Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Hải Dương Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Hải Dương Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Hải Dương Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Lực lượng lao động theo quyết định thành lập và huy động của UBND cấp xã tham gia nhiệm vụ tuần tra, canh gác đê khi có báo động lũ từ cấp I trở lên đối với các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
——-

Số: 10/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hải Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO CHO LỰC LƯỢNG TUẦN TRA, CANH GÁC ĐÊ TRONG MÙA MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

———————-

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đê điều năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng chng thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai;

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai thảm họa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thù lao và nguồn kinh phí chi trả cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương với các nội dung sau:

 1. Đối tượng áp dụng

Lực lượng lao động theo quyết định thành lập và huy động của UBND cấp xã tham gia nhiệm vụ tuần tra, canh gác đê khi có báo động lũ từ cấp I trở lên đối với các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh (thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước).

 1. Mức thù lao và nguồn kinh phí chi trả
 2. Mức thù lao chi trả cho một người tham gia tuần tra, canh gác đê trong một ca (tính bằng 12 giờ đồng hồ) tuần tra canh gác là 126.000 đồng.

Đối với người tham gia tuần tra canh gác vào ban đêm (từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau) được tính bằng 150% mức thù lao chi trả nêu trên.

 1. Nguồn kinh phí chi trả thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê: Sử dụng từ sự nghiệp phòng chống thiên tai hàng năm của các huyện, thành phố, thị xã. Trong trường hợp kinh phí chi trả lớn, nguồn sự nghiệp phòng chống thiên tai hàng năm của huyện, thành phố, thị xã không đủ, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định chi trả phần kinh phí còn thiếu từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 2. a) Hướng dẫn việc tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác đê; hướng dẫn hoạt động và trách nhiệm quản lý lực lượng tuần tra, canh gác đê theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của các xã, phường, thị trấn có đê;
 3. b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đê tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trước và trong mùa mưa lũ hàng năm; đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác tuần tra, canh gác đê theo quy định.
 4. Sở Tài chính: Hướng dẫn việc chi trả thù lao, thanh quyết toán kinh phí cho lực lượng tuần tra, canh gác đê.
 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đê:
 6. a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê: Thành lập lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ; hướng dẫn các đội tuần tra, canh gác đê thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, chế độ tuần tra canh gác, chế độ thông tin báo cáo theo quy định;
 7. b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên trách quản lý đê điều tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tuần tra, canh gác đê;
 8. c) Trang bị dụng cụ, sổ sách cho đội tuần tra, canh gác đê và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng;
 9. d) Cấp kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp xã để chi trả thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê; kiểm tra, giám sát việc chi trả thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê và thực hiện nghiêm túc chế độ thanh, quyết toán theo quy định.

đ) Kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra, canh gác đê trên địa bàn.

 1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê:
 2. a) Quyết định thành lập lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ ở các tuyến đê thuộc địa bàn quản lý;
 3. b) Kiểm tra, giám sát hoạt động của các đội tuần tra, canh gác đê trên địa bàn;
 4. c) Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí được cấp phát, tổ chức chi trả thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 và thay thế Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Hải Dương về quy định mức thù lao được hưởng của lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa mưa lũ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
– Trung tâm CNTT- VP UBND tỉnh;
– Lưu: VT (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊC
H

Nguyễn Dương Thái

Trên đây là nội dung Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Hải Dương về quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

 • Quyết định 1439/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn

 • Thông tư 12/2009/TT-BLĐTBXH chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009

 • Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng

 • Quyết định 172/QĐ-TTg 2018 biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước

 • Quyết định 2198/QĐ-UBND Hà Nội 2011 mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Hải Phòng Về quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

 • Quyết định 20/2016/QĐ-UBND mức chi nhuận bút của Cổng/Trang thông tin điện tử

 • Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH

 • Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương trong các công ty nhà nước

 • Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

 • Quyết định 1399/QĐ-LTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Thông Tin

 • Thông Tư 18/2019/TT-BLĐTBXH Về tiền hỗ trợ tập huấn, BHXH, BHTN, Chế độ ốm đau… với huấn luyện viên, vận động viên

 • Nghị Định 09/2015/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

 • Nghị Định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiều vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

You May Also Like

More From Author