Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 – 2020

Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 – 2020

Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 – 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật trong bài viết này. Mục tiêu xác định hợp lý quy mô, nhu cầu nhân lực cần đào tạo giai đoạn 2011 – 2020 của ngành Tài chính, gồm nhân lực trong biên chế Bộ Tài chính và nhân lực ngoài biên chế Bộ Tài chính, làm cơ sở cho quy hoạch đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng của toàn xã hội. Cùng nhau theo dõi nhé!

Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 – 2020 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết hấp dẫn nhất nhé!

Tài Chính – Tags: Quyết định 2123/QĐ-BTC

  • Thông tư 63/2004/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

  • Thông Tư 97/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  • Thông Tư 32/2016/TT-NHNN sửa hướng dẫn về tài khoản thanh toán

  • Thông tư 135/2015/TT-BTC Điều lệ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

  • Thông tư 03/2014/TT-NHNN Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

  • Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

  • Thông Tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí công tác cải cách hành chính

You May Also Like

More From Author