Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ được cập nhật ngay bây giờ. Mục tiêu của chính sách là hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn nhằm đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo; giảm chênh lệch mức sống giữa các khu vực, các dân tộc. Hãy cùng nhau theo dõi nhé!

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được chia sẻ trong bài viết này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé!

Chính Sách – Tags: Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

  • Hướng Dẫn 105-HD/BTGTW 2019 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  • Nghị Định 70/2017/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp đối với người có công

  • Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

  • Nghị quyết 52-NQ/TW 2019 chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần 4

  • Nghị quyết 54/2017/QH14 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

  • Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

  • Quyết định 131/QĐ-TTg 2017 Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

You May Also Like

More From Author