Nghị Định 205/2004/NĐ-CP Quy định hệ thống thang lương, bảng lương trong công ty Nhà Nước

Nghị Định 205/2004/NĐ-CP Quy định hệ thống thang lương, bảng lương trong công ty Nhà Nước

Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 quy định về hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. Tham khảo chi tiết nội dung toàn bộ Nghị định ngay dưới đây.

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Nghị định 205/2004/NĐ-CP

 • Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc với người lao động nước ngoài

 • Nghị định 51/2016/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng trong công ty TNHH 1 thành viên

 • Nghị Định 20/2015/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, ưu đãi đối với người có công

 • [TẢI] Nghị Định 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ

 • Nghị định 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Nghị định 18/2013/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ

 • Nghị Định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức

 • Thông Tư 23/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về việc làm

 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 Khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương

 • [Toàn Văn] BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 10/2012/QH13

 • Nghị Định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng [Tham khảo]

 • Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 • Thông tư 77/2019/TT-BTC Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương

 • Nghị Định 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về quyền và trách nhiệm của công đoàn

You May Also Like

More From Author