Công văn 3007/QLD-ĐK 2019 nguyên liệu sản xuất thuốc không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 3007/QLD-ĐK 2019 nguyên liệu sản xuất thuốc không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 3007/QLD-ĐK 2019 nguyên liệu sản xuất thuốc không cần giấy phép nhập khẩu sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nếu các bạn quan tâm về những thông tin ngành y tế thì còn chần chờ gì nữa, hãy theo dõi bài viết này ngay bây giờ nhé!

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

Số: 3007/QLD-ĐK
V/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại Văn thư số 34-2019/CV-VCP và Văn thư số 33-2019/CV-VCP ngày 03/07/2019 của Công ty CP dược phẩm VCP; Văn thư số 089/DHG-RA ngày 27/02/2019 của Công ty CP dược Hậu Giang; Văn thư số 29/2019/ĐKT-ĐN ngày 04/03/2019 của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm; Văn thư số 061/2019/Tena ngày 04/03/2019 của Công ty CP dược phẩm Tenamyd; Văn thư số 197/ĐKT-TRA ngày 05/03/2019 của Công ty CP Traphaco; Văn thư số 38/2019/OPV-ĐK ngày 18/02/2019 và văn thư số 39/2019/OPV-ĐK ngày 27/02/2019 của Công ty cổ phần dược phẩm OPV,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Bi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Huy Hùng

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn s    /QLD-ĐK ngày    tháng    năm 2019 của Cục Qun lý Dược)

 

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1.

VD-24339-16

23/03/2021

Meropenem trihydrat – natri carbonat (8:1)

NSX (In-house)

Quilu Antibiotics (Linyi) Pharmaceutical Co. Ltd

China

2.

VD-22246-15

09/02/2020

Piperacilin natri- Tazobactam natri (8:1)

NSX (In-house)

Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd.

China

3.

VD-26595-17

06/02/2022

Cefixim trihydrat

USP 36

Covalent Laboratories Private Limited

India

4.

VD-24785-16

15/07/2021

Amoxicilin trihydrat compacted

EP 9.0

Sandoz Industrial Products S.A

Spain

5.

VD-19009-13

19/06/2019

Cefotaxime sodium

USP 40

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

China

6.

VD-19007-13

19/06/2019

Cefotaxime sodium

USP 40

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

China

7.

VD-19008-13

19/06/2019

Cefotaxime sodium

USP 40

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

China

8.

VD-19446-13

10/09/2019

Cefotaxime sodium

USP 40

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

China

9.

VD-19443-13

10/09/2019

Cefotaxime sodium

USP 40

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

China

10.

VD-19445-13

10/09/2019

Cefotaxime sodium

USP 40

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

China

11.

VD-30008-18

27/03/2023

Omeprazol enteric coated pellets 8.5% w/w

NSX

SAINOR Laboratories PVT Ltd, Unit II – Pharma Division

India

12.

VD-21741-14

19/09/2019

Borneol

CP 2010

Guizhou Miaoyao Biotech Co.,Ltd

China

13.

VD-26977-17

22/06/2022

Lysine hydrochloride

USP 40

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

Japan

14.

VD-26977-17

22/06/2022

Calcium ascorbate

USP 39

West Bengal Chemical Industries Limited.

India

15.

VD-20784-14

12/06/2019

Alendronate sodium

USP 41

Cadila Pharmaceuticals limited

India

16.

VD-21341-14

12/08/2019

Ursodeoxycholic acid

EP 9.0

Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd.

China

17.

VD-22203-15

09/02/2020

Losartan potassium

USP 37

Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.

China

Công văn 3007/QLD-ĐK 2019 nguyên liệu sản xuất thuốc không cần giấy phép nhập khẩu đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Qua đó chúng ta có thêm những kiến thức cơ bản nhất về ngành y tế nước nhà. Hy vọng bạn sẽ hài lòng với bài viết này của chúng tôi. Thân Ái!

Y Tế – Tags: Công văn 3007/QLD-ĐK 2019

  • Công văn 21730/QLD-ĐK 2018 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK không phải cấp phép

  • Quyết định 246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

  • Quyết định 442/QĐ-QLD 2018 ban hành Danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 162

  • Quyết định 511/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 151

  • Quyết định 360/QĐ-BYT 2019 TTHC mới ban hành, sửa đổi lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS

  • Thông tư 19/2012/TT-BYT về công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

  • Quyết định 27/2018/QĐ-UBND Hải Phòng Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

You May Also Like

More From Author