Quyết định 2198/QĐ-UBND Hà Nội 2011 mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi

Quyết định 2198/QĐ-UBND Hà Nội 2011 mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi

Quyết định 2198/QĐ-UBND Hà Nội 2011 mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi sẽ được chúng tôi cập nhật trong bài viết này. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập dự toán kinh phí tặng quà Người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, gửi Sở Tài chính theo quy định. Hãy cùng nhau theo dõi nhé!

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——–

Số: 2198/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KINH PHÍ, MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI HÀNG NĂM

————————

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/2/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét tờ trình của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội – Tài chính tại Tờ trình số 469/TTr.LS: LĐTBXH-TC ngày 8/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hàng năm như sau:

1. Đối tượng được tặng quà:

Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (diện KT1, KT2)

2. Mức tặng quà:

a. Tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán:

– Người cao tuổi 100 tuổi: 1.000.000 đồng/người tiền mặt và 5m lụa đỏ.

– Người cao tuổi trên 100 tuổi: 1.000.000 đồng/người.

– Người cao tuổi 90 tuổi: 600.000 đồng/người.

– Người cao tuổi (ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95): 500.000 đồng/người.

b. Tặng quà nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10):

Người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên: 1.000.000 đồng/người

3. Kinh phí tặng quà:

– Kinh phí chúc thọ, mừng thọ và tặng quà Người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

– Kinh phí tặng quà Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan liên quan:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập dự toán kinh phí tặng quà Người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, gửi Sở Tài chính theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm đảm bảo kinh phí và tổ chức tặng quà Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TT Thành ủy, TT HĐND TP;
– Các đ/c PCT UBND TP;
– Văn phòng TU;
– Các đ/c PVP UBND TP;
– Các phòng: LĐCSXH, KT, TH;
– Lưu VT, LĐCSXH.
(UBND các quận, huyện, thị xã sao gửi Quyết định này tới UBND các Phường, xã, thị trấn trực thuộc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Quyết định 2198/QĐ-UBND Hà Nội 2011 mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nếu các bạn quan tâm thì đừng quên theo dõi và chia sẻ trong bài viết này nhé! Thân Ái!

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Quyết định 2198/QĐ-UBND Hà Nội

  • Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

  • Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

  • Luật Công Đoàn Năm 2012 Số 12/2012/QH13

  • Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng

  • Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức ngành Lưu trữ

  • Thông tư 12/2006/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

  • Quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2011/BLĐTBXH Về An toàn lao động thang máy điện

You May Also Like

More From Author