Công Văn 13536/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

Công Văn 13536/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

Công văn 13536/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép được cập nhật chi tiết dưới đây. Cùng theo dõi nội dung chi tiết công văn để thực hiện theo đúng quy định nhé.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

Số: 13536/QLD-ĐK
V/v: Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương tại văn thư số 766/DHD-NCPT đề ngày 12/6/2018; Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung công bố đối với thuốc Novocain 3% trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với thuốc nêu trên đã được công bố kèm theo Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– P.QLKD dược (để phối hợp);
– Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số 13536/QLD-ĐK ngày 17/7/2018 của Cục Quản lý Dược)

 

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Novocain 3%

VD-23766-15

17/12/2020

Công ty cổ phần dược phẩm vật tư y tế Hải Dương

Procain hydroclorid

BP 2013

Chongqing Chunrui Medicine Chemical Co.,Ltd

No44, Luoxi Rd., Luoqi Town, Yubei, Chongqing, China

China

Công văn 13536/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép thúc đẩy hoạt động ngành y tế phát triển tốt nhất. cachlambanhflan.net luôn chia sẻ những văn bản pháp luật hữu ích nhất, mời quý độc giả tham khảo nhé.

Y Tế – Tags: Công Văn 13536/QLD-ĐK 2018

 • Công văn 13525/QLD-MP 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

 • Công văn 7757/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

 • Công văn 2922/QLD-CL 2016 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 • Công văn 18008/QLD-TTra 2018 ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 • Công Văn 13536/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

 • Công văn 20918/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngưng sử dụng lô thuốc Tatumcef 2g

 • Công văn 3691/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và Quyết định 3638/QĐ-BYT

 • Công văn 20918/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngưng sử dụng lô thuốc Tatumcef 2g

 • Quyết Định 943/QĐ-LĐTBXH 2019 về kế hoạch mua sắm tài sản 2019

 • Thông tư 06/2009/TT-BYT quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản

 • Công văn 3691/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và Quyết định 3638/QĐ-BYT

 • Công văn 16280/QLD-TT về việc cung cấp thông tin đến: Thuốc chứa dẫn chất của Ergot, thuốc có chứa phối hợp hoạt chất Cyproteron

 • Chỉ thị 12/CT-BYT 2019 đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

 • Thông Tư 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế

You May Also Like

More From Author