Quyết định 5887/QĐ-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Quyết định 5887/QĐ-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Quyết định 5887/QĐ-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi những quyết định của nước ta về giao thông ngay nhé!

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————-

Số: 5887/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

                                                  QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường
Vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc)
tuyến số 2, huyện Quốc Oai, tỷ lệ 1/500.

Địa điểm: huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

———————

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 6660/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030;

Căn cứ Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 5661/TTr-QHKT-HTKT ngày 08-10-2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) tuyến số 2, huyện Quốc Oai, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

– Điểm đầu tuyến (Điểm 1) tại nút giao với Quốc lộ 21 thuộc địa bàn xã Hòa Thạch.

– Điểm cuối tuyến (Điểm 5) nối tiếp với đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng thuộc địa bàn xã Phú Cát.

– Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,5km thuộc địa phận các xã: Hòa Thạch,

Phú Cát, huyện Quốc Oai. Hướng tuyến đường xác định cơ bàn phù hợp với Quy hoạch chung, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt và đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc tỷ lệ 1/10.000 được UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt tại Tờ trình số 118/TTr-UBNDngày 11/7/2019.

2. Quy mô và cấp hạng tuyến đường:

Đường chính đô thị, quy mô mặt cắt ngang B=50m, gồm hai lòng đường xe chạy 2×1 1,25m, dải phân cách giữa rộng 3,5m, hè đường hai bên rộng 2x12m (có bố trí kết hợp làn đường xe đạp).

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

– Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4, 5 được xác định bằng tọa độ, điểm chuyển hướng, các thông số kỹ thuật cụ thể tại bản vẽ.

– Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

4. Các nút giao thông trên tuyến đường:

Theo Quy hoạch, nút giao với đường Quốc lộ 21 là nút giao khác mức, các nút giao còn lại trên tuyến đường là cùng mức. Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được nghiên cứu và bổ sung khi lập Dự án, quy hoạch chi tiết hai bên đường. Chỉ giới đường đỏ tại khu vực nút giao sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường, theo dự án riêng hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang hoặc nút giao được cấp có thẩm quyền phê  duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

– Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

– Giao UBND huyện Quốc Oai:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt cho các cơ quan để tổ chức quản lý theo quy định.

+ Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình triển khai Dự án đầu tư tuyển đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

– Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Chủ tịch UBND các xã: Hòa Thạch, Phú Cát chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc xây dựng các công trình dọc theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

– Giao Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoa Lạc phối hợp với UBND huyện Quốc Oai, có trách nhiệm cập nhật chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) tuyến số 2 trong các đồ án quy hoạch có liên quan, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai; Chủ tịch UBND các xã: Hòa Thạch, Phú Cát; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);

– Các PCT UBND TP;

– VPUBTP: CVP, các PCVP,

các phòng: KT, ĐT(Thực Năng), TKBT;

– Lưu: VT, ĐT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Quyết định 5887/QĐ-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết ấn tượng hơn nữa nhé! Thân ái!

Giao Thông – Tags: Quyết định 5887/QĐ-UBND Hà Nội 2019

  • Quyết định 47/2018/QĐ-UBND HCM Ngưng hiệu lực một phần Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

  • Thông báo 333/TB-VPCP 2019 cuộc họp chuẩn bị Đề án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam

  • Thông báo 14/TB-BGTVT đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông

  • Thông Tư 42/2014/TT-BGTVT về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải

  • Thông Tư 41/2018/TT-BGTVT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

  • Thông tư 31/2015/TT-BGTVT sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị

  • Nghị định 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

You May Also Like

More From Author