Công Văn 12991/SXD-TT Hồ Chí Minh 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng

Công Văn 12991/SXD-TT Hồ Chí Minh 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng

Công văn 12991/SXD-TT Hồ Chí Minh 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng được cập nhật chi tiết trên đây. Các cơ quan tổ chức cần nắm vững và thực hiện đúng quy định.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

———-

Số: 12991/SXD-TT

V/v: Niêm yết Giấy phép xây dựng
tại các công trình xây dựng
trên địa bàn Thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, theo tinh thần “Việc thanh tra, xử lý các sai phạm trong xây dựng không phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng sai phép là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã – thị trấn với lực lượng thanh tra và quản lý đô thị đủ mạnh. Thanh tra Sở Xây dựng đảm nhận chủ yếu việc thanh tra các công trình xây dựng lớn, đặc thù, phức tạp và thanh tra công tác thanh tra tại các quận, huyện”; đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy giao “Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn đầy đủ việc niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật để người dân và các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, giám sát dễ dàng, xử lý kịp thời các sai phạm. Phải thực hiện bằng được các yêu cầu: công trình xây dựng không niêm yết giấy phép xây dựng thì không được xây dựng”.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng “Hướng dẫn đầy đủ việc niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật để người dân và các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, giám sát dễ dàng, xử lý kịp thời các sai phạm” theo Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo mọi cá nhân, tổ chức cùng tham gia giám sát tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện:

– Chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra về điều kiện khởi công xây dựng công trình theo Điều 107 và các yêu cầu đối với công trường xây dựng theo Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014.

– Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện treo biển báo theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014 và niêm yết giấy phép xây dựng tại công trình xây dựng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

– Giao Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn niêm yết Giấy phép xây dựng đối với các công trình đang thi công xây dựng tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn để theo dõi.

– Tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về điều kiện khởi công và các quy định về thi công xây dựng công trình theo Điều 14 và Điều 16 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Sở Xây dựng triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đến Ủy ban nhân dân các quận, huyện để thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện có văn bản gửi về Sở Xây dựng để tổng họp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– UBND TP;

– Giám đốc Sở;

– Thanh tra Sở;

– Văn phòng Sở;

– Lưu: VT, TTS.(30b)

DT: LTTâm

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Thành

 

Công văn 12991/SXD-TT Hồ Chí Minh 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng mang lại hiệu quả cao cho ngành xây dựng. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau.

Xây Dựng – Tags: Công Văn 12991/SXD-TT Hồ Chí Minh 2019

 • Công Văn 12991/SXD-TT Hồ Chí Minh 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng

 • Công Văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng

 • Quyết Định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

 • Quyết Định 59/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

 • Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNV-BXD về việc hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

 • Thông tư 04/2016/TT-BXD Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

 • Tải ngay thông tư 03/2017/TT-BXD xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

 • Thông tư 04/2016/TT-BXD Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

 • Quyết Định 30/2019/QĐ-UBND Hồ Chí Minh quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng

 • Quyết Định 217/QĐ-BXD 2019 Chỉ dẫn kỹ thuật Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn

 • Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

 • Quyết Định 398/QĐ-BXD 2019 giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản ổn định

 • Công Văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng

 • Tải ngay thông tư 03/2017/TT-BXD xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

You May Also Like

More From Author