Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Cần Thơ mức trần in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Cần Thơ mức trần in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Cần Thơ mức trần in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản sẽ được chúng tôi chia sẻ đầy đủ trong bài viết này. Nếu các bạn quan tâm thì hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay bài viết hấp dẫn này nhé!

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
——–

Số: 17/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Cần Thơ, ngày 30 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC TRẦN CHI PHÍ IN, CHỤP, ĐÁNH MÁY GIẤY TỜ, VĂN BẢN
——————————
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;Theo đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quyết định này quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản áp dụng cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại Phòng Tư pháp quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Mức trần chi phí

Số TTNội dung yêu cầuMức trần (đồng/trang)
1Đánh máy giấy tờ, văn bản (Khổ A4)5.000
2In giấy tờ, văn bản (Khổ A4)3.000
3In giấy tờ, văn bản (Khổ A3)5.000
4Chụp giấy tờ, văn bản (Khổ A4)300
5Chụp giấy tờ, văn bản (Khổ A3)800

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2016, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 05 tháng 7 năm 2016;Các cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực căn cứ vào tình hình thực tế để quy định mức thu cho phù hợp nhưng không được vượt quá mức trần chi phí quy định tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời, niêm yết công khai mức thu chi phí tại trụ sở đơn vị mình;Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với cơ quan có liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (HN, TPHCM);- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
– Bộ Tài chính;
– TT. TU; TT. HĐND TP;
– CT, PCT UBND TP;
– UB MTTQVN TP và các đoàn thể;
– Sở, ban, ngành TP;
– Cục Thuế thành phố;
– Kho bạc Nhà nước Cần Thơ;
– UBND quận, huyện;
– Công báo TP;
– Cổng thông tin điện tử TP;
– Báo Cần Thơ;
– VP UBND TP (3E);
– Lưu: VT, H.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Tâm

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Cần Thơ mức trần in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng chúng tôi ngay bây giờ để cùng nhau theo dõi những bài viết ấn tượng và hữu ích nhất nhé! Thân Ái!

Hành Chính – Tags: Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Cần Thơ

  • Quyết Định 103/QĐ-TTg 2019 Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số

  • Quyết định 31/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của các xã khó khăn

  • Nghị Định 97/2017/NĐ-CP sửa hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

You May Also Like

More From Author