Quyết định 18/2016/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Kon Tum

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Kon Tum

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum về việc lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ được chúng tôi cung cấp trong bài viết này để giúp bạn hiểu rõ những điều khoản và quy định. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
——-

Số: 18/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Kon Tum, ngày 13 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP

————————–

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 05/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 721/TTr-STC ngày 05/4/2016 và số 805/TTr-STC ngày 13/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, với các nội dung như sau:

1. Đối với ngân sách cấp tỉnh:

a) Gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng: Giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm, phù hợp với các quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

b) Gói thầu có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: Phân cấp Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về quyết định của mình. Định kỳ hàng quý, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

c) Gói thầu có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên: Giao Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2. Đối với ngân sách cấp huyện, thành phố: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo thẩm quyền quyết định việc phân cấp mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ … thuộc ngân sách cấp mình.

3. Về hạn mức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu: Thực hiện theo Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

4. Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên… theo quy định; định kỳ tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo triển khai kịp thời.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (b/c);
– Bộ Tài chính (b/c);
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
– Cục Kiểm tra VB QLPL – Bộ Tư pháp (b/c);
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Báo Kon Tum;
– Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
– Cổng Thông tin điện tử;
– Chi cục Văn thư – Lưu trữ;
– Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
– Lưu: VT, KT, HTKT1.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đào Xuân Quí

Trên đây là quyết định 18/2016/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Kon Tum mà chúng tôi cập nhật để bạn tham khảo. Hãy tải file về máy để đọc kỹ hơn nhé.

Chính Sách – Tags: Quyết định 18/2016/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

  • Kế hoạch 52/KH-UBND Hà Nội 2018 triển khai Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018

  • Công văn 1085/VPCP-KGVX 2019 báo cáo kết quả 5 năm phong trào học tập suốt đời

  • Quyết Định 206/2004/qđ-Ttg Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Việc Phê Duyệt Chiến Lược Phát Triển Giao Thông Vận Tải Việt Nam Đến Năm 2020

You May Also Like

More From Author