Quyết định 783/QĐ-UBDT 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững

Quyết định 783/QĐ-UBDT 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững

Quyết định 783/QĐ-UBDT 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững. Phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019 . Cùng tìm hiểu nhé!

ỦY BAN DÂN TỘC

————–

Số: 783/QĐ-UBDT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục
tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

——————

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NIIIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu chức năng của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-BNN-TC ngày 9 tháng 7 năm 2019 của bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kinh phí phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 và các Quyết định số 137, 138, 139/QĐ-VPBCĐNN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng BCĐNN về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ – Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị củaVụ trưởng Vụ Địa phương I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019 (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng BCĐNN về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ – Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, các đơn vị liên quan thực hiện theo kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Chánh văn phòng Ủy ban và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                      

– Như Điều 3;

– Bộ Trưởng, Chủ nhiệm (B/cáo);

– Văn phòng BCĐNN về BVPTR Bộ NN&PTNT (phối hợp t/h);

– Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc;

– Lưu: VT, ĐPI (15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Y Thông

 

ỦY BAN DÂN TỘC

————–

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

KẾ HOẠCH

Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu

phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

(Kèm theo Quyết định số 783/UBDT-ĐPI ngày 23 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

———————-

 

 1. MỤC TIÊU

Nâng cao nhận thức, hiểu biết về Pháp luật nói chung và Luật Lâm nghiệp nói riêng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng về vị trí, vai trò của rừng đối cuộc sống của cư dân.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, gắn công tác bảo vệ và phát triển rừng với chương trình giảm nghèo bền vững, thông qua phong tục tập quán vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

 1. NỘI DUNG
 2. Chương trình tập huấn về quản lý, bảo vệ phát triển rừng gắn với công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 3. a) Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề sau:

– Chuyên đề 1: Tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp (Báo cáo viên Hạt Kiểm lâm địa phương).

– Chuyên đề 2: Xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, gắn bảo vệ và phát triển rừng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Báo cáo viên UBDT hoặc Ban Dân tộc tỉnh).

– Chuyên đề 3: Thực trạng bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện trong những năm qua, định hướng và giải pháp trong thời gian tới (Báo cáo viên là Lãnh đạo UBND huyện).

– Chuyên đề 4: Công tác bảo vệ và phát triển rừng thông qua phong tục tập quán truyền thống (Báo cáo viên Ủy ban Dân tộc).

 1. b) Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức cấp huyện, xã; các già làng, trưởng bản, người có uy tín (theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số)
 2. c) Hình thức truyền thông, tuyên truyền: Tập huấn, tuyên truyền trực tiếp tại hội trường.
 3. d) Thời gian và địa điểm

– Địa điểm: Huyện Con Cuông – tỉnh Nghệ An và huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình.

– Thời gian tổ chức hội nghị, tuyên truyền 02 ngày/Hội nghị cấp huyện, dự kiến thực hiện vào Quý IV năm 2019;

 1. e) Thành phần

– Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc;

– Đại biểu:

+ Trung ương: Đại diện Văn phòng BCĐNN về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững; Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Địa phương I và một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

+ Địa Phương: Đại diện các cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh; UBNN huyện, Phòng Dân tộc, Hạt Kiểm lâm huyện, Vườn Quốc gia sở tại và các đại biểu thuộc đối tượng tập huấn ở mục 1, điểm b kế hoạch này.

 1. Hội nghị tuyên truyền tới cộng đồng dưới hình thức song ngữ
 2. a) Nội dung truyền thông, tuyên truyền

– Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách dân tộc của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo bền vững.

– Phổ biến luật Lâm nghiệp, gắn với phong tục tập quán thôn, bản, xã về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trong vùng dân tộc thiểu số.

– Giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thông qua cộng đồng thôn bản.

– Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng.

 1. b) Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công chức cấp xã; các già làng, trưởng bản, người có uy tín và cộng đồng (theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số).
 2. c) Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng dân tộc tại nhà văn hóa cộng đồng xã (hoặc tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện…).

 1. d) Thời gian, địa điểm

– Thời gian tố chức hội nghị tuyên truyền 02 ngày/điểm trong Quý IV năm 2019.

– Địa điểm: Huyện Con Cuông – tỉnh Nghệ An và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

 1. e) Thành phần

– Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc.

– Đại biểu:

+ Trung ương: Đại diện Văn phòng BCĐNN về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững; Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Địa phương I và một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

+ Địa Phương: Đại diện các cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh; UBNN huyện, Phòng Dân tộc, Hạt Kiểm lâm huyện, Vườn Quốc gia sở tại và các đại biểu thuộc đối tượng tập huấn ở mục 2, điểm b kế hoạch này.

 1. Xây dụng và phát hành phim tài liệu chính luận bằng tiếng dân tộc Thái trong thực hiện các cơ chế chính sách bảo vệ rừng
 2. a) Nội dung thực hiện

– Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững; gắn chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ động ứng phó với biến đôi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đồng thời khẳng định lâm nghiệp là một ngành kinh tế – xã hội vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, vừa phát huy giá trị văn hóa xã hội và thích ứng với biến đối khí hậu.

– Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

– Công tác bảo vệ và phát triển rừng thông qua phong tục tập quán, văn hóa truyền thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 1. b) Địa bàn thực hiện: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
 2. c) Sản phẩm

– Một phim phóng sự 10 – 15 phút đảm bảo đáp ứng nội dung, mục tiêu theo yêu cầu;

– Phát sóng ít nhất 2 lần trên Đài truyền hình Việt Nam;

– Kèm theo phiếu nghiệm thu phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam;

– Lưu trên đĩa DVD có nhãn về phóng sự; USB nộp về Vụ địa phương I – Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Ban Chỉ đạo.

– Về chất lượng sản phẩm: Phóng sự đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh trung thực, rõ nét, đạt tiêu chuẩn được Đài truyền hình Việt Nam chứng nhận, phát sóng.

 1. d) Phương thức thực hiện: Để đảm bảo tiến độ thời gian, thực hiện theo phương thức, chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Nghị định số 63/2014/NĐCP ngày 26 tháng 6 năm 2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
 2. e) Đơn vị thực hiện: Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ – Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

III. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 của Văn phòng BCĐNN về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ – Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn (có dự toán chi tiết kèm theo).

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc

– Chủ trì khẩn trương phối hợp với Văn phòng Ban CĐNNVCTMT phát triển lâm nghiệp bền vững – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

– Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng – Ủy ban Dân tộc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng dự toán, phân bổ, giao kinh phí và kiểm tra thanh quyết toán.

– Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình và các Vụ, đơn vị, chuyên gia có liên quan tổng hợp tài liệu và các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị tập huấn, nội dung truyền thông, tuyên truyền và xây dựng bộ phim tài liệu chính luận bằng tiếng dân tộc Thái trong thực hiện các cơ chế chính sách bảo vệ rừng.

– Giao Vụ Địa phương I ký các văn bản có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo các Quyết định số 137/QĐ-VPBCĐNN, số 138/QĐ-VPBCĐNN, số 139/QĐ-VPBCĐNN ngày 02/10/2019 của Văn phòng BCĐNN về Chương trình MTPTLNBV giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 1. Văn phòng Văn phòng BCĐNN về Chương trình MTPTLNBV giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+

– Chủ trì, phối hợp với Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

– Chủ trì, phối hợp với Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc thẩm định dự toán kinh phí thực hiện.

– Chủ trì, phối hợp với Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc; Văn phòng – Ủy ban Dân tộc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, phân bổ, giao kinh phí và kiểm tra thanh quyết toán.

 1. Văn phòng – Ủy ban Dân tộc.

Phối hợp với Vụ Địa phương I, Văn phòng BCĐNN về Chương trình MTPTLNBV giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra thanh quyết toán theo qui định.

 1. Các địa phương được lựa tổ chức hội nghị tuyên truyền và làm phim

Phối hợp với Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc thực đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch; chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị tập huấn, nội dung truyền thông, tuyên truyền.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc, cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, giao Vụ Địa phương I tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét quyết định./.

 

ỦY BAN DÂN TỘC

Trên đây là nội dung quyết định 783/QĐ-UBDT 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững được cập nhật đầy đủ. Hi vọng đã mang lại cho bạn những tài liệu tham khảo hữu ích.

Chính Sách – Tags: Quyết định 783/QĐ-UBDT

 • Nghị quyết 69/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019

 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND Đồng Tháp về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

 • Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số

 • Công văn 3304/LĐTBXH-BĐG 2019 tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019

 • Nghị định 164/2018/NĐ-CP kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội; kinh tế – xã hội với quốc phòng

 • Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Chương trình xây dựng nông thôn mới 2016-2020

 • Quyết định 1679/QĐ-TTg 2019 phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

You May Also Like

More From Author