Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân năm 2015

Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân năm 2015

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 ban hành, hướng dẫn tiêu chí, điều kiện bầu cử đại biểu quốc hội và quy trình thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất. Ngay dưới đây là nội dung chi tiết của luật bầu cử.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày kí, các ban ngành nắm vững và thực hiện theo đúng quy định.

Cán Bộ-Công Chức – Tags: Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

 • Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân năm 2015

 • Tham khảo Thông Tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định tuyển dụng công chức, viên chức

 • Nghị Định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức

 • Nghị Định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

 • Quyết Định 1076/QĐ-UBND Hà Nội 2019 kế hoạch tuyển dụng giáo viên

 • Quyết Định 1557/QĐ-BGTVT 2019 kế hoạch thi tuyển công chức Bộ Giao thông Vận tải năm 2019

 • Hướng Dẫn 21-HD/BTCTW 2019 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên

 • Quyết Định 1557/QĐ-BGTVT 2019 kế hoạch thi tuyển công chức Bộ Giao thông Vận tải năm 2019

 • Hướng Dẫn 21-HD/BTCTW 2019 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên

 • Nghị Định 09/2015/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

 • Thông tư 103/2016/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

 • Thông Tư 241/2017/TT-BQP về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp

 • Nghị Định 88/2017/NĐ-CP sửa Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức

 • Nghị định 116/2010/NĐ-CP chính sách với cán bộ công tác ở khu vực khó khăn

You May Also Like

More From Author