Kế hoạch 213/KH-UBND 2019 về đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ giai đoạn 2019-2025

Kế hoạch 213/KH-UBND 2019 về đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ giai đoạn 2019-2025

Kế hoạch 213/KH-UBND 2019 về đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ giai đoạn 2019-2025. Phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật trên địa bàn Thành phố được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-

Số: 213/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

Thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

 1. MỤC TIÊU
 2. Mục tiêu chung

Phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật trên địa bàn Thành phố được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em.

 1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

– Phấn đấu 70% trẻ em khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; đảm bảo 100% trẻ em khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

– Phấn đấu 50% trẻ em khuyết tật có nhu cầu được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 60% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật có nhu cầu được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

– Phấn đấu 70% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

– Từng bước thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và xây dựng thí điểm một số mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

 1. Mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025

– Phấn đấu ít nhất 90% trẻ em khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; đảm bảo 100% trẻ em khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

– Phấn đấu 80% trẻ em khuyết tật có nhu cầu được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 90% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

– Phấn đấu 90% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

– Thiết lập được mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

 1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
 2. Đối tượng

– Trẻ em khuyết tật.

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 1. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn Thành phố

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức:

Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động với nhiều hình thức phong phú để phổ biến, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhất là các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật, trẻ em khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội trong việc hỗ trợ và đảm bảo trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

 1. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan, cán bộ các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật, cộng tác viên, tình nguyện viên, cha mẹ/người chăm sóc trẻ em khuyết tật và trẻ em khuyết tật:

– Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ, cán bộ các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

– Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên; cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật và trẻ em khuyết tật các kiến thức cơ bản, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện phù hợp với độ tuổi, mức độ khuyết tật và dạng tật; kỹ năng sống độc lập, hòa nhập cộng đồng cho trẻ khuyết tật và hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 1. Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng như:

– Tiếp cận và thụ hưởng các chính sách xã hội;

– Tiếp cận dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau, sàng lọc phát hiện, can thiệp sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và các dạng khuyết tật khác; phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng;

– Tiếp cận giáo dục đối với trẻ em khuyết tật có khả năng học tập; tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ giải quyết việc làm theo khả năng đối với trẻ em khuyết tật còn khả năng lao động;

– Tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý khi trẻ em khuyết tật có yêu cầu;

– Hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí để hòa nhập cộng đồng.

– Thiết lập và từng bước hoàn thiện mạng lưới dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, kết nối dịch vụ, kết nối chuyển tuyến về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật trên từng địa bàn và trên toàn Thành phố; Xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Thu thập, quản lý chặt chẽ, hiệu quả số liệu về trẻ em khuyết tật; nhu cầu cần được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục của trẻ em khuyết tật để làm cơ sở cho công tác tham mưu, xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách, hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc và giáo dục cho trẻ em khuyết tật.

– Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc cung cấp các dịch vụ toàn diện về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng.

– Tiếp tục xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

– Xây dựng và vận hành hệ thống thu thập, theo dõi, giám sát, đánh giá việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tại cộng đồng.

– Thanh tra, kiểm tra, giám sát về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn Thành phố; chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật và việc hỗ trợ, đảm bảo để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ đầy đủ, hiệu quả nhất.

 1. Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đối với trẻ em khuyết tật và việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.
 2. Tăng cường huy động nguồn lực và kinh nghiệm từ các tổ chức, cá nhân trong nước và Quốc tế nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch.
 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, các chính sách cho trẻ em khuyết tật và hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ tại cộng đồng thông qua các hình thức như triển khai chiến dịch truyền thông; tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; sản xuất tài liệu truyền thông liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

– Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành Lao động Thương binh và Xã hội các cấp, cán bộ các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cộng tác viên, tình nguyện viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật và trẻ em khuyết tật về các quy định chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và đối với trẻ em khuyết tật nói riêng; các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em khuyết tật và hỗ trợ các em tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

– Hướng dẫn thu thập, quản lý hiệu quả số liệu ở cấp xã, cấp huyện về tình hình trẻ em khuyết tật và các nhu cầu của trẻ em khuyết tật, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật trong tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; Tổng hợp thu thập chung số liệu của toàn Thành phố.

– Hướng dẫn thực hiện xác nhận dạng tật, mức độ khuyết tật; xét duyệt trợ cấp xã hội hàng tháng; cấp thẻ Bảo hiểm y tế, thẻ xe buýt miễn phí cho trẻ em khuyết tật; miễn, giảm học phí cho học sinh khuyết tật và các chính sách khác có liên quan đến trẻ em khuyết tật theo quy định thuộc trách nhiệm của Ngành.

– Triển khai chương trình dạy nghề cho người khuyết tật trong đó có nhóm trẻ em khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện học nghề theo khả năng của các em.

– Chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện có chất lượng việc cung cấp các dịch vụ về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong đó có trẻ em khuyết tật, đặc biệt các cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập…

– Phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý thông tin và giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt chú ý tới đối tượng là trẻ em khuyết tật.

– Hướng dẫn việc thu thập các thông tin để thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại các quận, huyện, thị xã, đồng thời phối hợp các Sở, ban, ngành đoàn thể Thành phố có liên quan để từng bước thiết lập, hình thành được mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật trên địa bàn Thành phố; Tổ chức thí điểm các mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật theo chức năng của ngành.

– Phối hợp các Sở, ngành rà soát, kiến nghị, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Trung ương và Thành phố về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật và hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn Thành phố.

– Tăng cường huy động nguồn lực, sự hỗ trợ về kỹ thuật và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong nước và Quốc tế trong triển khai, thực hiện Kế hoạch.

– Thực hiện, phối hợp thực hiện các hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố theo quy định.

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo

– Tuyên truyền, giáo dục cho giáo viên, công nhân viên và học sinh tại các trường học về quyền học tập của trẻ em khuyết tật cũng như việc trợ giúp trẻ em khuyết tật có khả năng học tập được tham gia học hòa nhập.

– Chủ trì triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ giáo dục cho trẻ em khuyết tật phù hợp với mức độ khuyết tật, các dạng khuyết tật và hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ; Hướng dẫn và tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung, hoạt động giáo dục mà khả năng của trẻ khuyết tật không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, các khoản đóng góp khác theo quy định; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố.

– Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ học tập và hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập trên địa bàn Thành phố nhằm đảm bảo cơ hội và quyền học tập của trẻ em khuyết tật theo luật định.

– Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc với trẻ khuyết tật cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy trẻ em khuyết tật, biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy phù hợp cho trẻ khuyết tật giúp các em trong quá trình học tập hòa nhập.

– Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, chủ động báo cáo đề xuất UBND cùng cấp việc cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị các trường học trên địa bàn để phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em khuyết tật khi tham gia học tập tại các nhà trường và đáp ứng ngày càng cao chất lượng dạy và học tập của trẻ khuyết tật trong trường học.

– Triển khai thí điểm mô hình giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng theo chức năng của ngành.

– Chỉ đạo và quản lý hiệu quả hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ thuộc ngành Giáo dục trong việc cung cấp các dịch vụ về giáo dục trẻ em khuyết tật theo quy định.

– Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về trường học an toàn; đảm bảo an toàn, phù hợp, thân thiện với trẻ em khuyết tật; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xâm hại, bạo hành trẻ em trong trường học, nhất là với trẻ em khuyết tật; phòng, chống và xử lý nghiêm các hành vi phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật trong nhà trường.

 1. Sở Y tế

– Tổ chức truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật và trẻ em khuyết tật các phương pháp tự chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng.

– Chủ trì triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc về y tế cho trẻ em khuyết tật phù hợp với mức độ khuyết tật, các dạng khuyết tật và hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe trẻ khuyết tật; Chỉ đạo và quản lý hiệu quả hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho trẻ em khuyết tật thuộc phạm vi quản lý của ngành.

– Xây dựng chương trình phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; tư vấn các biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm khuyết tật; phát hiện dị tật bẩm sinh để kịp thời có biện pháp điều trị và can thiệp, phục hồi chức năng phù hợp, hiệu quả.

– Chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em khuyết tật theo quy định của pháp luật.

– Triển khai thực hiện thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật theo chức năng của ngành.

– Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các quy định về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật trong khám, chữa bệnh.

 1. Sở Tư pháp

– Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về các chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng.

– Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức tư vấn pháp luật tại cơ sở cho trẻ em khuyết tật; Cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em khuyết tật.

 1. Sở Văn hóa và Thể thao

– Chủ trì triển khai, cung cấp các dịch vụ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho trẻ em khuyết tật và hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ.

– Chỉ đạo theo hệ thống việc rà soát, đề xuất nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em khuyết tật tham gia sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí tại các điểm vui chơi ở cộng đồng.

– Hướng dẫn triển khai công tác văn hóa, thể thao đảm bảo hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật; Hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi tài năng, năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, tập luyện, thi đấu thể thao phù hợp với đặc điểm trẻ khuyết tật;

– Thực hiện miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, giải trí cho trẻ em khuyết tật theo quy định.

– Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của ngành để đảm bảo quyền của trẻ em khuyết tật theo luật định; phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật trong lĩnh vực Ngành được phân công phụ trách.

 1. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật nói riêng tại cộng đồng.

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng.

 1. Sở Xây dựng

Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng, cải tạo xây dựng thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, đảm bảo trẻ em khuyết tật được tiếp cận sử dụng các công trình như các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao…

 1. Sở Giao thông Vận tải

– Chủ trì phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, cấp thẻ xe buýt miễn phí cho trẻ em khuyết tật có nhu cầu và có khả năng tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt công cộng.

– Khuyến khích các đơn vị vận tải đầu tư phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật để trẻ em khuyết tật tiếp cận, sử dụng.

– Chỉ đạo các đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, nhân viên trợ giúp hành khách là trẻ em khuyết tật lên, xuống phương tiện tham gia giao thông thuận tiện; giảm giá vé và giá dịch vụ cho trẻ em khuyết tật khi tham gia giao thông.

– Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của ngành để đảm bảo quyền của trẻ em khuyết tật theo luật định; phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật trong lĩnh vực Ngành được phân công phụ trách.

 1. Sở Tài chính

Tham mưu UBND Thành phố cân đối bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm theo quy định.

 1. Các Sở, ban, ngành khác của Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, lồng ghép triển khai Kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

 1. Báo Hà Nội mới, báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng tại cộng đồng.

 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật và việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; tham gia, phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật nói riêng.
 2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

– Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xây dựng và chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch theo giai đoạn và hàng năm, lồng ghép để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch này với các Kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện.

– Tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp hiện hành; Kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể Thành phố, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định./.

Nơi nhận:
– Bí thư Thành ủy;
– Bộ LĐTB&XH;
– T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
– UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
– UBND các quận, huyện, thị xã;
– Đài PT&TH Hà Nội, Báo HN mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Cổng TTĐT TP;
– VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang,
Phòng KGVX, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KGVX(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Quý

 

 

 

                                                      

Kế hoạch 213/KH-UBND 2019 về đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ giai đoạn 2019-2025 được cập nhật đầy đủ kèm theo theo file tải xuống bạn hãy tải về máy để tìm hiểu rõ hơn nhé!

Chính Sách – Tags: Kế hoạch 213/KH-UBND 2019

 • Công văn 2589/LĐTBXH-BĐG 2018 thực hiện Mô hình Trung tâm công tác XH cung cấp dịch vụ hỗ trợ BĐG

 • Công văn 2735/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phát sóng thông điệp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em

 • Quyết định 681/QĐ-TTg 2019 lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

 • Nghị quyết 06/NQ-HĐND Hà Nội 2018 về chương trình giám sát năm 2019

 • Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND TP.HCM chế độ hỗ trợ thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020

 • Thông báo 368/TB-VPCP 2019 mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động

 • Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

You May Also Like

More From Author