Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND Hồ Chí Minh chính sách với Công an xã

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND Hồ Chí Minh chính sách với Công an xã

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND Hồ Chí Minh chính sách với Công an xã quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã. Cùng theo dõi nhé!

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

——-

Số: 01/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ BÁN CHUYÊN TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)
(Ngày 08 tháng 4 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét Tờ trình số 5652/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí lực lượng Công an xã và chính sách hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách; Báo cáo thẩm tra số 137/BC-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách, cụ thể như sau:

 1. Bố trí lực lượng Công an xã:
 2. a) Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xã loại 1

– Ban Chỉ huy: Trưởng Công an, 02 Phó Trưởng Công an.

– Tổ Địa bàn: Mỗi ấp bố trí không quá 02 Công an viên.

– Tổ Thường trực: Tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã bố trí không quá 03 Công an viên.

 1. b) Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xã loại 2

– Ban Chỉ huy: Trưởng Công an, 01 hoặc 02 Phó Trưởng Công an.

– Tổ Địa bàn: Mỗi ấp bố trí không quá 02 Công an viên.

– Tổ Thường trực: Tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã được bố trí không quá 03 Công an viên.

 1. Chế độ trợ cấp khuyến khích đối với Công an viên bán chuyên trách có trình độ Đại học:

Được hưởng trợ cấp chế độ khuyến khích người có trình độ đại học theo Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức trợ cấp khuyến khích người có trình độ Đại học đang công tác ở phường, xã, thị trấn. Mức kinh phí hỗ trợ cụ thể:

– Đại học chính quy: 1.000.000 đồng/người/tháng.

– Đại học hệ còn lại: 625.000 đồng/người/tháng.

 1. Nguồn kinh phí thực hiện: Bố trí từ ngân sách thành phố cấp hàng năm cho Ủy ban nhân dân huyện để thực hiện.
 2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2019./.

                                 

Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Công an; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
– Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
– Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố;
– Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
– Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
– Văn phòng Thành ủy;
– Văn phòng UBND thành phố;
– Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
– Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
– Thường trực HĐND – UBND xã;
– Trung tâm Công báo thành phố;
– VP Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố: CVP, PCVP;
– Lưu: VT, (P.CTHĐND-Cẩm).

CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Phạm Đức Hải

 

 

 

 

 

 

 

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND Hồ Chí Minh chính sách với Công an xã được cập nhật và chia sẻ trên đây kèm theo file tải xuống mong rằng đã giúp bạn có được những tài liệu tham khảo cho bản thân!

Chính Sách – Tags: Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

 • Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

 • Quyết định 58/2015/QĐ-UBND Hồ Chí Minh về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020

 • Quyết định 4889/QĐ-UBND Hà Nội 2019 Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn năm 2019-2025

 • Quyết định 414/QĐ-TTg 2019 Đề án ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

 • Luật Trưng cầu ý dân năm 2015

 • Chỉ thị 05/CT-TTg 2018 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

 • Quyết định 1052/QĐ-LĐTBXH 2019 công bố kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018

You May Also Like

More From Author