Hướng dẫn 251/HD-TLĐ Sửa đổi, bổ sung Hướng Dẫn SỐ 238/HD-TLĐ thi hành điều lệ Công Đoàn

Hướng dẫn 251/HD-TLĐ Sửa đổi, bổ sung Hướng Dẫn SỐ 238/HD-TLĐ thi hành điều lệ Công Đoàn

Hướng dẫn 251/HD-TLĐ Sửa đổi, bổ sung Hướng Dẫn SỐ 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành điều lệ Công Đoàn Việt nam Khóa XI. Tham khảo chi tiết nội dung Hướng dẫn 251/HD-TLĐ ngay dưới đây.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
——-

Số: 251/HD-TLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

HƯỚNG DẪN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HƯỚNG DẪN SỐ 238/HD-TLĐ NGÀY 04/3/2014 THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XI

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI,

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khóa XI:

 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 29.2, Chương VIII về nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo Điều 41 Điều Lệ Công đoàn Việt Nam, như sau:

29.2a. Ủy ban kiểm tra tổ chức kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

29.2b. Giám sát ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.

29.2c. Tham mưu xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm.

 1. Bổ sung Mục 29.8 và Mục 29.9, Chương VIII về quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo Điều 42 Điều Lệ Công đoàn Việt Nam, như sau:

29.8. Ủy ban kiểm tra công đoàn được quyền giám sát ủy viên ban chấp hành công đoàn, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.

29.9. Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn và Ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, được ủy quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có vi phạm theo quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Nơi nhận:
– Ủy ban Kiểm tra TW; Thay báo cáo
– Ban Tổ chức TW; Thay báo cáo
– Ban Dân vận TW; Thay báo cáo
– Văn phòng TW; Thay báo cáo
– Các UV BCH TLĐ;
– LĐLĐ tỉnh, TP;
– CĐ ngành TW;
– CĐ Tổng CTy trực thuộc TLĐ;
– Lưu VP, ToC, UBKT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHTỊCH
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường

Để tải về máy toàn nội dung Hướng dẫn 251/HD-TLĐ, quý độc giả vui lòng tải file Download theo đường link được chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé!

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Hướng dẫn 251/HD-TLĐ

 • Thông tư 12/2006/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

 • Thông tư 05/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, nhà nước

 • Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

 • Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC về hướng dẫn chế độ với người được điều động, huy động chữa cháy, phục vụ chữa cháy

 • Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt

 • Thông tư 06/2018/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương trong cơ quan Nhà Nước

 • Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương trong các công ty nhà nước

 • Nghị Định 70/2017/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp đối với người có công

 • Nghị Định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về Tiền Lương

 • Nghị Định 85/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách đối với lao động nữ

 • Thông Tư 35/2016/TT-BCT Xác định người lao động ở nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

 • Quyết Định 44/2019/QĐ-UBND Tây Ninh quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong xây dựng

 • Quyết Định 73/2011/QĐ-TTg Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Công Chức, Viên Chức các cơ sở Y Tế

 • Thông Tư 04/2015/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và bồi dưỡng Viên Chức

You May Also Like

More From Author