Công Văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

Công Văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí được ban hành và triển khai đúng quy định kể từ ngày kí. Nội dung công văn được cập nhật dưới đây.

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2925 TC/TCT NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2005
VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Kính gửi: – Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa quan, Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số đơn vị về việc tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi phí hoa hồng cho đơn vị và cá nhân tìm khách hàng quảng cáo trên các báo và phương pháp hạch toán, xác định thuế TNDN đối với hoạt động báo chí. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1.Về khoản chi phí hoa hồng cho đơn vị và cá nhân tìm khách hàng quảng cáo trên các Báo:

Khoản chi hoa hồng cho các đơn vị, cá nhân tìm quảng cáo là khoản chi phí hoa hồng môi giới. Khoản chi hoa hồng môi giới cùng một số khoản chi khác quy định điểm 11, mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế theo số thực chi nhưng các khoản chi này tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý.

Trường hợp các Báo chi hoa hồng cho đơn vị và cá nhân khai thác quảng cáo mà khoản chi này tổng hợp trong tổng số các khoản chi khác vượt quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý, thì phần chi vượt sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các Báo phải dùng lợi nhuận sau thuế TNDN để chi cho khoản chi vượt này.

2.Thuế TNDN đối với các Báo là đơn vị sự nghiệp có thu:

– Mục V, Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu quy định: “Các đơn vị sự nghiệp có các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm đăng ký kê khai và nộp các loại thuế và các khoản nộp khác (nếu có); được hưởng các chế độ về miễn giảm thuế theo quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trường hợp có nhiều hoạt động sản xuất, dịch vụ khác nhau, trong thực tế khó hoạch toán riêng, để xác định mức thuế phải nộp của từng loại thuế theo quy định, đơn vị phải báo cáo với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở. Cơ quan thuế địa phương thẩm tra có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế để xác định mức thuế phải nộp cho các hoạt động dịch vụ của đơn vị.”

Căn cứ quy định trên thì các đơn vị sự nghiệp có thu phải thực hiện kê khai nộp thuế TNDN theo quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Trong đó, tổng chi được xác định theo quy định tại Thông tư số 25/2002/TT-BTC nêu trên. Cần lưu ý loại trừ các khoản chi không hợp lệ (do nguồn kinh phí khác đài thọ) theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC, như chi mua sắm TSCĐ, chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành; chi thực hiện tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định, chi đầu tư phát triển…

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc; đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) để nghiên cứu giải quyết.

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí được trích dẫn toàn văn trên đây, mời các cơ quan, tổ chức tham khảo và thực hiện.

Thuế – Tags: Công văn 2925/TC/TCT

 • Công Văn 9243/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xuất khẩu gỗ

 • Công văn 46320/CT-TTHT 2019 xác định thuế GTGT đầu vào được hoàn thuế

 • Công văn 1293/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế

 • Công văn 4491/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng

 • Công Văn 11848/BTC-CST 2019 điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái

 • Công Văn 735/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

 • Công văn 4497/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng

 • Công Văn 407/TCT-TNCN 2018 kê khai, khấu trừ thuế TNCN có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công

 • Công Văn 99/TCT-CS 2018 về chính sách thuế

 • Công điện 849/CĐ-TTg 2019 đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động

 • Công Văn 6670/TCHQ-TXNK 2018 về việc tiêu hủy vật tư nhập khẩu miễn thuế

 • Nghị Định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

 • Công Văn 280/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc mẫu biểu tờ khai thuế khoán

 • Quyết Định 436/QĐ-UBND 2016 Hà Nội phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ nghĩa trang Văn Điển

You May Also Like

More From Author