Tải ngay Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018 Nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

Tải ngay Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018 Nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018 Nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Qua đó các bạn có thể thấy được sự quan tâm của nhà nước ta đối với ngành y tế. Hãy cùng nhau theo dõi vafd dừng quên chia sẻ bài viết hấp dẫn này của chúng tôi nha!

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ ỢC
——-

Số: 6030/QLD-ĐK

V/v: Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tp. ĐKT. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Phòng QLKD Dược (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK(LA).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
ính kèm Công văn số: 6030/QLDĐK ngày  05/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Methadon

VD-29589-18

29/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Methadone hydrochloride

USP 38

Siegfried Ltd

Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen, Switzerland

Switzerland

Danh mục này gồm 01 trang, 01 khoản./.

Trên đây cachlambanhflan.net đã cập nhật gửi tặng quý độc giả Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018 Nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép. Đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết ấn tượng và đặc sắc nhất nhé các bạn. Thân Ái!

Y Tế – Tags: Công văn 6030/QLD-ĐK

  • Công văn 14630/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

  • Thông Tư 15/2019/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

  • Công văn 14028/QLD-KD 2019 thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu Chứng chỉ hành nghề dược

  • Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

  • Quyết định 1098/QĐ-BYT 2018 ban hành Hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV

  • Quyết Định 5530/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm

  • Chỉ thị 46/CT-TTg 2017 về công tác dinh dưỡng trong tình hình mới

You May Also Like

More From Author