Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 Triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 Triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 Triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đây là chủ đề được đông đảo bạn đọc săn đón và yêu thích. Hãy cùng nhau theo dõi ngay nhé!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 1832/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v: Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (gọi tắt là Quyết định số 1665); Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục (Quyết định số 1230), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

2. Bố trí cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp. Thành lập bộ phận hoặc trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cơ sở các bộ phận, phòng, ban đã có của nhà trường.

3. Thiết lập kênh thông tin cung cấp các tài liệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các nguồn học liệu của nhà trường cho HSSV. Tổ chức truyền thông về các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, khuyến khích HSSV đề xuất các dự án, ý tưởng với bộ phận tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ.

4. Phối hợp với các doanh nghiệp, mời các chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo, các buổi nói chuyện chuyên đề, các diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV. Tổ chức lựa chọn các dự án, ý tưởng có tính khả thi để hỗ trợ ươm tạo tại trường hoặc kết nối đến các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư.

5. Lập cơ sở dữ liệu về các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV sau khi đã được hỗ trợ, lựa chọn các ý tưởng dự án khả thi và có tính sáng tạo để tham dự ngày Hội khởi nghiệp quốc gia cho HSSV cấp khu vực.

6. Nghiên cứu hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên theo quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ”Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1665 và danh sách cán bộ, giảng viên phụ trách tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp (bao gồm: Họ tên, chức vụ, số điện thoại, email) của nhà trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2018.

Chi tiết liên hệ: Ông Bùi Tiến Dũng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 0913459858; Email: [email protected].

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT. Nguyễn Văn Phúc;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 Triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết của chúng tôi nhé!

Giáo Dục – Tags: Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV

  • Công văn 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD 2016 tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học 2016

  • Kế hoạch 145/KH-UBND – Kế Triển khai công tác y tế học đường 2013 – 2014

  • Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT Bến Tre

  • Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT 2017 Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường

  • Thông Tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non

  • Công điện 520/CĐ-BGDĐT 2019 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

  • Thông Tư 09/2017/TT-BGDĐT điều kiện mở ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

You May Also Like

More From Author