Quyết Định 23/2013/QĐ-UBND Hậu Giang về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Quyết Định 23/2013/QĐ-UBND Hậu Giang về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Hậu Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang quy định về sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì với cơ quan phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Hậu Giang về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Hành Chính – Tags: Quyết Định 23/2013/QĐ-UBND Hậu Giang

 • Quyết định 2640/QĐ-BNV 2017 Đề án Đo lường sự hài lòng đối với cơ quan hành chính

 • Quyết định 5074/QĐ-BYT 2019 áp dụng Cơ chế một cửa với 4 TTHC lĩnh vực trang thiết bị y tế

 • Quyết định 36/2014/QĐ-UBND Bình Dương về sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

 • Quyết định 2032/QĐ-BKHĐT 2018 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính 2019

 • Quyết Định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008

 • Quyết định 3169/QĐ-UBND HCM 2019 quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND

 • Quyết Định 1461/QĐ-BGDĐT 2019 thực hiện Đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính

 • Công văn 4406/BTNMT-VP 2019 đẩy mạnh thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử

 • Thông Tư 46/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

 • Công Văn 1572/BHXH-VP 2019 về quản lý lưu trữ và sử dụng văn bản điện tử

 • Quyết Định 4393/QĐ-UBND Hà Nội 2019 TTHC thuộc thẩm quyền Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 • Quyết định 676/QĐ-VPCP 2018 thực hiện 28/2018/QĐ-TTg gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước

 • Công văn 125/BHXH-KT về việc thực hiện chế độ báo cáo và phân công, phân cấp thực hiện công tác kiểm tra

 • Quyết định 6085/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân phường – xã địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

You May Also Like

More From Author