Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến

Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến

Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ nhé!

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 19/2009/TT-BLĐTBXH

NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2009

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ,

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ NHÓM NGHỀ

SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề nghị của Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Công nghệ Dệt; Chế biến dầu thực vật; Chế biến thực phẩm;

Sản xuất rượu bia; Chế biến và bảo quản thủy sản;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề trên như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:

Thông tư này quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng nghề để áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề được quy định tại Thông tư này;

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề quy định tại Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Chương trình khung quy định tại Thông tư này bao gồm:

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ Dệt” (Phụ lục 1);

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế biến dầu thực vật” (Phụ lục 2);

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế biến thực phẩm” (Phụ lục 3).

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Sản xuất rượu bia” (Phụ lục 4).

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế biến và bảo quản thủy sản” (Phụ lục 5).

Điều 3. Trách nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề:

Căn cứ quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị – Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đàm Hữu Đắc

PHỤ LỤC 1:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “CÔNG NGHỆ DỆT”
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 19 /2009 / TT- BLĐTBXH ngày 15/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC 1A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Công nghệ Dệt

Mã nghề: 40540402

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 29

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Biết được cấu tạo, tính chất của các nguyên liệu tạo ra vải;

+ Biết sơ lược về quy trình công nghệ kéo sợi, công nghệ nhuộm hoàn tất;

+ Biết được cấu tạo và phương pháp biểu diễn các tổ chức vải thông dụng;

+ Biết cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim;

+ Biết phương pháp và quy trình công nghệ gia công bán sản phẩm và sản phẩm trên dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim;

+ Biết phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm;

+ Đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật thông dụng nghề dệt bằng tiếng Anh.

– Kỹ năng:

+ Lựa chọn vật liệu, bán thành phẩm để thực hiện các công đoạn trong quy trình công nghệ dệt;

+ Đọc hiểu và trình bày được các bản vẽ về cấu trúc của các kiểu dệt vải dệt thoi và dệt kim;

+ Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật các thiết bị gia công trên dây chuyền công nghệ dệt;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác trên dây chuyền công nghệ dệt thoi và dệt kim đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm;

+ Phát hiện và xử lý sự cố sai hỏng trong quá trình sản xuất;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công việc của người công nhân công nghệ có trình độ thấp hơn;

+ Thực hiện an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

– Thể chất, quốc phòng: Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp. Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ dệt của các cơ sở sản xuất ngành dệt trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

– Đảm nhiệm một số công việc kỹ thuật như: kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, gia công sản xuất trên dây chuyền công nghệ dệt kim, dệt thoi và một số dây chuyền công nghệ sản xuất vải đặc biệt.

THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo khoá học: 02 năm

– Thời gian học tập: 90 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 2630 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô-đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 30 giờ)

Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

– Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 2420giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 1875 giờ; Thời gian học tự chọn: 545 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 578 giờ; Thời gian học thực hành:1842 giờ

– Thời gian đào tạo các môn học/mô đun tự chọn chiếm 22,5% tổng thời gian học tập các môn học đào tạo nghề. Trong đó thực hành chiếm 76,1% và lý thuyết chiếm 23,9%.

Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở:1200 giờ

(Danh mục các môn văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả)

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN PHẦN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH01

Chính trị

30

22

6

2

MH02

Pháp luật

15

15

10

4

MH03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

45

28

13

4

MH05

Tin học

30

13

15

2

MH06

Anh văn

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1875

415

1337

123

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

380

256

91

23

MH07

Vẽ kỹ thuật

30

12

16

2

MH08

Cơ học ứng dụng

45

29

14

2

MH09

Kỹ thuật điện

60

30

26

4

MH10

An toàn lao động và môi trường

30

22

6

2

MH11

Vật liệu dệt

45

31

11

3

MH12

Cấu trúc vải

50

38

10

2

MH13

Đại cương công nghệ sợi – dệt – nhuộm

120

104

8

8

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1495

159

1246

103

MH14

Anh văn chuyên ngành

45

16

27

2

MH15

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

30

21

7

2

MĐ16

Công nghệ mắc sợi

100

10

84

6

MĐ17

Công nghệ hồ, dồn sợi dọc

105

14

83

8

MĐ18

Công nghệ luồn, nối tiếp sợi dọc

75

12

55

8

MĐ19

Công nghệ dệt vải dệt thoi

190

13

169

8

MĐ20

Công nghệ dệt vải dệt kim đan ngang

180

35

128

17

MĐ21

Công nghệ dệt vải dệt kim đan dọc

180

28

137

15

MH22

Thực tập sản xuất

440

0

416

24

MH23

Thực tập tốt nghiệp

150

0

140

10

Tổng cộng

2085

514

1437

134

 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỂ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bổ thời giancho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

– Môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo

những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng miền của từng địa phương.

– Ngoài các  môn học/mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục 3, các Trường/Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng cho Trường/Cơ sở của mình.

– Việc xác định các môn học/mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản như sau:

+ Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;

+ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương hoặc của từng doanh nghiệp cụ thể;

+ Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

+ Đảm bảo tỷ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định.

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ24

Công nghệ dệt vải Jacquard

110

20

78

12

MĐ25

Công nghệ dệt vải khổ hẹp

90

21

56

13

MĐ26

Công nghệ dệt tất

90

22

62

6

MĐ27

Công nghệ sản xuất vải nổi vòng

180

15

145

20

MH28

Marketing

45

37

5

3

MH29

Văn hoá doanh nghiệp

30

15

12

3

 

Tổng cộng

545

130

358

57

 1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

– Đối với mô đun:

Chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính: nội dung về kiến thức và nội dung về kỹ năng. Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn là:

+ Mỗi một đề mục trong nội dung mô đun ở Đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề tự chọn là một công việc đã được phân tích ở Phiếu phân tích công việc. Khi xây dựng chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng mỗi đề mục này thành một bài học tích hợp lý thuyết và thực hành. Như vậy số bài học trong một mô đun sẽ bằng số công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc của nhiệm vụ đó;

+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề” chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng;

+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện công việc của nhiệm vụ tương ứng trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề”;

+ Các bước công việc trong một công việc ở từng bài học của mỗi mô đun được căn cứ vào các bước của công việc trong phiếu phân tích công việc.

– Đối với môn học: Cần căn cứ vào các nội dung chính trong Đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học;

+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học;

+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định;

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

Hướng dẫn thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

– Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

– Không quá 120 phút

2

Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh THCS

– Viết, trắc nghiệm

– Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

3

* Kiến thức, kỹ năng nghề:

– Lý thuyết nghề

– Thực hành nghề

 

– Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

– Thực hành

 

– Không quá 120 phút

– Không quá 24 giờ

* Mô đun tốt nghiệp

– Tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

– Không quá 24 giờ

– Nội dung thi:

* Phần thi lý thuyết:

– Các kiến thức lý thuyết cốt lõi của chương trình đào tạo nghề.

– Đánh giá: Điểm lý thuyết được đánh giá theo thang điểm 10, điểm cách biệt là một đơn vị. Mẫu phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục Dạy nghề.

* Phần thi thực hành:

– Nội dung thi: Những kỹ năng cốt lõi trong chương trình các mô đun đào tạo nghề;

– Thời gian thi: Thời gian của phần thi thực hành được thực hiện trong thời gian quy định theo công việc cụ thể được giao nhưng không quá 24 giờ.

– Đánh giá: Đánh giá kết quả theo bảng kiểm tra và thang đánh giá theo sản phẩm về 4 tiêu chí: Quy trình; Sản phẩm; An toàn; Thái độ;

Mẫu phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục Dạy nghề;

Quy trình và phương pháp biên soạn ngân hàng câu hỏi lý thuyết và bài thi thực hành nghề xem hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ.

Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

Nội dung

Thời gian

1. Thể dục, thể thao

– 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2. Văn hoá, văn nghệ:

– Qua các phương tiện thông tin đại chúng

– Sinh hoạt tập thể

 

– Ngoài giờ học hàng ngày

– 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3. Hoạt động thư viện

– Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

– Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

– Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5. Thăm quan, dã ngoại

Mỗi học kỳ 1 lần

 Các chú ý khác:

– Đào tạo nghề Công nghệ Dệt đòi hỏi phải có cơ sở vật chất rất lớn, đa dạng chủng loại thiết bị. Trong khi đó các dây chuyền thiết bị nghề dệt, vật tư nguyên liệu có giá thành rất cao, đây là khó khăn lớn cho các cơ sở đào tạo. Vì vậy để thực hiện tốt chương trình đào tạo này các trường phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các cơ sở sản xuất kinh doanh.

PHỤ LỤC 1B:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Tên nghề: Công nghệ Dệt

Mã nghề: 50540202

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 39

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Hiểu được cấu tạo, tính chất của các nguyên liệu tạo ra vải;

+ Biết phương pháp thiết kế mặt hàng vải dệt thoi, dệt kim dựa trên cơ sở phân tích mẫu vải hoặc yêu cầu của khách hàng;

+ Biết sơ lược về quy trình công nghệ kéo sợi, công nghệ nhuộm hoàn tất;

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim;

+ Biết phương pháp thiết kế công nghệ trên từng thiết bị của dây chuyền công nghệ sản xuất vải dệt thoi, dệt kim;

+ Biết phương pháp xây dựng định mức năng suất lao động, thiết bị và thiết kế dây chuyền sản xuất vải;

+ Hiểu được phương pháp xây dựng chỉ tiêu và kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm;

+ Đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật nghề dệt bằng tiếng Anh.

– Kỹ năng:

+ Thiết kế được mặt hàng vải dệt thoi, dệt kim dựa trên cơ sở phân tích mẫu vải hoặc đơn đặt hàng của khách hàng;

+ Lựa chọn vật liệu, bán thành phẩm để thực hiện các công đoạn gia công trong quy trình công nghệ dệt;

+ Thiết kế đơn công nghệ gia công các mặt hàng trên từng thiết bị của dây chuyền sản xuất vải dệt thoi, vải dệt kim;

+ Xây dựng chỉ tiêu và kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm;

+ Xây dựng định mức năng suất lao động, thiết bị và thiết kế dây chuyền sản xuất hợp lý trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của doanh nghiệp;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác công nghệ trên dây chuyền sản xuất các mặt hàng vải dệt thoi, vải dệt kim, vải không dệt thông thường và một số loại vải đặc biệt đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm;

+ Thực hiện an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ;

+ Quản lý, giám sát và xử lý sự cố trong quá trình sản xuất trên dây chuyền công nghệ dệt;

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

– Thể chất, quốc phòng: Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp. Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ dệt của các cơ sở sản xuất ngành dệt trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

– Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật thiết kế mẫu vải, kỹ thuật chuyền, kỹ thuật xây dựng định mức, kỹ thuật thiết kế công nghệ sản xuất, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, gia công các mặt hàng vải dệt thoi, vải dệt kim thông thường và một số loại vải đặc biệt;

– Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nghề dệt với quy mô vừa và nhỏ.

THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo khoá học: 03 năm

– Thời gian học tập: 131 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 3990 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 30 giờ)

Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3540 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2705 giờ; Thời gian học tự chọn: 835 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 932 giờ; Thời gian học thực hành: 2608 giờ

– Thời gian đào tạo các môn học/mô đun tự chọn chiếm 23,6% tổng thời gian học tập các môn học đào tạo  nghề. Trong đó thực hành chiếm 73,7% và lý thuyết từ 26,3% tổng thời gian học tập các môn học, mô đun đào tạo nghề.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH01

Chính trị

90

60

24

6

MH02

Pháp luật

30

21

7

2

MH03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

75

58

13

4

MH05

Tin học

75

17

54

4

MH06

Anh văn

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2705

686

1813

206

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

510

340

141

29

MH07

Vẽ kỹ thuật

45

21

22

2

MH08

Cơ học ứng dụng

45

29

14

2

MH09

Toán ứng dụng

60

25

32

3

MH10

Kỹ thuật điện

60

30

26

4

MH11

An toàn lao động và môi trường

30

22

6

2

MH12

Vật liệu dệt

70

49

17

4

MH13

Cấu trúc vải

80

60

16

4

MH14

Đại cương Công nghệ sợi – dệt – nhuộm

120

104

8

8

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

2195

345

1672

178

MH15

Anh văn chuyên ngành

60

22

35

3

MH16

Quản trị doanh nghiệp

45

42

 

3

MH17

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

45

34

8

3

MH18

Tổ chức lao động và định mức kỹ thuật

45

35

8

2

MH19

Thiết kế dây chuyền sản xuất

60

20

36

4

MĐ20

Thiết kế mẫu vải

75

15

55

5

MĐ21

Công nghệ mắc sợi

120

14

98

8

MĐ22

Công nghệ hồ, dồn sợi dọc

140

20

110

10

MĐ23

Công nghệ luồn, nối tiếp sợi dọc

90

14

66

10

MĐ24

Công nghệ dệt vải dệt thoi

220

17

183

20

MĐ25

Công nghệ dệt kim đan ngang

220

45

156

19

MĐ26

Công nghệ dệt kim đan dọc

220

38

164

18

MĐ27

Thiết kế công nghệ sản xuất dệt vải dệt thoi

90

20

60

10

MĐ28

Thiết kế công nghệ sản xuất vải dệt kim

45

9

33

3

MH29

Thực tập sản xuất

540

 

496

44

MH30

Thực tập tốt nghiệp

180

 

164

16

Tổng cộng

3155

883

2038

234

 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO DẲNG NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bổ thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

– Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng miền, của từng địa phương;

– Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các Trường/Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng cho Trường/Cơ sở dạy nghề của mình.

– Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản như sau:

+ Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;

+ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương hoặc của từng doanh nghiệp cụ thể;

+ Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

+ Đảm bảo tỷ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định.

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ31

Công nghệ dệt vải Jacquard

160

28

116

16

MĐ32

Công nghệ dệt vải khổ hẹp

90

21

56

13

MĐ33

Thiết kế vải trên máy vi tính

60

12

42

6

MĐ 34

Công nghệ dệt tất

90

22

62

6

MĐ35

Công nghệ sản xuất vải không dệt

150

17

121

12

MĐ36

Công nghệ dệt vải nổi vòng

180

15

145

20

MĐ37

Marketing

45

37

5

3

MH38

Quản trị dự án

30

28

 

2

MH39

Văn hoá doanh nghiệp

30

15

12

3

Tổng cộng

835

195

559

81

 1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

– Đối với mô đun:

Chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính: nội dung về kiến thức và nội dung về kỹ năng. Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn là:

+ Mỗi một đề mục trong nội dung mô đun ở Đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề tự chọn là một công việc đã được phân tích ở Phiếu phân tích công việc. Khi xây dựng chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng mỗi đề mục này thành một bài học tích hợp lý thuyết và thực hành. Như vậy số bài học trong một mô đun sẽ bằng số công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc của nhiệm vụ đó;

+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề” chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng;

+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện công việc của nhiệm vụ tương ứng trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề”;

+ Các bước công việc trong một công việc ở từng bài học của mỗi mô đun

được căn cứ vào các bước của công việc trong phiếu phân tích công việc.

– Đối với môn học: cần căn cứ vào các nội dung chính trong Đề cương chi tiết

chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học;

+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học;

+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định;

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

– Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

– Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

– Lý thuyết nghề

– Thực hành nghề

 

– Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

– Thực hành

 

– Không quá 180 phút

– Không quá 24h

Mô đun tốt nghiệp

– Tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

– Không quá 24h

* Phần thi lý thuyết:

– Nội dung thi: Các kiến thức lý thuyết cốt lõi của chương trình đào tạo nghề.

– Đánh giá: Điểm lý thuyết được đánh giá theo thang điểm 10, điểm cách biệt là

một đơn vị.

Mẫu phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục dạy nghề.

* Phần thi thực hành:

– Nội dung thi: Những kỹ năng cốt lõi trong chương trình các mô đun đào tạo nghề;

– Thời gian thi: Thời gian của phần thi thực hành được thực hiện trong thời gian quy định theo công việc cụ thể được giao nhưng không quá 24 giờ;

– Đánh giá: Đánh giá kết quả theo bài kiểm tra và thang đánh giá theo sản phẩm về 4 tiêu chí: Quy trình; Sản phẩm; An toàn; Thái độ;

Mẫu phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục Dạy nghề;

Quy trình và phương pháp biên soạn ngân hàng câu hỏi lý thuyết và bài thi thực hành nghề xem hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ.

Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

Nội dung

Thời gian

1. Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2. Văn hoá, văn nghệ

– Qua các phương tiện thông tin đại chúng

– Sinh hoạt tập thể

 

– Ngoài giờ học hàng ngày

– 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3. Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật

5. Thăm quan, dã ngoại

Mỗi học kỳ 1 lần

 Các chú ý khác:

– Đào tạo nghề Công nghệ Dệt đòi hỏi phải có cơ sở vật chất rất lớn, đa dạng chủng loại thiết bị. Trong khi đó các dây chuyền thiết bị nghề dệt, vật tư nguyên liệu có giá thành rất cao đây là khó khăn lớn cho các cơ sở đào tạo. Vì vậy để thực hiện tốt chương trình đào tạo này các trường phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các cơ sở sản xuất kinh doanh

PHỤ LỤC 2:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬT”
(Ban hành kèm theo Thông tư số:19 /2009/TT- BLĐTBXH ngày 15 /6 /2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC 2A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Chế biến dầu thực vật

Mã nghề: 40540102

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề Chế biến dầu thực vật nhằm đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực Chế biến dầu thực vật. Hoàn thành khoá học người học có khả năng:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp :

– Kiến thức:

+ Mô tả được cấu tạo, tính chất sinh hóa của một số nguyên liệu hạt có dầu đặc trưng ở Việt Nam;

+ Mô tả được cấu tạo, thành phần cơ bản và một số phản ứng hóa học đặc trưng của dầu thực vật;

+ Mô tả được cấu tạo và hoạt động của một số thiết bị chính trong công nghiệp chế biến dầu thực vật;

+ Trình bày được nguyên lý của các quá trình cơ bản trong Chế biến dầu thực vật;

+ Trình bày được nội dung công việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thực vật;

+ Đề ra được các giải pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc của nghề trong phạm vi chuyên môn được đào tạo.

– Kỹ năng:

+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại thiết bị chế biến dầu thực vật chủ yếu (bơm dầu, máy tách tạp chất, máy tách vỏ, máy nghiền, máy ép, thiết bị thủy hóa, trung hòa, rửa sấy, tẩy mầu, khử mùi);

+ Đánh giá được chất lượng các loại dầu thực vật trong từng công đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan, vật lý và hóa học;

+ Thực hiện được công việc ở các công đoạn của quy trình sản xuất dầu thực vật và phụ phẩm sau dầu;

+ Thực hiện được các công việc phân tích và xác định một số chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng ở các công đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất dầu thực vật;

+ Kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác có trình độ thấp hơn;

+ Làm việc độc lập, phối hợp với đồng nghiệp trong phân xưởng, ca sản xuất và tổ sản xuất.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết nhất định về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu, định hướng phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn;

+ Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, chịu trách nhiệm cá

nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Luôn phấn đấu để góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm dầu thực vật Việt Nam;

+ Có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất;

+ Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

– Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản ở một số môn thể dục thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sỹ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

 1. Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ của các cơ sở sản xuất ngành Dầu thực vật trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

– Kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm Dầu thực vật.

THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 02 năm

– Thời gian học tập: 90 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu : 2550 giờ

–  Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

 1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 1875 giờ; Thời gian học tự chọn: 465 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 603 giờ; Thời gian học thực hành: 1737 giờ

Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ

(Danh mục các môn văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả)

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ I

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc

1875

508

1301

66

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

825

383

404

38

MH 07

Nguyên liệu hạt có dầu

150

90

53

7

MH 08

An toàn lao động

45

27

15

3

MH 09

Kỹ thuật điện

45

27

15

3

MH 10

Hóa học dầu thực vật

90

45

40

5

MH 11

Hóa phân tích

120

44

71

5

MH 12

Công nghệ khai thác dầu thực vật

120

45

70

5

MH 13

Công nghệ tinh chế dầu thực vật

120

45

70

5

MH 14

Thiết bị trong công nghiệp chế biến dầu thực vật

90

30

57

3

MH 15

Quản lý chất lượng sản phẩm

45

30

13

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1050

125

897

28

MĐ 16

Sơ chế nguyên liệu trước khi ép

90

72

15

3

MĐ 17

Khai thác dầu bằng phương pháp ép

120

15

100

5

MĐ 18

Tinh chế dầu bằng phương pháp hóa học

120

15

100

5

MĐ 19

Khai thác và tinh chế dầu lạc

90

10

77

3

MĐ 20

Khai thác và tinh chế dầu hạt

60

10

48

2

MĐ 21

Khai thác dầu Jatropha (cọc rào)

60

10

48

2

MĐ 22

Khai thác dầu gấc

60

10

48

2

MĐ 23

Khai thác và tinh chế dầu cám

60

10

48

2

MĐ 24

Phân đoạn, đấu trộn dầu thực phẩm

75

15

58

2

MĐ 25

Đóng gói dầu thực vật

75

15

58

2

MĐ 26

Thực tập tốt nghiệp

240

 

240

 

 

Tổng cộng

2085

718

1301

66

 

 1. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
 2. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

– Môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng miền của từng địa phương.

– Ngoài các môn học/mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các

Trường/Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng cho Trường/Cơ sở của mình.

– Việc xác định các môn học/mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản như sau:

+ Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;

+ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương hoặc của từng doanh nghiệp cụ thể;

+ Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

+ Đảm bảo tỷ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định.

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn

 

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 27

Khai thác dầu thực vật bằng phương pháp ép đùn nổ cao áp

60

15

42

3

MĐ 28

Khai thác dầu dừa bằng phương pháp ép và enzim

150

30

115

5

MĐ 29

Khai thác và tinh chế dầu hạt cải

120

15

100

5

MĐ 30

Khai thác dầu trẩu

60

15

42

3

MĐ 31

Thủy phân dầu thực vật

75

20

52

3

 

Tổng cộng

465

95

351

19

 

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

– Chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc trong nghề Chế biến dầu thực vật được biên soạn theo trình tự logic của nghề, vì vậy khi giảng dạy các môn học, mô đun chuyên môn không nên thay đổi thứ tự đã sắp xếp;

– Do đặc điểm của nghề Chế biến dầu thực vật có một số mô đun liên quan đến nhiều quy trình kỹ thuật sản xuất các loại dầu thực vật khác nhau. Vì vậy khi thực hiện chương trình giảng dạy nhà trường cần liên hệ cho người học được thực hành, thực tập tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau. Mục đích là tạo điều kiện để người học nhận thức, phân biệt được những điểm khác biệt và giống nhau của các quy trình sản xuất dầu thực vật, có điều kiện tiếp xúc với thực tế, hoàn thiện tất cả các kỹ năng và rèn luyện tay nghề;

– Đặc thù của nghề Chế biến dầu thực vật mang tính chất thời vụ nên thời gian thực hành sản xuất trong chương trình học cần bố trí phù hợp để đảm bảo tiến độ học tập của người học;

– Thời gian dành cho các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn trong chương trình khung trình độ trung cấp nghề Chế biến dầu thực vật chiếm từ 20% – 30% tổng thời gian thực học tối thiểu. Vì vậy, ngoài nội dung chi tiết của các mô đun tự chọn mà chương trình khung đã biên soạn, tuỳ theo yêu cầu đặc thù của ngành hoặc theo đặc điểm của vùng miền, các trường hoặc cơ sở đào tạo nghề có thể chọn các mô đun mà chương trình đã giới thiệu hoặc xây dựng các môn học, mô đun mới phù hợp đưa vào chương trình giảng dạy.

 1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

 

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 2 giờ

2

Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh THCS

Viết, trắc nghiệm

(Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

– Thi lý thuyết

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 3 giờ

– Thi thực hành

Thực hành

Không quá 24 giờ

– Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

 

 1. 3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

– Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động Đoàn; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền… các câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ; các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày quốc khánh 2/9, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày quốc phòng toàn dân 22/12, Ngày thành lập Đảng 03/02, Ngày thành lập Đoàn 26/03, Ngày chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 1/5, Ngày sinh nhật Bác 19/05;

– Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch tại các nơi danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử để giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng;

– Mặt khác Nhà trường có thể tổ chức cho người học tham gia các hoạt động xã hội như: Hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai -lũ lụt, thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh hoặc tuyên truyền phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội;

– Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

 1. Các chú ý khác

Đào tạo nghề Chế biến dầu thực vật đòi hỏi phải có cơ sở vật chất rất lớn, đa dạng chủng loại thiết bị. Trong khi đó các dây chuyền thiết bị nghề này và vật tư nguyên liệu có giá thành rất cao, đây là khó khăn lớn cho các cơ sở đào tạo. Vì vậy, để thực hiện tốt chương trình đào tạo này, các trường phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các cơ sở sản xuất kinh doanh.

 

PHỤ LỤC 2B:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề: Chế biến dầu thực vật

Mã nghề: 50540102

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 42

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Chế biến dầu thực vật nhằm đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực Chế biến dầu thực vật. Hoàn thành khoá học người học có khả năng:

 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, tính chất sinh hóa của các nguyên liệu hạt có dầu ở Việt Nam và thế giới;

+ Mô tả được cấu tạo và đưa ra thành phần cơ bản, các phản ứng hóa học đặc trưng của dầu thực vật;

+ Mô tả được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị chế biến dầu thực vật thông dụng;

+ Phân tích được nguyên lý của các quá trình cơ bản trong Chế biến dầu thực vật;

+ Phân tích được quy trình công nghệ sản xuất các loại dầu thực vật; các sản phẩm và phụ phẩm sau dầu phổ biến ở Việt Nam và một số nước trên thế giới;

+ Trình bày được nội dung công việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thực vật;

+ Vận dụng linh hoạt sáng tạo các kiến thức, kỹ năng nghề, các tiến bộ khoa học công nghệ để phân tích, đánh giá và đưa ra được phương án xử lý các

tình huống kỹ thuật phức tạp phát sinh trong thực tế nghề nghiệp;

+ Vận dụng được các nội dung cơ bản về tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến dầu thực vật và việc tổ chức sản xuất chế biến dầu thực vật trong một ca sản xuất, một phân xưởng sản xuất dầu thực vật;

– Kỹ năng:

+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại thiết bị chế biến dầu thực vật;

+ Làm thành thạo các công việc cơ bản trong công nghệ sản xuất dầu thực vật, các sản phẩm sau dầu (Margarine, Mayonnaise, Shortening);

+ Làm thành thạo các công việc cơ bản trong công nghệ chế biến các phụ phẩm của công nghiệp chế biến dầu;

+ Làm thành thạo các nội dung kiểm tra chất lượng dầu thực vật ở từng công đoạn sản xuất trên dây chuyền chế biến khác nhau;

+ Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất: một phân xưởng; một ca sản xuất hoặc một tổ sản xuất;

+ Làm việc độc lập, phối hợp với đồng nghiệp trong phân xưởng, ca sản xuất và tổ sản xuất;

+ Xử lý được các sự cố phức tạp xảy ra trong quá trình sản xuất và đề ra được những quyết định kỹ thuật có tính chuyên môn sâu;

+ Hướng dẫn và giám sát chuyên môn đối với công nhân có trình độ thấp hơn;

 1. Chính trị – Đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu, định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn;

+ Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Luôn phấn đấu để góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm dầu thực vật Việt Nam;

+ Có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất;

+ Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn;

– Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Trình bày được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản ở một số môn thể dục thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;

+ Trình bày được cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sỹ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

 1. Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp người học có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ chế biến dầu thực vật của các cơ sở sản xuất ngành dầu thực vật trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

– Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật xây dựng định mức, kỹ thuật thiết kế công nghệ sản xuất, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, gia công các loại dầu ăn thông thường và một số loại sản phẩm sau dầu (shortening, mayonnaise);

– Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nghề chế biến dầu thực vật với quy mô vừa và nhỏ.

 1. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo (năm): 03 năm

– Thời gian học tập (tuần): 131 tuần, thực học 121 tuần

– Thực học tối thiểu (giờ): 3.750 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 300 giờ; Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ

2.2. Phân bổ thời gian học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3.300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2640 giờ; Thời gian học tự chọn: 660 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 870 giờ; Thời gian học thực hành: 2430 giờ

– Thời gian đào tạo các môn học/mô đun tự chọn chiếm 20% tổng thời gian học tập các môn học đào tạo nghề. Trong đó thực hành chiếm 73,9% và lý thuyết từ 26,1% tổng thời gian học tập các môn học, mô đun đào tạo nghề.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ 1

60

30

25

5

MH 07

Ngoại ngữ 2

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2640

720

1824

96

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1110

535

523

52

MH08

Tiếng Anh chuyên ngành

90

46

40

4

MH09

Quản trị doanh nghiệp chế biến dầu thực vật

60

56

0

4

MH10

Nguyên liệu hạt có dầu

150

90

53

7

MH11

An toàn lao động

45

27

15

3

MH12

Kỹ thuật điện

45

27

15

3

MH13

Vi sinh vật thực phẩm

60

30

27

3

MH14

Hóa hữu cơ

75

35

37

3

MH15

Hóa học dầu thực vật

90

45

40

5

MH16

Hóa phân tích

120

44

71

5

MH17

Công nghệ khai thác dầu thực vật

120

45

70

5

MH18

Công nghệ tinh chế dầu thực vật

120

45

70

5

MH19

Thiết bị trong công nghiệp chế biến dầu thực vật

90

30

57

3

MH20

Quản lý chất lượng sản phẩm

40

30

13

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1530

185

1301

44

MĐ21

Sơ chế nguyên liệu trước khi ép

90

15

72

3

MĐ22

Khai thác dầu bằng phương pháp ép

120

15

100

5

MĐ23

Khai thác dầu bằng phương pháp trích ly

90

10

77

3

MĐ24

Tinh chế dầu bằng phương pháp hóa học

120

15

100

5

MĐ25

Khai thác và tinh chế dầu lạc

90

10

77

3

MĐ26

Khai thác và tinh chế dầu hạt bí

90

10

77

3

MĐ27

Khai thác và tinh chế dầu hạt bông

60

10

48

2

MĐ28

Khai thác dầu Jatropha (cọc rào)

60

10

48

2

MĐ29

Khai thác dầu gấc

60

10

48

2

MĐ30

Khai thác và tinh chế dầu cám

60

10

48

2

MĐ31

Chế biến các sản phẩm sau dầu

150

20

125

5

MĐ32

Chế biến các phụ liệu sản xuất dầu thực vật

150

20

125

5

MĐ33

Phân đoạn, đấu trộn dầu thực vật

75

15

58

2

MĐ34

Đóng gói dầu thực vật

75

15

58

2

MĐ35

Thực tập tốt nghiệp

240

 

240

 

 

Tổng cộng

3090

1171

1824

96

 

 1. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
 2. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

– Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng miền, của từng địa phương.

– Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các Trường/Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong hương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng cho Trường/Cơ sở dạy nghề của mình.

– Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản như sau:

+ Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;

+ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương hoặc của từng doanh nghiệp cụ thể;

+ Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

+ Đảm bảo tỷ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định.

– Tuỳ thuộc nhu cầu của người học và đặc điểm vùng miền của cơ sở đào tạo có thể tham khảo các mô đun, môn học tự chọn đưa ra dưới đây, với tổng thời lượng 660 giờ để giảng dạy cho phù hợp. Trong đó:

+ Thời gian học lý thuyết: 150 giờ

+ Thời gian học thực hành: 510 giờ

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

 

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ36

Khai thác dầu thực vật bằng phương pháp ép đùn nổ cao áp

60

15

42

3

MĐ37

Khai thác dầu thực vật bằng phương pháp enzim

150

30

115

5

MĐ38

Khai thác và tinh chế dầu đậu tương

120

25

91

4

MĐ39

Khai thác và tinh chế dầu hạt cải

120

25

91

4

MĐ40

Khai thác dầu vừng

60

15

42

3

MĐ41

Phân đoạn dầu cọ

75

20

52

3

MĐ42

Hydro hóa dầu thực vật

75

20

52

3

 

Tổng cộng

660

150

485

25

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

– Đối với mô đun: chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính: nội dung về kiến thức và nội dung về kỹ năng. Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn là:

+ Mỗi một đề mục trong nội dung mô đun ở Đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề tự chọn là một công việc đã được phân tích ở Phiếu phân tích công việc. Khi xây dựng chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng mỗi đề mục này thành một bài học tích hợp lý thuyết và thực hành. Như vậy số bài học trong một mô đun sẽ bằng số công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc của nhiệm vụ đó.

+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề” chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng.

+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện công việc của nhiệm vụ tương ứng trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề”.

+ Các bước công việc trong một công việc ở từng bài học của mỗi mô đun được căn cứ vào các bước của công việc trong phiếu phân tích công việc.

– Đối với môn học: cần căn cứ vào các nội dung chính trong Đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học;

+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học;

+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định;

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

 1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 2 giờ

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

– Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 3 giờ

– Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

– Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

 

* Phần thi lý thuyết:

– Nội dung thi: Các kiến thức lý thuyết cốt lõi của chương trình đào tạo nghề.

– Đánh giá: Điểm lý thuyết được đánh giá theo thang điểm 10, điểm cách biệt

là một đơn vị.

Mẫu phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục Dạy nghề.

* Phần thi thực hành:

– Nội dung thi: Những kỹ năng cốt lõi trong chương trình các mô đun đào tạo nghề.

– Thời gian thi: Thời gian của phần thi thực hành được thực hiện trong thời gian quy định theo công việc cụ thể được giao nhưng không quá 24 giờ.

– Đánh giá: Đánh giá kết quả theo bài kiểm tra và thang đánh giá theo sản phẩm về 4 tiêu chí: Quy trình, Sản phẩm, An toàn, Thái độ;

Mẫu phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục dạy nghề.

Quy trình và phương pháp biên soạn ngân hàng câu hỏi lý thuyết và bài thi thực hành nghề xem hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ.

Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

– Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động Đoàn; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền… các câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ; các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày quốc khánh 2/9, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày quốc phòng toàn dân 22/12, Ngày thành lập Đảng 03/02, Ngày thành lập Đoàn 26/03, Ngày chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 1/5, Ngày sinh nhật Bác 19/05;

– Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch tại các nơi danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử để giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng;

– Mặt khác Nhà trường có thể tổ chức cho người học tham gia các hoạt động xã hội như: Hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai – lũ lụt, thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh hoặc tuyên truyền phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội;

– Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

Các chú ý khác

Đặc điểm của nghề Chế biến dầu thực vật là sản xuất ra nhiều loại sản phẩm với các quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Mỗi đơn vị sản xuất  dầu thực vật có sự đầu tư trang thiết bị và bố trí thao tác của công nhân cũng khác nhau ở một số công đoạn sản xuất trong dây chuyền chế biến. Trong khi đó các dây chuyền thiết bị nghề chế biến dầu thực vật có giá thành rất cao đây là khó khăn lớn cho các cơ sở đào tạo. Vì vậy, để thực hiện tốt chương trình đào tạo này các trường phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các cơ sở sản xuất kinh doanh.

PHỤ LỤC 3:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “CHẾ BIẾN THỰC PHẨM”
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 19/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động –  Thương binh và Xã hội) 

PHỤ LỤC 3A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã nghề : 40540103

Trình độ : Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun: 31

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Học xong chương trình trung cấp nghề người học có năng lực:

– Kiến thức :

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm: Về hoá sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ thực phẩm: các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm;

+ Thông thạo các kiến thức bổ trợ của ngành thực phẩm: Vẽ kỹ thuật, xử lý môi trường, marketing, bao bì, phụ gia thực phẩm;

+ Vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ và các kiến thức bổ trợ vào các lĩnh vức chuyên ngành mà người học sẽ làm việc tại các cơ sở chế biến thực phẩm;

+ Hiểu và giải thích được những biến đổi hoá học, sinh học và lý học xảy ra trong quá trình bảo quản và sản xuất thực phẩm. Hiểu biết và giải thích được các  yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm trong quá trình sản xuất;

+ Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất dưới sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật có trình độ cao hơn.

– Kỹ năng :

+ Vận hành thành thạo trang thiết bị có mức độ phức tạp vừa phải trên dây chuyền sản xuất thực phẩm;

+ Có kinh nghiệm và thành thạo trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan;

+ Chỉ đạo thực hiện được một số công đoạn chế biến thực phẩm;

+ Thực hiện thành thạo được một số phép phân tích chỉ tiêu chất lượng đơn giản  (chỉ tiêu hoá học, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu sinh học, chỉ tiêu cảm quan);

+ Bảo dưỡng được các trang thiết bị chế biến thực phẩm theo qui trình sửa chữa nhỏ;

+ Có khả năng kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác;

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

Chính trị; đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

– Thể chất, quốc phòng:

+ Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp người học có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm của các cơ sở sản xuất trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

– Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm;

– Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất chế  biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.

THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 2 năm;

– Thời gian học tập: 90 tuần;

– Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ;

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 210 giờ, trong đó thi tốt nghiệp 30 giờ.

Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn chung bắt buộc: 210 giờ;

– Thời gian học các môn học,  mô đun đào tạo nghề:  2340 giờ;

+ Thời gian học bắt buộc: 1770 giờ; Thời gian học tự chọn: 570 giờ;

+ Thời gian học lý thuyết 675 giờ; Thời gian học thực hành 1665 giờ.

Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ.

(Danh mục các môn văn hoá ơrung học phổ thông và phân bố thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình khung giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo người học có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả)

Tên nghề:  Chế biến thực phẩm

Mã nghề:  50540103

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 37

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp :

Học xong chương trình Cao đẳng nghề người học có năng lực:

– Kiến thức:

+ Nắm vững vàng những kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm, về hoá sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm …

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ thực phẩm, các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm;

+ Thông thạo các kiến thức bổ trợ của ngành thực phẩm: vẽ kỹ thuật, xử lý môi trường, marketting, bao bi, phụ gia thực phẩm…

+ Vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ và các kiến thức bổ trợ vào các lĩnh vực chuyên ngành mà người học sẽ làm việc tại các cơ sở chế biến thực phẩm;

+ Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất và chỉ đạo sản xuất.

– Kỹ năng:

+ Vận hành thành thạo các trang thiết bị phức tạp trên dây chuyền sản xuất, chế biến thực phẩm;

+ Có kinh nghiệm và thành thạo trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm  quan;

+ Chỉ đạo tốt các công đoạn chế biến thực phẩm;

+ Thực hiện thành thạo được các phép phân tích chỉ tiêu chất lượng đơn giản  (chỉ tiêu hoá học, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu sinh học, chỉ tiêu cảm quan);

+ Bảo dưỡng được các trang thiết bị chế biến thực phẩm theo qui trình sửa chữa trung tu toàn bộ dây chuyền sản xuất;

+ Có khả năng kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác;

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

– Thể chất, quốc phòng:

+ Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp người học có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm của các cơ sở sản xuất ngành chế biến thực phẩm trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

– Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, trưởng ca, đốc công, cán bộ thiết kế công nghệ sản xuất, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, công nghệ chế biến thực phẩm từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm;

– Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nghề chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.

THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU.

Thờigian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian khoá học: 3 năm

– Thời gian học tập: 131 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu : 3750 giờ

–  Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt  nghiệp: 300 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 30 giờ).

Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn chung bắt buộc: 450 giờ

– Thời gian học các môn học, mô  đun đào tạo nghề: 3300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2430 giờ; Thời gian học tự chọn: 870 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 870 giờ; Thời gian học thực hành: 2340 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN.

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra (LT hoặc TH )

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

 

75

 

58

 

13

 

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1905

505

1322

78

II.1

Các môn học kỹ thuật cơ sở

810

253

522

35

MH 07

Hóa cơ bản

75

43

29

3

MH 08

Vẽ kỹ thuật

60

28

29

3

MH 09

Kỹ thuật điện

75

28

44

3

MH 10

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

75

 

72

3

MH 11

Hoá sinh thực phẩm

105

28

73

4

MH 12

Vi sinh thực phẩm

120

28

87

5

MH 13

Kỹ thuật xử lý môi trường

60

28

29

3

MH 14

An toàn lao động

30

28

 

2

MH 15

Phân tích thực phẩm

135

28

101

6

MH 16

Phụ gia thực phẩm

75

14

58

3

II.2

Các mô đun chuyên môn

1095

252

800

43

MĐ 17

Dụng cụ đo

45

 

44

1

MĐ 18

N−ớc và chất l−ợng n−ớc

60

28

29

3

MĐ 19

Vận chuyển thu nhận và bảo quản nguyên liệu

120

28

87

5

MĐ 20

Các quá trình gia công cơ học

135

28

102

5

MĐ 21

Các quá trình thủy cơ và vận chuyển nguyên liệu

135

28

102

5

MĐ 22

Các quá trình truyền nhiệt

135

28

102

5

MĐ 23

Các quá trình chuyển khối

135

28

102

5

MĐ 24

Đóng gói bao bì

120

28

87

5

MĐ 25

Vệ sinh an toàn thực phẩm

120

28

87

5

MĐ 26

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

90

28

58

4

III

Thực tập nghề nghiệp

525

 

520

5

 

Tổng số

2880

799-

1971

110

 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC :

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bổ thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

– Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng miền, của từng địa phương;

– Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các

Trường/Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng cho Trường/Cơ sở dạy nghề của mình;

– Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản như sau:

+ Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;

+ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương hoặc của từng doanh nghiệp cụ thể;

+ Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

+ Đảm bảo tỷ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định.

1.1. Danh mục và phân phối  thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra (LT hoặc TH)

 

Các môn học tự chọn (chọn 8 trong 12 môn)

600

224

352

24

MH 27

Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo

75

28

44

3

MH 28

Công nghệ sản xuất cồn

75

28

44

3

 

MH 29

Công nghệ sản xuất Malt và Bia

75

28

44

3

 

MH 30

Công nghệ chế biến rau quả

75

28

44

3

 

MH 31

Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

75

28

44

3

 

MH 32

Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng

75

28

44

3

 

MH 33

Công nghệ sản xuất đường mía

75

28

44

3

 

MH 34

Công nghệ bảo quản – chế biến lương thực

75

28

44

3

 

MH 35

Công nghệ sản xuất rượu

75

28

44

3

 

MH 36

Công nghệ chế biến dầu thực phẩm

75

28

44

3

 

MH 37

Công nghệ sản xuất nước giải khát

75

28

44

3

 

MH 38

Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao

75

28

44

3

 

 

Các mô đun tự chọn (chọn 3 trong  5)

270

84

174

12

 

MĐ 39

Makerting thực phẩm

90

28

58

4

 

MĐ 40

Phát triển sản phẩm

90

28

58

4

 

MĐ 41

Kiểm tra bảo dưỡng máy và thiết bị

90

28

58

3

 

MĐ 42

Quản lý sản xuất

90

28

58

3

 

MĐ 43

Quản lý chất lượng sản phẩm

90

28

58

3

 

 

Cộng

870

308

526

36

 

         

 PHỤ LỤC 5:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN”
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2009 /TT – BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009

 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 PHỤ LỤC 5A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Chế biến và bảo quản Thủy sản

Mã nghề: 40540105

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương  đương thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 30

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

– Kiến thức:

+ Nhận dạng và gọi tên được các loài động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế bằng tiếng Việt. Nêu được thành phần, tính chất của nguyên liệu thuỷ sản và những biến đổi chính của nguyên liệu thuỷ sản sau khi chết;

+ Hiểu và trình bày được nguyên lý của các phương pháp bảo quản sống, tươi nguyên liệu thuỷ sản. Nêu được nguyên tắc bảo quản vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản sống, tươi;

+ Trình bày được các bước tiến hành quy trình chế biến các sản phẩm thuỷ sản như:  lạnh đông,  đồ hộp, khô,  nước mắm, Agar… Nêu được nguyên tắc cấu tạo, thao tác cơ bản của một số máy và thiết bị chế biến và những dụng cụ thường dùng để theo dõi, kiểm tra trong quá trình chế biến và bảo quản thủy sản;

+ Trình bày được một số phương pháp kiểm tra, đánh giá được chất lượng nguyên liệu và chất lượng sản phẩm thuỷ sản. Hiểu và trình bày được chương trình quản lý chất lượng thuỷ sản theo quy định. Trình bày được nguyên tắc vệ sinh công nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các xí nghiệp chế biến thuỷ sản và nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

– Kỹ năng:

+ Phân loại được nguyên liệu thủy sản theo chất lượng và kích cỡ. Thực hiện

được các thao tác bảo quản và vận chuyển được nguyên liệu thuỷ sản tươi;

+ Thực hiện được các công đoạn trong qui trình chế biến sản phẩm thủy sản;

+ Sử dụng được thiết bị đo và vận hành được một số máy và thiết bị cơ bản trong quá trình chế biến;

+ Áp dụng được chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản theo quy định;

+ Kiểm tra được một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm thuỷ sản;

+ Thực hiện được an toàn lao động.

Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng

– Chính trị, đạo đức:

+ Nhận thức lý luận: Nêu được đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, phương hướng phát triển của ngành;

+ Phẩm chất đạo đức: Có đức tính cần cù, giản dị, khiêm tốn, trung thực, có kỷ luật, tinh thần tập thể, yêu nghề, hăng hái rèn luyện và học tập, có khả năng lao động, không ngừng vươn lên.

– Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài theo yêu cầu của nghề;

+ Nêu được kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quốc phòng phổ thông. Có khả năng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong học sinh có thể làm việc tại các cơ sở chế biến thuỷ sản thuộc mọi thành phần kinh tế: hộ gia đình, hợp tác xã chế biến và thương mại thủy sản, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty nhà nước.

THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

– Thời gian đào tạo: 02 năm

– Thời gian học tập: 90 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 150 giờ( Trong đó thi tốt nghiệp:60 giờ)

Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ bao gồm:

+ Thời gian học bắt buộc: 1655 giờ ; Thời gian học tự chọn: 685 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 700 giờ; Thời gian học thực hành: 1640 giờ

 1. Thời gian học các môn văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ.

(Danh mục các môn văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả )

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN.

Mã MH,MĐ

 

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo ( giờ )

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

II

Các  môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1655

527

1022

106

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

195

130

54

12

MH 07

Hoá sinh học thực phẩm

60

40

17

3

MH 08

Vi sinh vật thực phẩm

45

28

15

2

MH 09

Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm

45

30

10

5

MH 10

Kỹ thuật lạnh cơ sở

45

30

12

3

II.2

Các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn nghề

1460

397

968

96

MH 11

Máy và thiết bị

45

25

14

6

MH 12

Quản lý chất lượng thủy sản

30

25

2

3

MH 13

Vệ sinh xí nghiệp chế biến thuỷ sản

30

25

2

3

MH 14

Bao bì thực phẩm

45

30

12

3

MH 15

An toàn lao động

30

25

0

5

MĐ 16

Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thủy sản

145

33

106

6

MĐ 17

Chế biến lạnh đông thủy sản

175

35

127

13

MĐ 18

Chế biến khô thuỷ sản

155

25

119

11

MĐ 19

Chế biến nước mắm

175

36

126

13

MĐ 20

Chế biến đồ hộp thuỷ sản

165

34

117

14

MĐ 21

Kiểm tra chất lượng thuỷ sản

200

64

120

16

MĐ 22

Thực tập sản xuất tại cơ sở

265

40

225

0

 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1.1. Danh mục và phân bố thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo ( giờ )

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH24

Phụ gia thực phẩm

30

20

8

2

MH26

Sản xuất sạch hơn

45

35

5

5

MH28

Xử lý nước thải

30

20

7

3

MĐ29

Chế biến surimi

115

20

90

5

MĐ31

Chế biến Thủy sản tẩm gia vị

120

20

94

6

MĐ32

Chế biến agar- agar

115

25

81

9

MĐ33

Chế biến bột cá

115

25

90

5

MĐ36

Chế biến sản phẩm hun khói

115

25

81

9

Tổng cộng

685

185

456

44

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

 – Ngoài các môn học và mô đun tự chọn đề xuất nói trên, các trường có thể chọn bổ sung hoặc thay thế bằng trong các môn học, mô đun khác dưới đây:

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo ( giờ )

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH25

Hoá dinh dưỡng

30

20

7

3

MH27

Môi trường và bảo vệ nguồn lợi

30

25

3

2

MĐ30

Chế biến chả cá

115

20

86

9

MĐ34

Chế biến dầu cá

115

25

81

9

MĐ35

Chế biến các sản phẩm mô phỏng

115

20

86

9

– Tuỳ theo điều kiện từng trường, trên cơ sở căn cứ vào đặc điểm vùng miền mà có thể chọn các số môn học, mô đun tự chọn theo danh mục ở trên với thời lượng phân bổ kèm theo sao cho đảm bảo tổng thời gian tự chọn theo qui định. Các trường có thể đưa  vào các môn học, mô đun tự chọn khác với danh mục trên, nhưng cần đảm bảo tổng số thời gian dành cho môn tự chọn.

– Các trường tự xây dựng đề cương chi tiết khi xây dựng “Chương trình dạy nghề” theo danh mục trên. Chú ý chọn số môn học, mô đun sao cho tổng thời giờ nằm trong qui định và đảm bảo thời gian cho từng môn học, môđun tự chọn sao cho tổng của chúng không vượt quá khung thời gian cho phép là 685 giờ. Như vậy các trường nếu không biết chọn có thể chọn các môn học ở mục 1.1 còn nếu không sẽ chọn các môn học khác hoặc tự xây dựng mới các môn học theo hướng dẫn tại mục 1.2 và chương trình khung Trung cấp nghề vẫn đảm bảo có mục số lượng các môn học và mô đun chuẩn xác.

Hướng dẫn thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1.

Chính trị

Viết tự luận

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

2.

Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh THCS

Viết, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

3.

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

 

Lý thuyết nghề

Viết tự luận hoặc trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

60 phút trong đó 30 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời

 

Thực hành nghề

Bài thi thực hành

1 đến 3 ngày và không quá 8 h/ngày

 Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện).

– Tham gia giải chạy, hội khoẻ được tổ chức ở địa phương hàng năm: Theo lịch của địa phương, sử dụng ngày thứ bẩy trong tuần hoặc tính vào thời gian dự phòng;

– Hội diễn văn nghệ nhân các ngày lễ hàng năm, các giải thể dục thể thao cấp trường: Tính vào thời gian dự phòng;

– Nghe nói chuyện thời sự, chuyên đề: Sử dụng ngày thứ bẩy trong tuần;

– Các hoạt động khác: Sử dụng thời gian dự phòng./.

PHỤ LỤC 5B:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản

Mã nghề: 50540105

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Nhận dạng và gọi được tên và tên thương mại các loài động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế bằng tiếng Việt và tên tiếng Anh thương mại. Đánh giá được chất lượng nguyên liệu ban đầu. Nêu được thành phần và tính chất của nguyên liệu thuỷ sản và những biến đổi chính của nguyên  liệu  thuỷ  sản sau khi chết, giải thích nguyên nhân và các biện pháp khắc;

+ Trình bày được nguyên lý của các phương pháp bảo quản sống, tươi nguyên liệu thuỷ sản. Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của nguyên liệu thuỷ sản và các biện pháp khắc phục trong quá trình bảo quản;

+ Nêu được nguyên tắc vận chuyển nguyên liệu Thuỷ sản sống, tươi;

+ Trình bày và giải thích được các bước tiến hành quy trình chế biến các sản phẩm thuỷ  sản  như  lạnh đông, đồ hộp, khô, nước mắm. Nêu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy và thiết bị chế biến và những dụng cụ thường dùng để theo dõi, kiểm tra trong quá trình chế biến và bảo quản thủy sản. Nêu được nguyên nhân và cách khắc phục những sự cố xảy ra;

+ Trình bày được các phương pháp kiểm tra, đánh giá được chất lượng nguyên liệu và chất lượng sản phẩm thuỷ sản. Xây dựng được chương trình quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định;

+ Trình bày được nguyên tắc và đặc điểm quá trình vệ sinh công nghiệp trong các xí nghiệp chế biến thuỷ sản. Nêu được nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất;

+ Nêu được cách tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thuỷ sản.

– Kỹ năng:

+ Phân loại được nguyên liệu thủy sản theo loài, chất lượng và cỡ;

+ Thực hiện được công việc bảo quản tươi, sống nguyên liệu thuỷ sản đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu;

+ Thực hiện được các thao tác trong qui trình chế biến sản phẩm thủy sản.

Đề xuất các biện pháp và khắc phục được sự cố xảy ra trong quá trình chế biến;

+ Sử dụng được các thiết bị đo, lắp đặt và vận hành được một số máy và thiết bị trong quá trình chế biến;

+ Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm tra. Triển khai áp dụng được chương trình  kiểm tra vào trong thực tế sản xuất;

+ Kiểm tra được một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Đánh giá được chất lượng sản phẩm;

+ Tổ chức thực hiện được các hoạt động của một ca sản xuất tại cơ sở chế biến Thuỷ sản, bao gồm cả hoạt động tuyên truyền và triển khai công tác vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

 1. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức.

+ Nhận thức lý luận: Nêu được đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, phương châm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật, phương hướng phát triển của ngành;

+ Phẩm chất đạo đức: Có đức tính cần cù, giản dị, khiêm tốn, trung thực, có kỷ luật, tinh thần tập thể, yêu nghề, hăng hái rèn luyện và học tập, có khả năng lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thiện nhân cách.

– Thể chất quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài theo yêu cầu của nghề;

+ Nêu được kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quốc phòng phổ thông. Có khả năng chiến đấu và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc các tổ chức cá nhân:

Sau khi học xong, sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động chế biến các mặt hàng thuỷ sản hoặc quản lý xí nghiệp ở các cơ sở chế biến Thuỷ sản thuộc mọi thành phần kinh tế.

THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN TỐI THIỂU.

Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo : 3 năm.

– Thời gian học tập : 131 tuần.

– Thời gian thực học tối thiểu: 3.750 giờ

– Thời gian ôn kiểm tra: 300 giờ. (Trong đó thi tốt nghiệp: 120 giờ).

Phân bổ thời gian học tối thiểu:

–  Thời gian học môn học chung bắt buộc: 450giờ.

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ, trong đó:

+ Thời gian học bắt buộc: 2310 giờ; Thời gian học tự chọn: 990 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 1087 giờ; Thời gian học thực hành: 2213 giờ.

III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH01

Chính trị

90

60

24

6

MH02

Pháp luật

30

21

7

2

MH03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

75

58

13

4

MH05

Tin học

75

17

54

4

MH06

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề  bắt buộc

2310

871

1439

150

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

370

235

135

29

MH46

Hoá đại cương

60

45

15

6

MH07

Hoá sinh học thực phẩm

90

50

34

6

MH08

Vi sinh vật thực phẩm

90

50

37

6

MH09

Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm

65

45

13

7

MH10

Kỹ thuật lạnh cơ sở

65

45

16

4

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1940

636

1304

121

MH11

Máy và thiết bị

60

35

25

4

MH12

Vệ sinh xí nghiệp chế biến thủy sản

30

20

10

4

MH13

Bao bì thực phẩm

45

30

15

3

MH14

An toàn lao động

30

25

5

5

MH15

Phụ gia thực phẩm

50

35

15

3

MH16

Quản lý doanh nghiệp

60

50

10

5

MĐ17

Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản

180

53

127

10

MĐ18

Chế biến lạnh đông thuỷ sản

220

55

165

17

MĐ19

Chế biến khô thuỷ sản

165

38

127

13

MĐ20

Chế biến nước mắm

205

40

165

15

MĐ21

Chế biến đồ hộp thuỷ sản

180

53

127

14

MĐ22

Kiểm tra chất lượng thuỷ sản

225

78

147

16

MĐ23

Thực tập sản xuất tại cơ sở

330

86

244

0

MĐ24

Quản lý chất lượng thuỷ sản

160

38

112

12

 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC.

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ.

Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn, thời gian, phân bố thời gian cho môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn.

1.1. Danh mục và phân bố thời gian môn học, mô đun nghề tự chọn đề xuất:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH25

Hoá dinh dưỡng

30

25

5

3

MH26

Sản xuất sạch hơn

45

35

10

5

MH27

Môi trường và bảo vệ nguồn lợi

30

25

5

5

MH39

Kỹ thuật điện

60

45

15

8

MH40

Chế biến sản phẩm ăn liền

30

25

5

2

MH41

Hoá lí hoá keo

50

40

10

3

MĐ29

Chế biến Surimi

175

18

157

10

MĐ30

Chế biến chả cá

150

15

135

8

MĐ31

Chế biến thuỷ sản tẩm gia vị

250

28

222

10

MĐ32

Chế biến Agar-agar

160

16

144

12

Tổng

980

269

645

66

 1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn.

– Ngoài các môn học và mô đun tự chọn đề xuất nói trên, các trường có thể chọn bổ sung hoặc thay thế bằng các môn học, mô đun khác dưới đây:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH28

Xử lý nước thải

30

20

10

3

MH43

Tiếng Anh chuyên ngành

60

40

20

5

MH42

Tự động hoá và dụng cụ đo

40

30

10

3

MĐ33

Chế biến bột cá

160

10

150

10

MĐ34

Chế biến dầu cá

160

10

150

10

MĐ35

Chế biến các sản phẩm mô phỏng

160

10

150

10

MĐ36

Chế biến sản phẩm hun khói

160

10

150

10

MĐ37

Chế biến mắm  các loại

150

33

117

7

MĐ38

Sản xuất chitozan

180

53

127

10

MĐ44

Chế biến keo Algenat

90

10

80

6

MĐ45

Chế biến keo cá

90

10

80

5

– Môn học/mô đun và nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do trường xây dựng sẽ được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng, miền;

– Thời gian, phân bố thời gian và đề cương chi tiết cho chương trình môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn:

+ Thời gian cho mỗi chương bài và từng đề mục căn cứ vào khối lượng kiến thức lựa chọn;

 + Đối với các mô đun, thời gian cho mỗi bài căn cứ vào khối lượng công việc lựa chọn. Đảm bảo cho sinh viên hình thành các kỹ năng. Trên cơ sở trong thiết bị hiện có của trường, theo quy định của Nhà nước.

Hướng dẫn thi tốt nghiệp.

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

– Viết tự luận

– Trắc nghiệm

120 phút

60 phút

2

Kiến thức kỹ năng nghề:

 

 

 

– Lý thuyết nghề

– Thực hành nghề

– Vấn đáp

– Viết

Bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm.

40 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời.

60-120 phút

4-8 giờ

 Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá( được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạtđược mục tiêu giáo dục toàn diện.

– Tham gia giải chạy, hội khoẻ được tổ chức ở địa phương hàng năm: Theo lịch của địa phương, sử dụng ngày thứ bẩy trong tuần hoặc tính vào thời gian dự phòng;

– Hội diễn văn nghệ nhân các ngày lễ hàng năm, các giải thể dục thể thao cấp trường: Tính vào thời gian dự phòng;

– Nghe nói chuyện thời sự, chuyên đề: Sử dụng ngày thứ bảy trong tuần;

– Các hoạt động khác: Sử dụng thời gian dự phòng./.

Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết ấn tượng này nhé các bạn! Thân Ái!

Giáo Dục – Tags: Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH

 • Thông Tư 17/2011/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn hiệu trưởng mầm non

 • Quyết Định 388/QĐ-BGDĐT 2019 Quy chế Quản lý xử lý tài liệu điện tử

 • Chỉ Thị 1737/CT-BGDĐT 2018 tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo

 • Thông Báo 959/TB-BGDĐT 2019 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

 • Công Văn 1209/BGDĐT-QLCL 2019 Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia 2019

 • Thông Tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT về thời gian tập sự giáo viên

 • Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT về môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh

You May Also Like

More From Author