Quyết định 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

Quyết định 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

Quyết định 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi bài viết này ngay bây giờ nhé các nhé!

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
————

Số: 376/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ TRÊN CƠ SỞ NÂNG CẤP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ

—————————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 59/TTr-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2010 về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ, trực thuộc Bộ Công Thương.

Trụ sở chính của Trường: số 24, phố Thái Học 2, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Trường Đại học Sao Đỏ là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Sao Đỏ hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân

Quyết định 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé! Thân Ái!

Giáo Dục – Tags: Quyết định 376/QĐ-TTg

  • Thông Tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa Quy định đánh giá học sinh tiểu học

  • Công văn 2494/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành chuyên đề Xây dựng xã hội học tập

  • Thông Tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học

  • Nghị Quyết 17/2018/NQ-HĐND HCM cơ chế hỗ trợ thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng

  • Thông Tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

  • Quyết Định 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 – 2015)

  • Cập nhật Luật Giáo Dục 2019 chi tiết nhất

You May Also Like

More From Author