Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Cùng tham khảo nội dung chi tiết của Công văn bằng văn bản dưới đây.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

—————

Số: 5090/LĐTBXH-TCCB
V/v Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2019 như sau:

 1. Về nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền và quy trình đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Công văn số 4978/LĐTBXH-TCCB ngày 28/11/2017 của Bộ về việc hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động.

 1. Trên cơ sở đánh giá, phân loại, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về Bộ, gồm:

Công văn báo cáo quá trình thực hiện; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động; danh sách những công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực nêu rõ lý do hạn chế về năng lực; danh sách những công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ (theo mẫu đính kèm).

 1. Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá, phân loại của Bộ (gồm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục) đơn vị gửi hồ sơ, gồm: Phiếu đánh giá, phân loại cá nhân; biên bản cuộc hợp; ý kiến bằng văn bản của cấp ủy đảng; các tài liệu liên quan như công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

Hồ sơ, văn bản báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/01/2020.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai và báo cáo Bộ theo đúng thời hạn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Các đ/c Thứ trưởng (để b/c):

– Cổng thông tin điện tử;

– Lưu: VT, Vụ TCCB.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Trịnh Minh Chí

 

Tên đơn vị:

 

Mẫu số 01
(Đơn vị QLNN)

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm Công văn số 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

TT

Các trường hợp

đánh giá, phân loại

Tổng số

(người)

Mức độ đánh giá, phân loại

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Không hoàn thành nhiệm vụ

Số lượng (người)

Tỷ lệ(%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ(%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ(%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lao động hợp đồng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

 

……….ngày … tháng…. năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Tên đơn vị:

 

Mẫu số 02
(Đơn vị sự nghiệp)

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm Công văn số: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

TT

Các trường hợp

đánh giá, phân loại

Tổng số (người)

Mức độ phân loại đánh giá

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ(%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ(%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lao động hợp đồng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

 

……….ngày … tháng…. năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 


Tên đơn vị:

Mẫu số 03

DANH SÁCH CÔNG CHỨC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHƯNG CÒN HẠN CHẾ VỀ NĂNG LỰC VÀ CÔNG CHỨC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2019

(Kèm Công văn số: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý do không hoàn thành

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

 

……….ngày … tháng…. năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Tên đơn vị:

Mẫu số 04

DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2019

(Kèm Công văn số: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý do không hoàn thành

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

 

……….ngày … tháng…. năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB

 • Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

 • Luật Công Đoàn Năm 2012 Số 12/2012/QH13

 • Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng

 • Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức ngành Lưu trữ

 • Thông tư 12/2006/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

 • Quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2011/BLĐTBXH Về An toàn lao động thang máy điện

 • Thông tư 113/2016/TT-BQP Quy định chế độ nghỉ của quân nhân và viên chức quốc phòng

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Hải Phòng Về quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

You May Also Like

More From Author