Quyết định 1422/QĐ-TTg 2019 công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Quyết định 1422/QĐ-TTg 2019 công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Quyết định 1422/QĐ-TTg 2019 công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành xây dựng nông thôn mới sẽ được cachlambanhflan.net cập nhật ngay trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết hấp dẫn này nhé các bạn!

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

——————-

Số: 1422/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày 18  tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới năm 2019

—————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 7657/TTr-BNN-VPĐP ngày 13 tháng 10 năm 2019 về việc công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo quy định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có trách nhiệm tiếp tục triển khai duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí về sản xuất, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các thành viên BCĐ TW các CT MTQG;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định;

– Văn phòng Điều phối NTM TW (BNNPTNT);

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, CK TKBT, QHĐP;

– Lưu: VT, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn Quyết định 1422/QĐ-TTg 2019 công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành xây dựng nông thôn mới hấp dẫn nhất. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết bổ ích hơn nữa nhé các bạn! Thân Ái!

Hành Chính – Tags: Quyết định 1422/QĐ-TTg 2019

  • Thông tư 78/2015/TT-BTNMT nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

  • Quyết định 1525/QĐ-BTP 2019 tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

  • Quyết định 1378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

  • Nghị Định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính

  • Thông tư 13/2014/TT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

  • Thông Tư 01/2019/TT-BNV quy trình xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

  • Quy Định 102-QĐ/TW năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

You May Also Like

More From Author