Chỉ thị 10/CT-UBND Bắc Ninh 2019 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Chỉ thị 10/CT-UBND Bắc Ninh 2019 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Chỉ thị 10/CT-UBND Bắc Ninh 2019 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, hiệp hội, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đáp ứng đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——–

Số: 10/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2019

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong nước, kế thừa những thành tựu của hơn 20 năm đổi mới, thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, sức chống chịu của nền kinh tế từng bước được cải thiện; tuy nhiên, nước ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế tích tụ từ trước, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, độ mở kinh tế lớn, nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục chịu tác động nhiều chiều từ bên ngoài. Trong tỉnh, nền kinh tế đã cùng với cả nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, kinh tế của tỉnh chưa thực sự bền vững, phụ thuộc lớn vào sự phát triển của ngành công nghiệp với đóng góp chủ lực của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt với những sản phẩm từ các hãng mới nổi đến từ những nước lớn mạnh trong khu vực…

Trước bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước và trong tỉnh đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém; theo dõi sát diễn biến tình hình; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và tình hình, kết quả thực hiện đến nay để xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đồng thời tập trung cao độ, nỗ lực đổi mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, hiệp hội, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đáp ứng đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

 1. Tổ chức đánh giá nghiêm túc, sát thực, đúng thực chất tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 bao gồm: các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…; trong đó làm rõ các kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra từ đầu năm; các tồn tại, hạn chế, phân tích kỹ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, các biện pháp khắc phục nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trong những tháng còn lại của năm 2019.
 2. Dự báo kịp thời, sát tình hình thực tế, những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển các ngành, lĩnh vực và địa phương để có giải pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực có thể xảy ra.
 3. Trên cơ sở kết quả đã đạt được và dự báo tình hình, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển 5 năm 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 và các điều kiện thực tế, các Sở, ngành và địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với định hướng:

Thứ nhất, thực hiện nhất quán mục tiêu xuyên suốt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

Thứ hai, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thứ ba, tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và các nguồn xả thải; tập trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn, nhân rộng mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vững…

Thứ tư, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng – quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường đầu tư ổn định để phát triển;

Thứ năm, đẩy mạnh các hoạt động công nghệ thông tin, thuyền thông và công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội…

Thứ sáu, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát tình hình thu ngân sách nhà nước các năm 2016-2018 và ước thực hiện năm 2019; đồng thời phân tích, dự báo tình hình, đặc biệt là những nhân tố tác động làm thay đổi tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư, phát triển của doanh nghiệp và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2020; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hoá công tác quản lý thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá…

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 phù hợp với các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách giai đoạn 2016-2020; yêu cầu công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2020; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định…Xây dựng dự toán chi ngân sách (chi thường xuyên, chi đầu tư) chi tiết từng lĩnh vực chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo ưu tiên bố trí đủ dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách đã ban hành, nhiệm vụ đã cam kết, các dự án; xác định dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện các chính sách, chế độ của trung ương sau khi đã chủ động sử dụng các nguồn của địa phương.

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2020: Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định: số 77/2015/NĐ-CP , số 136/2015/NĐ-CP và số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực (nếu có) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

 1. Phân công thực hiện

4.1. Cục Thống kê tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; đồng thời hướng dẫn Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố tính toán, ước số liệu của các huyện, thị xã, thành phố để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 của cấp huyện theo đúng quy định của Tổng Cục Thống kê.

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, hiệp hội, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

– Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công, các Chương trình mục tiêu năm 2019…. Đồng thời tổng hợp báo cáo định hướng kế hoạch kinh tế – xã hội, đầu tư công và các Chương trình mục tiêu năm 2020, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị đối với các Bộ, ngành Trung ương, trình UBND tỉnh để xem xét, báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng quy định.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 đảm bảo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

4.3. Sở Tài chính

– Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của các địa phương, đơn vị năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ. Chủ động xây dựng kế hoạch 2021 – 2025 trên cơ sở nhu cầu đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

– Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán năm 2019; xây dựng dự toán năm 2020, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về cơ chế phân cấp tạo sự chủ động trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách ở địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng quy định.

4.4. Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Bắc Ninh thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê báo cáo đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa, thu các khoản thuế, phí, thu hải quan…) 6 tháng đầu năm và cả năm 2019; xây dựng dự toán năm 2020 theo đúng quy định.

4.5. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, hội, hiệp hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức đánh giá, cập nhật kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019; ước thực hiện cả năm 2019; đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ chế điều hành, giải pháp thực hiện trong phân cấp quản lý và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách. Đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách, chế độ mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Tập trung xây dựng đồng bộ các giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp đã đề ra.

UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của địa phương.

 1. Tiến độ thực hiện

– Căn cứ theo hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước nước, trái phiếu Chính phủ và số dự kiến giao thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 gửi các báo cáo kế hoạch, dự toán năm 2020 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn chỉnh kế hoạch, dự toán năm 2020 báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành chủ động đăng ký, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về các nội dung liên quan; đảm bảo thời gian, tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và trình HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đạt được mục tiêu, yêu cầu và đúng tiến độ quy định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan./.

 Nơi nhận:
– VPCP, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, KTNN (b/c);
– TT TU, TTHĐND (b/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Uỷ ban MTTQ và các Hội, Đoàn thể nhân dân tỉnh;
– Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
– Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Các Hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh;
– Các Tổ chức chính trị, xã hội tỉnh;
– Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng, Các chuyên viên nghiên cứu;
-Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

 

 

 

                                                               

Trên đây là Chỉ thị 10/CT-UBND Bắc Ninh 2019 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 mong rằng bạn đã có được những tài liệu để tham khảo và tải ngay file về máy để tìm hiểu rõ hơn nhé!

Chính Sách – Tags: Chỉ thị 10/CT-UBND Bắc Ninh 2019

 • Kế hoạch 104/KH-UBND Hà Nội 2019 về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW

 • Chỉ thị 11/CT-UBND Lào Cai 2018 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2019

 • Quyết định 1823/QĐ-TTg 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội

 • Quyết định 69/QĐ-TCDS của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về việc ban hành bảng điểm đánh giá công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

 • Quyết định 1619/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP về công tác dân số trong tình hình mới

 • Thông báo 413/TB-VPCP 2019 kết luận về dự thảo Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW

 • Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

You May Also Like

More From Author