Công văn 1748/TTg-CN 2018 Đề án điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Long An đến 2020

Công văn 1748/TTg-CN 2018 Đề án điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Long An đến 2020

Công văn 1748/TTg-CN 2018 Đề án điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Long An đến 2020 sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết này ngay bây giờ nhé các bạn!

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 1748/TTg-CN
V/vĐề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7757/BKHĐT-QLKKT ngày 01 tháng 11 năm 2018 về Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, cụ thể:

– Chưa xem xét bổ sung vào quy hoạch và mở rộng các khu công nghiệp sau:

+ Khu công nghiệp Anh Hồng 2, diện tích 181,19 ha tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

+ Khu công nghiệp Hòa Bình mở rộng, diện tích 49 ha tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;

+ Khu công nghiệp Tân Đức 2, diện tích 200 ha tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

– Điều chỉnh giảm diện tích các khu công nghiệp gồm: khu công nghiệp Đức Hòa I (giảm 16,62 ha, từ 274,23 ha xuống 257,61 ha); khu công nghiệp Đức Hòa III (giảm 49,11 ha, từ 1.787,66 ha xuống 1.738,55 ha, trong đó khu công nghiệp Đức Hòa III – Việt Hóa giảm 38,74 ha, Đức Hòa III – Anh Hồng giảm 10,37) và khu công nghiệp Cầu Tràm (giảm 16,74 ha).

– Bổ sung khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng với diện tích 112,87 ha tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2020.

– Bổ sung 03 khu công nghiệp mới vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Long An, bao gồm:

+ Khu công nghiệp Prodezi với diện tích 400 ha tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

+ Khu công nghiệp Tandoland với diện tích 250 ha tại xã Lương Hòa và Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

+ Khu công nghiệp Hoàng Lộc với diện tích 152,21 ha tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Chưa xem xét dịch chuyển vị trí khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 2) với diện tích 90 ha từ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc về vị trí tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

– Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện theo các Công văn số 463/TTg-KTN ngày 28 tháng 3 năm 2013; số 875/TTg-KTN ngày 27 tháng 5 năm 2016; số 1797/TTg-KTN ngày 11 tháng 10 năm 2016 và số 968/TTg-CN ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Long An:

– Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An cho phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp; thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

– Triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
– Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, NN&PTNT;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
– Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

Công văn 1748/TTg-CN 2018 Đề án điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Long An đến 2020 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé các bạn! Thân Ái!

Công Nghiệp – Tags: Công văn 1748/TTg-CN 2018

  • Quyết định 6868/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2025

  • Công văn 9709/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

  • Công Văn 1064/TTg-KTN 2016 đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3, Long An

  • Thông tư 52/2018/TT-BCT mức tiêu hao năng lượng trong chế biến nhóm sản phẩm cá da trơn, tôm

  • Thông tư 44/2014/TT-BCT quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

  • Nghị quyết 11/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 62/2013/QH13

  • Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực

You May Also Like

More From Author