Mẫu Văn Bản Khôi Phục Tài Sản Chung Vợ Chồng mới nhất

Mẫu Văn Bản Khôi Phục Tài Sản Chung Vợ Chồng mới nhất

Bài viết hôm nay, cachlambanhflan.net xin cập nhật mẫu văn bản khôi phục tài sản chung vợ chồng, là sự thỏa thuận giữa hai bên trong trường hợp ly hôn. Dưới đây là mẫu văn bản chi tiết nhất, mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Chế độ tài sản của vợ chồng

Tài sản của vợ chồng được xác lập thông qua hình thức thỏa thuận. Vì thế, theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vợ chồng có thể thỏa thuận:

– Phân chia tài sản chung vợ chồng

– Nhập tài sản riêng vào tài sản chung

– Thỏa thuận khôi phục tài sản chung vợ chồng

Mẫu Văn bản khôi phục tài sản chung vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN

KHÔI PHỤC TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Chúng tôi gồm có:

– Ông:  …………………………..    Sinh năm:………..                                  

CMND/CCCD số: ………….. do ………………………………….. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………..

– Cùng vợ là bà:  …………………………..         Sinh năm:………….                                

CMND/CCCD số: ………….. do ………………………….cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Ngày ………….., chúng tôi có lập Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng số ………. ngày ………….. (1)

Nay, vì lý do: (2) ……………………………………………………………………………  

Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Tài sản chung của vợ chồng là : (3)………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;

2. Tài sản khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong thỏa thuận này là đúng sự thật;

3. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc khôi phục chế độ tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

4. Những thông tin về nhân thân trong thỏa thuận này là đúng sự thật;

5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;

ĐIỀU 3

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng tính từ ngày (4) ………………. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, được các bên ký kết đầy đủ.

3. Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng và ký vào Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này để làm chứng.

                                   Vợ                                                                   Chồng

                      (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách soạn thảo văn bản

(1) Bởi đây là văn bản khôi phục lại tài sản chung của vợ chồng nên trước đó đã có văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung. Do đó, mục này cần phải nêu rõ căn cứ của văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trước đó. Cụ thể :

– Nếu không công chứng thì nêu số văn bản và ngày ký văn bản

Ví dụ : Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng số 123/VBTTPCTSCVC ngày 13/5/2019

– Nếu văn bản được công chứng thì nêu số công chứng, do Văn phòng/Phòng công chứng nào chứng nhận, ngày chứng nhận.

Ví dụ : Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng số công chứng 123, quyển số 01 TP/CC-SCC/VBTT do Công chứng viên X của Văn phòng công chứng ABC chứng nhận ngày 13/5/2019

(2) Nêu rõ lý do vì sao không phân chia tài sản chung vợ chồng nữa mà muốn khôi phục lại tài sản chung.

(3) Liệt kê những tài sản chung trước đây đã được phân chia theo văn bản thỏa thuận tài sản chung như : Bất động sản, động sản, … kèm theo mô tả đặc điểm của từng loại tài sản. Đặc biệt, phải nêu rõ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của các loại tài sản này như :

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Giấy đăng ký xe

– Thẻ tiết kiệm …

 (4) Ngày có hiệu lực của của văn bản thỏa thuận khôi phục tài sản chung. Thông thường các bên sẽ lấy ngày ký kết hợp đồng là ngày có hiệu lực của văn bản.

Trên đây là Mẫu Văn bản khôi phục lại tài sản chung của vợ chồng. Để tìm hiểu thêm các biểu mẫu khác, mời đón đọc tại chuyên mục biểu mẫu của trang cachlambanhflan.net nhé. Thân ái!

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu văn bản khôi phục tài sản chung vợ chồng

 • Mẫu Văn Bản Khôi Phục Tài Sản Chung Vợ Chồng mới nhất

 • Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Phân Chia Tài Sản chung vợ chồng

 • Mẫu văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động chi tiết nhất

 • Mẫu văn bản hủy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất chuẩn theo quy định

 • Chia sẻ mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất 2019

 • Mẫu văn bản hủy hợp đồng mua bán thông dụng nhất

 • Mẫu Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại đầy đủ nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Trợ Giúp Pháp Lý chi tiết nhất

 • Tham khảo Mẫu Giấy Đề Nghị Khám Giám Định mới nhất

 • PHỤ LỤC I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH chuẩn năm 2020

 • Tải ngay Mẫu Biên Bản Điều Tra Tai Nạn Lao Động mới nhất 2019

 • Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Fanpage Cá Nhân cụ thể nhất

 • Cách điền Mẫu Đơn Rút Yêu Cầu Giải Quyết Việc Dân Sự

 • Mẫu Phiếu Tư Vấn, Giới Thiệu Việc Làm cho người lao động phổ biến hiện nay

You May Also Like

More From Author