Thông báo 286/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định

Thông báo 286/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định

Thông báo 286/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định. Nhiệm vụ, giải pháp lớn từ nay đến cuối năm 2019 và trong thời gian tơi là tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019 để có giải pháp khả thi hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn 2016-2020.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 286/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019; chuẩn bị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và một số kiến nghị của Tỉnh. Cùng dự với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Bình Định và ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những kết quả quan trọng đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định những năm qua. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó nông nghiệp tăng 3,52%, công nghiệp tăng 8,25%, dịch vụ tăng 7,38%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,69%; xuất khẩu 450,4 triệu USD, tăng 12,9%, thu ngân sách trên địa bàn tăng 54%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 14,1%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,86%; lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 2,6 triệu lượt, tăng 22,8%.

Tỉnh đã quan tâm chú trọng phát triển kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở.

Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được triển khai hiệu quả.

Kết quả kinh tế – xã hội mà tỉnh Bình Định đạt được thời gian qua là tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước nhưng vẫn còn khó khăn: Quy mô kinh tế còn nhỏ, sản xuất nông nghiệp khó khăn do hạn hán, dịch bệnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) chưa cao. Chưa phát huy được tính chủ động của các Sở, ban ngành tại địa phương trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Phát triển doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, số lượng hợp tác xã còn thấp, mô hình liên kết doanh nghiệp chưa nhiều.

 1. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
 2. Nhiệm vụ, giải pháp lớn từ nay đến cuối năm 2019 và trong thời gian tơi là tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019 để có giải pháp khả thi hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn 2016-2020.
 3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư vào các nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp; tăng cường chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nông nghiệp áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy hải sản, chế biến gỗ…

Xử lý dứt điểm các tồn tại về sử dụng đất đai lấn, chiếm, liên doanh liên kết không đúng quy định.

 1. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch nhằm đưa du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ nhân lực phát triển du lịch.
 2. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách người có công với cách mạng; phát triển giáo dục và đào tạo, giải quyết tốt việc làm và xuất khẩu lao động; chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm; bảo đảm quốc phòng, an ninh.
 3. Phối hợp với các Bộ cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

 1. Về Khu kinh tế Nhơn Hội:

– Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá sơ kết tình hình thực hiện việc tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 cho các khu kinh tế ven biển trọng điểm được quy định tại văn bản số 2021/TTg-KTTH ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, xem xét việc bổ sung Khu kinh tế Nhơn Hội vào danh mục các Khu kinh tế ven biển trọng điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Tỉnh hoàn thiện các thủ tục sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Becamex – Bình Định trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

 1. Về hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án nhóm C: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, kiến nghị của Tỉnh trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công (sửa đổi).
 2. Về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đầu tư một số công trình trọng điểm: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất xử lý kiến nghị của Tỉnh sau khi Quốc hội có ý kiến chính thức về việc ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 3. Về đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ ven biển ĐT.639 (đoạn Cát Tiến – Đề Gi): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội rà soát, xem xét kiến nghị của Tỉnh trong phương án phân bổ khoản dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 4. Về di dời ga đường sắt Quy Nhơn ra khỏi nội thành: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xem xét, xử lý cụ thể theo quy định.
 5. Về cơ chế ưu đãi đầu tư Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa: Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ thực hiện Công văn số 5787/VPCP-KGVX ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, khẩn trương có ý kiến tham gia Đề án gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 6. Về bố trí vốn thanh toán các khoản vay dự án đường ven biển Nhơn Hội – Tam Quan – Hoài Nhơn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên căn cứ tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội rà soát, ưu tiên bố trí vốn thanh toán cho Dự án từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 7. Về việc xây dựng công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét việc sử dụng vốn ODA, vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Trước mắt, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí thêm máy phát để đảm bảo việc cung cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu.
 8. Về hỗ trợ nhà ở người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013: Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp chung cả nước, trong đó có tỉnh Bình Định trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
 9. Bổ sung nguồn vốn khắc phục thiên tai: Tỉnh bố trí, sử dụng nguồn kinh phí Trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai. Trường hợp các dự án mang tính chất đầu tư, lâu dài, Tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
 10. Về đầu tư Cảng cá và Khu neo đậu trú bão Tam Quan tại Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn và hỗ trợ kinh phí đầu tư Đập dâng Phú Phong: Tỉnh lập Báo cáo đề xuất dự án và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư công, gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để nghiên cứu, tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
 11. Về tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu báo cáo tại Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 12. Về bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo quyền thụ hưởng chính sách đối với hợp tác xã nông nghiệp: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, báo cáo, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 13. Về hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi: Giao Ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục rà soát, hỗ trợ thiệt hại phù hợp với quy định hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, GTVT, NN&PTNT, XD, TN&MT, LĐ-TB&XH, VH,TT&DL;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định;
– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý PTTg Vương Đình Huệ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KGVX, ĐMDN;
– Lưu: VT, QHĐP (3) TĐT.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo 286/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định trên đây hi vọng bạn đã hiểu rõ hơn về nội dung của thông báo. Bạn có thể tải file về máy để tìm hiểu rõ hơn!

Chính Sách – Tags: Thông báo 286/TB-VPCP 2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Hà Giang về hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề

 • Kế hoạch 707/KH-BTP 2019 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 • Báo cáo 1725/BC-VPCP năm 2018 tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công

 • Nghị quyết 69/2018/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

 • Chỉ thị 10/CT-UBND Bắc Ninh 2019 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

 • Kế hoạch 104/KH-UBND Hà Nội 2019 về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW

You May Also Like

More From Author