Thông báo 4544/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông báo 4544/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông báo 4544/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

B LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

XÃ HỘI

————-

Số: 4544/TB-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị – xã hội

———

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 9087/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 10 năm 2019 về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 như sau:

 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Do ngày 25 tháng 01 năm 2020 và ngày 26 tháng 01 năm 2020 (tức ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 28 tháng 01 năm 2020 và ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết Âm lịch).

 1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc họp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tố chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, tiện liên hệ công việc./.

–                                        Nơi nhận:

–                                        – Ban Bí thư Trung ương Đảng;

–                                        – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

–                                        – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

–                                        – Văn phòng Quốc hội;

–                                        – Văn phòng Chủ tịch nước;

–                                        – Văn phòng Chính phủ;

–                                        – Văn phòng Tổng Bí thư;

–                                        – Hội đông Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

–                                        – Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

–                                        – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

–                                        – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

–                                        – Tòa án nhân dân tối cao;

–                                        – Kiểm toán nhà nước;

–                                        – UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

–                                        – Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

–                                        – Cổng TTĐT Chính phủ, cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

– Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung

 

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Thông báo 4544/TB-LĐTBXH

 • Thông báo 4544/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức

 • Thông tư 12/2009/TT-BLĐTBXH chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009

 • Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc với người lao động nước ngoài

 • Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH thi hành quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Thông tư 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

 • Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

 • Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng

 • Thông tư 03/2019/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý an toàn lao động

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Hải Dương Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ

 • Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH

 • Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương trong các công ty nhà nước

 • Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

 • Quyết định 1399/QĐ-LTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Thông Tin

 • Thông Tư 18/2019/TT-BLĐTBXH Về tiền hỗ trợ tập huấn, BHXH, BHTN, Chế độ ốm đau… với huấn luyện viên, vận động viên

You May Also Like

More From Author