Thông Tư 97/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Thông Tư 97/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Thông tư 97/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2013. Cùng nhau cập nhật nội dung chi tiết nhất để thực hiện theo đúng quy định nhé.

Thông tư 97/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước được trích dẫn nguyên văn trên đây. Cảm ơn quý độc giả tham khảo bài viết trên.

Tài Chính – Tags: Thông Tư 97/2013/TT-BTC

 • Thông tư 172/2012/TT-BTC về kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính

 • Thông Tư 29/2016/TT-NHNN thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử

 • Thông tư liên tịch 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

 • Thông tư 75/2018/TT-BTC về quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

 • Thông tư 63/2004/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

 • Thông Tư 97/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

 • Thông Tư 32/2016/TT-NHNN sửa hướng dẫn về tài khoản thanh toán

 • Thông Tư 32/2016/TT-NHNN sửa hướng dẫn về tài khoản thanh toán

 • Thông tư 135/2015/TT-BTC Điều lệ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

 • Thông tư 03/2014/TT-NHNN Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

 • Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

 • Thông Tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí công tác cải cách hành chính

 • Thông Tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc

 • Thông tư 28/2013/TT-NHNN xử lý tiền giả, tiền nghi giả

You May Also Like

More From Author