên

danSo

Mô tả

Tổng số dân cư của đơn vị hành chính xã

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

soHo

Mô tả

Số hộ dân cư của đơn vị hành chính xã

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Surface

Tên

face

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ không gian với kiểu đối tượng DiaGioiXa.

Kiểu dữ liệu

TP_Face

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DiaPhanHuyen

Tên tiếng Việt

Địa phận huyện

Mô tả

Địa phận hành chính cấp huyện.

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, tenHuyen, maHuyen, maTinh, dienTich, danSo, soHo, geo, face

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AD02

Địa phận huyện

Địa phận hành chính cấp huyện.

Tên

tenHuyen

Mô tả

Tên đơn vị hành chính huyện

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maHuyen

Mô tả

Mã đơn vị hành chính huyện

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maTinh

Mô tả

Mã đơn vị hành chính tỉnh quản lý huyện

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

dienTich

Mô tả

Diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính cấp huyện theo hồ sơ.

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Kilômét vuông (km2)

Tên

danSo

Mô tả

Tổng số dân cư của đơn vị hành chính huyện

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

soHo

Mô tả

Số hộ dân cư của đơn vị hành chính huyện

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Surface

Tên

face

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ không gian với kiểu đối tượng DiaGioiHuyen.

Kiểu dữ liệu

TP_Face

 

Kiểu đối tượng:

Tên

DiaPhanTinh

Tên tiếng Việt

Địa phận tỉnh

Mô tả

Địa phận hành chính cấp tỉnh

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, tenTinh, maTinh, dienTich, danSo, soHo, geo, face

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AD01

Địa phận tỉnh

Địa phận hành chính cấp tỉnh

Tên

tenTinh

Mô tả

Tên đơn vị hành chính tỉnh

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maTinh

Mô tả

Mã đơn vị hành chính tỉnh

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

dienTich

Mô tả

Diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính cấp tỉnh theo hồ sơ

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Kilômét vuông (km2)

Tên

danSo

Mô tả

Tổng số dân cư của đơn vị hành chính tỉnh

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

soHo

Mô tả

Số hộ dân cư của đơn vị hành chính tỉnh

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Surface

Tên

face

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ không gian với kiểu đối tượng DiaGioiTinh.

Kiểu dữ liệu

TP_Face

 

Kiểu đối tượng:

Tên

VungBien

Tên tiếng Việt

Vùng biển

Mô tả

Lớp UML mô tả các đặc tính chung của các kiểu đối tượng: HaiPhanXa, HaiPhanHuyen,HaiPhanTinh, VungNuocLichSu

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maXa, maHuyen, maTinh, ten, dienTich, geo

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maXa

Mô tả

Mã đơn vị hành chính cấp xã

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maHuyen

Mô tả

Mã đơn vị hành chính cấp huyện

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maTinh

Mô tả

Mã đơn vị hành chính cấp tỉnh

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

ten

Mô tả

 

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

dienTich

Mô tả

Diện tích vùng biển.

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Kilômét vuông (km2)

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Surface

 

Kiểu đối tượng:

Tên

HaiPhanXa

Tên tiếng Việt

Hải phận xã

Mô tả

Phạm vi hành chính cấp xã trên biển

Kiểu cơ sở

VungBien

Tên các thuộc tính

maDoiTuong

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở.

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AE07

Hải phận xã

 

Kiểu đối tượng:

Tên

HaiPhanHuyen

Tên tiếng Việt

Hải phận huyện

Mô tả

Phạm vi hành chính cấp huyện trên biển

Kiểu cơ sở

VungBien

Tên các thuộc tính

maDoiTuong

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở.

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AE08

Hải phận huyện

 

 

 

Kiểu đối tượng:

Tên

HaiPhanTinh

Tên tiếng Việt

Hải phận tỉnh

Mô tả

Phạm vi hành chính cấp tỉnh trên biển

Kiểu cơ sở

VungBien

Tên các thuộc tính

maDoiTuong

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở.

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AE09

Hải phận tỉnh

 

 

Kiểu đối tượng:

 

Kiểu đối tượng:

Tên

VungNuocLichSu

Tên tiếng Việt

Vùng nước lịch sử

Mô tả

Vùng nước theo chế độ nội thủy được thỏa thuận giữa các quốc gia liên quan

Kiểu cơ sở

VungBien

Tên các thuộc tính

maDoiTuong

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AE06

Vùng nước lịch sử

 

 

Kiểu đối tượng:

Tên

Dao

Tên tiếng Việt

Đảo

Mô tả

 

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, maXa, maHuyen, maTinh, ten, geo

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở.

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

LC04

Đảo

 

Tên

maXa

Mô tả

Mã đơn vị hành chính cấp xã

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maHuyen

Mô tả

Mã đơn vị hành chính cấp huyện

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

maTinh

Mô tả

Mã đơn vị hành chính cấp tỉnh

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

ten

Mô tả

Tên gọi của đối tượng.

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Surface

 

Kiểu đối tượng:

Tên

LanhTho

Tên tiếng Việt

Lãnh th

Mô tả

Địa phận hành chính cả nước bao gồm cả phần đảo

Kiểu cơ sở

BienGioiDiaGioi

Tên các thuộc tính

maDoiTuong, tenNuoc, diaDanh, dienTich, danSo, geo, face

Thuộc tính đối tượng:

Tên

maDoiTuong

Mô tả

Mã phân loại đối tượng theo danh mục đối tượng địa lý cơ sở

Kiểu miền giá trị

Xác định

Danh sách giá trị

Nhãn

Mô t

 

AD00

Lãnh thổ

 

Tên

tenNuoc

Mô tả

Tên chính thức của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

diaDanh

Mô tả

Tên gọi Việt Nam

Kiểu dữ liệu

CharacterString

Tên

dienTich

Mô tả

Diện tích tự nhiên của cả nước theo tài liệu pháp lý công bố mới nhất

Kiểu dữ liệu

Real

Đơn vị đo

Kilômét vuông (km2)

Tên

danSo

Mô tả

Tổng số dân cư của cả nước

Kiểu dữ liệu

Integer

Tên

geo

Mô tả

Thuộc tính không gian của đối tượng.

Kiểu dữ liệu

GM_Surface

Tên

face

Mô tả

Áp dụng để biểu thị quan hệ không gian với kiểu đối tượng BienGioiTrenDatLien và BienGioiTrenBien.

Kiểu dữ liệu

TP_Face

PHỤ LỤC SỐ 3

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 1. Đối với dữ liệu nền địa lý (không bao gồm gói dữ liệu Biên giới địa giới), tiêu chí chất lượng, phép đo chất lượng, phương pháp đánh giá chất lượng và các chỉ tiêu chất lượng các lớp dữ liệu nền địa lý và phương pháp lấy mẫu kiểm tra tuân theo các quy định hiện hành đối với loại cơ sở dữ liệu nền địa lý ở loại tỷ lệ tương ứng.
 2. Đối với dữ liệu địa giới hành chính, nội dung và mức độ kiểm tra tuân theo quy định trong bảng sau:

STT

Hạng mục kiểm tra

Đơn vị tính

Mức kiểm tra %

Đơn vị thi công

Chủ đầu tư

1

Tuân thủ mô hình cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

 

 

 

1.1

Kiểm tra tên lớp dữ liệu

Kiểu đối tượng

100

100

1.2

Kiểm tra tên trường thuộc tính của lớp dữ liệu

Thuộc tính đối tượng

100

100

1.3

Kiểm tra kiểu dữ liệu của trường thuộc tính trong lớp dữ liệu

Thuộc tính đối tượng

100

100

1.4

Kiểm tra miền giá trị của thuộc tính kiểu trong lớp dữ liệu

Thuộc tính đối tượng

100

100

1.5

Kiểm tra quan hệ giữa các đối tượng

Đối tượng

100

100

2

Mức độ đầy đủ của cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

 

 

 

2.1

Kiểm tra tính đầy đủ của đối tượng địa giới hành chính

Đối tượng

100

30

2.2

Kiểm tra tính đầy đủ của nội dung dữ liệu thuộc tính đối tượng địa giới hành chính

Thuộc tính đối tượng

100

30

2.3

Kiểm tra tính đầy đủ của quan hệ đối tượng địa giới hành chính

Đối tượng

100

30

3

Độ chính xác của dữ liệu địa giới hành chính

 

 

 

3.1

Kiểm tra độ chính xác của đối tượng dạng tuyến theo bản đồ địa giới hành chính

Đối tượng

100

30

3.2

Kiểm tra độ chính xác của các đối tượng dạng điểm theo danh sách tọa độ

Đối tượng

100

30

3.3

Kiểm tra độ chính xác quan hệ không gian giữa các đối tượng trong lược đồ ứng dụng

Đối tượng

100

30

3.4

Kiểm tra độ chính xác của các thuộc tính đối tượng

Thuộc tính đối tượng

100

30

Trong đó:

– Mức độ tuân thủ mô hình cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được đánh giá dựa trên các quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này;

– Độ chính xác, tính đầy đủ của dữ liệu địa giới hành chính căn cứ theo hồ sơ địa giới hành chính đã được nghiệm thu và cho phép đưa vào lưu trữ sử dụng.

PHỤ LỤC SỐ 4

SIÊU DỮ LIỆU ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

 1. Nội dung thông tin siêu dữ liệu
 2. Thông tin về siêu dữ liệu

Thông tin siêu dữ liệu

Nội dung thu nhận

Ví d

Mã tài liệu

 

– [Tên đơn vị hành chính (sau đây viết tắt là ĐVHC) cấp tỉnh bao gồm danh từ chung], áp dụng trong trường hợp lập siêu dữ liệu để mô tả dữ liệu địa giới hành chính (sau đây viết tắt là ĐGCH) theo phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh.

– [tên kiểu đối tượng trong lược đồ ứng dụng] áp dụng trong trường hợp lập siêu dữ liệu cho từng kiểu đối tượng ĐGHC

– “tỉnh Nghệ An”

 

 

 

– “MocDiaGioi”

Ngôn ngữ

Tiếng Việt” mã “vie”

 

Bảng mã ký tự

“utf8” mã “004”

 

Mã tài liệu nguồn

Nhập thông tin hồ sơ ĐGHC theo tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu (sau đây viết tắt là CSDL) ĐGHC.

“Hồ sơ ĐGHC tỉnh Nghệ An”

Mức mô tả

– “dataset” mã “005”, áp dụng trong trường hợp lập siêu dữ liệu để mô tả cơ sở dữ liệu ĐGHC.

– “featureType” mã “010”, áp dụng trong trường hợp lập siêu dữ liệu cho loại đối tượng (ví dụ: Mốc địa giới, đoạn địa giới,…).

“005”

Ngày lập

Ngày hoàn thành tài liệu siêu dữ liệu

“12/10/2017”

Đơn vị lập

Thu nhận thông tin theo hướng dẫn ở mục 1 phần II “đơn vị liên quan đến dữ liệu ĐGHC”

Mã đơn vị là: 011 – author

 

Tên chuẩn

“VMP” – Chuẩn siêu dữ liệu

 

Phiên bản

“1.0”

 

 1. Thông tin mô tả dữ liệu ĐGHC

Thông tin siêu dữ liệu

Nội dung thu nhận

Ví d

Thông tin mô tả dữ liệu ĐGHC

 

 

Thông tin khái quát

 

 

Trích yếu

– “Cơ sở dữ liệu ĐGHC [tên đơn vị hành chính tỉnh…]” áp dụng trong trường hợp lập siêu dữ liệu cho cơ sở dữ liệu ĐGHC.

– “Cơ sở dữ liệu ĐGHC tỉnh Nghệ An”

 

Ngày

Ngày nghiệm thu sản phẩm dữ liệu

“12/10/2017”

Tóm tắt

“Dữ liệu ĐGHC bao gồm dữ liệu về mốc địa giới, đoạn địa giới, địa phận, hải phận,… phục vụ mục đích quản lý nhà nước về ĐGHC và các mục đích khác”

 

Mục đích

“Dữ liệu ĐGHC được lập để phục vụ mục đích quản lý ĐGHC của các cơ quan quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doạn nghiệp trong việc tra cứu thông tin ĐVHC”

 

Kiểu mô hình dữ liệu không gian

001 – vector, áp dụng trong trường hợp dữ liệu vector

“001”

Hiện trạng

Nhập theo tình trạng hiện thời của tập dữ liệu

001 – completed

002 – historicalArchive

003 – obsolete

004 – onGoing

005 – planned

006 – required

007 – underDevelopment

“001”

Ngôn ngữ

vi- Tiếng Việt

 

Bảng mã ký tự

004 – utf8

 

Chủ đề

Trường hợp lập siêu dữ liệu cho tập dữ liệu ĐGHC thì chọn tất cả các chủ đề dữ liệu:

+ 003 – boundaries

+ 012 – inlandWaters

+ 013 – location

Trường hợp lập siêu dữ liệu theo kiểu đối tượng ĐGHC thì áp dụng bảng sau:

Tên gói dữ liệu

Giá trị thu nhận

Biên giới, địa giới

003 – boundaries

 

 

Từ khóa

Thu nhận toàn bộ địa danh bao gồm tên ĐVHC cấp xã, huyện, tỉnh bao gồm danh từ chung, địa danh cấp dưới xã (thôn, làng, bản, …), địa danh sơn văn, địa danh thủy văn.

 

Từ khoá

– Trường hợp từ khóa là chủ đề dữ liệu:

+ “Địa hình”

+ “Biên giới, địa giới”

+ “Thủy hệ”

+ “Dân cư”

– Trường hợp từ khóa là địa danh thì thu nhận tất các địa danh (bao gồm cả danh từ chung) trong tập dữ liệu

< keyword=””>

núi Nùng

 

002

 

 

Loại từ khoá

002 – place, áp dụng trong trường hợp từ khóa là địa danh

005 – theme, áp dụng trong trường hợp từ khóa là chủ đề dữ liệu

Tỷ lệ

 

 

Mẫu số tỉ lệ

 

 

Mẫu số tỉ lệ

– Trường hợp dữ liệu không gian ĐGHC được xây dựng từ nguồn bản đồ ĐGHC thì thu nhận giá trị là mẫu số tỷ lệ của bản đồ ĐGHC.

– Trường hợp dữ liệu không gian ĐGHC được xây dựng trực tiếp thì thu nhận giá trị là mẫu số tỷ lệ bản đồ ĐGHC có độ chính xác tương đương.

ví dụ : dữ liệu ĐGHC xây dựng từ bản đồ ĐGHC 1:2000 thì thu nhận giá trị 2000

Phạm vi

 

 

Mô tả

– Trường hợp dữ liệu ĐGHC theo đơn vị hành chính thì thu nhận tên đơn vị hành chính (bao gồm danh từ chung) [tên đơn vị hành chính cấp tỉnh].

– Trường hợp dữ liệu ĐGHC theo phạm vi đối tượng ĐGHC thì thu nhận giá trị “Dữ liệu [tên loại đối tượng theo mô hình cấu trúc dữ liệu] thuộc [tên đơn vị hành chính tỉnh]”.

– “thành phố Nghệ An”

 

 

– “Dữ liệu mốc địa giới thuộc tỉnh Nghệ An”

Thời gian

Thu nhận thời điểm bắt đầu thi công xây dựng dữ liệu và thời điểm nghiệm thu dữ liệu.

 

Thời gian thi công

 

12/08/2017

Thời gian nghiệm thu

 

12/12/2017

Giới hạn theo tọa độ địa lý

Thu nhận thông tin theo hướng dẫn ở mục 2 phần II “Giới hạn theo tọa độ địa lý”

 

Ràng buộc pháp luật

 

 

Giới hạn sử dụng

“Dữ liệu được cung cấp [thông tin về quy định cung cấp dữ liệu ĐGHC]”

“Dữ liệu được cung cấp bởi Trung tâm Biên giới và Địa giới – Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông qua Hệ thống phần mềm quản lý CSDL ĐGHC”

Đơn vị xây dựng dữ liệu

Thu nhận thông tin theo hướng dẫn ở mục 1 phần II “đơn vị liên quan đến dữ liệu ĐGHC”

Mã đơn vị là: 011 – author

 

Đơn vị quản lý dữ liệu

Thu nhận thông tin theo hướng dẫn ở mục 1 phần II “đơn vị liên quan đến dữ liệu ĐGHC”

Mã đơn vị là: 002 – custodian

 

Đơn vị phân phối dữ liệu

Thu nhận thông tin theo hướng dẫn ở mục 1 phần II “đơn vị liên quan đến dữ liệu ĐGHC”

Mã đơn vị là: 005 – distributor

 

 1. Thông tin về chất lượng dữ liệu

Thông tin siêu dữ liệu

Nội dung thu nhận

Ví d

Thông tin chất lượng

 

 

Phạm vi

 

 

Phạm vi

Thu nhận một trong số giá trị sau:

005 – dataset, áp dụng trong trường hợp đánh giá chung về chất lượng tập dữ liệu ĐGHC

010 – featureType, áp dụng trong trường hợp đánh giá chất lượng đối tượng ĐGHC

“010”

Mô tả

Thu nhận thông tin về phạm vi kiểm tra chất lượng

“Thông tin chất lượng được áp dụng cho toàn bộ tập dữ liệu”

Giới hạn

 

 

Mô tả

– Thu nhận tên tỉnh bao gồm cả danh từ chung, áp dụng trong trường hợp phạm vi toàn CSDL.

 

Giới hạn theo tọa độ địa lý

Thu nhận thông tin theo hướng dẫn ở mục 2 phần II “Giới hạn theo tọa độ địa lý”

 

Giới hạn theo đường bao

Thu nhận thông tin theo hướng dẫn ở mục 3 phần II “Giới hạn theo đường bao”

 

Nguồn gốc

 

 

Mô tả

– Trường hợp dữ liệu ĐGHC có sử dụng tư liệu bản đồ ĐGHC thì thu nhận các thông tin sau: cơ sở toán học, tỷ lệ bản đồ, phương pháp thành lập bản đồ, văn bản kỹ thuật (quy phạm, quy định kỹ thuật) áp dụng, năm thành lập bản đồ, định dạng lưu trữ, cơ quan thành lập bản đồ, cơ quan cung cấp, đánh giá chung về nội dung và chất lượng.

– Trường hợp có sử dụng các tư/tài liệu khác để thu nhận thông tin thuộc tính chủ đề thì thu nhận các thông tin sau: tên tư/tài liệu, cơ quan xuất bản/ban hành, năm xuất bản/ban hành, cơ quan cung cấp, loại thông tin thu nhận.

 

Báo cáo

Đơn vị xây dựng dữ liệu thu nhận kết quả thẩm định cuối cùng về chất lượng dữ liệu của chủ đầu tư.

 

Loại phương pháp

001 – áp dụng trong trường hợp ghi nhận thông tin thẩm định cuối cùng về chất lượng dữ liệu ĐGHC theo tiêu chí chất lượng mức độ dư thừa thông tin.

002 – áp dụng trong trường hợp ghi nhận thông tin thẩm định cuối cùng về chất lượng dữ liệu ĐGHC theo tiêu chí chất lượng mức độ thiếu thông tin.

003 – áp dụng trong trường hợp ghi nhận thông tin thẩm định cuối cùng về chất lượng dữ liệu ĐGHC theo tiêu chí chất lượng mức độ tuân thủ lược đồ ứng dụng.

004 – áp dụng trong trường hợp ghi nhận thông tin thẩm định cuối cùng về chất lượng dữ liệu ĐGHC theo tiêu chí chất lượng mức độ tuân thủ miền giá trị.

005 – áp dụng trong trường hợp ghi nhận thông tin thẩm định cuối cùng về chất lượng dữ liệu ĐGHC theo tiêu chí chất lượng mức độ tuân thủ quan hệ không gian.

006 – áp dụng trong trường hợp ghi nhận thông tin thẩm định cuối cùng về chất lượng dữ liệu ĐGHC theo tiêu chí chất lượng mức độ tuân thủ định dạng.

013 – áp dụng trong trường hợp ghi nhận thông tin thẩm định cuối cùng về chất lượng dữ liệu ĐGHC theo tiêu chí chất lượng độ chính xác thuộc tính định lượng.

014 – áp dụng trong trường hợp ghi nhận thông tin thẩm định cuối cùng về chất lượng dữ liệu ĐGHC theo tiêu chí chất lượng mức độ chính xác thuộc tính định tính.

“001”

Mô tả phương pháp kiểm tra

Thu nhận thông tin về phương pháp áp dụng để đánh giá chất lượng dữ liệu ĐGHC theo từng tiêu chí chất lượng tương ứng.

“Kiểm tra thủ công 30% dữ liệu so với tài liệu gốc”

Kết luận

 

 

Mô tả

 

 

Trích yếu

Thu nhận tên của tiêu chí chất lượng kiểm tra

“Mức độ dư thừa thông tin”

Ngày

Thu nhận ngày công bố kết quả thẩm định chất lượng

“10/08/2017”

Giải thích

Thu nhận yêu cầu chất lượng đối với tiêu chí kiểm tra

“Tập dữ liệu phải đạt chỉ tiêu 0% thông tin dư thừa”

Kết luận

0 – áp dụng trong trường hợp tập dữ liệu không đạt yêu cầu chất lượng

1 – áp dụng trong trường hợp tập dữ liệu đạt yêu cầu chất lượng

“1”

 1. Thông tin phân phối dữ liệu

Thông tin siêu dữ liệu

Nội dung thu nhận

Ví d

Định dạng

 

 

Tên

GML (Geography Markup Language)

 

Phiên bản

3.2.1

 

Định dạng

 

 

Tên

ESRI Shapefile

 

Phiên bản

1998

 

Cách thức phân phối

Đơn vị phân phối dữ liệu cập nhật về các thông tin về địa chỉ trực tuyến dùng để phân phối dữ liệu ĐGHC

 

Phân phối trực tuyến

 

 

Địa chỉ trực tuyến

 

 

Mô tả

 

 

Phân phối phi trực tuyến

 

 

Tên phương tiện phân phối

Thu nhận một trong số các giá trị sau

001 – cdRom

002 – dvd

“002”

Ghi chú

 

 

 1. Thông tin về hệ quy chiếu

Thông tin siêu dữ liệu

Nội dung thu nhận

Ví d

Mã hệ quy chiếu

 

 

Thông tin hệ quy chiếu

 

 

Tên hệ quy chiếu

Hệ tọa độ quốc gia VN2000

 

Ngày ban hành

12/07/2000

 

1

 

Múi chiếu

Thu nhận số hiêu múi theo múi chiếu áp dụng khi xây dựng dữ liệu ĐGHC

481

Kinh tuyến trục

Thu nhận thông tin về kinh tuyến trục áp dụng cho khu vực xây dựng dữ liệu

105

 1. Thông tin tham chiếu
 2. Thông tin về đơn vị liên quan đến dữ liệu ĐGHC

Thông tin siêu dữ liệu

Nội dung thu nhận

Ví d

Tên đơn vị

Tên của đơn vị xây dựng siêu dữ liệu theo quyết định đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị của cơ quan có thẩm quyền

“Trung tâm Biên giới và Địa giới”

Người đại diện

Tên của người đại diện theo pháp luật của đơn vị xây dựng dữ liệu

“Phạm Tiến Dũng”

Chức vụ

Chức vụ của người đại diện theo pháp luật

“Giám đốc”

Vai trò

011 – author

 

Thông tin liên hệ

 

 

Địa chỉ trực tuyến

 

 

Địa chỉ

Địa chỉ URL trang chủ của đơn vị xây dựng siêu dữ liệu

“http://www.dosm.gov.vn”

Mô tả

“Trang chủ [tên đơn vị xây dựng siêu dữ liệu]”

“Trang chủ Trung tâm Biên giới và Địa giới”

Thời gian liên hệ

Thời gian liên hệ

“Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30”

Chỉ dẫn liên hệ

Cách thức liên hệ (nếu có)

“Liên hệ qua điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử”

Điện thoại

Số điện thoại liên lạc (nếu có)

“844-37551168”

Địa chỉ

 

 

Số nhà

Số nhà, đường phố (nếu có)

“2 Đặng Thùy Trâm”

Huyện

Tên quận/huyện/thị xã (bao gồm cả danh từ chung)

“quận Bắc Từ Liêm”

Tỉnh

Tên tỉnh/thành phố (bao gồm cả danh từ chung)

“thành phố Hà Nội”

Quốc gia

“Việt Nam”

 

Thư điện tử

Địa chỉ thư điện tử được sử dụng để liên hệ với đơn vị xây dựng siêu dữ liệu (nếu có)

“[email protected]”

 1. Phạm vi theo tọa độ địa lý

Thông tin siêu dữ liệu

Nội dung thu nhận

Ví d

Giới hạn theo tọa độ địa lý

 

 

Kiểu phạm vi

0

“0”

Hệ quy chiếu

 

 

Tên tổ chức

 

 

Trích yếu

Hệ tọa độ quốc gia VN2000

 

Ngày

12/07/2000

 

1

 

Múi chiếu

Thu nhận số hiêu múi theo múi chiếu áp dụng khi xây dựng dữ liệu ĐGHC

481

Kinh độ Tây

 

“104,5”

Kinh độ Đông

 

“107”

Vĩ độ Bắc

 

“17”

Vĩ độ Nam

 

“16.30”

Thông tư 46/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính, cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính có trách nhiệm thi hành.

Hành Chính – Tags: Thông Tư 46/2017/TT-BTNMT

 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2017 ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

 • Thông Tư 07/2019/TT-BCA biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền CAND

 • Thông tư 02/2016/TT-BNV tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp

 • Thông Tư 37/2017/TT-BGTVT về mẫu biên bản xử phạt giao thông đường bộ, đường sắt

 • Thông Tư 18/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ LĐTBXH

 • Thông Tư 46/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

 • Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

 • Công Văn 1572/BHXH-VP 2019 về quản lý lưu trữ và sử dụng văn bản điện tử

 • Quyết Định 4393/QĐ-UBND Hà Nội 2019 TTHC thuộc thẩm quyền Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 • Quyết định 676/QĐ-VPCP 2018 thực hiện 28/2018/QĐ-TTg gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước

 • Công văn 125/BHXH-KT về việc thực hiện chế độ báo cáo và phân công, phân cấp thực hiện công tác kiểm tra

 • Quyết định 6085/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân phường – xã địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thông báo 78/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ

 • Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

You May Also Like

More From Author