Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh. Đồng ý tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

————-

Số: 9708/VPCP-NN

V/v: Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4025/BKHĐT- KHGDTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2019 và số 6881/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2019 báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định tên gọi, chuẩn bị nội dung cụ thể, phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;

– Các Bộ: TC, TNMT, NN&PTNT, XD, KHCN, CT, GTVT, NG;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

các Vụ: KGVX, KTTH, CN, QHQT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, NN (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

 

 

 

Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh được cachlambanhflan.net cập nhật đầy đủ kèm theo theo file tải xuống bạn hãy tải về máy để tìm hiểu rõ hơn nhé!

Chính Sách – Tags: Công văn 9708/VPCP-NN 2019

  • Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

  • Quyết định 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015

  • Thông báo 439/TB-VPCP 2018 kết luận về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

  • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Hà Nam chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Quyết định 999/QĐ-TTg 2019 về Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

  • Quyết định 123/QĐ-TTg 2019 lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

  • Thông báo 285/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Phú Yên

You May Also Like

More From Author