Công Văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu

Công Văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu

Công văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu được trích dẫn chi tiết dưới đây, các cơ quan có trách nhiệm thực hiện.

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 3233/TCHQ-GSQL

V/v: Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 và số 536/QĐ-BCT ngày 9/2/2018 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3996/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2018, công văn số 4458/TCHQ-GSQL ngày 03/7/2017 hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Tổng cục Hải quan nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong việc quản lý nhà nước về hải quan. Do vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan, đồng thời phục vụ doanh nghiệp tốt hơn, công khai, minh bạch hoạt động trên môi trường mạng, Tổng cục Hải quan đã triển khai lên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a (DVCTT) chương trình thực hiện việc xác minh thông tin và theo dõi trừ lùi tự động lượng tôn màu nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan theo quy định tại Quyết định số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT dẫn trên. Theo đó, việc nộp hồ sơ đề nghị xác nhận thông tin hạn ngạch và thông báo kết quả xác nhận thông tin, trừ lùi hạn ngạch của năm thứ hai trở đi quy định tại Quyết định số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT sẽ được thực hiện qua Hệ thống DVCTT của Tổng cục Hải quan. Để triển khai hiệu quả thủ tục này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

I. Thời điểm thực hiện:

1. Đối với lượng hạn ngạch tôn màu nhập khẩu không chịu thuế tự vệ từ Trung Quốc/ Hàn Quốc/ lãnh thổ Đài Loan:

– Hồ sơ đề nghị xác nhận thông tin tôn màu nhập khẩu thuộc lượng hạn ngạch không chịu thuế tự vệ từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan có Giấy chứng nhận hạn ngạch được cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp trước ngày 15/6/2018: thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3996/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2017, công văn số 4458/TCHQ-GSQL ngày 03/7/2017.

– Hồ sơ đề nghị xác nhận thông tin tôn màu nhập khẩu thuộc lượng hạn ngạch không chịu thuế tự vệ từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan có Giấy chứng nhận hạn ngạch được cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp từ ngày 15/6/2018: Thực hiện qua Hệ thống DVCTT theo hướng dẫn tại công văn này.

– Hồ sơ đề nghị xác nhận thông tin tôn màu nhập khẩu thuộc lượng hạn ngạch không chịu thuế tự vệ từ Quốc gia/vùng lãnh thổ khác: Thực hiện qua Hệ thống DVCTT t ngày 15/6/2018.

II. Địa chỉ truy cập và tài liệu hướng dẫn thực hiện:

1. Đối với doanh nghiệp.

– Địa chỉ nộp hồ sơ điện tử: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

– Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Người làm thủ tục tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

2. Đối với cơ quan hải quan:

– Công chức hải quan truy cập địa chỉ xử lý nghiệp vụ: http://10.224.128.128:8081 (mạng nội bộ) và thực hiện theo hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên trang chủ.

III. Trình tự thực hiện kiểm tra thông tin, cập nhật số liệu trừ lùi trên hệ thống:

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ do người làm thủ tục nộp trên Hệ thống DVCTT, Cục Giám sát quản lý về hải quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ do người làm thủ tục nộp, đối chiếu thông tin Giấy chứng nhận hạn ngạch do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, lượng hạn ngạch còn lại và thông báo kết quả cho người làm thủ tục thông qua Hệ thống DVCTT.

– Công chức hải quan tại Chi cục được phân công xử lý hồ sơ khai hải quan điện tử thực hiện tra cứu kết quả, thông tin hồ sơ theo mã hồ sơ DVCTT do người khai hải quan cung cấp và có trách nhiệm cập nhập số liệu thông tin hạn ngạch thực nhập theo hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng để Hệ thống thực hiện việc theo dõi trừ lùi theo đúng quy định.

– Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh đề nghị liên hệ như sau:

1. Vướng mắc về Hệ thống ĐVCTT: đầu mối Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan: số điện thoại: (024) 37.824.754, (024) 37.824.755, (024) 37.824.756, (024) 37.824.757 (helpdesk);

Email: [email protected]ov.vn

2. Hướng dẫn về nghiệp vụ: đầu mối Cục Giám sát quản lý về hải quan, Số điện thoại: (024)39440833-8860; email: [email protected]

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan thông báo nội dung công văn này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan và phổ biến nội dung công văn này tới công chức, các doanh nghiệp biết và thực hiện. Các Tổ triển khai DVCTT tham mưu, tổ chức triển khai và hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
– Cục PVTM, Cục XNK – Bộ Công Thương (để p/h);
– Hiệp Hội thép Việt Nam (để biết);
– Cục Vụ: GSQL, CNTT, Thuế XNK, QLRR (để biết, thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Công văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu đầy đủ, chi tiết nhất. cachlambanhflan.net luôn cập nhật những thông tin pháp luật nhanh nhất, mời quý độc giả cùng tham khảo để thực hiện đúng pháp luật.

Xuất-Nhập Khẩu – Tags: Công Văn 3233/TCHQ-GSQL

  • Công Văn 2968/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng Danh mục quản lý rủi ro giá sữa nhập khẩu

  • Công Văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu

  • Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

  • Công Văn 3572/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Haicneal

  • Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

  • Nghị Định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

  • Quyết Định 28/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo thành Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo

  • Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

  • Công Văn 3572/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Haicneal

You May Also Like

More From Author