Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình khánh, huyện Cần Giờ

Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình khánh, huyện Cần Giờ

Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình khánh, huyện Cần Giờ. Cùng theo dõi nhé!

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
————-

Số: 941/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
———–

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN DI DỜI KHẨN CẤP 08 HỘ DÂN SINH SỐNG TẠI KHU VỰC BỊ SẠT LỞ ĐOẠN BỜ SÔNG NHÀ BÈ THUỘC ẤP BÌNH MỸ, XÃ BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ

————————————–

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1610/BNN-KTHT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất ở hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2007 và Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn, quy định, quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 1921/UBND-ĐTMT ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trong thời gian các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chờ bố trí nhà, đất tái định cư trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2013 về phê duyệt Phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ; ý kiến đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 187/SNN-PTNT ngày 11 tháng 02 năm 2014 về phương án di dời khẩn cấp 8 hộ dân huyện cần Giờ và 10 hộ dân Quận 12;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay phê duyệt Phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện cần Giờ, với nội dung chủ yếu như sau:

 1. Mục tiêu của phương án: thực hiện bố trí ổn định dân cư tại vùng sạt lở, nhằm ổn định và nâng cao đời sống người dân, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do sạt lở.
 2. Đối tượng di dời của phương án: các hộ dân sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện cần Giờ.
 3. Số hộ (khẩu) di dời: 08 hộ/41 nhân khẩu.
 4. Địa điểm nhận dân: khu dân cư Cọ Dầu, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.
 5. Giải pháp thực hiện phương án di dời:

5.1. Giải pháp về đất đai:

Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ chỉ hỗ trợ mỗi hộ dân di dời 01 nền đất để xây dựng nhà ở (khoảng 100 m2/hộ) theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, miễn thu tiền sử dụng đất đối với các hộ di dời theo phương án. Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ chỉ được cấp nền đất xây dựng nhà ở cho các hộ dân không có đất để di dời nhà ở (07/08 hộ được cấp nền đất). Các hộ dân được cấp đất để xây nhà ở có trách nhiệm bàn giao lại đất đang ở cho Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ quản lý theo quy định.

Địa điểm nền đất tái bố trí các hộ di dời: bố trí 07 nền đất làm nhà ở cho 07 hộ, diện tích mỗi nền đất khoảng 100 m2/hộ tại khu dân cư Cọ Dầu, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

5.2. Giải pháp về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai:

Tất cả các hộ di dời theo phương án (08/08 hộ) được hỗ trợ kinh phí di dời 20 triệu đồng/hộ, hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai 20 triệu đồng/hộ, hỗ trợ kinh phí trợ giúp cứu đói 30 kg gạo/người/tháng (thời gian hỗ trợ 12 tháng) theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 về ban hành quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

5.3. Giải pháp về hỗ trợ tạm cư:

07/08 hộ dân được cấp đất để xây nhà ở được hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm cư theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1921/UBND- ĐTMT ngày 02 tháng 5 năm 2012 về hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trong thời gian các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chờ bố trí nhà, đất tái định cư trên địa bàn Thảnh phố.

 1. Kinh phí, nguồn vốn và tiến độ thực hiện phương án:

6.1. Kinh phí thực hiện phương án: tổng số 568,1 triệu đồng, bao gồm:

– Kinh phí hỗ trợ di dời: 160 triệu đồng (08 hộ X 20 triệu đồng/hộ);

– Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai: 160 triệu đồng (08 hộ X 20 triệu đồng/hộ);

– Kinh phí trợ giúp cứu đói: 147,6 triệu đồng (41 người X 30 kg gạo/người/tháng X 10.000 đồng/kg gạo X 12 tháng);

– Kinh phí thuê nhà ở tạm cư: 85,5 triệu đồng (hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống: 3.000.000 đồng/hộ/tháng X 03 hộ X 03 tháng + hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên: 750.000 đồng/người/tháng X 26 người X 03 tháng);

– Chi phí xây dựng phương án, quản lý quá trình di dời: 15 triệu đồng.

6.2. Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn ngân sách huyện cần Giờ.

6.3. Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý 1/2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sớm rà soát chặt chẽ, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6132/UBND-CNN ngày 18 tháng 11 năm 2013 và Thông báo số 75/TB-VP ngày 25 tháng 01 năm 2014; cụ thể:

 1. Giao Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ:

– Phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, lập và phê duyệt thiết kế mẫu nhà ở cho các hộ phải di dời phù hợp với tiêu chí nhà ở chương trình xây dựng nông thôn mới và xác định cao độ nền đảm bảo không bị ngập úng trong mùa mưa bão, triều cường; đảm bảo quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng nhà ở;

– Lập hồ sơ di dời, tổ chức di dời đúng quy trình theo Thông tư số 14/2010/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Phối hợp, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh vận động các hộ dân sớm di dời theo phương án được phê duyệt; tổ chức giám sát, kiểm tra tiến độ di dời;

– Tổ chức thu hồi và quản lý phần đất đã thu hồi của các hộ dân đã di dời, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

 1. Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ thiết kế và lựa chọn mẫu nhà ở tái định cư cho các đối tượng di dời có mức kinh phí đầu tư phù hợp với tiêu chí nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ thực hiện chính sách tiền sử dụng đất, thanh quyết toán sử dụng kinh phí để thực hiện phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân do thiên tai theo đúng quy định hiện hành.
 3. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ thực hiện các chính sách giải quyết khó khăn cho các hộ nghèo thuộc đối tượng di dời khẩn cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ và các Sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Thanh Liêm

 

Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình khánh, huyện Cần Giờ được chia sẻ trên đây với nội dung đầy đủ và chi tiết hi vọng đã giúp bạn có được những thông tin tham khảo hữu ích. Hãy tải file về máy để tìm hiểu rõ hơn nhé!

Chính Sách – Tags: Quyết định 941/QĐ-UBND

 • Quyết định 126/QĐ-UBDT Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Kế hoạch – Tài chính

 • Quyết định 1931/QĐ-BCT 2017 về việc áp dụng biện pháp tự vệ

 • Nghị quyết 137/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

 • Thông báo 439/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

 • Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

 • Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

 • Quyết định 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015

You May Also Like

More From Author