Thông báo 14/TB-BGTVT đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông

Thông báo 14/TB-BGTVT đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông

Thông báo 14/TB-BGTVT đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Đây là vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm và săn đón. Hãy cùng cachlambanhflan.net cập nhật ngay bây giờ nha!

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 14/TB-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện

Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và văn bản số 1992/TTg-CN

ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/01/2008 tại Hà Nội, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và văn bản số 1992/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Vận tải, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam.

Sau khi nghe các cơ quan báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và triển khai văn bản số 1992/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ; Ý kiến tham gia của các Thứ trưởng, Bộ trưởng đã kết luận như sau:

Các cơ quan thuộc Bộ đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và văn bản số 1992/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ đồng bộ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Để bảo đảm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, bám sát thực tế, đề xuất các giải pháp khả thi; chuẩn bị đủ điều kiện để thực hiện tốt Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1992/TTg-CN.

Cục Đường bộ Việt Nam

– Phối hợp với Sở Y tế giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất Bộ Y tế ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe lái xe đối với người tàn tật; hoàn thiện Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định trình Bộ ban hành trước 15/02/2008.

– Phối hợp với Vụ Vận tải hướng dẫn các địa phương về việc quản lý hoạt động của xe máy nông nghiệp; xe môtô, xe gắn máy ba bánh.

Cục Đăng kiểm Việt Nam

– Triển khai ngay việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe môtô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật theo Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

– Hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn quốc gia về xe môtô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật chuyển Bộ Khoa học công nghệ thẩm định, ban hành theo quy định.

Hiện tại, để phục vụ yêu cầu quản lý, cần chuyển đổi dự thảo Quy chuẩn nói trên thành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Giao Vụ Khoa học công nghệ thẩm định trình Bộ trước 15/02/2008.

Vụ Khoa học công nghệ phối hợp với Tổng công ty công nghiệp ô tô, Cục Đăng kiểm Việt Nam chuẩn bị báo cáo về khả năng đáp ứng phương tiện thay thế xe công nông, xe tự chế khi thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và văn bản số 1992/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Vận tải căn cứ các quy định hiện hành về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tổng hợp, xử lý kiến nghị của các hợp tác xã vận tải và báo cáo Bộ trưởng.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị dự họp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

– Bộ trưởng (để b/c);

– Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để b/c);

– Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để b/c);

– Các đơn vị dự họp;

– Sở Y tế GTGT;

– Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Công

Thông báo 14/TB-BGTVT đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết này. Cảm ơn đã theo dõi bài viết của chúng tôi nhé!

Giao Thông – Tags: Thông báo 14/TB-BGTVT

  • Thông Tư 42/2014/TT-BGTVT về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải

  • Thông Tư 41/2018/TT-BGTVT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

  • Thông tư 31/2015/TT-BGTVT sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị

  • Nghị định 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

  • Thông Tư 75/2014/TT-BGTVT về đăng ký phương tiện thủy nội địa

  • Quyết định 68/2016/QĐ-UBND An Giang quy định quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  • Nghị Định 171/2016/NĐ-CP đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

You May Also Like

More From Author