Quyết Định 760/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hóa trong thời gian giáp hạt năm 2013

Quyết Định 760/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hóa trong thời gian giáp hạt năm 2013

Quyết định 760/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho các tỉnh: Quảng Bình, Sơn La và Thanh Hóa trong thời gian giáp hạt năm 2013 được cachlambanhflan.net trích dẫn chi tiết trên đây.

BỘ TÀI CHÍNH
————-

Số: 760/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH:

 QUẢNG BÌNH, SƠN LA VÀ THANH HÓA TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT NĂM 2013

————————–

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các tỉnh: Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 3.745 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2012 hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013, cụ thể:

– Tỉnh Quảng Bình: 1.750 tấn gạo;

– Tỉnh Sơn La: 532 tấn gạo;

– Tỉnh Thanh Hóa: 1.463 tấn gạo.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Sơn La và Thanh Hóa khẩn trương tổ chức, giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh; đồng thời tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ xem xét phê duyệt.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực  thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Lao động Thương binh và xã hội;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– UBND các tỉnh: Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hóa;
– Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Chí

Quyết định 760/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho các tỉnh: Quảng Bình, Sơn La và Thanh Hóa trong thời gian giáp hạt năm 2013 giúp các tỉnh vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh.

Chính Sách – Tags: Quyết Định 760/QĐ-BTC

 • Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chính sách phát triển Nông nghiệp

 • Quyết định 84/2017/QĐ-UBND Huế chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình

 • Quyết định 123/QĐ-BGTVT 2019 thực hiện Dự toán ngân sách Nhà nước

 • Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 • Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình khánh, huyện Cần Giờ

 • Quyết định 126/QĐ-UBDT Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Kế hoạch – Tài chính

 • Quyết định 1931/QĐ-BCT 2017 về việc áp dụng biện pháp tự vệ

 • Quyết Định 1474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020

 • Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

 • Quyết định 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

 • Quyết định 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015

 • Luật Viên chức năm 2010

 • Luật Kiểm toán độc lập năm 2011

 • Luật di sản văn hoá năm 2001

You May Also Like

More From Author