Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức ngành Lưu trữ

Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức ngành Lưu trữ

Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức, cán bộ, viên chức ngành Lưu trữ. Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 2939/BNV-TL NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2005
VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH LƯU TRỮ

Kính gửi: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

 1. Mức 2, hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ.
 2. Mức 3, hệ số 0,3 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng.

Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết.

BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Trọng Điều

 

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Công văn 2939/BNV-TL

 • Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

 • Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức ngành Lưu trữ

 • Công văn 3799/BHXH-TCKT Về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

 • Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc

 • Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH Quy định công nhận văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 • Quyết định 1439/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn

 • Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng

 • Thông tư 12/2006/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

 • Quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2011/BLĐTBXH Về An toàn lao động thang máy điện

 • Thông tư 113/2016/TT-BQP Quy định chế độ nghỉ của quân nhân và viên chức quốc phòng

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Hải Phòng Về quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

 • VBHN 5161/VBHN-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo

 • Quyết định 20/2016/QĐ-UBND mức chi nhuận bút của Cổng/Trang thông tin điện tử

 • Thông tư 68/2018/TT-BTC Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi điều chỉnh mức lương cơ sở

You May Also Like

More From Author