Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ

Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ

Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi… được cập nhật trọn bộ trong bài viết dưới đây.

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 1033/2001/QĐ-NHNN NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC
ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG KHI BÁN LẠI ĐÔLA MỸ CHO CÁC NGÂN HÀNG THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 893/2001/QĐ-NHNN NGÀY 17/07/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NHNN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ GIỮA NHNN VỚI CÁC NGÂN HÀNG ĐỂ ĐÁP ỨNG
NHU CẦU VỐN NGẮN HẠN CỦA CÁC NGÂN HÀNG

– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

– Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ;

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tế bằng tỷ giá bán giao ngay của Ngân hàng Nhà nước tại ngày ký hợp đồng hoán đổi ngoại tệ hoặc tại ngày xác nhận giao dịch hoán đổi ngoại tệ qua mạng REUTERS (sau đây gọi tắt là “tỷ giá bán giao ngay”) cộng với mức gia tăng đối với từng kỳ hạn được quy định cụ thể tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 2. Mức gia tăng tỷ giá đối với từng kỳ hạn cụ thể như sau:

– Đối với kỳ hạn 7 ngày: 0,30% của tỷ giá bán giao ngay.

– Đối với kỳ hạn 15 ngày: 0,40% của tỷ giá bán giao ngay.

– Đối với kỳ hạn 30 ngày: 0,50% của tỷ giá bán giao ngay.

– Đối với kỳ hạn 60 ngày: 1,00% của tỷ giá bán giao ngay.

– Đối với kỳ hạn 90 ngày: 1,50% của tỷ giá bán giao ngay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2001 và thay thế Quyết định số 894/2001/QĐ-NHNN ngày 17/07/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/07/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế toán tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng tham gia nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này

Trên đây là toàn bộ nội dung quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, mời các bạn cùng tham khảo. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin pháp luật, quyết định mới thuộc các lĩnh vực, quý độc giả đừng bỏ lỡ nhé.

Tài Chính – Tags: Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN

 • Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 – 2020

 • Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

 • Quyết định 813/QĐ-NHNN về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/03/2017 của Chính phủ

 • Quyết Định 62/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất

 • Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

 • Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2013 ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng

 • Quyết Định 26/2014/QĐ-UBND Đà Nẵng Quy định quản lý Nhà nước về giá

 • Nghị Định 88/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

 • Thông Tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 • Thông Tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

 • Thông tư 26/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế

 • Thông Tư 58/2019/TT-BTC quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

 • Thông Tư 45/2018/TT-BTC quản lý, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức và tải sản cố định do Nhà nước giao DN quản lý

You May Also Like

More From Author