Công văn 10778/VPCP-CN 2019 xử lý vướng mắc Dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

Công văn 10778/VPCP-CN 2019 xử lý vướng mắc Dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

Công văn 10778/VPCP-CN 2019 xử lý vướng mắc Dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của các Bộ và làm rõ căn cứ pháp lý và sự phù hợp với các quy định của pháp luật về mối quan hệ từ việc đàm phán hợp đồng không thành công. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

—————-

Số: 10778/VPCP-CN

V/v Xử lý vướng mắc đối với Dự án

đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc,

tỉnh An Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9074/BGTVT-ĐTCT ngày 25 tháng 9 năm 2019) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tư pháp (văn bản số 4419/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 11 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7813/BKHĐT-KCHTĐT ngày 23 tháng 10 năm 2019), Tài chính (văn bản số 12605/BTC-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2019), Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (văn bản số 1008/UBND-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2019) về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp tại các văn bản nêu trên; làm rõ căn cứ pháp lý và sự phù hợp với các quy định của pháp luật về mối quan hệ từ việc đàm phán hợp đồng không thành công (đối với liên danh nhà đầu tư đã trúng thầu) dẫn đến việc đề xuất điều chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án từ Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– Các Bộ: TP, KHĐT, TC;

– UBND tỉnh An Giang;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;

– Lưu: VT, CN (2) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn Công văn 10778/VPCP-CN 2019 xử lý vướng mắc Dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang đầy đủ nhất. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích bài viết này và đừng quên chia sẻ đến mọi người xung quanh nhé! Thân Ái!

Giao Thông – Tags: Công văn 10778/VPCP-CN 2019

  • Công văn 8732/VPCP-CN2019 về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2

  • Tải ngay quyết định 22/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý đường đô thị tỉnh Vĩnh Long

  • Công Văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái

  • Thông tư 06/2019/TT-BGTVT nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

  • Quyết Định 4392/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành

  • Thông Tư 84/2014/TT-BGTVT đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ

  • Tải nhanh thông tư 01/2016/TT-BGTVT Chương trình an ninh hàng không

You May Also Like

More From Author